Ranskan talous suuntaa kohti hiilineutraaliutta - mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille

Ranskan talous suuntaa kohti hiilineutraaliutta - mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille

Ranska julkaisi alkuvuodesta 2019 monivuotisen energiasuunnitelmansa. Linjaukset koskevat vuosia 2019–2023 ja 2024–2028. Tavoitteena on muun muassa vähentää energiankulutusta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuutta sekä ylläpitää korkeaa toimitusvarmuutta ja kehittää energian varastointia. Tärkeä ulottuvuus on akkuteollisuuteen tehtävät panostukset, mukaan lukien Ranskan ja Saksan lanseeraama eurooppalainen yhteistyö.

Ranska haluaa nostaa ilmasto- ja energiapolitiikkansa kunnianhimon tasoa

Pariisin ilmastosopimuksen kotimaana on luontevaa, että Ranska haluaa kansallisesti harjoittaa kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Keskeinen väline on hallituksen monivuotinen energiasuunnitelma (PPE, Programmation pluriannuelle de l’énergie), jonka avulla ohjataan energiantuotantoa ja suunnataan resursseja energiatehokkuuden parantamiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hiilivapaus vuoteen 2050 mennessä.

Sähköauto
Kuva: Nicola Lindertz

Hallituksen marraskuussa 2018 luonnoksena esittämä PPE julkaistiin kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2019. Suunnitelmassa määritellään tärkeimmät energiapolitiikan tavoitteet ja ensisijaiset toimet seuraavien kymmenen vuoden aikana. Linjaukset koskevat vuosia 2019–2023 ja 2024–2028, ja ne kertovat samalla energiatalouden trendeistä. Laajan PPE-asiakirjan ohella sen yhteenvetoon voi tutustua tällä verkkosivullaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

Ranskan tavoitteena on erityisesti:

  • vähentää energiankulutusta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä,
  • monipuolistaa energianlähteitä ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuutta,
  • ylläpitää korkeaa toimitusvarmuutta, kehittää verkkoja, energian varastointia ja paikallista tuotantoa sekä
  • parantaa työllisyyttä ja vahvistaa ostovoimaa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kun­nianhimoisia ja kiristyviä toimia päästöjen vähentämiseksi, ja tämä näkyy myös Ranskan liiketoimintaympäristössä. Kuluttajien jatkuvasti lisääntyvä ympäristötietoisuus ja julkisen vallan ohjaus kuljettavat Ranskan taloutta sen ”ekologisessa siirtymässä” (transition écologique) fossiilisesta taloudesta kestävään ja kilpailukykyiseen talouteen. On selvää, että ilmastoa ja ympäristöä kunnioittavat tuotteet ja toimintatavat ovat avain menestykseen markkinoilla.

1. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen

PPE:n ohjauskeinojen avulla Ranskan hallitus pyrkii vähentämään fossiilisten polttoaineiden kulutusta kolmanneksella vuoteen 2028 mennessä. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vähennys on 40 %. Vuodelle 2022 on määrä ajoittua viimeisten neljän hiilivoimalan sulkeminen. Uusiutuvan lämmönkulutuksen osalta tavoite puolestaan on 25 %:n lisäys vuoteen 2023 mennessä ja 40–60 %:n vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoteen 2016.

Tavoitteena on myös pitkällä aikavälillä korvata maakaasu ja muut fossiiliset polttoaineet vaihtoehtoisilla ratkaisuilla kuten biokaasulla tai synteesikaasulla. Suunnitelmiin kuuluu niin ikään uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteetin selkeä lisääminen ja esimerkiksi uusien aurinkosähkölaitosten rakentaminen.

2. Kaiken energiankulutuksen vähentäminen

PPE:n toinen suuri tavoite on kaiken energiankulutuksen vähentäminen. Erityisesti Ranska panostaa energiatehokkuuteen ja vähäpäästöisen liikenteen kehittämiseen. Ranskalla on kunnianhimoinen suunnitelma rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena on vähentää rakennusten energian kokonaiskulutusta 15 % vuoteen 2023 mennessä verrattuna vuoteen 2010. Suunnitelma kattaa niin julkiset rakennukset, kuten koulut ja sairaalat, kuin asuinalueetkin. Hallitus aikoo käyttää tähän hankkeeseen jopa 12–14 miljardia euroa. Asuntorakentamisen alalla tavoitteena on uudistaa 2,5 miljoonaa asuntoa.

