Meksikon kauppa- ja talouskatsaus, 2/2019

Makrotalous

 Meksikon talouskasvu on hidastunut alkuvuonna 2019. Talouskasvu on supistunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,2 %. Syitä heikentyneeseen talouskasvuun vuoden 2019 ensimmäisen kolmanneksen aikana ovat maailmanlaajuisen kasvun hidastuminen sekä Meksikon kotimaisen kysynnän hiipuminen. Kulutukseen ovat vaikuttaneet alkuvuodesta mm. polttoaineen jakelussa ilmenneet ongelmat, Michoacanissa tapahtuneet rautateiden käyttökatkot sekä Matamorosin rajakaupungin alueella tapahtuneet työriidat. Öljynvienti on sen sijaan parantunut vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana verrattuna aiempaan kolmannekseen. Myös matkailusektorilla tapahtuu kasvua. Teollisuuden vienti on laskenut alkuvuoden aikana, joka on johtunut suurimmaksi osaksi autoteollisuuden viennin ongelmista. 

Meksikon valtiovarainministeriö arvioi vuodelle 2019 1,1-2,1 % kasvua, maan keskuspankki (Banco de México) 0,8 – 1.8 % kasvua, kansainvälinen valuuttarahasto IMF 1,6 % kasvua, OECD 1,6 % talouskasvua sekä Economist Intelligence Unit (EIU) 1,4 % kasvua. EIU ennustaa vuonna 2019 Meksikon maataloussektorille kasvua 3,9 %, palvelusektorille kasvua 2 % ja teollisuussektorille laskua -0,1 %. 

Meksikon luottoluokitukset suurimpien luottoluokittajien mukaan ovat: Fitch (BBB+), S&P (BBB+) ja Moody’s (A3).

Kuluttajien luottamus talouteen oli huhtikuussa 113.7. Luottamus on hieman laskenut viime helmikuusta, jolloin se oli 119.9 ja korkeimmillaan sitten vuoden 2006. Kuluttajien luottamus talouteen on silti edelleen korkeammalla kuin kertaakaan 2006-2018 välisenä aikana.  

Inflaatio oli huhtikuussa 4,41 prosenttia. Inflaatio on noussut viime helmikuusta, jolloin inflaatiotaso oli 3,94 prosenttia. Meksikon keskuspankki tulee keskittymään peson arvonvaihtelun hillitsemiseen ja inflaation pitämiseen 2-4 % tavoitetasolla. Lyhyellä aikavälillä rahapolitiikan arvioidaan pysyvän tiukkana. 

Keskuspankki on säilyttänyt viitekorkonsa 8,25 prosentissa (viimeisin korotus tehtiin joulukuussa 2018). Arvioiden mukaan viitekoron alentaminen aloitetaan kesällä.

 Peson arvo oli toukokuun lopussa 2019 1 USD: 19.1652.

Työttömyysprosentti oli huhtikuussa 3,5 prosentissa. Työttömyys on laskenut hieman sen ollessa maaliskuussa 3,6 %.

 

Politiikka, ihmisoikeudet ja turvallisuus

Presidentti Andrés Manuel López Obrador julisti huhtikuussa kansallisen kehityssuunnitelman vuosille 2019-2024 (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024). Kehityssuunnitelmassa listataan maan ongelmakohdat ja niiden ratkaisutavat kuluvalla presidenttikaudella.  

Hyvinvointivaltion rakentaminen vuoteen 2024 mennessä on uuden hallinnon yksi tärkeimmistä tavoit-teista. Tähän tavoitteeseen nivoutuvat maan kärkihankkeet korruption kitkemisestä, rauhan ja turvalli-suuden rakentamisesta sekä uuden hallinnon alueelliset hankkeet ja sektoraaliset ohjelmat. Kansallisessa kehityssuunnitelmassa esitellään mm. seuraavat sosiaalipoliittiset ohjelmat:  

  1. Vanhusten hyvinvointiohjelma (kaikille yli 68-vuotiaille, pl. alkuperäisväestön osalta yli 65-vuotiaille taloudellinen tuki 1275 pesoa / kk (n. 60 €/ kk).
  2. Vammaisten eläkeohjelma (alle 29-vuotiaille lapsille ja nuorille ja alle 64-vuotiaille alkuperäisväestön jäsenille taloudellinen tuki 2250 pesoa kuusi kertaa vuodessa (kahden kuukauden välein, n. 100 €)
  3. Nuorten stipendiohjelma (köyhimmillä alueilla asuville, julkisissa kouluissa käyville alle 18-vuotiaille, taloudellinen tuki 800 pesoa / kk (n. 35 € / kk)
  4. Maanviljelijöiden tukiohjelma maaseutujen kehittämiseksi (19/32 osavaltiossa kannustaminen mm. puiden viljelyyn omien viljelytuotteiden lisäksi tavoitteena työpaikkojen luominen, ravinnon omavaraisuus, tulojen parantaminen, metsämaan osuuden lisääminen, taloudellinen tuki 5000 pesoa / kk (n. 230 €) + teknikoiden apu)

López Obradorin kaudella tavoitteena on keskimäärin 4 % talouskasvu ja kasvun kiihdyttäminen 6 %:iin vuoteen 2024 mennessä. Valtion velkaa ei tulla ottamaan lisää valtion julkisten menojen rahoitukseen. Sosiaaliohjelmat rahoitetaan korruption vastaisessa taistelussa voitetuilla rahoilla ja valtion säästöohjelmalla. Veronkorotuksia ei myöskään ole tulossa, eikä myöskään inflaatiosta johtuvaa polttoaineen hinnan korotusta. Työpaikkoja pyritään luomaan alueellisin hankkein ja infrastruktuuriprojektein, mutta myös tukemalla pk-yrityksiä ja uuden liiketoiminnan syntymistä.

