Portugali ja EU:n energiatavoitteiden saavuttaminen

Portugali ja EU:n energiatavoitteiden saavuttaminen

Portugali on tehnyt 2000-luvulla lukuisia toimenpiteitä uusiutuvan energian edistämiseksi, energian säästämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Portugali on yksi Euroopan kärkimaista uusiutuvan sähkön suhteen, mutta muilla osa-alueilla edistyminen on ollut hidasta. Myös energiatehokkuuden parantamisen suhteen Portugalilla on ollut viime vuosina vaikeuksia johtuen finanssikriisin seurauksena kiristyneistä pankkirahoituksen ehdoista ja julkisen talouden heikosta kyvystä rahoittaa energiatehokkuusinvestointeja. Tulevina vuosina Portugalissa aiotaan erityisesti panostaa julkisen liikenteen päästöjen vähentämiseen, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja aurinkovoiman lisäämiseen.

Lähtökohdat EU:n asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi

Portugalilla ei ole omia öljy-, kivihiili- tai maakaasuvaroja, mikä tekee sen riippuvaiseksi energian tuonnista ja lisää kannusteita uusiutuvan energian tuotantoon. Maan energiariippuvuus ylittää huomattavasti EU-maiden keskiarvon. Vuonna 2014 Portugalin energiariippuvuus oli vähän yli 70 % EU:n keskiarvon ollessa noin 53 %.

Fossiilisten energiavarojen niukkuuden vastapainoksi Portugalissa on suotuisa ympäristö uusiutuvan energian tuotannolle. Vuoristoinen maa tekee Portugalista sopivan ympäristön vesivoiman tuotannolle. Vastaavasti laaja merialue tarjoaa mahdollisuudet merituulivoiman ja aaltoenergian tuotannolle. Portugalin meriministeri Ana Paula Vitorino onkin esittänyt, että Portugali voisi tuottaa merituulivoimalla 25 % tarvitsemastaan energiasta. Merituulivoimatuotannon kehittämiseksi Portugalissa on tällä hetkellä meneillään Windfloat Atlantico – projekti, jonka tarkoituksena on rakentaa 25 MW:n tuulipuisto merelle kohtaan, jossa syvyys on 85 metriä. Aaltovoiman suhteen yksi tärkeä hanke on suomalaisen energiayrityksen AW-Energyn aaltovoiman tuotantoteknologian WaveRollerin kehitysprojekti. Tuotantoteknologian testaamiseksi ja kehittämiseksi aaltomuuntimia on asennettu 8 – 20 metrin syvyyteen.

Portugalilla on myös suuret metsävarat ja erinomaiset olosuhteet aurinkoenergian tuotannolle. Peräti 39 % Portugalin maa-alueesta on metsää. Aurinkoenergian tuotannolle Portugali on yksi lupaavimmista paikoista Euroopassa. Portugalin vuosittainen aurinkoisten tuntien määrä vaihtelee 2 200 tunnista 3 000 tuntiin alueesta riippuen, kun se esimerkiksi Saksassa on 1 200 – 1 700 tuntia. Portugalissa aurinkoisten tuntien määrä on suurin Algarvessa ja pienin maan pohjoisosissa. Alentejossa on ACCIONA Energyn ja Mitsubishin valtava 250 hehtaarin aurinkopuisto, joka on tarjonnut energiaa noin 30 000 kotitaloudelle vuodesta 2008 lähtien.

