Sveitsin terveydenhuolto: kohti digitalisaatiota

Sveitsin terveydenhuolto: kohti digitalisaatiota

Sveitsin terveydenhuollon alalla on selvästi nähtävissä, että yksityisten lääkäreiden ja lääkäriasemien, sairaaloiden, laboratorioiden ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa voidaan parantaa ja että digitaalimuutosta voi nopeuttaa. Sveitsin liitovaltion hallitus haluaa edistää digitalisointia ja tiedon käyttöä. Samalla se haluaa käynnistää yhteiskunnallisen vuoropuhelun uuden tekniikan mahdollisuuksista ja riskeistä.

Sveitsin terveydenhuollon järjestelmä

Sveitsin terveydenhuolto kuuluu maailman parhaimpiin. Se on säännöllisesti kansainvälisten vertailujen kärkipaikalla kuten esimerkiksi vuoden 2018 Euro Health Consumer Indexissä (EHCI), jossa se oli ensimmäisellä sijalla ennen Norjaa ja Alankomaita. Tämä heijastuu toisaalta korkeana keskimääräisenä elinajanodotuksena (naisilla 85 vuotta ja miehillä 81 vuotta) ja toisaalta myös terveydenhuollon kustannuksina, jotka vuonna 2017 olivat 82,5 miljardia Sveitsin frangia (noin 78 miljardia euroa). Tämä vastaa noin 12,4 % bruttokansantuotteesta. Henkeä kohti laskettuna terveydenhuollon kustannukset Sveitsissä olivat n. 760 euroa eli Yhdysvaltain jälkeen maailman toiseksi korkeimmalla tasolla.

Sveitsin terveydenhuollon järjestelmä on yhdistelmä julkista ja yksityistä taloutta: yksityiset terveysvakuutusyritykset toimivat hyvin tarkoin säännellyillä markkinoilla, ja palveluntoimittajat kuten lääkärit ja sairaalat ovat osittain yksityisiä ja osittain julkisessa omistuksessa. Tämän lisäksi kantonit (26 Sveitsin ”osavaltiota”) vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, joskin tietyt osa-alueet ovat laissa kansallisella tasolla säädeltyjä. Kaikesta tästä johtuen Sveitsin terveydenhuoltoa ei ole organisoitu kokonaisvaltaisesti vaan se on melko lailla hajaantunut eri toimijoiden ja tasojen hoidettavaksi. Tämä on yksi syy siihen, miksi se on yksi maailman kalleimmista.

Terveydenhuollon korkeasta tasosta huolimatta jo ennen COVID-19-pandemiaa ja erityisesti sen aikana oli selvästi nähtävissä, että yksityisten lääkäreiden ja lääkäriasemien, sairaaloiden, laboratorioiden ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa voidaan parantaa ja että digitaalimuutosta on nopeutettava. Arvostettu sveitsiläinen NZZ-sanomalehti kirjoitti jo vuosi sitten: ”Digitalisaatio ei näytä vielä toteutuneen tällä toimialalla, jonka vuosittaisten kustannusten nousun vuoksi olisi kiireellisesti investoitava tehokkuustoimenpiteisiin.” Liittovaltion kansanterveysviraston (Bundesamt für Gesundheit BAG) tulevalla johtajalla Anne Lévyllä ei ole epäilystäkään tästä: ”On selvää, että digitalisointiin on mentävä”.

Sveitsin hallituksen terveyspoliittista strategia

Digitalisaatio on myös osa Sveitsin hallituksen terveyspoliittista strategiaa vuosille 2020 – 2030, jossa on kuvattu neljä kaikkien kiireellisintä haastetta:

 • Teknologinen ja digitaalinen muutos
 • Demografiset ja yhteiskunnalliset muutokset
 • Korkealaatuisen ja kustannuksiltaan kestävän terveydenhuollon ylläpitäminen
 • Mahdollisuus elämään terveenä

Hallitus kirjoittaa strategiassaan teknologisesta ja digitaalisesta muutoksesta seuraavaa: ”Teknologinen ja digitaalinen edistyminen muuttavat terveydenhuoltojärjestelmää perusteellisesti. Hallitus haluaa edistää digitalisointia ja tiedon käyttöä. Samalla se haluaa käynnistää yhteiskunnallisen vuoropuhelun uuden tekniikan mahdollisuuksista ja riskeistä. Tekoälyn tai geeniperimään puuttumisen yhteydessä nousee esiin esimerkiksi oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä, jotka meidän on käsiteltävä”. Tästä syystä digitalisointiin liittyvät resurssit koottiin liittovaltion terveysvirastoon jo huhtikuun alussa 2020 ja perustettiin uusi osasto digitaalimuutokselle. Tätä johtaa Sang-Il Kim, pitkäaikainen lääketieteen IT-standardien ja eHealth-alueen asiantuntija.

