Saudi-Arabian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Saudi-Arabian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Saudi-Arabia on Lähi-Idän suurin markkina, G20-maa, joka BKT:lla mitattuna on maailman 16. suurin talous. Saudi-Arabia on myös Suomen merkittävin vientikohde alueella. Öljytuotteiden viennistä hyvin riippuvainen Saudi-Arabia on vuonna 2020 kärsinyt COVID-19-pandemian myötä romahtaneesta öljyn kysynnästä. Talouden ennakoidaan supistuvan jopa yli 6 %, mikä heikentänee markkinamahdollisuuksia joillakin sektoreilla lähitulevaisuudessa. Saudi-Arabia kuitenkin jatkaa mittavaa uudistus- ja investointiohjelmaansa, jonka tavoitteena on vähentää riippuvuutta öljystä ja petrokemian teollisuudesta. Suomalaisyritysten kannalta erityisen merkittäviä mahdollisuuksia on kaivossektorilla, sekä myös telekommunikaatio- ja muun infrastruktuurin kehittämisessä. Saudi-Arabian koulutussektorin ja terveydenhuollon kehittäminen tarjoaa jatkossakin mahdollisuuksia suomalaistoimijoille.

Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille seuraavan vuoden aikana

1. Kaivosteollisuus

Kaivostoiminnasta ja mineraalien jalostuksesta pyritään kehittämään Saudi-Arabian talouden kolmatta pilaria. Kaivossektorin BKT-osuus halutaan lähes kolminkertaistaa vuoteen 2030 mennessä (2019 USD 17 miljardia, 2030 tavoite USD 47 miljardia). Metso-Outotecilla on meneillään monivuotinen kultarikastamohanke. Uutena potentiaalisena hankkeena kilpailtavaksi tulossa on mittava fosfaattirikastamoinvestointi. Myös kaivossektorin digitalisaatio tulee tarjoamaan paljon mahdollisuuksia suomalaiselle kaivosalan osaamiselle. 

GTK on mukana kansainvälisessä konsortiossa, missä kartoitetaan tarkemmin Saudi-Arabian mineraalivaroja. Kyseessä on useamman vuoden hanke, minkä uskotaan luovan mittavia mahdollisuuksia kaivossektorilla.  Saudi-Arabia itse arvioi mineraalivarojensa arvoksi yli tuhat miljardia dollaria.  

2. ICT

Nokia on tiiviisti mukana Saudi-Arabian 5G-verkkojen rakentamisessa, mutta niin ovat myös muut merkittävät kilpailijat ja kilpailu on kovaa. Uusia mahdollisuuksia 5G-verkkoinvestointien ohella on löydettävissä eri teollisten ja muiden prosessien digitalisaatiosta. Pienempien yritysten markkinoille pääsyä voisi avittaa Nokian toiminta ankkuriyrityksenä. Alustana voisi toimia tutkimus- ja tuotekehityskeskus, jota Nokia on parhaillaan perustamassa Riadiin.  

3. Muut infrastruktuurihankkeet sekä megainvestointiprojektit 

Sähkön kysyntä kasvaa jyrkästi väestönkasvun siivittämänä. Perinteisesti sähköntuotantoon on käytetty fossiilisia polttoaineita, mutta jatkossa on välttämätöntä investoida myös uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinko- ja tuulivoimaan. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä tarvitaan edelleen säätövoimana. Ydinenergian suhteen Saudi-Arabialla on suunnitelmia jopa 30 ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. Suomalaistoimijat ovat jo vuosia toimineet konsultteina Saudi-Arabian ydinenergiasuunnittelussa ja regulaation kehittämisessä. Uusiutuvien energiamuotojen kilpailukyvyn vahvistuessa voi hyvin olla, että ydinenergiasuunnitelmia ei tulla toteuttamaan kaavaillussa mittakaavassa. Uusiutuvien energiamuotojen lisääntyvä käyttö tulee edellyttämään älykkäitä sähköverkkoja, mistä Suomessa on vahvaa osaamista. 

Saudi-Arabian teollistamissuunnitelmien osana investoidaan paljon kuljetusinfrastruktuuriin, varsinkin satamiin. Tämä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia Suomen nostureita ja muita tavarankäsittelyratkaisuja tarjoaville yrityksille. 

Tähän asti hyvin puutteellista julkista liikennettä kehitetään suurin hankkein. Yksi tällainen on kymmeniä miljardeja maksava Riadin metro, jonka ensimmäisen linjan asemille Kone on toimittanut liukuportaat. Projektiin sisältyy yhteensä kuusi metrolinjaa ja 85 metroasemaa.

Vision 2030 -strategiaan kuuluu myös uuden modernin korkean teknologian Neom-kaupungin rakentaminen Punaisen meren rannalle. Hankkeen kokonaisinvestointien on ennakoitu nousevan USD 500 miljardin suuruusluokkaan. Suunnittelu ja perusinfrastruktuurin rakentaminen on käynnissä, mutta toteutumista suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa varjostavat rahoitusongelmat erityisesti öljyn nykyisellä hintatasolla. Muita megaluokan turismiin ja viihdeteollisuuteen liittyviä hankkeita ovat Red Sea sekä Amaala -projektit Punaisella merellä sekä Qiddiya-viihdekeskus Riadin ulkopuolella. 

4. Koulutussektori 

Tavoite saada työllistettyä Saudi-Arabian kasvava nuoriso edellyttää, että työmarkkinoille tulevilla nuorilla on tarvittavaa osaamista. Suomalaiset koulutusalan toimijat ovat olleet mukana koulutusalan kehittämistyössä ja uusia mahdollisuuksia tarjoutuu jatkuvasti niin varhais- ja peruskoulutuksessa kuin ammatillisessa ja korkeammassakin koulutuksessa.

5. Terveydenhuolto 

Terveydenhuollon kehittämistarpeet väestön kasvaessa ovat valtavat. Uusia sairaaloita ja terveyskeskuksia rakennetaan jatkuvasti eri puolilla maata. Tällä hetkellä uusia investointeja rajoittanee jonkin verran julkisen sektorin budjettipaineet. Suomalaisen tarjonnan ongelmana on sen hajanaisuus ja toimijoiden pieni koko suhteessa Saudi-Arabian markkinoihin.   

Antti Rytövuori, Suomen suurlähettiläs, Saudi-Arabia