Portugalin hallituksen budjettiesitys vuodelle 2007

Portugalin hallituksen budjettiesitys vuodelle 2007 on kurinalainen ja orientoitunut talouden kasvuun. Budjettivajeen alijäämä pyritään vähentämään kasvu- ja vakausohjelman tavoitteen mukaisesti 3,7 prosenttiin. Alijäämän kimppuun käydään vuonna 2007 erityisesti valtion menopuolta karsimalla. Investointeja kohdistetaan teknologiaan ja innovaatioihin. Portugalin EU-puheenjohtajuuden kustannuksiksi on arvioitu 51,5 miljoonaa euroa.


Portugalin hallitus esitteli 16. lokakuuta parlamentille ehdotuksen valtion budjetista vuodelle 2007.

Budjettiselonteon päälinjat

 

 • Budjetti on kurinalainen ja orientoitunut talouden kasvuun
 • Budjetti jatkaa hallituksen uskottavaa strategiaa, joka on jo tuottanut hyviä tuloksia
 • Budjetti edistää julkisten kustannusten pienentämistä ennen kaikkea juoksevien kustannusten osalta. Tämä tapahtuu toteuttamalla rakenneuudistuksia muun muassa julkisessa hallinnossa, sosiaaliturvassa, terveydenhuollossa ja eri tasojen aluehallintojen kehysrahoituksessa
 • Tämä on myös prioriteettien budjetti. Teknologiasuunnitelman mukaisesti investoidaan tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioihin. Panostetaan portugalilaisten koulutukseen ja osaamiseen. Lisäksi painopistealueena on taistelu erityisesti iäkkäiden ihmisten köyhyyttä vastaan. Budjetin tavoitteena on myös vahvistaa Eurooppaa Portugalin EU-puheenjohtajuuskaudella 2007.

 

Budjetin loppusumma on 72,538 miljardia euroa. Budjetin luvut on esitetty pääosin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jo vuonna 2005 alkanut budjetin lujittamisen prosessi siirtyy vuoden 2007 budjetissa uudelle tasolle perustuen ensi vuonna menojen suhteelliseen pienentämiseen. Tällä pyritään pienentämään kestävästi julkisen talouden alijäämiä. Tulopuolen suhteellisen osuuden pysyessä vastaavana kuin aiempina vuosina budjettivajeen vähentämistavoite - 0,9 prosenttia - on tarkoitus saavuttaa lähes kokonaisuudessaan menopuolta pienentämällä. Vuosina 2005–2007 julkiset menot vähenevät yhteensä 2,4 prosentilla (suhteessa BKT:hen). Nimellisesti mitattuna menot kuitenkin kasvavat myös 2007.

Menoja pienennetään

Menoja pyritään pienentämään erityisesti seuraavin keinoin:

 • Ministeriöiden toimintamenojen pienentäminen järkeistämällä toimintoja, julkishallinnon palvelujen uudelleenorganisoinnilla, sekä sektorikohtaisilla toimenpiteillä
 • Maltillisuus palkkojen osalta, uusi systeemi työhön sitouttamisen, työuran ja palkkioiden osalta
 • Niiden tukien pienentäminen, joita ei voida perustella sosiaalisin perustein, yritysten kilpailukyvyn parantamisella, tai julkishallinnon organisaatioiden keskinäisellä solidaarisuudella
 • Päätetyn budjetin toimeenpanon seuranta ja kontrolli, siihen liittyvän tiedonsaannin parantaminen, sekä sanktioiden toimeenpano tilanteissa joissa budjettia ei ole noudatettu

Rakenneuudistukset

Julkisten menojen rakenteellinen pienentäminen vahvistaa kehitystä budjetin lujittamiseksi. Tämä taas on välttämätöntä julkisen talouden tasapainottamiseksi tavalla, joka varmistaa saavutettujen tulosten säilymisen tulevaisuudessa ja pienentää todennäköisyyttä joutua tulevaisuudessa liiallisen alijäämän tilanteeseen.

