Slovakian kansallinen elpymissuunnitelma - ’Innovatiivinen talous, nykyaikainen hallinto, terve maa’

Slovakia toimitti ’Innovatiivinen talous, nykyaikainen hallinto, terve maa’ –nimisen kansallisen elpymissuunnitelmansa Euroopan komissiolle 28.4.

Suunnitelman keskeisimmät tavoitteet ovat 1) saada talous nousuun (Slovakian talous supistui 6,7 % 2020) ja 2) saavuttaa 92 % 27 EU-maan keskimääräisestä BKT:sta asukasta kohden 2030 mennessä. Tällä hetkellä Slovakian BKT asukasta kohden on 73 % EU:n keskiarvosta.

Elpymissuunnitelmaan sisältyy yli 200 tavoitetta viidessä eri teemassa. Painopisteet on valittu Slovakian talouden ja yhteiskunnan keskeisimpien haasteiden perusteella. 37 % elpymistuista menee vihreään siirtymään ja 20 % digitalisointiin.

Suunnitelmassa on myös aikataulutettu investointeja ja uudistuksia. Huomattavan osan niistä arvioidaan alkavan 2021-2023. Joidenkin osalta aikataulut ovat pidempiä ulottuen vuoteen 2026, johon mennessä elpymispaketin tuet on käytettävä.

1. Vihreä talous (2,3 mrd. EUR)

 • Uusiutuvat energianlähteet ja energiainfrastruktuuri (232 milj. EUR): sähköenergiasektorin ja energiatehokkuuden lainsäädäntöpuitteiden uudistus, uusiutuvan energian tuotantolaitteiden kunnostaminen ja nykyaikaistaminen, uusiutuvien energianlähteiden integrointi
 • Rakennusten kunnostaminen (741 milj. EUR): rakennusalan jätehuollon uudistus, eri ministeriöiden tukimekanismien yhteensovittaminen, omakotitalojen energiatehokkuuden lisääminen, historiallisesti arvokkaiksi luokiteltujen rakennusten energiaparannukset
 • Kestävä liikenne (801 milj. EUR): julkisen matkustajaliikenteen ja intermodaalisten rahtikuljetusten uudistus, vaihtoehtoisten polttoaineiden edistäminen liikenteessä, sähköajoneuvojen latauspisteiden ja vetytankkausasemien rakentaminen, rautateiden sähköistys, digitalisointi ja automatisointi. Kansallinen tavoite on, että 30% Slovakian junaverkostosta on eurooppalaisen junakulunvalvontajärjestelmän (ETCS) piirissä 2027 mennessä.
 • Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen (368 milj. EUR): Novákyn hiilivoimalan vaiheittainen lakkauttaminen, integroitu ympäristön saastumisen estäminen ja seuranta, Slovakian ympäristötarkastuslaitoksen toiminnan turvaaminen
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (159 milj. EUR): maisemasuunnittelun, luonnonsuojelun ja vesihuollon uudistukset, vesireittien ja kosteikkojen ennallistaminen, kansallispuistojen matkailun kehittämissuunnitelmat

2. Koulutus (892 milj. EUR)

 • Koulutuksen saavutettavuus ja laatu (210 milj. EUR): korvaustoimenpiteet pandemian vaikutusten vähentämiseksi koulutuksessa, desegregaation tukeminen, pakollinen esiopetus 5+ vuotiaille, lainmukainen oikeus päivähoitopaikkaan 3+ vuotiaille, päivähoidon kapasiteetin lisääminen
 • Koulutuksen nykyaikaistaminen (469 milj. EUR): opetusohjelmien ja oppikirjojen uudistus, opettajien koulutus, panostus koulujen digitaaliseen varustukseen ja etäopiskeluvälineisiin, kouluinfrastruktuurin kehittäminen
 • Yliopistojen suorituskyvyn parantaminen (213 milj. EUR): yliopistojen hallinnon ja rahoituksen sekä tutkimusohjelmien akkreditoinnin uudistukset, tieteellisten tutkimusjärjestelmien arvioinnin käyttöönotto, opetus- ja asuntolarakennusten nykyaikaistaminen, yliopistojen strateginen kehittäminen

