Ranskalta joulukuun alussa 26 miljardin suunnitelma talouden elvyttämiseksi

Presidentti Sarkozy julkisti 4. joulukuuta pitämässä puheessaan kunnianhimoisen ja massiivisen talouden elvytyssuunnitelman. Sen arvo on noin 26 miljardia euroa, joka vastaa noin 1,3 prosenttia Ranskan BKT:sta. Tämä on jatkoa aiemmille tukipaketeille, 360 miljardin euron finanssikriisiapupaketille ja 20 miljardin euron sijoitusrahastolle. 

Sarkozyn vastaus kriisiin ovat investoinnit, joiden avulla tuetaan työllisyyttä ja parannetaan kilpailukykyä. 

Ranskan valtio antaa rahaa ympäristöinvestointeihin, korkeakoulutukseen, tutkimukseen, puolustukseen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. PK-yrityksiä tuetaan lisälainoilla. Uusia TGV-linjoja rakennetaan ja teitä ja rautateitä parannetaan. 

Rakennusteollisuutta tuetaan 100 000 ylimääräisen asunnon rakentamisohjelmalla ja nollakorkoisia asuntoluottoja myöntämällä. 

Autoteollisuuden tukiohjelmaan kuuluu ympäristöystävällinen houkutin: vaihda yli 10 vuotta vanha autosi vähäpäästöiseen - saat 1 000 euroa tai lähetä yli 10 vuotta vanha autosi romuttamoon - saat 2 000 euroa. Valtio tukee myös Reanault'a ja Peugeot Citroënia yrityssaneerauksessa. Auton ostajien luotonsaantia helpotetaan. 

Elvytyspaketin uskotaan nostavan Ranskan julkisen talouden vajeen ensi vuonna 4 prosenttiin BKT:sta.

 Presidentti Nicolas Sarkozy julkisti 4. joulukuuta pitämässä puheessaan kunnianhimoisen ja massiivisen talouden elvytyssuunnitelman, jonka arvo on noin 26 miljardia euroa, noin 1,3 prosenttia Ranskan BKT:sta. 

Paketista aiheutuu 15,5 miljardin euron lisäkulu valtiolle vuonna 2009, mikä merkitsee sitä, että valtiontalouden vaje kohoaa ensi vuonna lähes 4 prosenttiin BKT:sta arvioidun 3-3,1 prosentin sijaan. 

Sarkozyn vastaus kriisiin ovat investoinnit. Hänen mukaansa paras elvytyspolitiikka tukee tämänpäivän toimia ja parantaa huomisen kilpailukykyä. Paketti kohdentuu investointeihin ja työllisyyden tukemiseen ennen kaikkea rakennus- ja autoteollisuudessa. Kriisi, jota nyt eletään, ei ole ohimenevä, vaan rakenteellinen ja se tulee muuttamaan pitkäksi aikaa taloutta, yhteiskuntaa ja politiikkaa, Sarkozy totesi. Sarkozy toisti taas kerran, että uudistukset Ranskassa jatkuvat ja ne viedään loppuun asti. 

Sarkozyn 4. joulukuuta julkistama kansallinen elvytyssuunnitelma on tehty komission aiemman suunnitelman hengessä ja täydentää Sarkozyn aiemmin ilmoittamia kansallisia tukitoimenpiteitä eli lokakuun 360 miljardin euron finanssikriisiapupakettia ja 20. marraskuuta julkistettua 20 miljardin euron sijoitusrahastoa. Ranskan valtion panos elvytykseen on massiivinen - ja kallis.  

Julkiset investoinnit 

Valtion rahaa käytetään ensi vuonna yhteensä noin 10,5 miljardia euroa investointeihin, sillä Sarkozyn mukaan aikaisempien vuosien budjettivajeet ovat seurausta kilpailukyvyn puutteesta, heikoista investoinneista, tuottavuuden puutteesta ja työnteon määrästä. Valtio antaa 4 miljardia euroa investointeihin, jotka kohdistuvat muun muassa ympäristöön, korkeakoulutukseen ja tutkimukseen, puolustukseen, sairaaloihin sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen. 

Valtionyritykset sijoittavat 4 miljardia euroa kansainvälisten suhdanteiden vastaiseen taisteluun. Sähköyritys EDF sijoittaa 2,5 miljoonaa euroa ylimääräistä rahaa ensi vuonna, mukaan lukien 300 miljardia euroa uusiutuvan energian tuotantoon. Energiajätti GDF Suez sijoittaa 200 miljoonaa euroa lisää, julkisen liikenteen yritys RATP 450 miljoonaa euroa ja valtion rautatiet SNCF 300 miljoonaa euroa. Valtion postilaitos sijoittaa 600 lisämiljoonaa parantaakseen toimistojensa palveluja ja tehostaakseen rakennustensa energiansäästöä. 

Paikallishallinto sijoittaa 2,5 miljardia euroa arvonlisäverokompensaatiorahastojensa avulla.

Finanssi- ja talouskriisin hankaloittamien suurten projektien toteuttamiseksi mobilisoidaan 16 miljardia euroa. Tässä käytetään apuna valtion säästö- ja talletuskassaa (La Caisse des Dépôts et Consignation), josta on korvamerkitään 8 miljardia euroa projekteihin. Valtio puolestaan osallistuu tapauskohtaisesti suuriin projekteihin korkeintaan 8 miljardilla eurolla. Sarkozy ilmoitti ylpeänä, että muun muassa neljä TGV-linjaa rakennetaan samanaikaisesti vuosina 2010–2014. Myös tie- ja rautatieverkkoja parannetaan. 

