NAMIBIASSA KIERTOTALOUS TARJOAA MAHDOLLISUUKSIA SUOMALAISTOIMIJOILLE USEILLA SEKTOREILLA

Namibian kiertotaloussektori on vielä lapsen kengissä, mutta sen hyödyt kuitenkin tunnistetaan. Esimerkiksi energiasektorilla, maataloudessa, rakennusteollisuudessa sekä turismissa mahdollisuudet ovat merkittäviä. Makea vesi on Namibian kuivassa ilmastossa äärimmäisen arvokas resurssi, joten myös sen tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtäävät ratkaisut ovat kysyttyjä. Namibialla on suuri potentiaali nousta yhdeksi kiertotalouden ja vihreän siirtymän esimerkkivaltioista Afrikassa. Vihreän vedyn* tuotannon luoman kiinnostuksen myötä aukeaa uusia mahdollisuuksia myös kiertotalouden toimijoille. Pienen, 2,5 miljoonan väkiluvun ja vähäisen volyymin myötä Namibiaa ei uhkaa vielä akuutti jätekriisi. Kehityssuunnan muuttaminen onkin Namibiassa toistaiseksi mahdollista verrattain helposti. Suomalaistoimijoiden osaamiselle löytyy kysyntää kierrätyksen, jätehuollon ja muiden uusien kestävien ratkaisujen saralla. Paikallisten toimijoiden mukaan tavoitteena on luoda kestävä ala, tavoitella jopa koko eteläisen Afrikan johtajuutta ja esimerkkivaltion roolia kiertotaloudessa. Namibialla on siihen realistiset mahdollisuudet sen ideaalin sijainnin, hyvän infrastruktuurin ja tiukan ympäristölain myötä. Tavoitteena on myös arvonlisän jääminen Namibiaan, koska nykyään pitkälti kaikki kierrätettävä materiaali käsitellään Etelä-Afrikassa.

Mahdollisuuksia useilla sektoreilla

Namibian vahvuuksia ovat sen mittavat luonnonvarat, nuori väestö ja vahva yrittäjyyshenkisyys, minkä avulla sillä on mahdollisuus nousta kiertotaloudessa keskeiseen rooliin. Potentiaalin syinä voidaan pitää myös maan keskeistä maantieteellistä sijaintia ja infrastruktuuria toimivien satamien sekä tie- ja junaverkoston myötä. Taloudellisen vakauden lisäksi Namibia ei kärsi vielä saasteiden ja jätteiden aiheuttamista ongelmista, jolloin suuntaa on vielä helppo muuttaa.

Namibia tarvitsee uusia investointeja sekä vihreään siirtymään ja kiertotalouteen kannustavia säädöksiä maan potentiaalin hyödyntämiseen. Namibiassa kiertotalouden toimijat ovat yleisesti pieniä yrityksiä, joten myös vaikutukset jäävät vähäiselle tasolle. Isoista yrityksistä muun muassa Coca Cola tukee paikallisia toimijoita tarjoamalla kierrätyspisteitä sekä huolehtimalla jätteiden kuljetuksesta. 

Namibian kierrätysfoorumi (Recycle Namibia Forum) toimii kattojärjestönä alan yrityksille. Sektorin pienestä koosta huolimatta alalla toimii kymmenisen kiertotalouteen keskittyvää innovatiivista yritystä, joista on mahdollista löytää yhteistyökumppaneita suomalaisille yrityksille. Paikalliset toimijat keräävät ja uusiokäyttävät klassisten muovin ja pahvin lisäksi vanhentuneita lääkkeitä, autonrenkaita ja elektroniikkaa, joita uusiokäytetään toimijasta riippuen raaka-aineina eri tarkoituksiin. Suurin osa jätteestä lähetetään kuitenkin Etelä-Afrikkaan tai Eurooppaan käsiteltäväksi, mikä aiheuttaa logististen lisäkulujen lisäksi myös arvoketjun katkeamista. Namibialaisilla yrityksillä on osaamista sekä kiinnostusta myös biopolttoaineita kohtaan. 

Namibian kiertotaloustoimijoiden tavoitteena on luoda kestävä ala, jonka avulla olisi mahdollista tavoitella jopa koko eteläisen Afrikan johtajuutta kierrätyksessä ja jätteiden uusiokäytössä. Kuten muillakin sektoreilla, myös kiertotalouden kehittämisessä tavoitteena on arvoketjun jääminen Namibiaan. Myös paikallisyhteisöt halutaan integroida osaksi prosesseja. 

