Portugali panostaa Euroopan rautateiden teemavuoteen ja kansalliseen rataverkostoon

Portugali panostaa Euroopan rautateiden teemavuoteen ja kansalliseen rataverkostoon

Rautatieliikenteeseen panostava Portugali aloitti EU-puheenjohtajuuskaudensa Euroopan rautateiden teemavuonna 2021. Portugali satsaa rautatieliikenteeseen, sillä rautateiden katsotaan tulevaisuudessa olevan maan tärkein liikenneverkosta sekä oleellinen tekijä pyrkiessä hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Tämänhetkinen EU-puheenjohtajamaa on ilmaissut tukevansa Saksan hallituksen TEE 2.0 –esitystä Euroopan pääkaupunkien välisten nopeiden junayhteyksien verkoston elvyttämisestä. Maassa on käynnissä kattavia rataverkostohankkeita, sekä lähivuosina uusia hankkeita tullaan käynnistämään. Portugali on niin ikään tarkastellut junayhteyksien rakentamista maan lentokentille.

Kuva; CP-Comboios de Portugal

Euroopan rautateiden teemavuoden myötä rautatieliikenne on keskiössä Portugalin EU-puheenjohtajuuskaudella kestävämmän eurooppalaisen liikennepolitiikan saavuttamiseksi. Rautatieliikenteellä on myös merkittävä rooli maan tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Vihreään siirtymään sitoutunut Portugali onkin viimeisen kolmen vuoden aikana noussut kahdeksan sijaa kansainvälisessä Climate Change Performance Index –vertailussa sijoittuen sijalle 17.

Liikenneministeri Pedro Nuno Santos on todennut, että rautatiet ovat tulevaisuudessa maan tärkein liikenneverkosto ja tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan, sekä tuoda muuta Eurooppaa lähemmäksi Portugalia. Tämän lisäksi hän painotti rautatieliikenteen olevan oleellisessa asemassa talouden elpymiselle lisäten sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista koheesiota.

Portugali tukee Saksan esitystä Trans Europe Express –verkoston elvyttämisestä

Europe on Rail –hankkeen Hop on the train: A Rail Renaissance for Europe –raportin mukaan eurooppalainen rautatieliikenne ei ole parhaassa mahdollisessa tilassa; eurooppalaisen rautatieverkoston kuvaillaan olevan kansallisista rautatieverkostoista koostuva tilkkutäkki ilman yhtenäistä eurooppalaista strategiaa. Melkein kaikissa EU-maissa rautatieliikenteen osuus on laskenut verrattuna tie- ja lentoliikenteeseen, sekä tällä hetkellä EU-jäsenmaiden välisestä henkilöliikenteestä 8 prosenttia tapahtuu rautateitse.

Tähdätessä kohti eurooppalaista hiilineutraalisuutta Portugali on ilmoittanut tukevansa EU-puheenjohtajuuskaudellaan Saksan hallituksen TEE 2.0 –esitystä, jolla pyritään palauttamaan vuosina 1957-1995 toiminut nopeiden junayhteyksien Trans Europe Express –verkosto, joka yhdisti Länsi-Euroopan suurimmat kaupungit. Saksan liikenneministeri Andreas Scheuerin esitys pitää sisällään seuraavat suorat yhteydet: Varsova–Vilna, Varsosa–Praha, Berliini–Kööpenhamina, Berliini–Bryssel, Berliini–Pariisi, Pariisi–Madrid ja Madrid–Lissabon.

Työtä riittää

Kotimaassamme ja Euroopassa on paljon tehtävää. ”Euroopan rautateiden teemavuonna Lissabonista ei ole kansainvälisiä junayhteyksiä”, otsikoi päivittäin ilmestyvä Público-lehti 4.1.2021. Helsinki mainitaan myös yhtenä Euroopan maiden pääkaupungeista ilman kansainvälisiä junayhteyksiä, joista loput ovat Lissabonin lisäksi Tallinna, Ateena ja Madrid. Toisaalta lopuksi artikkelissa tarkennetaan, että esimerkiksi Helsingistä on junayhteys Pietariin sekä Madridin ja Marseillen välillä on luotijunayhteys, jolloin varsinaisesti Lissabon ja Ateena ovat tällä hetkellä ilman kansainvälisiä junayhteyksiä.

Público tähdentää, kuinka vuoden 2020 maaliskuussa lakkautettiin Sud-expresso -yhteys Lissabonin ja Ranskan Hendayen välillä, kuten myös Lusitânia Expresso -yhteys Lissabonin ja Madridin välillä. Koronapandemia on ollut määräävä tekijä näiden yhteyksien lakkauttamiselle, vaikka esimerkiksi Espanjan valtiollinen rautatieyhtiö RENFE oli ilmaissut jo aikaisemmin näkemyksenä Lissabonin ja Madridin välisen yhteyden kannattamattomuudesta.

Públicon mukaan vallitseva tilanne on ristiriidassa Euroopan rautateiden teemavuoden 2021 tavoitteisiin nähden, joka painottaa rautateiden tärkeyttä Euroopan sisäisten rajojen ylittävänä ja Eurooppaa yhdistävänä liikennemuotona. Aikaisemmin junaliikennettä ylistäneen liikenneministerin katsotaan olevan myös keskittynyt pelastamaan talousvaikeuksissa olevaa lentoyhtiö TAPia, jolloin rautatiet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Artikkelissa kuitenkin mainitaan, kuinka kaikesta huolimatta Portugalin voidaan nähdä toimivan teemavuoden prioriteettien mukaisesti, kun otetaan huomioon meneillään oleva Ferrovia 2020 -rautatiehanke, kansallinen PNI2030-investointiohjelma ja tuleva elvytyspaketti.