3. Tiede, tutkimus ja innovaatiot (739 milj. EUR)

 • Tieteen, tutkimuksen, innovaatioiden ja talouden digitalisoinnin rahoituksen nostaminen ja tehokas hallinnointi (633 milj. EUR): tutkimusinstituuttien rahoitus- ja organisaatiouudistukset, projektien yhtenäisten valintamenettelyjen ja strategian kehittäminen, kansainvälisen yhteistyön tukeminen, innovaatioiden tukeminen yksityisellä sektorilla ja yhteistyö akateemisen sektorin ja R&D-organisaatioiden kanssa, talouden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja digitalisointia edistävä tutkimus
 • Kyvykkään työvoiman houkutteleminen ja pitäminen Slovakiassa (106 milj. EUR): työlainsäädännön ja pätevyyden tunnustamisen yksinkertaistaminen, apurahat kyvykkäille slovakialaisille ja ulkomaalaisille opiskelijoille, tuki paluumuuttajille, kyvykkäille kolmansista maista saapuville työntekijöille perheineen ja ulkomaalaisille yliopisto-opiskelijoille, yliopistomiljöön kansainvälistäminen

4. Terveydenhuolto (1,53 mrd. EUR)

 • Nykyaikainen ja saavutettava terveydenhuolto (1,16 mrd. EUR): terveydenhuollon investointiprojektien valmistelun uudistus, kiireellisen hoidon uudelleenmäärittely, sairaalaverkoston optimointi, suurimpien sairaaloiden keskushallinnon perustaminen, panostukset kunnostuksiin ja välineistöön, digitalisointi, telelääketieteen palveluiden edistäminen, uusien yleislääkäriklinikoiden perustaminen alueille, joilla niistä on pulaa
 • Mielenterveys (105 milj. EUR): diagnostiikka- ja hoitomenetelmien sekä henkilöstön koulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen, yhteisökeskusten rakentaminen, panostukset välineistöön, kansallinen mielenterveystuen kuuma linja
 • Pitkäaikaishoito (265 milj. EUR): uusintatarkastusjärjestelmän ja sosiaalihuollon valvonnan uudistukset, jälkihoito-, hoitotyö- ja palliatiivisten palveluiden tilojen laajentaminen ja kunnostaminen

5. Julkishallinto (1,11 mrd. EUR)

 • Liiketoimintaympäristön parantaminen (11 milj. EUR): sääntelyrasitteiden keventäminen, julkisten hankintojen sääntöjen uudistus, maksukyvyttömyysmenettelyjen digitalisointi
 • Oikeuslaitoksen uudistus (255 milj. EUR): korkeimman hallinto-oikeuden perustaminen, tuomareiden erikoistuminen tiettyihin aiheisiin käsittelyjen tehostamiseksi, investoinnit tuomioistuinrakennuksiin, oikeuslaitoksen digitalisointi
 • Korruption vastaiset toimet (229 milj. EUR): uudet välineet talousrikostutkinnan tukemiseksi, poliisivoimien valmiuksien nykyaikaistaminen, kriisitilanteiden hallinnan optimointi, tilien keskitetty kirjausjärjestelmä, integroitu palo- ja pelastusjärjestelmä, paloasemien nykyaikaistaminen, paikallishallinnon hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen
 • Digitalisointi (615 milj. EUR): strategia ja yhtenäinen menettelytapa digitaalisen osaamisen lisäämiseksi, valtion IT-resurssien keskushallinto, kyberturvallisuustaitojen vahvistaminen, julkishallinnon palvelujen digitalisointi, digitaalisiin huipputeknologioihin keskittyvien projektien tukeminen, tablettitietokoneet vanhuksille
 • Terve julkinen talous: uudistukset eläkejärjestelmään, verotukseen sekä julkisen talouden menokehyksiin ja hallinnointiin

Slovakian kansallinen elpymissuunnitelma (Linkki toiselle web-sivustolle.)on laajuudeltaan noin 600 sivua. Se on  julkaistu toistaiseksi vain slovakiksi. Elpymissuunnitelmasta on englanninkielinen tiivistelmä.

Anna Roininen, Suomen suurlähetystö, Praha