Puurakentamista edistetään Ranskassa - kampanjoita ja rahoitusta

Puurakentamista edistetään Ranskassa - kampanjoita ja rahoitusta

Ympäristö, kestävä kehitys ja vihreä talouskasvu ovat teemoja, jotka korostuvat entistä enemmän myös Ranskan talouspolitiikassa. Vastauksena päästöjen vähentämiseen ja kasvihuonekaasujen hillitsemiseen kiinnostus ekologista ja energiatehokasta rakentamista kohtaan on kasvanut huomattavasti. Puurakentaminen luokitellaankin yhdeksi tulevaisuuden toimialasta, jota pidetään valttikorttina matalahiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Alalla on meneillään merkittävä kampanja, jonka puitteissa rakennetaan puukohteita 24 paikkakunnalle.

Kestävämpää puurakentamista sopimuksilla ja lainsäädännöllä

Bordeaux Euratlantique
Puurakentaminen
BORDEAUX – ZAC St Jean Belcier Hyperion, 18 kerroksinen asuinkäyttöön rakennettava puukerrostalo Bordeaux'ssa.
 

Puurakentamista määrittäviä sopimuksia ja lainsäädäntöä on viimeisen viiden vuoden aikana uudistettu merkittävästi Ranskassa. Uudistusten tavoitteena on ollut tehdä puurakentamisesta erityisesti kuluttajan kannalta helpommin saavutettavaa ja haluttavaa. Lisäksi on haluttu turvata ranskalainen puuntuotanto sekä panostaa metsien kestävään käyttöön. Tutkimus- ja kehitystyöhön on suunnattu lisää resursseja, jotta mm. rakennusmateriaalien kestävyys paranisi ja näin puutavaraa voitaisiin käyttää monipuolisemmin rakenteissa.         

Maaliskuussa 2010 valtakunnallinen kestävän kehityksen toimikunta (Commissariat général au développement durable) määritti luonnon raaka-aineiden tuotantoalan yhdeksi 18 vihreästä toimialasta. Näillä toimialoilla koetaan olevan korkea taloudellisen kehittämisen potentiaali tulevaisuutta ajatellen.

Joulukuussa 2014 allekirjoitettiin laaja puualaa koskeva toimialasopimus. Sopimusosapuolina ovat Ranskan valtio (ympäristö-, maa- ja metsätalous, valtionvarain- sekä asunto- ja alueministeriö), aluehallintojen liitto (Association des Régions de France), puualan strateginen komitea (Comité Stratégique de la Filière-Bois, CSF Bois) ja 16 alan ammattijärjestöä. Sopimus keskittyy matalahiilisen talouden kehittämiseen, kilpailukyvyn kasvattamiseen ja puualan nostamiseen tulevaisuuden alaksi. Siinä määritellään kehykset ranskalaisten metsien kestävälle käytölle. Näillä toimilla halutaan kehittää puualaa sekä kasvattaa puurakentamisen arvoa kestävien ja turvallisten rakennusratkaisuiden löytymisen myötä.

Elokuussa 2015 voimaan astui uusi energialaki, joka tähtää vihreään kasvuun (loi relative à la transition énergetique pour la croissance verte). Marraskuussa 2015 julkaistiin lakiin pohjautuva, kansallinen matalahiilisyyteen tähtäävä strategia. Strategian yksi keskeisimmistä osa-alueista on rakentaminen. Rakennusalan päästöjä olisi tarkoitus vähentää 54 % kehittämällä tekniikoita, panostamalla energiatehokkuuteen ja ekologiseen suunnittelutyöhön.

Viimeisimpänä panostuksena puurakentamisalan kilpailukyvyn parantamiseen ja toimialan kehittämiseen on ollut Ranskan ympäristöviraston (Agenec de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, ADEME) ja CSF Bois'n välillä syyskuussa 2016 solmittu puitesopimus. Lisäksi vuosien varrella mm. puun käyttökielto asuinrakennusten julkisivuilla on poistettu, oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia on laajennettu ja puun rakennettavuuden kehittäjille on ollut tarkoituksena luoda bonusjärjestelmä.