Portugalin meneillään olevat sekä tulevat raideliikennehankkeet

Yksi osoitus Portugalin panostuksesta rautatieliikenteeseen on jo käynnissä oleva 2 miljardin Ferrovia 2020 -hanke, jossa koko maan rautatieverkostoa modernisoidaan, yhteyksiä parannetaan ja tavarajunakapasiteettia lisätään. Hanke on kuitenkin kärsinyt viivästyksistä, mutta se olisi tarkoitus saattaa päätökseen joulukuuhun 2023 mennessä. Portugal Railway Summit 2021 -konferenssissa Portugalin valtion tieverkon ja rautateiden kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaavan Infraestruturas de Portugalin pääjohtaja António Laranjo kertoi, että 71 % hankkeesta on työn alla tai sopimuksentekovaiheessa ja 8 % työstä on saatu valmiiksi. 27.1.2021 Nuno Santos ilmoitti 509 miljoonaa maksavan Évoran ja Elvasin välille rakenteilla olevan ratayhteyden olevan lopulta tärkeä osa Lissabonin ja Madridin välille rakennettavaa luotijunayhteyttä.

Kansallisesta 43 miljardin euron PNI2030-investointiohjelmasta 21,6 miljardia käytetään liikenteen ja liikkuvuuden edistämiseen, jolla pyritään vahvistamaan maan koheesiota, kilpailukykyä sekä kestävyyttä. Osana tätä ohjelmaa rakennetaan luotijunayhteys Lissabonista Porton kautta Espanjan Vigoon 4,5 miljardilla eurolla. 4.1.2021 saadun tiedon mukaan Portugalin hallitus on investointiohjelman yhteydessä valmistelemassa ensi maaliskuulle 100 junavaunun hankintaa Portugalin rautatieyhtiö CP:lle. Tavoitteena on saada luotua junatuotantoa Portugaliin, jonka johdosta hallitus on ilmoittanut suosivansa ehdokkaita, jotka ovat halukkaista käynnistämään tuotannon Portugalissa. Elvytyssuunnitelmaansa Portugali on merkinnyt rautatiekaluston hankintaan 300 miljoonaa euroa, joka koostu täysin lainapohjaisesta rahoituksesta. Nähtäväksi vielä jää tuleeko maa lopulta käyttämään tämän, sillä PMI Costan mukaan Portugalin on vältettävän lainamuotoista avustusta jo nykyisellään suureen valtionvelan määrän johdosta.

Portugali pyrkii edistämään kestävämpää liikennettä ja tukemaan vihreää siirtymää laajentamalla myös maan metroverkostoja. Vuoden 2021 alussa Lissabonissa aletaan rakentaa metron kehälinjaa yhdistämällä kahden metrolinjan päät yhteen. Tämän hankkeen käytössä olevasta 210,2 miljoonan euron rahoituksesta 83 miljoonaa ovat EU:n koheesiorahastosta ja loput 127,2 miljoonaa euroa tulevat Portugalin ympäristöministeriöltä. Tämän lisäksi hallitus on päättänyt allokoida Lissabonin ja Porton metroverkostojen laajentamiseen maan elvytyspaketista yhteensä 853 miljoonaa euroa.

Lissabonin ja Porton lentokentiltä on metroyhteydet kaupungin keskustaan, mutta yksikään Portugalin lentokentistä ei ole suoraan yhteydessä junaliikenteeseen. Toimivat ja monipuoliset lentokenttäyhteydet ovat tärkeitä turismin ja matkailun kannalta, joiden osuus on 14 % Portugalin bruttokansantuotteesta. Portugalin valtion tieverkon ja rautateiden kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Infraestruturas de Portugal onkin tarkastellut mahdollisuuksia parantaa lentoasemien saavutettavuutta sekä palvelutasoa junaliikenteen avulla.

Porton lentokenttä voitaisiin yhdistää tulevaan Lissabonin ja Vigon välillä kulkevaan luotijunayhteyteen, joka tulisi maksamaan noin 24 miljoonaa euroa. Vastaavasti Faron lentokentän rautatieyhteyden kustannusarvio on 21-22,2 miljoonaa euroa riippuen lopullisesta ratkaisusta. Erityisesti Algarven alueen kehittämisen liiton (CCDR) puheenjohtaja José Apolinário on painottanut Faron lentokentän junayhteyden tärkeyttä Algarven alueelle. Alentejon alueella sijaitsevan Bejan lentokentän yhdistäminen raideverkostoon tulisi maksamaan 20-26 miljoonaa euroa. Kustannukset junayhteyden rakentamiselle Lissabonin lentokentälle nousevat 74-118 miljoonaan euroon, joten hanketta ei tulla suurella todennäköisyydellä viemään eteenpäin korkean kustannusarvion sekä jo olemassa olevan metroyhteyden takia.

Rautateihin liittyvät tapahtumat Portugalissa maan EU-puheenjohtajuuskaudella

EU:n epävirallinen liikenneministerien kokous järjestetään Portugalissa 30.3. koronatilanteen niin sal-liessa. Lisäksi seuraavat rautatieliikenteeseen liittyvät tapahtumat on tarkoitus järjestää Portugalin EU-puheenjohtajuuskaudella: Euroopan rautateiden teemavuosi 2021:n kick-off -tapahtuma 29.3., TEN-T meets the European Year of Rail 2021 9.6. ja European Rail Safety Days 14.-16.6.

Teksti: Joni Arvio, edustuston harjottelija