Odotukset Brasiliassa ennen ilmastokokousta

Odotukset Brasiliassa ennen ilmastokokousta

Mitä tarjottavaa Brasilialla on ilmastoneuvotteluissa? Kuinka se asemoituu suhteessa kehittyneisiin ja kehittyviin maihin? Millaiset kansalliset sitoumukset maa aikoo toteuttaa osana ilmastotalkoita? 

Brasilia on ilmastositoumuksillaan positiivinen esimerkki kehittyvien maiden valmiudesta osallistua ilmastotalkoisiin

Brasilia julkaisi omat ilmastositoumuksensa YK:n yleiskokouksen korkean viikon yhteydessä syyskuun lopussa. Niitä voidaan aiheestakin kehua kunnianhimoisiksi. Brasilian sitoumustaso on tärkeä esimerkki kehitysmaiden ryhmälle.

Brasiliaa on kehuttu siitä, että se oli ensimmäinen kehitysmaa, joka on luvannut absoluuttisia päästövähennyksiä. Brasilian tavoite on leikata päästöjä 37 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon ja 43 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Lisäksi Brasilia ilmoitti lopettavansa laittoman sademetsien hakkuun vuoteen 2030 mennessä (zero illegal deforestration), sekä palauttavansa metsää luonnontilaan 12 miljoonan hehtaarin alueella.

Brasilian energiavarannot ovat mittavat ja monipuoliset. Brasilia tuottaa tänä päivänä 40 % kokonais- energiamatriisistaan uusiutuvista lähteistä. Maan sähköntuotannosta puolestaan vesivoimalla tuotetaan 80 %. Brasilian Pariisin ilmastosopimusta silmällä pitäen ilmoittamien kansallisten sitoumusten mukaan Brasilia tavoittelee 45 % uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergian tuotannossaan vuoteen 2030 mennessä.

Renato-jokea Brasilian Amazoniassa uhkaa maatalous ja karjankasvatus. Kuva: Leonardo F. Freitas, julkaistu Creative Commons -lisenssillä

Brasilia aikoo myös laajentaa muita uusiutuvan energian lähteitä kuin vesivoimaa 28–30 prosenttiin kokonaisenergiamatriisista vuoteen 2030 mennessä; tuuli-, biomassa- ja aurinkoenergian osuutta halutaan kasvattaa.

Lisäksi Brasilia aikoo lisätä kestävien biopolttoaineiden osuutta energiamatriisistaan 18 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä, etanolin saatavuutta, ja lisäämällä myös toisen sukupolven biopolttoaineiden sekä biodieselin osuutta.

Maan kansalaisjärjestökenttä toki toivoisi maan hallituksesta vielä enemmän. Tiettyä huolta aiheuttaa myös sitoumusten kansallisen toimeenpanon turvaaminen maan vaikeasta taloustilanteesta johtuen.

Brasilialla tärkeä rooli Pariisissa ilmastoneuvottelujen aikana

Brasilian rooli ilmastoneuvotteluissa on ollut hyvin rakentava. Siltä odotetaan Pariisin kokouksessa aktiivisempaa roolia kuin vuosi sitten Limassa.

Brasilian voidaan odottaa säilyttävän Pariisin ilmastokokouksessa neuvottelukantansa yhteisten mutta eriytettyjen vastuiden (CBDR-RC) perinteisestä tulkitsemisesta, vaikka se on myös esittänyt Limassa ehdotuksensa "concentric differention" -kehämallista.

Brasilialle, kuten EU-maillekin, on tärkeää saada Pariisissa aikaan sitova sopimus. EU:n ja Brasilian näkemykset yhtenevät ilmastosopimukselta toivotun kunnianhimotason ja sopimuksen universaalisuuden osalta. Presidentti Dilma Rousseff on myös luvannut ottaa tarvittaessa välittävän roolin G77-maiden ryhmään päin.

Brasilia onkin ei ainoastaan Suomelle, vaan myös koko EU:lle tärkeä kumppani ilmastoagendan eteenpäin viemisessä.

Eduskunnan ympäristövaliokunta ja ministeri Teixeira

Kuvassa eduskunnan ympäristövaliokunta käytyään keskusteluja ilmastoneuvottelujen alla Brasilian ympäristöministeri Izabella Teixeiran kanssa Brasíliassa.

ilmastonmuutokset