EU:n tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä nostaa uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta 20 %:iin vähentää päästöjä 20 % vuoden 1990 tasoon nähden ja lisätä energiatehokkuutta 20 %. Portugalille asetettiin tavoite, jossa vaadittiin uusiutuvan energian osuuden olevan loppukulutuksessa vähintään 31 %, siten että osuus liikenteessä on vähintään 10 %, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä 30,6 % ja sähköntuotannossa 55,3 % (Portugali asettanut itselleen sähkön suhteen 60 %:n tavoitteen). Lisäksi energian loppukulutusta on vähennettävä 20 % vuoden 2005 tasoon nähden vuoteen 2020 mennessä. Energian loppukulutuksen suhteen Portugalilla on itselleen kunnianhimoisempi tavoite vähentää loppukulutusta 25 %. Vuonna 2015 Portugalin uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta oli EU-maiden kahdeksanneksi korkein 28 %:n osuudella jääden vain kolme prosenttiyksikköä EU:n Portugalille asettamasta tavoitteesta. Viime vuosina Portugalissa on suosittu Saksan kaltaista energiapolitiikkaa eli luotettu uusiutuvan energian ja kaasun yhdistelmään.

Investoinnit EU-maiden väliseen siirtoverkkoon nähdään Portugalissa erityisen tärkeinä. Tällä hetkellä siirtoverkon kapasiteetti on alle 2 % sähköntuotannosta, kun EU-maiden yhdessä sopima tavoite on 10 % vuoteen 2020 mennessä ja 15 % vuoteen 2030 mennessä. Yksi syy siirtoverkon tärkeyteen Portugalille on sen asettama 200 %:n sähkön omavaraisuustavoite. Euroopan lisäksi Portugali pyrkii kehittämään siirtoyhteyksiään Marokkoon ja tällä hetkellä on menossa projekti 1 000 MW:n siirtokaapelin rakentamiseksi Portugalin ja Marokon välille. Siirtoyhteyden rakentamisen on tarkoitus alkaa tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja sen arvioidaan maksavan noin 200 miljoonaa euroa.

Portugali on edennyt uusiutuvan energian tavoitteen osalta erittäin nopeasti sähkön suhteen, mutta muilla osa-alueilla eteneminen on ollut hidasta. Liikenteessä uusiutuvan energian käyttö oli vuonna 2015 vain 7,4 %. Viime vuosina Portugalia on auttanut energiatavoitteiden saavuttamisessa talouskriisin aiheuttama energian kulutuksen laskeminen. Vuodesta 2008 lähtien energian kulutus on laskenut keskimäärin 0,5 % vuodessa.

Sähkön tuotanto Portugalissa
Sähkön tuotanto Portugalissa

Vuonna 2005 uusiutuvalla energialla tuotettiin Portugalissa sähköä 8,3 TWh (terawattituntia) ja vuonna 2016 määrä oli lähes nelinkertaistunut 32,3 TWh:iin. Viime vuonna uusiutuvan energian osuus sähkön tuotannosta oli 58 % ja fossiilisten osuus 42 %. Kesäisin ja syksyisin Portugalissa tuulee ja sataa vähemmän, ja siksi uusiutuvan energian tuotanto on silloin huomattavasti alhaisempi kuin talvella. Viime vuonna uusiutuvalla tuotettiin talvikuukausina jopa 90 % kulutetusta sähköstä, mutta kesällä ja syksyllä osuus oli parhaimmillaan 70 %.

Keskimäärin vuosina 2010 – 2016 28 % Portugalissa kulutetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla ja 22 % tuulivoimalla. Vesivoiman tuotanto vaihtelee vuosittain voimakkaasti olosuhteiden mukaan riippuen erityisesti sademääristä kattaen huippuvuosina noin 35 % Portugalin sähkönkulutuksesta. Vastaavasti huonoimpana vuotena 2012 vesivoima tuotti Portugalin sähköstä vain noin 14 %. Aurinkovoimalla on suuri kasvupotentiaali, sillä sen osuus on alle 1,5 % sähkön kokonaistuotannosta ja Portugalissa on poikkeuksellisen suotuisat olosuhteet aurinkovoiman tuotannolle. Bioenergian tuotanto on ollut viime vuosina noin 5 % sähkön kulutuksesta. Portugali vei nettomääräisesti sähköä Espanjaan viime vuonna 5,1 TWh, mikä vastaa noin 10 % Espanjan sähkön kulutuksesta. Vientitulojen lisäksi uusiutuva energia on tuonut Portugalille 890 miljoonan euron säästöt fossiilisten polttoaineiden tuonnissa ja 63 miljoonan euron säästöt päästömaksuissa.