Kehistyssuunnitelman mukaan murhia, kidnappauksia, varkauksia ja väkivaltaa on tarkoitus vähentää puoleen vuoteen 2024 mennessä. 

Alueelliset hankkeet:

1. Tren Maya -junarata

  • Tärkein infrastruktuurihanke, myös talouskehityksen ja turismin näkökulmasta
  • 1525 km junarata 5 osavaltion alueella, yhdistää tärkeimmät kaupungit ja turistikohteet
  • Budjetti 120 – 150 000 miljoonaa pesoa (n. 5,56 - 6,95 miljardia €).

2. Istmo de Tehuantepec

  • Tavoitteena paikallistalouden kasvun piristäminen alueen liikenneyhteyksien parantamisen kautta (junayhteydet, maantiet, satamat) Oaxacan ja Veracruzin osavaltioissa.

3. Pohjoisrajan vapaa-alue

  • Ollut voimassa 1.1.2019 lähtien 43 USA:n rajakunnassa 6 osavaltion alueella
  • Arvonlisävero laskettu 16%:sta 8%:iin ja minimipalkkaraja kaksinkertaistettu

Meksikossa hyväksyttiin 14.5. uusi koulutusreformi, jolla kumottiin edellisen hallinnon vuonna 2013 lanseeraama koulutussektorin uudistus. Edellisen koulutus- ja opetussuunnitelman toteuttaminen keskeytettiin välittömästi, mutta uuden suunnitelman toimeenpaneminen edellyttää vielä joitain lakimuutoksia. Nyt hyväksytyn koulutusuudistuksen keskiössä on opettaja ja opettajan asema ”sosiaalisen muutoksen toimeenpanijana”. Suunnitelman yhtenä osana on sopimus opettajien oikeuksien suojelemisesta ja takaamisesta. Opettajien evaluoinnit eivät tule jatkossa vaikuttamaan opettajien asemaan ja työsuhteisiin. Uusi koulutus- ja opetussuunnitelma lakkautti Kansallisen opetuksen arviointi-instituutin (INEE). Sen tilalle perustetaan Kansallinen opetuksen kehittämisen instituutti (SNMCE), jonka tarkat tehtävät ja toimintastrategia ovat vielä työnalla. Toinen suuri muutos on se, että opetussisältöä voidaan muokata alueellisia tarpeita vastaaviksi. Reformi myös muuttaa lukio/ammattikouluopetuksen pakolliseksi (educación media superior).

Energiasektorilla hallitus ilmoitti toukokuussa, että kilpailu uuden öljynjalostamon (Dos Bocas) rakentamisesta keskeytetään johtuen siitä, ettei yksikään neljästä kilpailuun valitusta yrityksestä jättänyt vaatimuksia sekä aikataulua vastaavia tarjouksia. Jalostamon rakentamisesta tulee vastaamaan maan öljy-yhtiö Pemex ja energiaministeriö (Sener). Jalostamo tulee koostumaan kahdesta eri jalostusyksiköstä ja sen on tarkoitus valmistua toukokuuhun 2022 mennessä. Budjetiksi on asetettu 8 miljardia USD. 

Kansallinen sähkökomissio CFE ilmoitti järjestävänsä tarjouskilpailun viidestä voimalahankkeesta (cycle plants) vuonna 2019. Tämä on osa yhtiön suunnitelmaa lisätä sähköntuotannon infrastruktuuria, jotta tuotantoa voitaisiin lisätä 13 000 megawatilla. Ensimmäinen kohde on Guanajuaton osavaltiossa sijaitseva Salamancan 750 MW -sähköntuotantolaitos.

 

Kaupan ja talouden uutisia

Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan välisen kauppasopimuksen (United States-Mexico-Canada Agreement on Trade, USMCA) ratifiointi on etenemässä Meksikon kongressissa. Presidentti López Obrador ilmoitti 30.5. että senaatti kutsutaan erityisistuntoon ratifiointiprosessin aloittamiseksi. Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada pääsivät hiljattain sopuun teräksen ja alumiinin tuontiin liittyvässä kiistassa ja materiaaleille määrätyistä tuontitulleista luovuttiin toukokuussa. Tämän katsotaan edesauttavan USMCA:n ratifiointiprosessia maiden parlamenteissa.

Meksikon kongressi hyväksyi ennen istuntokauden päättymistä maan työlainsäädäntöä koskevan uudistuksen, mikä oli keskeistä Meksikon työlainsäädännön muuttamisessa USCMA:n kirjauksia vastaavaksi. Uudistus muuttaa maan työoikeusjärjestelmää ja selkeyttää sekä lisää ammattiliittojen toiminnan läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa työntekijöiden oikeuksia.  

Vuoden 2019 Maailmanpankin Doing Business -vertailussa Meksiko sijoittui sijalle 54 (/190) (-6 sija edellisvuoteen verrattuna). Sijoitus on Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen paras. 

Tapahtumat 

Mexico Oil & Gas Summit, 17.-18.7.2019, Mexico City
Green Expo Mexico, 3.-5.9.2019, Mexico City
Intertraffic Mexico, 12.-14.11.2019, Mexico City
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 30.11.-8.12.2019, Guadalajara