Kasvattamisen mahdollisuuksia puurakentamisen alalla

Yrityksiä ja toimijoita puurakentamisen alalla oli Ranskassa vuonna 2014 noin 2000, joista 60 % oli henkilöstöltään alle kymmenhenkisiä. Puurakennusalan yritysten tuottama liikevaihto oli 3 % koko rakennusalan liikevaihdosta niiden työllistäessä 3 % rakennusalan työntekijöistä. Alan kannattavuus on ollut laskusuuntaista, mihin on vaikuttanut mm. rakentamisen väheneminen.

Uudisrakentamisen määrä Ranskassa on vähentynyt viime vuosien aikana. Pientalorakentamisen osalta määrä on pienentynyt 27 % vuodesta 2012 vuoteen 2014. Puurakentamisen osuus pientalorakentamisesta on kuitenkin pysynyt vakiona, sen ollen 10,5 %.

Sen sijaan muun kuin pientalorakentamisen (kerros- ja toimistotalot, julkisrakennukset, maatalousrakennukset) osalta, puurakentamisen osuus on Ranskassa kasvusuuntaista. Kerros- ja toimistotalojen sekä julkisten rakennusten osalta kasvua on ollut 9,7 %:sta 10,0 %:iin ja maatalousrakennusten osalta 24,0 %:sta 26,6 %:iin. Ainoastaan teolliseen käyttöön tarkoitettujen puurakenteisten rakennusten osuus on pienentynyt, tullen 12,9 %:sta 12,2 %:iin vuosien 2012 ja 2014 välillä. Meneillään olevien hankkeiden myötä puinen rakennuskanta monikerroksisten rakennusten saralla tulee kasvamaan. Lisäksi yleinen kiinnostus puun käyttöä kohtaan rakentamisessa on kasvussa.

Raaka-aineissa suositaan ranskalaista

Ranska on puuntuottajana yksi EU:n suurimmista ja se tuottaa kolme kertaa enemmän puutavaraa kuin tuo maahan. Pinta-alaltaan metsää ja puuntuotantoon valjastettavissa olevaa metsäaluetta on kuitenkin vähemmän kuin Suomessa. 60 % Ranskan metsäpinta-alasta on jalopuuta, mikä muodostaa Euroopan suurimmat jalopuuvarannot. Tuontipuu on pääosin eurooppalaista, rakennusalalle suurin osa tuodaan Saksasta, Itävallasta ja Suomesta.

Vuonna 2012 yksityisrakentamiseen käytettävästä puutavarasta 39 % ostettiin suoraan ranskalaisilta sahoilta, 25 % suoraan muilta eurooppalaisilta tuottajilta. Tilastojen mukaan noin 50 % puutavarasta oli ranskalaista alkuperää. 62 % alan toimijoista kuitenkin kertoi suosivansa täysin ranskalaisen puutavaran käyttöä tulevaisuudessa. Vuoteen 2014 mennessä välikäsien kautta ostetun puutavaran käyttö lisääntyi, kutistaen näin suoraan muilta eurooppalaisilta ostetun puutavaran määrää.

Ympäristöystävällisestä tuotannosta ja puutavaran laadusta halutaan Ranskassa yleisesti ottaen pitää huolta. Tätä varten Ranskassa toimii kansallinen puutalouden kehittämisen komitea (Comité National pour le Développement du Bois), joka vastaa puutavaran ja sitä jalostavien sahojen sertifioinnista. Kestävän kehityksen mukaisesti tuotetun puutavaran osuus ranskalaisessa puurakentamisessa vuonna 2014 oli 93 %.

Puurakentamisen tavoitteita ja ajankohtaisia hankkeita

Ranskan hallitus on vuodesta 2009 toimeenpannut kaksi puurakentamisen kehittämiseen tähtäävää suunnitelmaa. Näistä ensimmäinen oli voimassa 2009–2015, toinen astui voimaan vuonna 2014.  Suunnitelmissa on keskitytty puurakentamisen laadun parantamiseen tutkimus- ja kehitystyön avulla. Keskiössä ovat olleet rakennusmateriaalien kestävyys, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys.

