Tanskan hallitus valmistelee liike-elämän ilmastostrategiaa ja uuden sateenvarjo-organisaatio Cleantech Alliancen perustamista

Tanskan hallitus valmistelee liike-elämän ilmastostrategiaa (erhvervsklimastrategi) esiteltäväksi kesäkuussa. Strategian tavoitteena on vahvistaa entisestään Tanskan asemia kansainvälisillä cleantech-markkinoilla, joiden uskotaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti talouden taantumasta huolimatta.

Tanskan hallitus valmistelee liike-elämän ilmastostrategiaa (erhvervsklimastrategi) esiteltäväksi kesäkuussa. Ensimmäinen luonnos strategiasta julkistettiin 30. maaliskuuta samassa yhteydessä, kun hallitusta ilmastokysymyksissä konsultoiva liike-elämän ilmastopaneeli Erhvervsklimapanelet kokoontui.

Strategian tavoitteena on vahvistaa entisestään Tanskan asemia kansainvälisillä cleantech-markkinoilla, joiden uskotaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti talouden taantumasta huolimatta. Tanskalla on hyvät lähtökohdat vihreän kasvun hyödyntämiseen, onhan sen puhtaan teknologian vienti viime vuosina kasvanut selvästi OECD-maiden keskiarvoa nopeammin. Lamasta huolimatta 93 prosenttia alan tanskalaisyrityksistä uskookin liikevaihtonsa kasvavan lähivuosina. Vahvuuksia löytyy erityisesti energiratkaisujen, kuljetuksen ja logistiikan, jätehuollon ja rakennustekniikan aloilta.

Strategian avulla hallitus haluaa varmistaa alan yrityksille parhaat mahdolliset toiminnalliset puitteet. Veroratkaisut, kuten energiamaksut, ympäristöremonttituki ja vihreä sekki, sisältyivät jo maaliskuussa esiteltyyn laajaan verouudistukseen, joka astuu voimaan vuoden 2010 alusta. Nyt pohdinnassa ovat muun muassa

  • työvoimapulaan vastaaminen (mukaan luettuna alan ulkomaisen työvoiman, tutkijoiden ja opiskelijoiden houkuttelu Tanskaan),
  • alan yrittäjien tukeminen,
  • energiaremontteihin liittyvän sääntelyn yksinkertaistaminen,
  • ympäristömerkkien kustannusten alentaminen,
  • ilmastohankkeisiin liittyvän vientituen ja takuiden kasvattaminen ja aktiivisempi yhteinen vienninedistäminen,
  • puhtaisiin teknologioihin liittyvien markkinaesteiden raivaaminen sekä
  • alan sateenvarjojärjestön, Cleantech Alliancen, perustaminen.

Cleantech Alliancen taustalla ovat Öresundin alueen lääke- ja kemianteollisuuden yhteistyöverkosto Medicon Valleysta (joka puolestaan on hakenut inspiraatiota Kalifornian piilaaksosta, kuten nimikin kielii) saadut hyvät kokemukset. Tavoitteena on luoda kattojärjestö, jonka puitteissa alan yritykset voivat tiivistää yhteistyötään sekä tukimus- ja tuotekehitys- että markkinointiponnistusten suhteen. Tavoitteena on sekä synnyttää kokonaan uusia ratkaisu- ja palvelukokonaisuuksia että tehostaa yhteistyötä jo olemassaolevien tuotteiden paremmaksi markkinoimiseksi myös kansainvälisesti.

Jotta yhteistyö olisi aidosti poikkitieteellistä ja uutta luovaa, halutaan sateenvarjon alle mahdollisimman laaja joukko ilmasto- ja energiateknologian parissa toimivia yrityksiä niin teollisuuden, palvelujen kuin kaupankin alalta. Siksi verkostoa ei haluta ankkuroida vain teollisuuteen, esimerkiksi Dansk Industrin alaisuuuten.

Tanskan liike-elämän ilmastopaneelista vastaavan talous- ja elinkeinoministeriön Carina Ohm kertoi hallituksen testanneen ajatusta Cleantech Alliancesta paneelilla, ja idean saaneen myönteisen vastaanoton. Nyt ajatusta kehitellään edelleen saadun palautteen pohjalta, ja se on tarkoitus julkistaa lopullisessa muodossaan osana uutta ilmastostrategiaa kesäkuussa. Todennäköistä on, että strategiaan sisällytetään päätös järjestön perustamisesta, mutta käytännön organisoituminen ja rahoitus ja niin edelleen jäävät syksyyn.

Ministeriön lähtökohtana on, että yritykset ottavat itse aktiivisen roolin toiminnan organisoimisessa. Alkuvaiheessa tullaan kuitenkin tarvitsemaan myös julkista rahoitusta, jota on kaavailtu löytyvän hallituksen globalisaatiomomentilta (hallituksen hyvinvointireformin yhteydessä vuonna 2006 tehty päätös varata yhteensä 10 miljardia Tanskan kruunua tulevaisuuden kilpailukykyä lisääviin investointeihin vuoteen 2012 saakka). Ohm arveli Cleantech Alliancen aloittavan pienellä toimistolla ja muutamalla työntekijällä - loppu on sitten jäsenyritysten itsensä ohjailtavissa. Esimerkkinä tässäkin toimii Medicon Valley, jonka toiminta rahoitetaan pitkälti jäsenmaksuilla.

Ohm oli myös kovin kiinnostunut Suomen Cleantech Finland -brändistä ja siihen liittyvistä suunnitelmista.