Portugalin elpymissuunnitelman täytäntöönpano - osaajia haetaan toteuttamaan vihreää ja digitaalista siirtymää sekä yhteiskunnan resilienssiä edistäviä hankkeita

Tekstiä päivitetty 10.9.2021/ Portugalin elpymissuunnitelman pääpilarit ovat resilienssin vahvistaminen, ilmastosiirtymä ja digitaalinen siirtymä. Kokonaisbudjetti on 16,6 miljardia euroa. Tästä 38% on suunnattu vihreää siirtymää tukeviin toimiin ja 22 % digitaaliseen siirtymään. Tiedot suunnitelman pohjalta julkistettavista hankehauista löytyvät keskitetysti sivustolta recuperarportugal.gov.pt.

Portugali on käynnistänyt kansallisen elpymissuunnitelmaansa toteuttamisen Ecofinin annettua suunnitelmalle vihreää valoa 13.7.2021. Elpymissuunnitelman suuruus on 16,6 miljardia euroa, josta 13,9 miljardia euroa avustuksia ja 2,7 miljardia lainamuotoista rahoitusta. Suunnitelman kokonaisrahoituksesta 38 % on suunnattu vihreää siirtymää tukeviin investointeihin ja uudistuksiin ja 22 % digitaalista siirtymää tukeviin toimiin. Suunnitelma jakautuu 20 komponenttiin, joista 16 edistää ilmastotavoitteiden toteutumista ja 14 digitaalista siirtymää. Suunnitelma kattaa kaikkiaan 37 uudistusta ja 83 investointia. Hankkeiden toteuttamisaikataulu on jaettu vuosille 2021-2026 niin, että pääpaino on ensimmäisessä kolmessa vuodessa (yhteensä 65%). 

Komissio on arvioinut Portugalin suunnitelmaa varsin myönteisesti, antaen tunnustusta paitsi monipuolisille vihreää ja digitaalista siirtymää tukeville toimille, myös vahvalle sosiaaliselle painotukselle. Suunnitelman uskotaan vauhdittavan pitkän aikavälin kestävää kasvua panostuksilla tutkimukseen, kehitykseen ja koulutukseen sekä lisäämällä tuottavuutta ja pitkään kaivattuja talouden uudistuksia. Huomiota kiinnitetään liiketoimintaympäristön parantamiseen, jossa oikeuslaitoksen tehostaminen on keskeisessä roolissa. Portugali on sekä kansallisesti että EU-puheenjohtajavaltion roolissaan toiminut hyvin aktiivisesti varmistaakseen elpymisvälineen nopean käyttöönoton ja oli ensimmäinen jäsenmaa, jonka kansallisen suunnitelman komissio hyväksyi kesäkuussa.

Elpymissuunnitelman pääpilarit

Portugalin elpymissuunnitelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: resilienssin vahvistaminen, ilmastosiirtymä ja digitaalinen siirtymä.

Resilienssikokonaisuuteen ohjataan 11,1 miljardia euroa, eli 67 % kokonaisbudjetista. Kokonaisuuden päätavoitteet ovat sosiaalisten haavoittuvuuksien vähentäminen, tuottavuuden lisääminen sekä kilpailukyvyn ja alueellisen koheesion lisääminen. Monet kokonaisuuden sisältämäistä komponenteista edistävät myös ilmastosiirtymää. Rahoitusta suunnataan:  

 • yritysten pääomittamiseen ja innovaatioihin (2914 milj. euroa)
 • asumiseen ja asuntokantaan (2733 milj. euroa)
 • kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään (1383 milj. euroa)
 • osaamisen kehittämiseen (1324 milj. euroa)
 • sosiaalipalveluihin (833 milj. euroa)
 • infrastruktuuriin (690 milj. euroa)
 • metsähankkeisiin (615 milj. euroa)
 • vesihankkeisiin (390 milj. euroa)
 • kulttuuriin (243 milj. euroa)

Ilmastosiirtymään ohjataan runsaat 3 miljardia euroa eli noin 18 % kokonaisbudjetista. Ilmastosiirtymään suunnattujen varojen on tarkoitus edistää Portugalin tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman sekä 2050 hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti. Rahoitusta suunnataan:

 • Kestävään liikenteeseen (967 milj. euroa)
 • Teollisuuden hiilestä irtautumiseen (715 milj. euroa)
 • Rakennusten energiatehokkuuteen (610 milj. euroa)
 • Vetyenergiaan ja uusiutuviin energialähteisiin (370 milj. euroa)
 • Meritalouteen (252 milj. euroa)
 • Kestävään biotalouteen (145 milj. euroa)

Digitaaliseen siirtymään ohjataan noin 2,5 miljardia euroa. Rahoitusta suunnataan:

 • Yritysten valmiuksien kehittämiseen (650 milj. euroa)
 • Julkishallinnon digitalisoimiseen (578 milj. euroa)
 • Koulujen digitalisaatioon (559 milj. euroa)
 • Julkistalouden laadun ja kestävyyden vahvistamiseen (406 milj. euroa)
 • Liike-elämän oikeudenmukaisuuden ja liikeympäristön kehittämiseen (267 milj. euroa)

Esimerkkejä em. kokonaisuuksista:

Terveydenhuollon kehittäminen (resilienssikokonaisuus): Investointien tavoitteena on uudistaa Portugalin kansallista terveydenhuoltoa vastaamaan tehokkaammin väestön ikääntymiseen ja epidemiologisiin muutoksiin sekä hyödyntämään tehokkaammin teknologisia ja muita terveydenalan innovaatioita. Terveyspalveluiden digitalisaatio on keskeisessä roolissa.

Metsäuudistus (resilienssikokonaisuus): Metsäuudistuksen tavoitteena on haavoittuvien metsäalueiden hoidon vahvistaminen, maaseutukiinteistöjen rekisteröintijärjestelmän ja maankäytön seurantajärjestelmän uudistaminen sekä metsäpalojen ennaltaehkäisy ja torjunta. Metsäuudistukseen on allokoitu yhteensä 665 miljoonaa euroa: 270 miljoonaa euroa haavoittuviin metsäalueisiin, 167 miljoonaa euroa paloherkkien metsäalueiden ”turvakaistaleisiin” metsäpalojen leviämisen estämiseksi, 96 miljoonaa euroa maarekisteriin ja maankäytön seurantaan, 92 miljoonaa euroa maaseudun tulipalojen torjuntakeinoihin sekä 40 miljoonaa euroa ”Lisää metsää” -ohjelmaan.

Biotalous (ilmastosiirtymän kokonaisuus): Tavoitteena on tukea teollisuuden uudistumista vihreämmillä teollisilla prosesseilla.  145 miljoonaa euroa on allokoitu biotalouden ratkaisuihin, jotka keskittyvät biopohjaisten materiaalien hyödyntämiseen fossiilisten resurssien sijaan. Investointeja tullaan kohdentamaan erityisesti tekstiili- ja kenkäteollisuuden sekä luonnonhartsin tuotannon kehittämiseen, joka edistää myös metsien hoitoa. Kiertotalousratkaisut ovat tärkeässä roolissa. Merkittäviä tarpeita on myös jätteidenkäsittelyn kehittämisessä.

Vetytalous ja uusiutuvat energianlähteet (ilmastosiirtymän kokonaisuus): Merkittäviä investointeja tullaan kohdistamaan uusiutuvan vedyn ja muiden uusiutuvien kaasujen tuottamiseen tukeman energiatransitiota sekä teollisuuden ja liikenteen hiilineutraalisuustavoitteita. Etenkin autonomisilla alueilla Madeiralla ja Azoreilla panostetaan paikallisten uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen ja varastoimiseen, esimerkkeinä maalämpö, tuulivoima ja vesivoima. Tavoitteena myös energiaomavaraisuuden vahvistaminen.