Tällä hetkellä voimassa olevassa suunnitelmassa keskitytään puurakennusalan koulutuksen arvon kohottamiseen, jotta ammatista tulisi houkuttelevampi ja alan toimijoiden työtulokset paranisivat. Lisäksi halutaan kasvattaa puurakentamiseen tarvittavien resurssien arvoa. Koska puurakentamista pidetään keinona saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, halutaan suunnitelman mukaan sille löytää paikka myös energia-alan uudistamisessa. Tavoitteena on tehdä puurakentamisesta kokonaisuudessaan houkuttelevampaa, niin rakentajille kuin kuluttajille, lisääntyvän tutkimustiedon ja kasvavan ammattitaidon myötä.

Alan toimijoiden mukaan tulevaisuudessa puurakentamisen alalla tulisi keskittyä seuraaviin seikkoihin: toimialan parempaan organisoimiseen ja teollistamiseen tehokkuuden maksimoimiseksi, alan toimijoiden ammattitaidon parantamiseen, alan innovoinnin tehostamiseen ja toimintojen alueellistamiseen. Erityisesti puurakennusalalle kouluttautumista tulisi kehittää mm. tarjoamalla koulutusta kattavasti koko maassa.

Laaja puurakentamisen kampanja 2016–2017

Valtio haluaa aktivoida yrityksiä ja kuntia puurakentamiseen erilaisten kampanjoiden ja kilpailuiden avulla. Vuoden 2014 suunnitelman yhteydessä lanseerattiin puurakentamisen hankekampanja hallituksen ja erään puurakentamisen järjestön, ADIVbois'n toimesta. Syksyyn 2016 mennessä 24 ranskalaista kuntaa oli jättänyt ehdotuksensa 30 puukerrostalon rakennuttamiseksi, joista 24 on aikomuksena toteuttaa. Kerrostaloista matalin tulee olemaan kymmenkerroksinen, korkeimpaan rakennetaan 16 kerrosta. Keväällä 2017 rakennuksille haetaan suunnittelijoita ja toteuttajia uuden kilpailun kautta. Projekti on saanut valtion rahoitusta välillisesti 5,8 miljoonaa euroa. Rakennuttajille on kuitenkin tiedossa vain teknistä tukea ja verkostoitumista. Rakennuskampanja ja saatu rahoitus ovat osa kestävä kaupunki -projektia.

Muita käynnissä olevia rakennushankkeita ovat mm. Bordeauxhon rakennettavat kaksi yli 50-metristä puurakenteista tornitaloa. Korkeammassa tulee olemaan 18 kerrosta. Materiaalina rakennuksissa käytetään ristilaminoitua massiivipuulevyä (CLT), jonka käyttö ja kysyntä Ranskassa on yleistynyt huomattavasti.

Rahoitusta puurakentamiseen myös valtiolta

Valtio tarjoaa rahoitusta rakennusprojekteille useiden organisaatioiden välityksellä. Rahoitusta myönnetään tulevaisuuden investointien ohjelmasta (Programme d'Investissements d'Avenir, PIA). PIAn puitteissa voi saada rahoitusta innovaatioille sekä pysyvien työpaikkojen luomiselle. ADEME:lta organisaatiot ja yhteisöt voivat lisäksi hakea taloudellista tukea edistääkseen energia- ja ympäristöasioita. Valtion rahoituksesta vuosille 2010–2017 750 miljoonaa euroa jaetaan tutkimukseen ja kehitykseen, innovointiin ja energiakysymysten edistämiseen näiden organisaatioiden kautta tulevaisuuden kaupunki -kattoteemanaan (Ville de demain).

Aino Piirtola
Kirjoittaja oli Suomen Pariisin –suurlähetystön korkeakouluharjoittelijana syksyllä 2016