Singaporen uusi tutkimuksen puiteohjelma rakentaa vanhojen teemojen päälle ja painottaa entisestään sovellettavuutta, yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta

Singaporen uusi tutkimuksen puiteohjelma rakentaa vanhojen teemojen päälle ja painottaa entisestään sovellettavuutta, yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta

Singapore panostaa laadukkaaseen kansainväliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, jonka suunnittelussa valtiolla on vahva rooli. Uusi tutkimuksen puiteohjelma, Research, Innovation and Enterprise 2025 Plan (RIE2025) vuosille 2021-2025 julkaistiin joulukuun puolivälissä 2020.

Singaporen uusi tutkimuksen puiteohjelma rakentaa vanhojen teemojen päälle ja painottaa entisestään sovellettavuutta, yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta

 

Suomen ja Singaporen tarinat ovat hämmästyttävän samanlaisia. Suomen tavoin Singapore on onnistunut nostamaan itsensä viidessäkymmenessä vuodessa yhdeksi maailman rikkaimmista ja kehittyneimmistä valtioista, joille molemmille laadukas koulutus sekä innovaatioita ja osaamista tuottava tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä ovat olleet elinehtoja. World Economic Forum on vuosina 2019 ja 2020 arvioinut Singaporen maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi.

 

Lyhyt tausta Singaporen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään

 

Singaporea luonnehtii vahva strateginen, pitkän aikavälin suunnittelu ja tehokas toimeenpano. Valtiolla on suuri rooli elinkeinoelämän menestymisen mahdollistajana ja elinkeino-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa korostuu strateginen ekosysteemiajattelu ja whole-of-government-lähestymistapa. Talouden kilpailukykyä ja rakennemuutosta kehitetään toimialakohtaisilla kehityssuunnitelmilla, joiden kohteena olevat toimialat vastaavat noin 80 % koko bruttokansantuotteesta.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa korostuu tavoitehakuisuus valittujen teemojen mukaisesti, ja toiminta on ylhäältä alas johdettua. Research, Innovation and Enterprise Council (RIEC) sekä sen tueksi ja sihteeristöksi perustettu pääministerin alaisuudessa toimiva National Research Foundation (NRF) edistävät ja koordinoivat tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Perustutkimuksen ja tutkijakoulutuksen rahoituksesta huolehtii opetusministeriö.

Singaporessa on vahvat toimialakohtaiset tutkimuslaitokset. Erityisesti kauppa- ja teollisuusministeriön alainen, kahdesta tutkimusneuvostosta ja niiden alaisesta 19:sta tutkimusinstituutista koostuva A*STAR toimii tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa innovaatioekosysteemien luomisessa. A*STAR on tunnettu terveys- ja lääketeknologiasta, materiaalitieteistä ja elektroniikan tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Singaporessa toimii kuusi valtiorahoitteista yliopistoa, viisi ammattikorkeakoulua ja useita yksityisiä instituutioita. Kansainvälisissä listauksissa singaporelaiset julkiset yliopistot sijoittuvat erinomaisesti, erityisesti National University of Singapore (NUS) ja Nanyang Technology University (NTU) ovat maailman kärkeä.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan painotuksissa korostuu sovellettavuus ja kaupallinen sekä yhteiskunnallinen hyödynnettävyys. Singapore on panostanut merkittävästi erilaisiin yritysten, yliopistojen ja julkisten tutkimuslaitosten kumppanuuksia painottaviin strategisiin rahoitusinstrumentteihin, kehitystä ohjaaviin ja tukeviin alakohtaisiin ohjelmiin, innovaatioklustereihin, kiihdyttämöihin ja myös yritysten suoraan TKI-rahoitukseen. Lisäksi Singapore on luonut itsestään innovaatioiden testialustaa erilaisilla ohjelmilla ja lainsäädännöllä. Maa tunnetaan fintech-toimintaympäristöstään ja vuonna 2016 julkaistusta sandbox-suunnitelmasta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yrityksille nopeat innovaatiokokeilut.

Singapore on kansainvälisesti erittäin verkottunut, myös tutkimustoiminnassa. Yliopistot tekevät laajaa kansainvälistä yhteistyötä, sekä talouden kehittämisessä kansainvälistä TKI-toimintaa laajennetaan jatkuvasti. Esimerkiksi v. 2017 perustetun Global Innovation Alliance (GIA)-verkoston tarkoituksena on syventää Singaporen suhteita globaaleihin innovaatiokeskuksiin ja varmistaa kansainvälinen menestys. Valtio panostaa myös TKI-osaamisen edistämiseen kehittyvissä maissa. Singaporen teknisen yhteistyön ohjelma on vuodesta 1992 alkaen kouluttanut 128 000 virkamiestä 170 eri maasta edistääkseen toivottua kehitystä kyseisissä maissa.

