Portugalin talous syksyllä 2006; merkkejä valonsäteistä tunnelin päässä

Portugalin talous osoittaa pieniä elpymisen merkkejä. Bruttokansantuotteen kasvu jatkuu kuitenkin vaatimattomana. Muun Euroopan talouskasvun antama vetoapu elpyvän viennin kautta tärkeää.

Julkisen sektorin kulukuurin ensimmäiset merkit havaittavissa. Valtio-omistajuus huomattavassa asemassa budjettitalouden projisoiduissa parantuneissa luvuissa. Perustavaa laatua olevat julkisen talouden rakenteelliset ongelmat kuitenkin vielä ratkaisematta.

Merkkejä talouden elpymisestä

Toisen vuosineljänneksen talousluvut yllättivät positiivisesti. Julkinen kulutus laski ensi kertaa sitten vuoden 1995 merkkinä valtion tiukasta menokuurista. Valtiovarainministeri Teixeira dos Santos lupailikin vuodelle 2006 julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sócrateksen hallituksen viimeisin ennuste talouden kasvusta kuluvalle vuodelle on 1,3 prosenttia, ja valtion budjettivajeen odotetaan alittavan 4,6 prosenttia BKT:sta, joka on hallituksen vakausohjelman tavoite.

Lehdistössä on spekuloitu viime aikoina talouden kasvavan jopa lähemmäs kahta prosenttia kuluvana vuonna. Portugalin keskuspankki pitää vuoden kasvuennusteensa viime aikoina aavistuksen parantuneista näkymistä huolimatta maltillisessa 1,2 prosentissa. Kasvu jatkuu vaatimattomana muun muassa tiukan budjettipolitiikan välttämättömyyden seurauksena. Vielä heinäkuussa eri lehdissä esitetyt vuoden kasvuarviot liikkuivat reilusti alle prosentin lukemissa. Ilo suomalaisen mittapuun mukaan vaatimattomasta 1,3 prosentin vuosittaisesta kasvusta juontaa Portugalin talouden lähihistoriasta. Portugali syöksyi 2000-luvun alussa taantumaan, ja viimeksi samanlaisista kasvuluvuista on nautittu vuonna 2001.

Parantuneet luvut eivät poista rakenteellisia ongelmia

Positiivisesti yllättäneen talouskasvun naamioimat parantuneet luvut budjettivajeen osalta eivät kuitenkaan poista Portugalin talouden rakenteellisia ongelmia - kasvu sinällään ei ratkaise niitä. The Economist -lehden arvio valtion budjettivajeesta vuodelle 2006 on hallituksen arviota maltillisempi 5 prosenttia (vuodelle 2007 3,7 %), joka siis ylittäisi hallituksen vakausohjelman 4,6 prosentin tavoitteen. EU:n komissio on antanut Portugalille aikaa vuoteen 2008 budjettivajeen saamiseksi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen edellyttämälle alle kolmen prosentin tasolle.

Vilkasta keskustelua sosiaaliturvan tulevaisuudesta

Keskustelu Portugalin sosiaaliturvan tulevaisuudesta (jopa yksityistämisestä) yhtenä osaratkaisuna talouden rakenneongelmiin käy vilkkaana. Lisäksi yksi Portugalin talouden perusongelmista, heikko tuottavuus vaikuttaa edelleen erityisen vaikeasti korjattavalta. Tuottavuuden kasvu jatkuukin heikkona (0,2 % heinäkuussa).

Alijäämän odotetaan syvenevän edelleen

Inflaatio jatkaa alle kolmen prosentin tahdissa pääosin kohonneiden energian hintojen johdosta. Öljyn korkean maailmanmarkkinahinnan vuoksi vaihtotaseen alijäämän odotetaan syvenevän edelleen tänä vuonna, vaikka alkukesästä vaihtotaseen alijäämä lähtikin laskusuuntaan. Vastaavaa trendiä tosin on ollut havaittavissa myös aiempina vuosina samaan aikaan, ja The Economist -lehden heinäkuisen arvion mukaan vaihtotaseen alijäämä vain syvenisi tänä vuonna 9,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta viime vuoden 9,3 prosentista.