Namibian hallituksen vuosien 2021-2025 toimintasuunnitelman sekä vuoden 2018 kansallisen jätehuoltosuunnitelman valossa kiertotalouden merkitys lisääntyy tulevaisuudessa. Suunnitelman mukaan Namibia tavoittelee maanosan johtavaa asemaa jätteiden käsittelyssä vuoteen 2028 mennessä. Taustalla valtion edistämiin kehityssuunnitelmiin on etenkin Presidentti Hage Geingobin keväällä 2021 esittelemä Harambee Prosperity Plan II -”vaurastumissuunnitelma”, jonka tavoitteena on monipuolistaa Namibian taloutta, vahvistaa omavaraisuutta, kehittää tuotantoketjuja sekä luoda uusia työpaikkoja. Suunnitelman pyrkimyksenä on houkutella uusia kansainvälisiä investointeja ja löytää uusia kasvun moottoreita maan talouden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi, johon myös vihreä siirtymä ja kiertotalous liittyvät oleellisesti.

Yhteistyölle löytyy halukkuutta

Kiertotalouteen panostaminen vaatii mahdollistavaa rahoitusta ja osallistavia hankkeita. Tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen auttaa valtioita kehittämään vaikuttavia ja johdonmukaisia toimia, joilla kiertotaloutta voidaan edistää kansallisella tasolla. Globaali siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia kehittää nykyistä liiketoimintaansa, laajentua uusille markkinoille ja luoda kestävää kasvua myös Namibiassa. Kiertotalouden liiketoimintamallit tarjoavat kasvupotentiaalia kaikilla sektoreilla. Mahdollisuuksia on tarjolla Namibian isoimmilla sektoreilla, kuten kaivos- ja maatalousaloilla sekä turismissa, joissa kaikissa löytyy kysyntää uusille kestävämmille ratkaisuille ja innovaatioille. 

Suomella on Namibiassa hyvä maine ja pitkä suhde yhteistyön saralla. Suomalaistoimijat otetaan lämmöllä vastaan, ja molempia osapuolia hyödyntäviä yhteistyösuhteita on helppo luoda hedelmällisen yritysympäristön ja puitteiden valossa. Vuonna 2021 Suomi ja Namibia keskustelivat virtuaalisesti energia- ja kaivossektoreiden kaupan edistämisestä, jonka tiimoilta Namibia osoitti kiinnostustaan oppia myös Suomen hiilineutraaliutta ja kierto-taloutta koskevasta strategiatyöstä, sekä jätteiden hyödyntämisestä energiana. 

Myös Euroopan unioni (EU) on lisännyt painotustaan kiertotalouteen Namibiassa vahvojen sosiaalisten ja ympäristövaikutusten vuoksi.  EU on mukana käynnissä olevassa 2,1 miljoonan euron jätehuollon projektissa Windhoekin sekä Bremenin kaupunkien välillä. Projektissa perustetaan kiertotalouden startup-yrityksille hautomo, jonka lisäksi tuetaan heikoimmissa asemissa olevia yhteisöjä muun muassa perustamalla kierrätyspisteitä.

Namibian merkittävin kierrätystoimija, vuodesta 1991 asti toiminut Rent-A-Drum (RAD) hoitaa jätehuollon ja kierrätyksen suurimpien kaupunkien alueella. RAD:lla on aiempaa kokemusta yhteistyöstä suomalaistoimijoiden kanssa. Yhteistyön juuret ovat RAD:in ja Molokin yhteisessä hankkeessa, jonka Suomen Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb lanseerasi marraskuussa 2012 vieraillessaan näiden kierrätyslaitoksella. Tällä hetkellä suomalainen Block Solutions tekee yhteistyötä RAD:n kanssa ja on toteuttanut Namibiassa jo pilottihankkeen, jossa on rakennettu edullisia ja ekologisia taloja kierrätetystä muovista. Näiden PK-yritysten yhteistyö luo työpaikkoja sekä linkittyy oleellisesti Namibian affordable housing –tavoitteisiin kasvattaen Afrikan jalostavan teollisuuden resurssipohjaa ja paikallista arvonlisää. 

Yhtenä kiertotalouden konkreettisena mahdollisuutena Namibiassa on jätteiden käsittelyyn liittyvät prosessit. Toistaiseksi kierrätettävä materiaali kuljetetaan lähinnä Etelä-Afrikkaan käsiteltäväksi. Näin toimii myös Rent-A-Drum. RAD on pienempien toimijoiden ohella osoittanut kiinnostusta kehittää jätteenkäsittelyn valmiutta ja osaamista Namibiassa arvoketjun säilyttämiseksi ja logistisista kuluista säästämiseksi, mikä voisi tarjota markkinamahdollisuuksia suomalaistoimijoille.