Digitaalinen siirtymä: Investoineilla halutaan vahvistaa niin yritysten kuin julkisen sektorin modernisaatiota ja digitalisoitumista. Yritysten digitaaliseen siirtymään suunnataan 650 miljoonaa euroa, liike-elämän taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen ja toimintaympäristöön 267 miljoonaa euroa, julkishallinnon koulutukseen, digitalisaatioon ja yhdenmukaistamiseen 578 miljoonaa euroa sekä julkistalouden laatuun ja kestävyyteen 406 miljoonaa euroa. Osana julkishallinnon digitaalista siirtymää Portugali aikoo kohdentaa 47 miljoonaa euroa kyberturvallisuuden yleisen viitekehyksen vahvistamiseen. Lisäksi 559 miljoonaa euroa on merkitty digitaalisen muutoksen edistämiseen kouluissa, mikä sisältää muun muassa laitehankintoja sekä internetyhteyksien saatavuuden lisäämistä.

Pääasiassa kyse on investointihankkeista, mutta myös suoria yritystukia voidaan antaa esimerkiksi biotalouden, matkailualan tai ympäristösuojelun innovaatioihin.

Elpymissuunnitelman toteuttaminen: neliportainen hallintomalli

Elpymissuunnitelman hallintomalli koostuu neljästä tasosta:

 • Strateginen, poliittinen koordinaatio, josta vastaa ministerikomissio. Komissiota johtaa pääministeri ja siihen kuuluvat muut keskeiset ministerit.
 • Monitorointitaso, josta vastaa kansallinen monitorointikomissio. Komissioon kuuluu mm. yliopistojen, yhdistysten, työmarkkinajärjestöjen ja alueiden edustajia ja sitä johtaa professori António Costa Silva.  
 • Tekninen ja johtotaso, josta vastaa Recovering Portugal –työryhmä (Task Force).
 • Tilintarkastus- ja valvontataso, josta vastaa tarkoitukseen nimitetty komissio.

Hallinnon keskeiset periaatteet ovat keskitetty päätöksenteko ja toimeenpanon desentralisaatio, avoimuus ja vastuullisuus, osallisuus, tuloskeskeisyys, velvoitteiden selkeä eriyttäminen, prosessien yksinkertaistaminen sekä konfliktiristiriitojen välttämäinen.  

Operatiivinen toiminta on ennen kaikkea Recovering Portugal –työryhmän käsissä. Sen tehtäviin kuuluvat:

 • Portugalin elpymissuunnitelman toteuttamisen seuranta ja siihen liittyvät neuvottelut
 • Suunnitelmaan sisältyvien uudistusten ja sijoitusten täytäntöönpano
 • Sopimusten solmiminen elpymisvaroja vastaanottavien tahojen kanssa
 • Raportointi Euroopan komissiolle elpymisvarojen käytöstä
 • Hallintojärjestelmän ja sisäisen valvonnan täytäntöönpano
 • Varojen väärinkäytön estäminen

Työryhmän puheenjohtajan Fernando Alfaiaten ja varapuheenjohtaja Mário Tavares da Silvan lisäksi työtä vetää neljä sektorikoordinaattoria. Kaikkiaan organisaatio työllistää noin 60 henkeä.

Alliances for Business Innovation

Suunnitelma sisältää kiinnostavan toimintamallin, jonka tarkoituksena on koota yritysten ja tiedemaailman edustajia yhteenliittymiin. Ohjelman avulla halutaan valjastaa korkeatasoinen tutkimus ja yritysten innovaatiotoiminta mahdollisimman tehokkaasti elpymissuunnitelman toteuttamiseen. Yhteenliittymiin toivotaan alansa huippuosaajia myös muista maista.

Ohjelmaan on varattu 930 miljoonaa euroa ja määrää voidaan tarvittaessa lisätä 2,3 miljardiin euroon. Yksittäisen hankkeen vähimmäissijoitusarvo tulisi olla vähintään 20 miljoonaa euroa, tai jos hanke toteutetaan vähintään 10 toimijan voimin, 50 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteina on lisätä Portugalin vientitasetta 53 % BKT:stä vuoteen 2030 mennessä, lisätä tutkimus- ja kehitystyön (R&D) investointiosuutta 3 % BKT:stä vuoteen 2030 mennessä sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä 55% vuoteen 2030 mennessä. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä Portugalin talouden kilpailukykyä sekä resilienssiä vahvistamalla korkeatasoista tutkimusta ja tuomalla sen tuloksia yritysmaailman hyödynnettäväksi.

