Syysennuste: Saksan talous on vakaassa kasvussa

Syysennuste: Saksan talous on vakaassa kasvussa

Saksan talouden odotetaan kasvavan 1,8 % tänä vuonna. Kasvua odotetaan etenkin kotimaisesta kysynnästä. Hyvä työllisyystilanne jatkuu. Lokakuun työttömyysprosentti on 6 %, alhaisin luku sitten vuoden 1991. Työttömyys on todennäköisesti tulevaisuudessa hienoisessa kasvussa, johtuen  korkeasta maahanmuutosta. Palkankorotukset ovat inflaatiota korkeampia. Viennin odotetaan kasvavan jonkin verran, tuonnin hieman voimakkaammin. Investointien kasvu on ollut hillitympää kuin talouskehityksen perusteella voisi odottaa.

Saksan julkinen talous on hyvässä kunnossa. Hallituksen mukaan  liittovaltio ei joudu ottamaan uutta velkaa tänä vuonna, minkä vuoksi budjetista käytetään nimitystä "mustan nollan" budjetti. Myös budjetit vuosille 2016-2019 on määrä rakentaa samalle  periaatteelle.

Mustan nollan budjetteihin on kuitenkin liitetty viime aikoina kasvavassa määrin kysymysmerkkejä eri tahoilta, ottaen huomioon pakolaisvirta maahan. Pakolaisvirran taloudellisia vaikutuksia on tässä vaiheessa hankala arvioida; toisaalta ne tuovat kasvavia sosiaalikuluja, mutta samaan aikaan myös lisäävät kulutusta.

Talous on vakaalla kasvu-uralla

Hallituksen mukaan talous kasvaa vakaasti. Hallitus ennustaa tälle vuodelle 1,7 %:n talouskasvua ja ensi vuodelle 1,8 %. Neljä suurimman taloustutkimuslaitoksen yhteinen talousennuste on molemmille vuosille on 1,8 %.

Sekä hallituksen että taloustutkimuslaitosten ennusteissa kasvua odotetaan tulevan etenkin kotimaisesta kysynnästä. Tähän vaikuttaa hyvä työllisyystilanne, kasvavat palkat ja alhaiset energian hinnat. Kasvua ei odoteta viennistä yhtä paljon.

Epävarmuustekijänä ennusteissa on pakolaisten vaikutus, joka on hyvin vaikeasti ennustettavissa. Pakolaiset aiheuttavat kuluja valtiolle sosiaalimenojen vuoksi, mutta samaan aikaan lisäävät kulututusta.

Työllisyystilanne on ennätyksellisen hyvä

Hyvä työllisyystilanne jatkuu. Työllisyys on korkealla tasolla. Lokakuun lopussa työttömyysprosentti oli 6 %.  Tämä on alhaisin luku sitten vuoden 1991. Työttömyyden ennustettu kasvu ensi vuonna johtuu ennen kaikkea turvapaikanhakijoiden tulosta työmarkkinoille. Kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin turvapaikanhakijat pääsevät työmarkkinoille. 

Hyvän tilanteen työmarkkinoilla odotetaan johtavan palkankorotuksiin. Hallituksen ennusteen mukaan palkat nousevat tänä vuonna 2,6 % ja ensi vuonna 2,4 % työntekijää kohden. Hallitus odottaa 0,3 %:n inflaatiota tälle vuodelle ja 1,1 %:n inflaatiota ensi vuodelle.

Hyvä työllisyystilanne osoittaa, ettei vuoden alusta voimaan tullut minimipalkka ole lisännyt työttömyyttä pelätyllä tavalla. Minimipalkkaa sovelletaan hyvin laajasti. Taloustutkimusinstituuttien tutkimuksen mukaan palkat ovat nousseet keskimääräistä enemmän erityisesti yksinkertaisissa töissä, jotka eivät vaadi koulutusta, ja etenkin Itä-Saksassa. Minimipalkkaa on kritisoitu erityisesti sen myötä yrityksille syntyneen byrokratian vuoksi. Sen kritisointi on kuitenkin hiipunut vuoden takaisesta.

Tuonti vetää hieman vientiä enemmän

Saksan talous on hyvin vientivetoinen. Viennin tasoon vaikuttaa, että yhtäältä tärkeän vientimarkkinan euroalueen talous elpyy edelleen, toisaalta tietyt kehittyvät taloudet ja tärkeät vientimarkkinat, kuten Kiina, kehittyvät odotuksien mukaan vain hillitysti.

Hallitus odottaa 5,4 %:n viennin kasvua tänä vuonna ja 4,2 %:n kasvua ensi vuonna. Tuonnin odotetaan kasvavan vientiä hieman voimakkaammin, 5,9 % tänä vuonna ja 5,3 % ensi vuonna. Saksan vaihtotaseen ylijäämäksi tutkimuslaitosten ennuste on 8,5 % tänä vuonna ja 8,3 % ensi vuonna.

Investointien kasvu on odotettua hillitympää

Investoinnit ovat kehittyneet odotettua heikommin, johtuen osin heikosta kasvusta kehittyvissä talouksissa, kuten Kiinassa. Alhaiset korot eivät ole juuri vaikuttaneet. Toisaalta alhainen energian ja muiden raaka-aineiden hinta vaikuttaa yritystoimintaan suotuisasti alentaen yritysten kustannuksia. Arvio on, että edullisten rahoitusehtojen pitäisi vaikuttaa investointeja nostavasti. 

Teollisuus on ollut kasvu-uralla, mihin on vaikuttanut etenkin edullisesta euron kurssista hyötynyt vienti.  Yritysten odotukset ovat eri kyselyjen mukaan suhteellisen positiivisia, joskin viimeisimmissä kyselyissä odotukset ovat hieman laskeneet.

Julkinen talous hyvässä kunnossa, pakolaisten vaikutus kysymysmerkkinä

Saksan julkinen talous on hyvässä kunnossa. Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2016 on 312 mrd euroa. Se on parhaillaan käsiteltävänä liittopäivillä. Saksan velkataso on 71,25 % BKT:sta tänä vuonna ja laskee ensi vuonna suunnitelmien mukaan alle 70 %:n. Tavoitteena on saavuttaa 60 %:n velkataso kymmenen vuoden sisällä.

Hallituksen mukaan  liittovaltio ei joudu ottamaan uutta velkaa tänä vuonna, minkä vuoksi budjetista käytetään nimitystä "mustan nollan" budjetti. Myös budjetit vuosille 2016 - 2019 on määrä rakentaa samalle periaatteelle. Tähän on kuitenkin liitetty viime aikoina paljon kysymysmerkkejä eri tahoilta, ottaen huomioon  pakolaisvirta maahan. Eri tahojen ennusteet pakolaisista ovat vaihdelleet 800 000 ja 1,5 miljoonan henkilön välillä tänä vuonna. Ensi vuotta koskevat ennusteet ovat epävarmempia.