Taiwanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Suomen ja Taiwanin välinen kauppa kasvoi vuonna 2021, ja oli yhteisarvoltaan noin EUR796m. Suomen vienti Taiwaniin kasvoi 20% EUR303 miljoonaan, kun taas tuonti Taiwanista Suomeen kasvoi peräti 39.8% ja oli yhteensä EUR493m. Suomen Tullin tilastojen mukaan tavarakauppa on Suomelle alijäämäistä, palvelujen myynti taas huomattavan ylijäämäistä. Taiwanin painottaessa aloja sekä palveluja, joissa Suomella on erityisosaamista, näyttäytyy kaupan tuntuva kasvattaminen hyvin realistisena ja potentiaalisena vaihtoehtona. Vuoden 2022 kokonaiskauppa ylittänee miljardin Euron rajan. Maailmanpankin mukaan Taiwan on yritystoiminnan helppoutta mitattaessa sijalla 15.

TAIWANIN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Suomen nykyiset päävientituotteet Taiwanin suuntaan ovat perusmetallit kuten nikkeli, sekä paperiteollisuuden käyttöön tarkoitetut tarvikkeet. Sekä Taiwanin hallinto, että markkinat ovat vahvasti fokusoituneet teollisuudenaloihin, joka kattaa seitsemän toimialaa ja hanketta: älykoneet (Intelligent Machinery), ”Aasian Piilaakso”, vihreä energia, biolääketiede, maanpuolustus ja ilmailu, uusi maatalous sekä kiertotalous. Näiden panostusten uskotaan siirtävän Taiwania entistä enemmän talouteen, joka keskittyy korkean jalostusarvon liiketoimintaan, palveluihin ja ratkaisuihin. Suomella on paljon tarjottavanaan juuri näillä sektoreilla (pl. ehkä maanpuolustusala sen sensitiivisyyden vuoksi).

Taiwan on iso markkina noin 23.5 miljoonan asukkaallaan, ja sen väestö on erittäin ostovoimaista. Taiwanin ostovoimapariteetti on korkeampi kuin esimerkiksi Ruotsin. Taiwanin bruttokansantuote per asukas ohittaa Japanin sekä Etelä-Korean tänä vuonna, ja on näin ollen Itä-Aasian korkein. Taiwanin etu moneen muuhun Aasian markkinaan verrattuna on myös toimiva, oikeusvaltioperiaatetta kunnioittava demokratia.  Esimerkiksi IP-oikeudet ovat Taiwanilla hyvin suojattuja.

Suomen tulisi päästä markkinoimaan tuotteita ja ratkaisuja erityisesti seuraavilla aloilla:

Green and Renewable energy: Taiwan uusii tulevina vuosina lähes koko sähköverkkonsa. Vihreät ratkaisut luovat monia uusia mahdollisuuksia. Viime aikoina Taiwan on ilmoittanut panostavansa erityisesti uusiin vetyenergia ratkaisuihin, ja saaren suurimmat valtio-omisteiset yritykset, kuten CPC ja Taiwan Power Company, (sekä yksityinen) China Steel etsivät aktiivisesti sopivia ratkaisuja omiin toimintoihinsa hyödyntäen tulevaisuuden vetyenergiaa. Myös monet valmistusteollisuuden suuryritykset (esim. puolijohdeteollisuudessa) etsivät aktiivisesti omia, yksityisiä, vihreän energian ratkaisuja oman tuotantonsa hiilijalanjäljen vähentämiseksi  

Smart Healthcare: Taiwan luokitellaan ”super aged societyksi” vuoteen 2025 mennessä. Terveellinen ja turvallinen vanhuus luo kysyntää uusille tuotteille ja ratkaisuille. Kansallisen terveydenhuollon dataturvallisuuteen liittyvät ratkaisut ovat myös potentiaalisia suomalaisyrityksille, kuten myös esimerkiksi farmakogenetiikkaan liittyvät yhteistyömahdollisuudet

Circular Economy: Hiilineutraalit ratkaisut ovat erittäin kysyttyjä, koska useinkaan taiwanilaisilla Pk-yrityksillä ei ole tarpeeksi tietotaitoa nykyisten päästöongelmien ratkaisemiseen. Erityisesti valmistusteollisuudessa on tarvetta uusiin, puhtaampiin menetelmiin

Cybersecurity: Taiwanin suurimpia hankkeita.  Erityisesti kiristysohjelmien, OT security ja toimitusketjujen turvallisuuteen tehdyt ratkaisut ovat niin yksityisten yritysten kuin viranomaistenkin kovassa kysynnässä. Taiwaniin kohdistuu joka päivä noin 5 miljoonaa verkkohyökkäystä ulkomailta

Education: Uudet, yksityiset koulut uudistavat perinteistä kouluopetusta, tuoden monia mahdollisuuksia toimivaksi todetuille suomalaisratkaisuille, esimerkiksi suurien hi tech-yrityspuistojen yhteydessä. Myös suomalaisopettajille sekä opettajakoulutuksella on kysyntää uusissa kansainvälisissä oppilaitoksissa. Taiwanilaiset yliopistot ovat kiinnostuneita tarjoamaan mahdollisuuksia opintoihin Suomessa, vaihtoehtona perinteisten maiden sijaan

Food From Finland: terveelliset, korkealaatuiset tuotteet, jotka eivät välttämättä kilpaile hinnoilla ovat oikein markkinoituina kysyttyjä ostovoimaisille kuluttajille myös Taiwanissa. Nk. superfoods-tuotteilla on erityisen hyvät mahdollisuudet menestyä Taiwanin ostovoimaisilla markkinoilla.


 

Teksti: Jere Tala, Team Finland erityisasiantuntija, Taipei, Taiwan