Mistä tietoa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksista?

Paras tiedonlähde on Portugalin elpymissuunnitelman sivusto www.recuperarportugal.gov.pt(Linkki toiselle verkkosivustolle), jolle on koottu keskitetysti tiedot elpymissuunnitelmasta ja sen pohjalta toteutettavista hankkeista. Sivusto on toistaiseksi vain portugalinkielinen, mutta sisältöä käännetään parhaillaan myös englannin kielelle. Hyödyllinen englanninkielinen kooste löytyy komission laatimasta analyysista, joka on sähköisenä liitteenä.

Yritys voi päästä suoraan mukaan Portugalin elpymishankkeisiin joko hakemalla itselleen koko hanketta tai hakemalla mukaan yritysten yhteenliittymään hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeista käydään avoimet tarjouskilpailut.

Suunnitelman tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneiden suomalaisyritysten kannattaa seurata sivustoa aktiivisesti. Hyviä kontakteja ovat myös Portugalin innovaatio- ja kilpailukykyorganisaatio IAPMEI https://www.iapmei.pt/(Linkki toiselle verkkosivustolle) sekä vientiä ja ulkomaisia investointeja edistävä organisaatio AICEP https://www.portugalglobal.pt/EN/Pages/Index.aspx(Linkki toiselle verkkosivustolle) .

Sivustolta löytyvät kaikki elpymissuunnitelman hankkeisiin liittyvät tarjouspyynnöt (Candidaturas), joista muutamia esimerkkejä alla:

Hankkeita liittyen teollisuuden uudistamiseen ja vihreisiin yritysinnovaatioihin (RE-C05-i01)

 • Viimeinen hakupäivä: 30.9.2021
 • Mitä haetaan: Innovatiivisia, vihreää ajattelua edistäviä teollisia investointihankkeita, joiden avulla mm. tuetaan Portugalia tavoitteessa nostaa maan vientitase vastaamaan 50 % BKT:stä vuoteen 2027 mennessä sekä vähentää Portugalin hiilidioksidipäästöjä 55% vuoteen 2030 mennessä. Minimisijoitusarvo toimijan yksin hakemalla projektilla 20 miljoonaa euroa, useamman yhteenliittymän 50 miljoonaa. Suomalaisten yritysten kannalta keskeisiä aloja esim. energiatekniikka, tietoliikennetekniikka, tuotantotekniikka tai metsätalous
 • Hankkeen teema: energiatekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, raaka-ainetuotanto, tuoteteollisuustekniikka, prosessitekniikka, logistiikka, maatalous, metsätalous, meritalous, kulttuuri, matkailu

Hankkeita jo olemassa olevien yritysalueiden muuttamiseksi resilientimmeiksi, vihreimmiksi sekä digitaalisimmiksi (RE-C07-i01)

 • Viimeinen hakupäivä: 15.9.2021
 • Mitä haetaan: Jo olemassa olevien yritysalueiden muutosprojekteja luomalla mm. uusia energiaratkaisuja, sähkö/vetyautojen latauspisteitä, 5G-yhteyksiä, metsäpalojen torjuntametodeja.
 • Hankkeen teema: energia, tietoliikenneyhteydet, talous, liike-elämä

Hankkeita kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän rakentamisen edistämiseksi (TC-C13-i01)

 • Viimeinen hakupäivä: 30.11.2021
 • Mitä haetaan: Hankkeiden tavoitteena on tukea rakennusten energia- ja ympäristötehokkuutta, tarkoituksena vähentää vähintään 30 % kohderakennuksen energiankulutuksesta. Haettuja hankkeita ovat mm. vanhojen ikkunoiden korvaaminen A+-energialuokan ikkunoilla, kattojen lämpöeristyksen asennus tai uusiminen ympäristöystävällisillä materiaaleilla, uusiutuvaa energiaa käyttävän A+-energialuokan ilmastointi, lämmitys tai vedenlämmitysjärjestelmän asennus, aurinkopaneelijärjestelmän asennus, ympäristöystävällisen vedenkäyttöjärjestelmän asennus (esim. älyhanat, sadevedenkeräysjärjestelmät), arkkitehtuuriratkaisut luonnon tuomiseksi rakennuksiin (esim. kasvihuoneet, kattopuistot).
 • Hankkeen teema: rakentaminen, rakennustekniikka, ekologisuus, energiatehokkuus