Yrityksiä suosivat toimenpiteet 

PK-yrityksille suunnataan 4 miljardin euron arvosta ylimääräisiä lainoja. Rahoitus tapahtuu pitkälti OSEOn (tukee PK-yritysten innovaatiota ja kasvua) kautta, jonka vakuusrahastoa nyt kasvatetaan siten, että se voi myöntää 2 miljardilla eurolla lainoja. 

Yritysten tutkimukseen suunnattuja lainoja (crédit d'impôt Recherche) koskevia maksatuksia aikaistetaan. Puolustusministeriö maksaa velkansa PK-yrityksille. Julkisten hankintojen kohdalla valtio maksaa tavaran tai palvelun toimittajille 20 prosenttia etukäteen, mikäli hankinnan summa ylittää 20 000 euroa (toimenpiteen hinta: noin 1 miljardia euroa). Lisäksi julkisten hankintojen säännöstöä tullaan keventämään. 

Alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille annetaan avustuksia, jos ne palkkaavat lisähenkilöstöä (toimenpiteen hinta: noin 700 miljoonaa euroa). Kaikkien tukitoimenpiteiden pitäisi myötävaikuttaa työttömyyden nousun estämiseksi, Sarkozy toteaa. Sarkozy tulee tekemään yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa työllisyyden edistämiseksi ja kouluttautumisen tukemiseksi. Juuri vaikeina uudelleenjärjestelyjen aikoina tarvitaan sosiaalista vuoropuhelua. 

Sarkozy arvosteli EU:n kilpailupolitiikkaa, joka ei tee mahdolliseksi EU:n toimia samoilla kilpailuedellytyksillä kuin EU:n ulkipuoliset maat. Valtiontukisäännöksiä ja vakaussopimuksen säännöksiä pitää hänen mielestään kyseenalaistaa. 

Rakennusteollisuuteen kohdistuvat toimenpiteet 

Sarkozy ilmoitti matalasuhdanteen tasaamiseksi, työllisyyden parantamiseksi ja myös asuntopulan lievittämiseksi 100 000 ylimääräisen asunnon rakentamisohjelmasta ja rakennusten peruskorjausohjelmasta sekä nollakorkoisten asuntolainojen määrän kaksinkertaistamisesta. 

Näihin toimenpiteisiin kohdennetaan kaikkiaan 1,8 miljardia euroa 2009–2010. 100 000 asunnosta 30 000 rakennetaan "osiaaliasunnoiksi ja 40 000 välimuotoasunnoiksi vuosina 2009–2010. Valtio ostaa 30 000 asuntoa sellaisilta alueilta, joissa asunnoista on kovin pula. Valtio myös poikkeuksellisesti avustaa vaatimattomilla tuloilla eläviä, jotta he voivat ostaa uustuotantoa olevan talon 15 eurolla päivässä tai uustuotantoasunnon, josta he maksavat keskimäärin 450 euroa kuukaudessa (vastaa sosiaaliasuntojen vuokraa). 

Autoja ja autoteollisuutta koskeva tukiohjelma 

Valtio maksaa 1 000 euroa vaihdettaessa vähintään 10 vuotta vanha auto sellaiseen, joka tuottaa hiilidioksidipäästöjä CO2 vähemmän kuin 160g/km. Tämä toimenpide astui voimaan 4. joulukuuta ja on voimassa vuoden 2009 loppuun asti. Jos yli 10 vuotta vanha auto lähetetään lisäksi romutettavaksi, valtio maksaa 2 000 euroa. 

Toimenpiteiden tarkoituksena on tukea vaikeuksissa olevaa autoteollisuutta. (Asiantuntijoiden mukaan edellä mainitut  toimenpiteet saattavat osoittautua hankaliksi, sillä tukitoimien vuoksi myynti hetkellisesti nousee ja toimenpiteiden loputtua taas romahtaa.) Lisäksi valtio tukee Renault'a ja PSAta (Peugeot Citroën) yrityssaneerauksessa. Autonostoon myönnetään helpommin luottoja, sillä Sarkozyn mukaan ¾ autoista ostetaan luotolla. Valtio luo tätä varten järjestelmän, jossa autonvalmistaja voi myöntää ostajalle lainaa. (Toimenpiteen arvioitu kustannus on miljardi euroa). Sarkozy pitää erittäin tärkeänä, että ranskalaiset autonvalmistajat eivät joudu epäsuotuisampaan kilpailutilanteeseen verrattuna esimerkiksi yhdysvaltalaiseen subventoituun autoteollisuuteen. Ei ole poissuljettu, että valtio tekisi asian hyväksi vielä lisääkin esimerkiksi yhteisenä eurooppalaisena toimenpiteenä. Sitä vastoin yritykset, jotka siirtävät tuotantoaan ulkomaille, eivät saa Sarkozylta mitään tukea. 

Kotitaloustuki 

Noin 3,8 miljoonalle vähätuloiselle kotitaloudelle maksetaan maalis–huhtikuun vaihteessa RSA-solidaarisuustukea 200 euroa. (Toimenpiteen hinta noin 769 miljoonaa euroa.)