Rakenneuudistuksia ovat muun muassa:

 • Julkishallinnon reformi, sisältäen muun muassa palvelujen lakkauttamisia, yhdistämisiä, ja uudelleenjärjestelyjä, henkilöstöhallinnon uudistukset, työn suoriutumisarviointijärjestelmä, palvelujen arviointi, uudet työntekijöiden liikkuvuutta parantavat mekanismit, byrokratian vähentäminen, järjestelmien yksinkertaistaminen ja elektronisen hallinnon kehittäminen.
 • Vuonna 2006 päätettyjen sosiaaliturvan uudistusten toimeenpano, terveydenhuoltojärjestelmän rahoituksen kestävyyden parantaminen uusin keinoin.
 • Autonomisten alueiden ja kuntien rahoitusjärjestelmien uudistus. Pyritään vahvistamaan valtion ja muiden julkisen hallinnon tahojen vastavuoroisuutta ja solidaarisuutta.

 

Budjetti perustuu arvioon, että BKT:n todellinen kasvu vuonna 2006 on 1,4 prosenttia. Kurinalainen budjettipolitiikka on yhteensopiva talouden kasvun kanssa. Vuonna 2007 talouskasvun odotetaan olevan 1,8 prosenttia ja työttömyyden odotetaan laskevan 7,5 prosenttiin. Kasvu, joka edelleen johtuu pääasiassa vientisektorin hyvistä luvuista alkaa saada tukea myös investointien hyvästä kehityksestä sekä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kahden prosentin kasvusta johtuvasta yksityisen kulutuksen parantumisesta.

Huomioita budjetista

Merkittävin budjettia ohjaava tekijä on vakaus- ja kasvuohjelman tavoite saada budjettialijäämä laskemaan 3,7 prosenttiin BKT:stä vuonna 2007. Vuoden 2005 lopulla hyväksytyssä Portugalin kasvu- ja vakausohjelmassa maalle annettiin aikaa vuoden 2008 loppuun painaa budjettivaje alle 3 prosentin viitearvon. Vuoden 2006 vajetavoitteessa - 4,6 prosenttia - hallitus näyttää pysyvän. Hyvänä uutisena voidaan pitää sitä, että Portugalin talous osoittaa pieniä elpymisen merkkejä parantuneen talouskasvun myötä.

Budjettivajetta on tähän asti korjattu ennen kaikkea tulopuolella muun muassa veronkorotuksin ja puuttumalla veronkiertoon. Vuoden 2007 budjetissa ei ole verotuksen osalta merkittäviä uudistuksia. Jo vuosi sitten päätetty tupakan ja polttoaineveron korotus toteutetaan. Tuloverotuksessa yksineläjien verotus kiristyy ja perheiden kevenee hiukan. Budjetti keskittyykin menopuolen leikkauksiin: juoksevien menojen lisäksi julkisia investointeja pienennetään huomattavasti. Vuonna 2005 julkinen kulutus vastasi 48 prosenttia BKT:stä, joten on varsin selvää että julkisia menoja on syytä pienentää.

Julkishallinnon reformi on viivästynyt hallituksen tavoitteesta ja pääsee varsinaisesti käyntiin ensi vuonna. Myöskään sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisella ei ole vielä merkittäviä budjettivaikutuksia, säästöjä on tiedossa lähinnä järjestelmän väärinkäytösten paremman kontrollin kautta sekä työttömyysturvan ehtojen kiristämisen seurauksena.

Budjettivajeen lisäksi julkisen velan suuri määrä on huolen aihe Portugalin julkistaloudelle. Viime vuosina julkisen velan määrä on kasvanut suurin harppauksin, ja se myös heijastelee omalta osaltaan alijäämäisiä budjetteja. Euroalueen kohonneet korot eivät luonnollisesti helpota tilannetta. Vuonna 2007 julkisen velan arvioidaan budjetin mukaan olevan 68 prosenttia BKT:stä.

Hallituksen talouden kasvuennuste ensi vuoden osalta on 1,8 prosenttia, jonka mukaan myös budjetti on laadittu. Hallitus muutti jo aiemmin tämän vuoden kasvuennustetta 1,1 prosentista 1,4 prosenttiin viennin vetäessä yli odotusten.

Keskushallinnon kehittämiseen tähtäävän investointi- ja kustannussuunnitelman (PIDDAC) perusteella julkisten investointien osalta vuodelle 2007 tapahtuu laskua, keskimäärin ministeriöt menettävät noin 13 prosenttia vuoden 2006 investointeihin verrattuna. Leikkaukset investointien osalta koskevat käytännössä kaikkia ministeriöitä lukuun ottamatta tiede- ja teknologiaministeriötä sekä puolustusministeriötä.