Portugalissa energian kulutus suhteessa BKT:en on yksi EU-maiden alhaisimmista ja primäärienergiankulutus henkeä kohden on neljänneksi alhaisin EU:ssa alittaen EU:n keskiarvon 33,1 %:lla. Portugalissa energiankulutus asuntojen lämmittämiseen on EU-maiden alhaisimpia ollen 31 % pienempi kuin EU-maissa keskimäärin johtuen osittain suotuisista ilmasto-olosuhteista mutta myös energian korkeasta hinnasta. Myös muuhun käyttöön tarkoitettujen rakennusten energiankulutus on suhteellisen alhainen.

Rakennukset kuluttavat Euroopassa noin 40 % kaikesta loppuenergiasta (lämmitys, jäähdytys ja valaistus). Portugalissa osuus on huomattavasti vähäisempi kotien ja palvelusektorin rakennusten kuluttaessa alle 30 % loppuenergiasta. Portugalissa liikenteen osuus loppuenergian kulutuksesta on suurin 36 %:n osuudella. Liikenteen suuri osuus loppuenergian kulutuksesta vaikeuttaa Portugalin tavoitetta lisätä uusiutuvan energian osuutta, sillä biopolttoaineiden käytöllä uusiutuvien osuutta saataisiin kasvamaan hyvin rajallisesti ja sähköautojen määrää liikenteessä on vaikea lisätä nopeasti. Portugalissa rakennusten energian kulutuksesta noin 55 % on sähköä EU:n keskiarvon ollessa 32 %. EU:ssa rakennusten pääenergianlähde on maakaasu 36 %:n osuudella, kun Portugalissa maakaasun osuus on vain noin 10 %.

EU on asettanut Portugalille tavoitteen vähentää 17 % päästöistään päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla (rakennussektori, liikenne, jätehuolto ja maatalous) vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon nähden. Tämän tavoitteen Portugali on jo saavuttanut vähentäen päästöjään 22,7 %. Portugali on asettanut itselleen tavoitteen vuoteen 2030 mennessä vähentää kokonaispäästöjään 30 – 40 % vuoden 2005 tasoon nähden. Viime vuosina Portugali on vähentänyt päästöjään vuosittain 2,2 % ja vuonna 2014 se kävi lähimmillään 3 prosenttiyksikön päässä minimitavoitteestaan. Yksittäisten vuosien vaihtelut päästöissä ovat kuitenkin olleet voimakkaita johtuen uusiutuvan sähköntuotannon voimakkaasta sääriippuvuudesta.

Toimet uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi

Portugali pyrkii olemaan edelläkävijä uusiutuvan energian tuotannossa. Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa oli Portugalissa kolmanneksi suurin EU-maista. Uusiutuvan energian tuotannon kehittäminen on erityisen tärkeää tuontiriippuvuuden vähentämiseksi. Portugalin tavoitteena on luoda yli 100 000 uutta työpaikkaa uusiutuvan energian sektorilla ja nostaa uusiutuvan energian osuus BKT:sta 1,7 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Portugalissa arvioidaan rakennettavan vuosien 2020 ja 2030 välisenä aikana vesivoimaa 1400 MW tuulivoimaa 1300 MW ja aurinkovoimaa 5200 MW. Tämä tarkoittaisi aurinkovoimaan noin 3,64 miljardin investointeja. Kokonaisuudessaan ensi vuosikymmenellä aiotaan käyttää noin 10 miljardia uusiutuvaan energiaan, josta 7,3 miljardia käytetään uusiin hankkeisiin ja 2-3 miljardia teknologian päivitykseen ja olemassa olevien voimaloiden tuotannon tehostamiseen.