eHealth Schweiz 2.0

Koordinointi valtion ja kantonien välillä tapahtuu ehealthsuisse -osaamis- ja koordinointitoimiston (www.e-health-suisse.ch) toimesta. ”eHealth Schweiz 2.0” -strategian toteuttamiseksi terveydenhuollosta vastaava liittovaltion sisäasiainministeriö (Eidgenössisches Departement des Innern EDI) ja kantonien terveysjohtajien konferenssi (Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren GDK) solmivat puitesopimuksen vuonna 2007. Tavoitteena on määritellä yhteiset organisatoriset, oikeudelliset ja tekniset suuntaviivat eHealth-sovellusten, erityisesti sähköisen potilasdokumentaation (elektronischens Patientendossiers EPD) kehittämiselle. Tarvitaan kansallisen tason suunnittelua ja koordinointia, jotta eHealthista olisi aitoa hyötyä. Liittovaltio ja kantonit ovat valmiita toteuttamaan päätöksiä vastuunsa rajoissa. "eHealth Schweiz 2.0" -strategia käsittää yhteensä 25 tavoitetta kolmella toiminta-alueella:

Toiminta-alue A: Digitalisaation edistäminen

 • Tietoisuuden lisääminen digitalisaation mahdollisuuksista ja riskeistä
 • Paperipohjaisten prosessien korvaaminen digitaalisilla
 • Korvausjärjestelmien ja tariffirakenteiden mukauttaminen
 • Tiedonvaihdon formaattien käyttö
 • Tiedonvaihdon formaattien jatkokehittäminen
 • Sertifiointivaatimusten ajanmukaistaminen
 • Kaikkien EPD:hen  liittyvien sovellusten yhteentoimivuus
 • ”mHealth Empfehlungen I” (mobileHealth ja potilasdokumentaatio) –suositusten toteuttaminen/täydentäminen
 • EPD-verkottuminen (sähköinen potilasdokumentaatio)
 • Vähimmäisstandardit primääreille järjestelmille (tietosuoja, tietoturva, käyttö hoitoprosessissa)
 • Primäärien järjestelmien jatkokehittäminen (innovaatiorahoituksen avulla)
 • Kyberturvallisuuden ja tietoturvan vahvistaminen terveydenhuollon järjestelmissä
 • Osallistuminen kehitystyöhön Euroopassa
 • Kansallisen kontaktipisteen muodostaminen

Toiminta-alue B: Digitalisaatiosta päättäminen ja koordinointi

 • Tiedon monikäyttö
 • Infrastruktuurien monikäyttö (esim. tunnistamisen välineet, ammattirekisteri, sedex-alusta, sähköinen eHealth-hallinnointialusta (eHGP, eHealth Government Platform))
 • Yhteensopivuusstrategia
 • Semanttisten standardien ylläpidon organisoiminen
 • Vakiintuneiden standardien sitova käyttö (esim. FHIR, HL7, IHE, LOINC, SNOMED CT)
 • Tietoisuuden lisääminen

Toiminta-alue C: Digitalisaation käyttöönotto

 • Tiedot EPD:hen (väestöä koskeva tieto)
 • EPD:n käytön opastus (pätevyys käyttää järjestelmää)
 • Terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuus käyttää järjestelmää päivittäisessä työssään
 • Koulutuksen ja jatkokoulutuksen järjestäminen terveydenhuollon ammattilaisille
 • Asiantuntijoiden koulutus

 

Tähän asti on sähköistä potilasasiakirjaa koskeva liittovaltion laki (Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier EPDG) ollut etusijalla eHealth 2.0 nähden, mutta COVID-19: n tilanteesta johtuen tarvittiin lisätoimia, esim. liittyen tiedonsiirtoon kriisitilanteissa tai kentällä liikkuvien lääkärien konsultoinnissa tai siirrettävänä olevan potilaan monitoroinnin yhteydessä.

Edellä mainitussa Sveitsin terveydenhuoltoa koskevassa artikkelissa NZZ totesi, että Skandinavia on huomattavasti edellä Sveitsiä digitalisoinnin suhteen. Esimerkiksi Helsingin yliopistollisesta sairaalasta kerrotaan, kuinka erilaiset tietotekniikan tarjoajat ovat luoneet ja ottaneet käyttöön yli 100 digitaalista ratkaisua vaativalle terveydenhuollon alalle osana ”virtuaalisairaalaa 2.0”. Vaikea asia digitalisoinnissa on tietosuoja, johon kohdistuu paljon skeptisyyttä muiden väestöryhmien keskuudessa erityisesti saksankielisissä maissa. COVID-19-pandemia on kuitenkin osoittanut monia hyötyjä digitaalisista terveydenhuollon sovelluksista, kuten läheisyys- ja jäljityssovelluksista. Siksi voidaan olettaa, että COVID-19-pandemian jälkeen väestö tulee suhtautumaan myönteisemmin terveydenhuollon digitaalisiin sovelluksiin.

Mielenkiintoinen yhteistyö digitaalisen terveydenhoidon alalla syntyi esim. COVID-19-pandemian aikana Geneven yliopistollisen sairaalan HUG: n ja Kaiku Healthin suomalaisten kehittäjien välillä, jotka mukauttivat ja käyttivät syöpäpotilaiden seurantajärjestelmäänsä (PROHUG) menestyksekkäästi COVID-19-potilaisiin.

Näemme ”eHealth Schweiz 2.0” -strategian loistavana mahdollisuutena ja potentiaalina suomalaisten digitaalisten ratkaisujen ja sovellusten tarjoajille terveydenhuollon alalla Sveitsin terveysmarkkinoilla.

 

Timo Rajakangas/Philipp Jordi