Kestävän metsätalouden hallintoalueiden luominen Portugalin metsästrategian toimeenpanemiseksi (RE-C08-i01)

 • Viimeinen hakupäivä: Ei ilmoitettu
 • Mitä haetaan: Hankkeen tavoitteena on luoda eräänlainen alueellisten metsänhoitoyhdistysten verkosto, ja rahoitusta yksittäisen metsänhoitoyhdistyksen perustamiseen voivat hakea yhteistyössä esimerkiksi yritykset, yhdistykset, liitot, paikallisviranomaiset yms. metsänhoitoyhdistyksen perustamiseksi alueelle. Alueet, joihin metsänhoitoyhdistyksiä halutaan, sijaitsevat pääosin keskisessä ja pohjoisessa Portugalissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 miljoonaa euroa, ja sillä on tarkoitus perustaa vähintään 60 metsänhoitoyhdistystä.
 • Hankkeen teema: metsätalous, luonnonsuojelu

TC-C12-i01.02: Pihkantuottajien hanke kestävämmän metsätalouden edistämiseksi

 • Viimeinen hakupäivä: Ei ilmoitettu
 • Mitä haetaan: Pihkantuottajayrityksiä / yhdistyksiä tms. yhteenliittymiä, jotka voivat aktiiviteettiensä ohella toimia metsän hoito- ja tarkkailutehtävissä ennalta määriteltyjen kuntien alueella. Lähes kaikki kunnat sijaitsevat keskisessä Portugalissa. Ryhmien tulee koostua 2-3 henkilöstä, ja hankerahoituksen avulla hoito- ja tarkkailutyöstä maksetaan korvaus. Ryhmät raportoivat internetportaalin kautta sekä puhelimitse viranomaisille. Hankkeen tarkoituksena myös mm. ehkäistä metsäpaloja.
 • Hankkeen teema: Metsätalous, metsänhoito, pihka

TD-C19-i01: Rahoitus kansalaispalvelupisteiden verkoston laajentamiseksi

 • Viimeinen hakupäivä: 29.10.2021
 • Mitä haetaan: Hankerahoituksella rahoitetaan paikallisviranomaisia perustamaan kansalaispalvelupisteitä kuntiin / alueille, joissa ei sellaista vielä ole. Portugalissa kansalaispalvelupisteiden tarkoituksena on koota mahdollisimman monta julkista ja yksityistä toimijaa tarjoamaan palvelut saman katon alla, esim. verotoimisto, sähkölaitos, maistraatti tms. Maksimirahoitus 900 000 euroa / per piste.
 • Hankkeen teema: kansalaispalvelupisteet, palvelut, yhteiskunta

TC-C13-i01: Rahoitus vähävaraisten perheiden asumismukavuuden lisäämiseksi (asuntojen lämpötilaan liittyen)

 • Viimeinen hakupäivä: 31.12.2021
 • Mitä haetaan: Vähävaraisten kotitalouksien asumismukavuutta lisääviä energiatehokkaita rakennusteknisiä hankkeita. Konkreettisesti haetaan mm. ikkunoiden uusiminen A+-energialuokan ikkunoilla, ovien uusiminen, asuntojen lämpöeristyksen asennus tai uusiminen, ympäristöystävällisten lämmitysratkaisujen asennus (esim. ilmalämpöpumput, aurinkopaneelilämmitys, biomassalämmittimet), aurinkopaneelien asennus uusiutuvan energian tuottamiseksi.
 • Hankkeen teema: rakentaminen, rakennustekniikka, energiatehokkuus, yhteiskunta

Tekstiä päivitetty 10.9.2021