Vuonna 2007 Portugali teki kansallisen patosuunnitelman vesivoiman tuotantopotentiaalin nostamiseksi 4900 MW:sta 8600 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. Tästä tavoitteesta 250 MW oli tarkoitus kattaa minivesivoimaloilla. Marraskuussa 2016 hallitus päätti kuitenkin keskeyttää toistaiseksi neljä suurta suunnitelmaan kuuluvaa vesivoimalahanketta, jotka eivät olleet edenneet vielä rakennusvaiheeseen. Yhtenä syynä hankkeiden keskeyttämiseen oli energiankulutuksen odotettua alhaisempi kasvu. Vuodesta 2008 lähtien energian kulutus on laskenut keskimäärin 0,5 % vuodessa, kun sen odotettiin kasvavan vuosittain 2,3 %. Vesivoiman tuotannon kasvattamisen yhtenä merkittävänä syynä oli tuulivoiman tuotannon kasvun mahdollistaminen. Tällä hetkellä Portugalin prioriteettina vesivoiman suhteen on minivesivoimalaprojektien edistäminen.

Portugalissa aurinkosähkön tuotanto on kasvanut viime vuosina nopeasti. Erityisesti kiinalaiset ovat tehneet suuria sijoituksia aurinkovoimaan Portugalissa. Yhtenä syynä tähän on se, että kiinalaiset näkevät Portugalin sillanpääasemana Euroopan markkinoille. Investointeja edistävät myös Portugalin erityisen otolliset olosuhteet joiden johdosta aurinkovoima on kannattava investointi ilman julkista tukeakin. Portugalin valtiovarainministeri näkee, että aurinkovoima voisi ottaa 4-5 kertaa suuremman roolin sähkön tuotannossa. Kiinalais-brittiläinen yrityskoalitio (kiinalainen CTIEC ja brittiläinen WeLink) aikoo investoida 200 miljoonaa euroa rakentaakseen Euroopan suurimman 220 MW:n aurinkovoimalan Alcoutimiin. Aurinkovoimalan on tarkoitus tuottaa sähköä 200 000 kodin tarpeisiin ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 218 000 tonnia. Aurinkovoimalan rakennusurakka on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018 puolivälissä. Tämä on kuitenkin vain yksi lukuisista Portugalissa meneillään olevista aurinkovoimalahankkeista ja lähitulevaisuudessa aurinkoenergian tuotannon nopea kasvu näyttää jatkuvan. CTIEC:n kiinalainen johtaja on todennut, että tavoitteena olisi saavuttaa Portugalin aurinkopuistoissa 1 GW:n tuotantokapasiteetti 3-5 vuoden sisällä.

Lokakuussa 2014 Portugalissa hyväksyttiin asetus energian pientuotannosta omaan käyttöön ja myynnistä sähköverkkoon. Tällä hetkellä Portugalissa on lähes 11 000 energian pientuottajaa tuotantokapasiteetin vastatessa 86 MW. Omalla tuotannolla on onnistuttu säästämään sähkölaskussa 20 – 50 %. Vuoteen 2020 mennessä Portugalin on tarkoitus kasvattaa aurinkopaneelien määrä asunnoissa 1,2 miljoonaan neliömetriin. Aurinkopaneeleilla on tarkoitus saavuttaa 81 238 toe:n (öljyekvivalenttitonnin) säästö asuntojen energiankulutuksessa. Lisäksi palveluita tuottaviin rakennuksiin on tarkoitus saada aurinkopaneeleita 0,5 miljoonan neliömetrin edestä säästäen energiaa 34 663 toe:a.