Työttömyys hienoisessa laskussa

Työttömyys on kääntynyt viime aikoina niukkaan laskuun (7,7 % 2006 1st qtr, 7,3 % 2nd qtr). Jonkinlaisena merkkinä valosta tunnelin päässä voisi pitää myös sitä, että teollisuuden tilaukset kasvoivat heinäkuussa 6,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Maailmanpankin "Doing Business" -rankingin mukaan myös Portugalin toimet yrittäjyyden kannustamiseksi ovat helpottaneet muun muassa yritystoiminnan aloittamista jonkin verran viime vuoteen verrattuna. Vaikka kuluttajien luottamus talouteen on hiljalleen palautumassa, odotukset ovat silti edelleen varsin alamaissa.

OECD arvioi Portugalin saavan vetoapua elpyvältä muulta Euroopalta

Euroalueen viimeaikainen nousevien korkojen trendi, ja siihen johtanut EKP:n hintavakauteen tähtäävä korkopolitiikka eivät varsinaisesti anna vetoapua Portugalin taloudelle, pikemminkin päinvastoin. Historiallisesti edelleen alhaisista eurooppalaisista viitekoroista ja nollamarginaaleihin johtaneesta pankkien korkokilpailusta huolimattakin esimerkiksi Portugalin asuntomarkkinat jatkavat "viileinä". Itsenäiseen ja elvyttävään raha- ja korkopolitiikkaan ei kuitenkaan ole enää euroalueella mukanaolon myötä juurikaan käytännössä mahdollisuuksia. Elvytyksen täytyykin tapahtua ennen kaikkea budjettipolitiikan keinoin. Toisaalta esimerkiksi OECD:ssa on arvioitu Portugalin saavan vetoapua myös hyvässä kasvuvauhdissa olevalta muulta Euroopalta. Muun Euroopan talouskasvun myötä Portugalin vienti onkin osoittanut jonkinlaisia, tosin hyvin pieniä elpymisen merkkejä. Vahva eurokaan ei tässä tilanteessa ole merkittävästi vientiä heikentävä tekijä - reilusti yli puolet Portugalin viennistä kun suuntautuu euroalueelle.

Yksityistämiset ja valtionosuuksien myynnit vähentävät budjettivajetta

Yksityistämiset (esim. energiayhtiö GALPin listautuminen, ja tulevaisuudessa mahdollisesti sähkönjakeluverkko RENin sekä lentoyhtiö TAPin yksityistäminen), valtionosuuksien myynti pörssiyhtiöistä (GALPin lisäksi mainittu tulevaisuudessa mahdollisesti Portucel), ja valtion omistamien yhtiöiden osinkotulot (GALP) ovat kuluvana vuonna tervetulleita rahavirtoja valtion kassaan, ja vähentävät osaltaan budjettivajetta kuluvana vuonna. Sócratesin hallitusohjelmassa ns. "kertaluonteisten" tulovirtojen merkitystä budjettitaloudelle on kuitenkin pyritään minimoimaan, eikä tämän tyyppisten tulojen (esim. osingot) odotuksen varaan luonnollisesti voi tulevaisuuden budjetteja rakentaa.

Sähkömonopolin purkaminen

Merkittävänä muutoksena Portugalin talouselämässä voidaan pitää myös sähkömonopolin purkamista syyskuun 2006 alusta alkaen. Kuluttajille muutos ei välttämättä realisoidu alenevina hintoina (kuten yleisesti odotetaan monopoleja purettaessa) sektorin yleisesti kohoavien kustannusten takia, joten tulevaisuudessa edessä olevat muiden monopolien/liiketoiminnan keskittymien (esim. sähkönjakeluverkko) purkamiset voivat olla poliittisesti hankalampia.