 

Singaporen uusi tutkimuksen puiteohjelma rakentaa vanhojen teemojen päälle ja painottaa entisestään sovellettavuutta, yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta

 

Uusi tutkimuksen puiteohjelma, Research, Innovation and Enterprise 2025 Plan (RIE2025)Linkki toiselle web-sivustolle. vuosille 2021-2025 julkaistiin joulukuun puolivälissä 2020. Julkisten TKI -investointien taso säilyi odotetusti aiemmalla tasolla, noin yhdessä prosentissa bruttokansantuotteesta.

Merkittävimmiksi puiteohjelmavalmistelun vaikuttimiksi mainitaan muuttuva geopolitiikka ja alueellisuuden vahvistuminen, kiihtyvä digitalisaatio ja kuluttajien muuttuvat mieltymykset ja tarpeet sekä vahvistuva painotus kestävyyteen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Lisäksi koronapandemian tuoman epävarmuuden ennustetaan kiihdyttävän mm. teollisuuden murroksia entisestään. Näihin globaaleihin vaikuttimiin ja haasteisiin perustuen RIE2025-puiteohjelma rakentuu edeltäjänsä painopistealueille ja rakenteille.

Puiteohjelman fokusalueet ovat seuraavat:

  1. Manufacturing, Trade And Connectivity – painottaen kehittyneen tuotantotalouden lisäksi myös kaupan ja liitettävyyden kapasiteetin kehittämistä
  2. Human Health And Potential – terveysteknologian painotusta laajennetaan tarkastelemaan ihmisen kehitystä ja potentiaalia sekä oppimista laajemmin
  3. Urban Solutions And Sustainability – Singapore vahvistaa panostustaan ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja sopeutumiseen, vähähiilisyyteen ja rakennetun ympäristön muutokseen. Vuodesta 2019 alkanut painotus ruokateknologiaan ja –omavaraisuuteen jatkuu vahvana, tavoitteena on vahvistaa ns. lab to table-osaamista sekä ruoka- ja maatalousteknologian innovaatioita kaupunkiympäristöissä
  4. Smart Nation And Digital Economy – tavoitteena on edelleen vahvistaa Singaporeen asemaa luotettuna digitaalisena hubina, pääalueina mm. tekoäly, kyberturvallisuus, kvantti-, mobiili- ja yhteysteknologia

Ohjelmassa korostuu Singaporelle tyypillinen puhe TKI-investointien vaikuttavuudesta ja arvosta. Tämä näkyy erilaisissa Innovation & Enterprise-toimissa, joissa painotetaan erilaisia innovaatioalustoja, teknologiakonsortioita ja yritysyhteistyölaboratorioita nopeuttamaan tutkimustulosten siirtoa ja kaupallistumista. Näistä huolimatta kuitenkin noin kolmannes rahoituksesta ohjataan tutkimusosaamisen kehittämiseen, tutkijalähtöiseen tutkimukseen ja perustutkimukseen.

Singapore jatkaa menestyksekästä Talent Boost-työtään ja erityisesti teknologia start-uppien houkuttelua maahan. Esimerkiksi mielenkiintoisen CREATE-kampusohjelmanLinkki toiselle web-sivustolle. kautta kansainväliset huippuyliopistot ja singaporelaiset tutkimuslaitokset ovat perustaneet yhteistyölaboratorioita ja tutkimuslaitoksia. Ohjelman myötä Singaporen korkeakouluille on tarjoutunut helppo tapa päästä maailman huippujen kanssa yhteistyöhön. Kansainvälisyyttä halutaan edistää korkeakouluissa ja tavoitteena on, että 70 % vastavalmistuneilla tulisi olla kansainvälistä kokemusta työelämään siirtyessä - erityisesti ASEAN- sekä Intian ja Kiinan yhteyksiä halutaan lisätä.

 

Tulevaisuuden kehityssuunnat ja haasteet

 

Taloudellinen kasvu siirtyy entistä vahvemmin kohti Aasia, luoden uusia mahdollisuuksia ja myös kilpailua. Singaporelaisten yritysten tulee siis kehittää uutta, syventää osaamista ja kansainvälistyä säilyttääkseen kilpailukykynsä. Singaporen TKI-järjestelmällä on sama haaste kuin Suomella: pk-yritykset eivät investoi omaan TKI-toimintaan riittävästi, jolloin valtion rahoitus ja aloitteellisuus korostuvat. Singaporen teollisuussektori on vahva TKI-toiminnassa, mutta suuri osa kehityksestä on monikansallisten yrityksen ansiota. Tavoitteena onkin saada lisää kansainvälistyviä ja uudistuvia pk-yrityksiä Singaporeen.

Myös yliopistoihin kohdistuu painetta soveltavaan tutkimukseen ja kaupallistumiseen. Talouden uudistamisen ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta myös koulutusjärjestelmän uudistus sekä työssäkäyvän väestön osaamisen kehittäminen on Singaporelle haaste. Elinikäistä oppimista on haluttu tukea esimerkiksi laajalla SkillsFuture-liikkeelläLinkki toiselle web-sivustolle., jolla singaporelaisia kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja ammattitaidon päivittämiseen myös valmistumisen jälkeen.