Kiertotaloudessa korkeimman potentiaalin sektoreiksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä on tunnistettu muovin ja pakkaustuotteiden sekä ruuan ja maatalouden lisäksi muoti, tekstiilit sekä elektroniikka. Paikallisilla kiertotalousosaajilla on osaamista ja kiinnostusta esimerkiksi juuri elektroniikan lajittelun, vanhoista autonrenkaista asfaltin tuottamisen, jätemuovista rakentamisen sekä jätteiden käsittelyn saroilla. Lisäksi useat pienet toimijat ovat osoittaneet osaamista ja kiinnostusta biopolttoaineen tuotantoa kohtaan, muun muassa jätemuovia tai ruokaöljyä hyödyntämällä. Vihreän vedyn ja muun uusiutuvan energian tuotannon yhdistäminen kiertotalouden mekanismeihin luo uusia mahdollisuuksia yrityksille. Sekä yksityinen että julkinen sektori ovat osoittaneet kiinnostustaan suomalaiseen osaamiseen, esimerkiksi koulutusyhteistyöhön. Lisäksi uuden laitteiston hankkiminen sekä uusien kumppanuuksien luominen eurooppalaisten toimijoiden välillä on herättänyt kiinnostusta eri tahoilla.

Siirtyminen kiertotalouteen vaatii ratkaisukeskeisyyttä

Namibian kunnianhimoiset suunnitelmat nousta kiertotalouden esimerkkivaltion rooliin tarvitsevat toteutuakseen vielä paljon työtä. Suurimpina haasteina Namibian kierotalouden kehittämisessä voidaan pitää kierrätettävän jätteen volyymin vähäisyyttä, ihmisten tietämättömyyttä aiheesta sekä kehitystä hidastavaa lainsäädäntöä. Toistaiseksi jätteiden lajittelua harjoitetaan järjestelmällisesti vain pääkaupunkiseudulla. Pitkien etäisyyksien ja kierrätettävän materiaalin vähäisyydestä johtuen kierrättäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa yrityksille eikä yksityishenkilöille. Jätteiden lajittelun sekä käsittelyn kannattavaksi liiketoiminnaksi mahdollistamiseksi on muutoksen tapahduttava sekä päivittämällä lakeja, verotusta ja säädäntöjä, mutta myös yleisemmin asenneilmapiirin muuttumisella. Hallituksen pitäisi ottaa isompi rooli ja luoda hedelmällisempi toimintaympäristö. Tällä hetkellä yksityinen sektori puskee prosesseja ja kehitystä eteenpäin.

Valtion toimilla on iso rooli muutosten aikaansaamiseksi paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Namibia oli maailman ensimmäinen valtio, joka sisällytti ympäristönsuojelun perustuslakiin. Valitettavasti lakia ei ole juurikaan päivitetty sen jälkeen. Lainsäädäntö kierrätykseen ja vedenhallintaan liittyen ovatkin 1970-luvulta, minkä vuoksi muutos on hidasta tai jopa mahdotonta. Valtio ei tavoitteistaan huolimatta vielä aidosti tue konkreettisesti kierrätystä ja vihreää siirtymää. Useiden startup-yritysten voi olla vaikeaa aloittaa toimintaansa hitaan byrokratian ja vanhoillisen ilmapiirin vallitessa. Kierrätyksestä tulisi tehdä taloudellisesti kannattavaa ja mahdollisimman helppoa kansallisella sekä yksilötasolla. Vihreästä vedystä aiheutuneen hurmoksen odotetaan aiheuttavan uudistuksia myös lainsäädännön osalle sekä poistavan erilaisia kaupan ja investointien esteitä.

Namibia kohtaa samanlaisia haasteita muiden Afrikan valtioiden kanssa rahoitukseen ja osaamiseen liittyen. Usein muutoksen hidastavina haasteina ovat vähäiset kokemukset vihreästä rahoituksesta ja rajalliset paikalliset rahoituskapasiteetit. Uusille hankkeille haasteena on usein alkuun pääseminen ensimmäisestä rahoituskierroksesta pitkäaikaisten yhteystyökumppanien sekä rahoituksen löytämiseen. Ratkaisuina näihin haasteisiin voivat olla suomalaiset toimijat molempia osapuolia hyödyttävien yhteistyökumppanuuksien solmimisella.

Muutoksen on siis tapahduttava hallinnollisella tasolla tukevan verotuksen ja lainsäädännön kautta. Myös nuorten tietoisuuden lisäämisellä voidaan muuttaa asenteita kierrätystä koskien. Esimerkiksi Namibian kierrätysfoorumi panostaa koulutuksen ja kampanjoiden avulla juuri nuorten tietoisuuden lisäämiseen, minkä kautta on mahdollista vaikuttaa yhteisöjen kulutustottumuksiin. Varsinkin maaseudulla kiinnostus kiertotalouden lisäämiseen ja varsinkin siitä taloudellisesti hyötymiseen, on jo läsnä. Nuorten ja maaseudulla asuvien keskuudessa vallitsee ymmärrys kierrätyksen merkityksestä. 

Teksti:
Pietari Arikka, Windhoekin edustuston Team Finland -assistentti

*VIHREÄN VEDYN TUOTANTO TARJOAA YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA SUOMALAISILLE NAMIBIASSA: https://www.marketopportunities.fi/home/2022/vihrean-vedyn-tuotanto-tarjoaa-yhteistyomahdollisuuksia-suomalaisille-namibiassa?type=country-outlook&industry=cross-industry(Linkki toiselle web-sivustolle.)