Tanska ottaa harppauksia kohti vihreää vetytaloutta

Tanskan hallitus ja parlamentin enemmistö ovat laatineet sopimuksen vedyn ja vihreiden polttoaineiden kehittämisestä ja edistämisestä. Power-to-X-teknologian kehittäminen on Tanskalle tärkeä prioriteetti sekä ilmastotavoitteiden että energiariippumattomuuden saavuttamiseksi.

Sopimuksessa sovittiin seuraavista toimista ja tavoitteista:

  • Tanskan elektrolyysikapasiteettia nostetaan 4-6 GW:iin vuoteen 2030 mennessä.
  • Tanskan valtio käynnistää 1,25 miljardin kruunun arvoisen tarjouskilvan PtX-tuotannon vauhdittamiseksi
  • Mahdollisuutta kytkeä tuuli- ja aurinkovoimalat suoraan PtX-laitoksiin edistetään.
  • Suurten sähkönkuluttajien, ml. elektrolyysilaitosten, toimintaedellytyksiä parannetaan mm. sähkötariffeja madaltamalla.
  • Tanskaan perustetaan PtX Task Force, joka avustaa viranomaisia, projektinkehittäjiä ja muita tahoja mm. tuotantoon liittyvissä lupaprosesseissa. Tähän investoidaan 57 miljoonaa kruunua vuosina 2022-2026.
  • Vedyn kuljettamiseen, varastoimiseen ja ulkomaanvientiin soveltuvan infrastruktuurin rakentamiselle luodaan tarvittavat toimintaedellytykset.

PtX-teknologian kehittäminen on Tanskalle tärkeää, jotta ilmastolakiin kirjattu tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä voidaan saavuttaa. Lisäpontta vihreään siirtymään antaa päätös pyrkiä eroon venäläisestä maakaasusta mahdollisimman nopealla aikataululla.

Kysyntää ja tuotantoa kasvatetaan samanaikaisesti

PtX-teknologiaa voidaan hyödyntää erityisesti raskaassa maa-, meri- ja ilmaliikenteessä, joita Tanska on kovaa vauhtia viherryttämässä. Pääministeri Mette Frederiksenin vuodenvaihteessa julkistama tavoite hiilineutraaleista kotimaan lennoista vuoteen 2030 mennessä, sekä teollisuuden ja yksityisen sektorin, kuten varustamoyhtiö Mærskin panostukset hiilineutraaliuteen(Linkki toiselle verkkosivustolle) tulevat lisäämään vetypohjaisten polttoaineiden kehitystä ja kysyntää lähivuosina huomattavasti.

Tällä hetkellä Tanskassa on ainoastaan muutamia n. 10-20 MW:n PtX-tuotantolaitoksia. Esimerkiksi Esbjergiin on kuitenkin parhaillaan rakenteilla vuonna 2026 valmistuva, merituulisähköllä toimiva 1GW:n laitos, jolla voidaan tuottaa vuosittain n. 900 000 tonnia lannoitteisiin ja polttoaineisiin hyödynnettävää vihreää ammoniakkia.

Tulevaisuudessa Tanskan PtX-kapasiteettia on tarkoitus kasvattaa niin suureksi, että PtX-tuotteita, kuten kestäviä lentopolttoaineita, voidaan viedä myös ulkomaille. Tanskan teollisuuden keskusliitto DI pitää mahdollisena, että Tanska voisi saada haltuunsa jopa 3% tulevaisuuden globaaleista polttoainemarkkinoista, mikäli tuotantoon tarvittavan edullisen tuulisähkön tuotantoa saadaan lisättyä tarpeeksi nopeasti.

Tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon lisääminen on avainasemassa myös muiden Tanskan ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen suunnitelma vihreän sähkön tuotannon lisäämisestä, johon sisältyy myös tavoite edetä vihreän sähkön nettoviejäksi vuoteen 2030 mennessä, tullaan esittelemään osana myöhemmin tänä vuonna julkaistavaa energia- ja huoltovarmuusaloitetta.

Teksti: Julia Grönholm, koordinaattori, Suomen suurlähetystö Kööpenhamina