Julkisen talouden uudistusohjelma kunnianhimoinen

Sócratesin hallituksen varsin radikaaleihin julkisen talouden uudistuksiin tähtäävä ohjelma on kunnianhimoinen. Verojen nostoista huolimatta rahoituskysymys tulee jatkossakin olemaan kriittinen esimerkiksi eläkejärjestelmän uudistamisen osalta. Muutenkin Portugalin sosiaaliturvajärjestelmän tulevaisuus uudistussuunnitelmien osalta vaikuttaa tällä hetkellä hyvin kyseenalaiselta poliittisen tahdon ja rahoitusrealiteettien ristiriitaisuuden takia. Kunnianhimoisten uudistussuunnitelmien ja talouden nykytodellisuuden summana kadunmiesten skenaarioissa puhutaan jo "valtion konkurssista".

Harmaa talous, korruptio ja erilaiset suosimiskäytännöt kansantalouden jarruina

Harmaa talous, sekä korruptio ja erilaiset suosimiskäytännöt portugalilaisessa yritys- ja julkishallinnon kulttuurissa ovat edelleen Portugalin kansantalouden jarruina globaalissa kilpailussa reiluun kilpailuun ja tehokkuuskulttuuriin luottaviin vastustajiin nähden. Tältäkin osin kehitystä on tosin tapahtunut, ja Sócratesin hallitus suhtautuu ongelmaan vakavasti. Taloutta jarruttavana tekijänä voidaan pitää myös työnseisauksia, joista viimeisimpänä paljon julkisuutta on saanut Opelin Azambujan tehtaan lakko.

Viime aikoina julkisuudessa paljon esiintynyt Américo Amorim, jota voisi jopa pitää jonkinlaisena Portugalin omana "oligarkkina", on hyvä esimerkki patruunamaisesta yrityskulttuurista, joka Portugalissa vielä monin paikoin vallitsee vastakohtana globaalisti yleistyneelle "kasvottomalle" yrityskulttuurille. Amorimin kaltaisia sukuja, jotka ovat antaneet kasvot yritystoiminnalle on toiminut erityisesti ns. perinteisillä toimialoilla. Portugalin perinteisistä vahvoista sektoreista kuitenkin esimerkiksi tekstiiliteollisuus on viime vuosina taantunut voimakkaasti. Alunperin korkkibisneksessä varallisuutensa luoneen Amorimin yritysrypäs toimii monilla toimialoilla ja on viime aikoina laajentanut toimintaansa myös strategisille aloille. Esimerkkinä tästä Amorim Energia on parhaillaan laajentamassa omistustaan lokakuun alussa pörssiin listautuvasta GALP Energiasta jo 31,6 prosenttiin. Aika näyttää onko Amorimilla myös jotain muita tarkoitusperiä, vai onko energia-alalle investointi vain yksi uusi tapa kartuttaa varallisuutta listautumisanneille niin ominaisten "pikavoittojen" kautta.

Talouspolitiikan haasteina budjettitalouden tasapainottaminen ja tuottavuuden parantaminen

Yhteenvetona Portugalin talouden tilaa voisi pitää hyvin problemaattisena. Talouspolitiikan todellisina haasteina ovat budjettitalouden tasapainottaminen ja tuottavuuden parantaminen. Sócratesin hallituksen tulisikin jatkaa pitkäjänteisten talouden rakenneuudistusten tiellä. Matala talouskasvu tekee budjettirakenteen tasapainottamisesta valtiontalouden tuloja lisäävien (tai menoja pienentävien) uudistusten kautta poliittisesti hankalampaa, mutta toisaalta seuraaviin vaaleihin olisi nyt vielä runsaasti aikaa. Ylipäänsä julkisen rahoituksen tuottavuutta/tehokkuutta olisi tärkeää parantaa. Portugalin kansantalous on siis poliittisen taloustieteen perustavanlaatuisten kysymysten äärellä; haasteena on viedä poliittisesti hankalat, mutta taloudellisesti välttämättömät uudistusohjelmat läpi.

Suomen suurlähetystö, Lissabon