Portugalilla ja Japanilla on yhteisprojekti uuden teknologian testaamiseksi energian kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseksi tilanteessa, jossa suuria määriä uusiutuvaa energiaa on kytketty sähköverkkoon. Projektin tarkoituksena on selvittää, miten energian kysyntä automatisoitaisiin vastaamaan paremmin energian tuotantoa. Projektin testauskohteena ovat Lissabonin rakennukset ja projektissa ovat mukana kansallinen energian ja geologian laboratorio (Laboratório Nacional de Energia e Geologia) sekä Japanin uuden energian ja teknologiateollisuuden kehitysjärjestö Nedo (New Energy and Industrial Technology Development Organization).

Toimet energiatehokkuuden parantamiseksi

Portugalissa aiotaan investoida paljon rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja energiatehokkuuden parantamishankkeita tuetaan kaupunkien kunnostus- ja elvyttämisrahoitusvälineen IFFRU 2020:n (Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas) kautta. Portugalin tarkoituksena on kunnostaa 4000 julkista ja yksityistä rakennusta vuoteen 2020 mennessä. IFFRU:n kautta aiotaan tukea 1 800 rakennuksen kunnostamista 890 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Portugalin tavoitteena on hankkia energiatehokkuuden alalle investointeja 13 miljardin euron edestä ja vientiä 400 miljoonan euron edestä vuoteen 2020 mennessä. Teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseksi Portugali loi energiatehokkuuden rahaston vuonna 2010. Rahaston tehtävänä on tukea teknologian kehittämisprojekteja liikenteessä, palveluissa, asumisessa, teollisuudessa ja

julkisissa palveluissa. Lisäksi vuonna 2012 aloitetun energiaa Portugalista -projektin avulla pyritään edistämään energia-alan start-up yritysten kasvua auttamalla yrityksiä tuotteiden kaupallistamisessa. Projektin kohteena ovat erityisesti innovatiiviset ideat teknologioissa, kaupungeissa, tuottavuudessa, energiassa, liikkumisessa, ympäristössä, cleantech-alalla ja yhteiskunnassa.

Hyvistä aikomuksista huolimatta Portugalin pyrkimykset energiatehokkuuden kasvattamiseksi nähdään heikentyneen viime vuosina. Tästä osoituksena on Portugalin merkittävästi laskenut sijoitus energiatehokkuutta edistävää politiikkaa mittaavassa Energy Efficiency Watch Survey rankingissa. Vuonna 2012 Portugali rankattiin kuudenneksi, mutta vuonna 2015 Portugali oli pudonnut 21. sijalle Tanskan ja Suomen hallitessa rankingin kärkisijoja. Portugali ei ole vuoden 2012 jälkeen edistynyt energiatehokkuuden parantamisessa juuri lainkaan. Yhtenä syynä hitaalle etenemiselle pidetään finanssikriisin seurauksena kiristyneitä ehtoja pankkirahoituksen saamiseksi energiatehokkuutta parantaviin investointihankkeisiin. Lisäksi julkisen talouden ongelmat ovat vähentäneet mahdollisuuksia parantaa julkisten rakennusten energiatehokkuutta. Asumisen ja palvelusektorin suhteen pääongelmana on taloudellisten kannusteiden puuttuminen energiatehokkuusinvestoinneille.

Portugali antoi lakiasetuksen rakennusten energiasertifiointijärjestelmästä elokuussa 2013 ja tämän seurauksena energiatodistukset tulivat pakollisiksi myytäessä tai vuokrattaessa taloa joulukuusta 2013 lähtien. Huhtikuussa 2015 uusille ja kunnostettaville rakennuksille asetettiin minimienergiatehokkuudeksi luokka B- ja olemassa oleville rakennuksille luokka C vuoden 2016 alusta lähtien. Tämä tarkoittaa merkittäviä lisäyksiä sertifioitavien talojen energiatehokkuuteen, sillä vuoden 2014 alkupuoliskolla sertifioiduista taloista 46,5 % oli luokitukseltaan korkeintaan D-luokassa. Vuoteen 2020 mennessä Portugalin tavoitteena on sertifioida 268 000 tuhatta uutta tai kunnostettua asuinrakennusta ja noin puolet palvelurakennuksista vähintään luokituksella B-.

