Meksiko aktiivinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa

Meksiko aktiivinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa

Meksiko on sitoutunut vahvasti ympäristönsuojelun edistämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan kansallisesti ja kansainvälisillä foorumeilla. Kahden valtameren välissä sijaitseva maa on erittäin haavoittuva ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Pariisin ilmastokokoukseen Meksikolla on selkeät päästövähennystavoitteet.

Seuraava YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous järjestetään joulukuussa 2016 Meksikon Cancunissa.

Meksiko on sitoutunut vahvasti ympäristönsuojelun edistämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisillä foorumeilla. Hurrikaanit ovat voimistuneet etenkin rannikkoseuduilla. Samaan aikaan maan pohjoisosa on kärsinyt pahenevista kuivuuskausista, jotka vaarantavat erityisesti alueen maataloutta. Kuivuudella on merkittäviä vaikutuksia myös metsätalouteen sekä vesivoiman tuotantoon. Haavoittuvimmassa asemassa ilmastonmuutoksen seurauksille on maan köyhin väestönosa.

Vuonna 2011 Meksikossa hyväksyttiin yksi Latinalaisen Amerikan edistyksellisimmistä ilmastolaeista. Laki edellyttää CO2-päästöjen vähentämistä 30 prosentilla vertailuvuoden 1990 tasolta vuoteen 2020 ja 50 prosentilla vuoteen 2050. Lakiin on myös kirjattu määräys fossiilisten polttoaineiden tukimuodoista luopumisesta asteittain.

Meksiko on isännöinyt viime vuosina useita YK-kokouksia mukaan lukien YK:n ilmastokonventin vuonna 2010 ja YK:n aavikoitumissopimuksen tieteellisen kokouksen keväällä 2015. YK:n biodiversiteettikokous järjestetään Cancunissa 4.-17.12.2016.

Ympäristöpolitiikka

Pariisin ilmastokokoukseen toiveikkain mielin

Ilmastoneuvotteluissa Meksiko on mukana ympäristöintegriteettiryhmässä (Environmental Integrity Group; myös Liechtenstein, Monaco, Etelä-Korea ja Sveitsi). Meksiko uskoo, että Pariisissa voidaan saavuttaa globaalisopimus, joka sisältää selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet. Tärkeänä pidetään monitorointijärjestelmän luomista ja rahoituksen mobilisoimista kehittyvien maiden tukemiseksi ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa.

Meksiko antoi panoksensa (intended nationally determined contribution, INDC) uuteen ilmastosopimukseen maaliskuun 2015 lopussa. Meksiko ilmoitti INDC:ssään, joka kattaa sekä hillinnän että sopeutumistoimet, sitoutuvansa vähentämään kansallisin toimin kasvihuonekaasupäästöjään 22 prosentilla ja nokipäästöjään 51 prosentilla siltä tasolta, mikä saavutettaisiin nykytoimin vuodesta 2013 vuoteen 2030 mennessä.

Meksikon kasvihuonekaasupäästöjen huippu saavutetaan vuonna 2026, jonka jälkeen päästöt kääntyvät laskuun. Uuden ilmastosopimuksen kautta mahdollisesti saatavan taloudellisen sekä muun tuen avulla se voisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vastaavana ajanjaksona jopa 36 prosentilla ja nokipäästöjä 70 prosentilla. Sopeutumistoimena Meksiko ilmoitti muun muassa pyrkivänsä pysäyttämään maansa metsäkadon vuoteen 2030 mennessä.

Meksiko allekirjoitti ensimmäisten kehittyvien maiden joukossa maksulupauksen  Vihreään ilmastorahastoon, 10 milj. USD. Maa on ollut mukana yli kahdessa sadassa puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism) hankkeessa. Osana energiasektorin uudistusta Meksiko julkisti tammikuussa 2014 polttoaineveron, joka perustuu kasvihuonekaasupäästöihin. Veron keskitaso on noin 3,5 USD / T, ja sen voi suorittaa myös meksikolaisten CDM-hankkeiden kautta toteutuneilla päästövähennyksillä. Meksiko ilmoitti helmikuussa 2014 kehittävänsä energiasektorin päästökauppajärjestelmän. Järjestelmän yksityiskohdat, mukaan lukien aloitusajankohta, ovat auki.

Biodiversiteetti ajankohtainen teema Meksikolle

Biodiversiteetin suojelu on korkealla Meksikon hallituksen agendalla keinona kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Meksikon tavoitteena on suojella 17 % maapinta-alasta ja 10 % meristä vuoteen 2018 mennessä. Meksiko isännöi seuraavan YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen joulukuussa 2016 Cancunissa.

Kestävän kehityksen agenda 2030 vahvasti osana maan kansallista kestävän kehityksen strategiaa

Meksiko osallistui hyvin aktiivisesti Post 2015 -neuvotteluihin ja puhui vahvasti kansallisten ja Post 2015 -tavoitteiden yhdistämisestä. Meksiko on yhtenä ensimmäisistä maista ryhtynyt toimeenpanemaan Post 2015 -tavoitteita omassa kestävän kehityksen strategiassaan.

Ympäristöä koskevien vuosituhattavoitteiden toteutuminen on ollut Meksikossa toivottua heikompaa alatavoitteessa metsäpinta-alan osuus kokonaispinta-alasta. Seisahtuneessa tai huonontuneessa tilassa olevat indikaattorit ovat puolestaan hiilimonoksidipäästöjen määrä asukasta kohti, hiilimonoksidin kokonaispäästöt ja käytettyjen vesivarantojen osuus.

ilmastonmuutokset