Lehdistön reaktioita

Diário Económico (DE) korostaa budjettia koskevassa erikoisliitteessään valtion menojen absoluuttista kasvua 70 miljardista 72 miljardiin euroon. DE kiinnitti huomiota siihen, että hallitus keskittyy budjettikatsauksessaan lukuihin suhteessa BKT:hen, eikä nimellisiin lukuihin, mikä saa budjetin luvut näyttämään hallituksen kannalta suotuisammilta. DE huomioi BKT:n käyttöön liittyvän epätarkkuuksia (hallitus käytti 159.733 miljardin euron arviota ensi vuoden BKT:stä budjettiesittelyssä, EU:n komissiolle esitetty tämänvuotinen BKT 152,3 mrd. euroa - nämä luvut tarkoittaisivat yli 2 prosentin reaalista BKT:n kasvua ensi vuonna), niihin pitää saada selvyys tulevaisuudessa. Valtion henkilöstökuluja vähennetään 0,8 prosenttia tähän vuoteen verrattuna, joten palkankorotukset riippuvat paljolti lisämäärärahoista. DE:n mukaan henkilöstökustannukset kasvavat vain paikallis- ja aluehallinnossa - sielläkin vain 98 miljoonalla eurolla.

Budjettivajeen arvioidaan vuonna 2007 olevan 3,7 prosenttia BKT:stä ja vuonna 2008 arviolta 2,6 prosenttia, mutta hallitus aikoo todennäköisesti säästää veronkevennysmahdollisuuden vaalivuoteen 2009, jolloin vajeen odotetaan olevan enää 1,5 prosenttia.

Ennen kaikkea euroalueen talouden hidastuminen on suuri uhka Portugalille. Lisäksi hallitus on laskenut budjettinsa varsin optimististen odotusten varaan esimerkiksi öljyn hinnan suhteen; hallituksen ennuste öljyn tynnyrihinnasta ensi vuodelle on 67,6 dollaria, kun esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston ennuste on 75,5 dollaria. Toinen hallituksen varsin optimistinen arvio liittyy korkoihin; hallitus ennakoi vuonna 2007 korkotasoksi 3,7 prosenttia, kun markkinoilla diskontataan jo nyt korkojen nousulla 4 prosenttiin.

Valtion menot pienenevät siis suhteellisesti, mutta kasvavat nimellisesti. Verrattuna vuoden 2006 budjettiin vuoden 2007 budjettiesityksessä kulupuolella eniten pienenevät pääomamenot, eritoten investoinnit (-15,5 % tähän vuoteen verrattuna). Lisäksi pienenevät henkilöstökustannukset (-1,6 %) sekä sosiaalikustannukset (-1,1 %). Henkilöstökustannuksia pyritään vähentämään muun muassa jäädyttämällä automaattista uralla edistymistä, palkkamaltilla ja vähentämällä vakituisten opettajien määrää peruskoulutuksessa. Eniten kustannuksia lisäävät muut kustannukset (+8,8 %) ja lainojen korot (+8,8 %). Kustannusten vähentämiseksi hallitus kehittää myös keskitettyä julkishallinnon hankintaa. Budjetissa Portugalin EU-puheenjohtajuuden kustannuksiksi on arvioitu 51,5 miljoonaa euroa.

Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 6,6 prosenttia 34,55 miljoonaan euroon talouskasvun, tarkemman ja tehokkaamman veronkannon, veronkierron vähenemisen ja veroetuuksia koskevien uudistusten myötä.

Diário de Notícias uutisoi 17. lokakuuta budjettiliitteessään menoleikkauksien pienentävän budjettivajetta 2007. Valtionvirkojen palkat ovat tärkeässä asemassa julkisten menojen pienentämisessä, palkat nousevat ensi vuonna vain 1,5 prosenttia (vrt. inflaatioarvio 2,2 %). Lisäksi valtio pyrkii vähentämään työntekijöiden määrää erilaisin järjestelyin. Jo tänä vuonna Portugalissa on 5900 työntekijää vähemmän julkisella sektorilla kuin viime vuonna.

Público korosti 17. lokakuuta numerossaan verokuorman kasvun merkitystä budjettivajeen pienentämisessä. Suurimmat ponnistukset kohdistuvat veronmaksajiin, virkamiehiin ja terveyspalvelujen käyttäjiin. Veronalennukset kohdistuvat ydinperheille, yksineläjien verotaakka kasvaa.

Suomen suurlähetystö, Lissabon