Merkittävä osa Portugalin rakennuksista on rakennettu vuosina 1970–1990, jolloin ei ollut erityislainsäädäntöä energiatehokkuudesta ja talot rakennettiin kustannuksia säästäen energiatehottomiksi. Portugalissa uusien talojen rakentamisen odotetaan vähentyvän ikääntyvän ja vähenevän väestön ja talouskriisin aiheuttaman ostovoiman alenemisen vuoksi. Tästä syystä nykyisten rakennusten kunnostaminen on keskeisin toimenpide rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuuden parantamisessa keskeisiä toimenpiteitä ovat eristeiden lisääminen, tuplaikkunoiden asentaminen, biomassan käytön edistäminen asuntojen lämmityksessä ja aurinkopaneelien asentaminen energian tuottamiseksi omaan käyttöön. Tehokkaiden ikkunoiden asentamisella on arvioitu säästettävän 4,5 % talon energian kulutuksesta eli vuodessa 0,037 toe:a per talo ja eristyksen parantamisella 0,067 toe:a per talo.

Liikennepäästöt kuriin

Liikenne on merkittävä päästöjen lähde ja tuottaa 34 % Portugalin kaikista kasvihuonepäästöistä maantieliikenteen muodostaessa 96 % liikenteen kokonaispäästöistä. Portugalin toisena keskeisenä päästölähteenä on energian tuotanto, joka tuottaa 35 % päästöistä. Merkittävä keino liikenteen päästöjen vähentämiseksi on joukkoliikenteen lisääminen. Tällä hetkellä henkilöautojen osuus suurten kaupunkien työmatkaliikenteestä on yli 50 % ja tämän osuuden vähentämisellä voitaisiin saavuttaa suuret vähennykset päästöissä. Julkisen liikenteen päästöjen vähentämiseksi Portugalissa investoidaan 156 miljoonaa euroa ympäristöystävällisiin linja-autoihin vuoteen 2020 mennessä. Tällä rahalla aiotaan hankkia 516 linja-autoa, joista 78 sähkökäyttöisiä ja 438 kaasukäyttöisiä. Ympäristöministeriön ohjelmaan osallistuu 11 yritystä ja valtio rahoittaa 85 % lisäkuluista, joita aiheutuu ostaessa ympäristöystävällinen linja-auto perinteisen linja-auton sijasta.

Kokonaisuudessa kestävään liikkumiseen ja kiertotalouteen aiotaan investoida vuoteen 2020 mennessä jopa 3,6 miljardia euroa. Tästä rahasta pääosa 2,7 miljardia on tarkoitus käyttää rautatieyhteyksien parantamiseen. Keskeisenä hankkeena on rautatieyhteyksien parantaminen Sinesin satamasta Espanjaan 626 miljoonalla eurolla. Tällä rahalla on tarkoitus nostaa junakapasiteettia 250 %:lla ja vähentää rautatiekustannuksia Sinesin ja Madridin välillä 20 %. Lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa pääsy Lissabonista rajalle alle kahdessa tunnissa lyhentämällä reittiä Sinesistä Espanjan rajalle nykyisestä 445 kilometristä 300 kilometriin, mikä tarkoittaa matka-ajan lyhenemistä 1,5 tunnilla. Rautatieyhteyden on tarkoitus olla valmis vuoteen 2021 mennessä. Rautatieyhteyksien parantamisen lisäksi Portugali investoi taksien päästöjen vähentämiseen, autokannan uudistamiseen, metroverkoston laajentamiseen Lissabonissa ja Portossa ja lähes 2400 latausaseman valmistamiseen sähköautoille. Investointien tärkeänä päämääränä on primäärienergian kulutuksen alentaminen.

energia
kauppa
vesi
ympäristö