Energiatehokas koulu.
Kuva: Jukka Rapo KEKSI FIB

Nähin tavoitteisiin liittyen muun muassa seuraaviin teknologioihin ja tuoteryhmiin liittyvää osaamista tarvitaan Ranskan markkinoilla: rakennusalan ohjelmistot, insinööripalvelut, energiatehokkaat rakennusmateriaalit ja älyrakentaminen. Lisätietoja rakennusalan markkinamahdollisuuksista löydät täältäLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

Ranska tulee vahvistamaan velvoitetta käyttää biokaasua ja edistämään biopolttoaineiden käyttöä bensiinin ja dieselin korvaamiseksi liikenteessä. Polttomoottoriautojen myynti päättyy vuonna 2040. PPE:n linjausten mukaan vuonna 2028 liikenteessä on määrä olla 4,8 miljoonaa sähköautoa ja 100 000 sähkökäyttöisten ajoneuvojen julkista latauspistettä.

Ranskassa ovat jo nyt voimakkaasti yleistyneet muutkin kestävän ja ympäristöystävällisen liikenteen ja liikkumisen ratkaisut, kuten kaupunkipyörät ja autojen yhteiskäyttö sekä älyratkaisut. Ranska kehittää aktiivisesti myös muita Smart Mobility –ratkaisuja, esimerkkeinä MaaS ja autonomiset autot.

3. Energianlähteiden monipuolistaminen

PPE:n kolmantena pääasiallisena tavoitteena on monipuolistaa energianlähteitä kehittämällä uusiutuvia energianlähteitä samalla vähentäen ydinvoiman käyttöä.Ranskan hallitus on päättänyt vähentää vuoteen 2035 mennessä ydinvoiman osuutta sähköntuotannossa 50 %:iin. Tähän päästäkseen hallitus aikoo sulkea 14 reaktoria, joista 4–6 vuoteen 2028 mennessä. Huomattakoon kuitenkin, että hallitus pitää edelleen mukana keskustelussa mahdollisuuden rakentaa uudentyyppisiä EPR-ydinvoimaloita.

PPE edistää esimerkiksi orgaanisten jätteiden talteenottoa ja niiden hyödyntämistä energiantuotannossa, mutta erityisesti hallitus haluaa kehittää aurinko- ja tuulienergiaa. Suunnitteilla on edistää uusien aurinko- ja tuulipuistojen rakentamista. Tässä tarkoituksessa PPE:hen on myös liitetty alustavat tiedot tarjouskilpailuista sähköisten uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Suunnitteilla on esimerkiksi rakennusten aurinkosähkörakenteita koskevien tarjouspyyntöjen julkaiseminen vuosina 2019–2024 säännöllisesti vuosineljänneksillä 1, 2 ja 3.

4. Energian varastointi; akut

PPE:ssä korostetaan niin ikään, että sähkön varastointi on ekologisen energiasiirtymän avainkysymyksiä. Hallitus aikookin jatkaa tutkimus- ja kehitystyötä kilpailukykyisten ja laajamittaisten sähkön varastointiratkaisujen kehittämiseksi. Tämä tukee keskipitkällä aikavälillä uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämistä sähköntuotannossa.

Suunnitteilla on esimerkiksi investointiohjelma, ministeriöiden yhteinen rahasto tutkimusyhteistyöhankkeille ja pienten toimijoiden innovaatiokilpailu. Lähiajan tavoitteena on tukea ranskalaisen akuntuotantosektorin syntymistä. Huomattakoon, että akkusektoriin panostaminen tapahtuu laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa, johon kuuluu myös komission vuonna 2017 lanseeraama aloite eurooppalainen akkuyhteenliittymä, European Battery Alliance (EBA).

Ranskan talousministeri Bruno Le Maire totesi talouslehti Les Echos’n 27.2.2109 ilmestyneessä haastattelussa Ranskan ja Saksan uuden yhteisen akkuhankkeen muuttavan tilannetta Euroopan tasolla. Keskipitkällä aikavälillä investointien kokonaismäärä on noin 20 miljardia euroa, mukaan lukien 5–6 miljardia euroa seuraavien 3–4 vuoden aikana. Ranskan hallitus osallistuu ensi vaiheessa 700 miljoonalla eurolla ja Berliini miljardilla.

Le Maire toteaa haastattelussa Puolan liittyvän hankkeeseen ja sanoo toivovansa, että niin ikään Espanja lähtee mukaan. Le Maire huomauttaa, että kyseessä on ensimmäinen konkreettinen yhteiseurooppalainen teollisuusaloite Airbusin jälkeen. Toiveena on, että Euroopan komissio hyväksyy aloitteen huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla, minkä jälkeen on määrä esitellä yksityiset kumppanit. Suomen ja suomalaisten yritysten kannalta aloite on erittäin kiinnostava, onhan Suomella merkittävää osaamista koko akkuarvoketjussa raaka-aineista jalostukseen ja kierrätykseen.

Anna Esko, lähetystöneuvos, Team Finland -koordinaattori
Suomen suurlähetystö, Pariisi