Marokolta miljardisatsauksia puhtaaseen teknologiaan

Aurinko- ja tuulienergian tuotantoon tehdään mittavia investointeja. Myös jätteiden ja jätevesien käsittelyyn tullaan investoimaan tulevina vuosina Marokossa miljardeja euroja. Rahoituksessa keskeinen rooli on kehityspankeilla. Saksa on hyödyntänyt Marokon cleantech-markkinoita toistaiseksi parhaiten.

Marokossa valmistellaan kattavaa kansallista ympäristöperuskirjaa (la Charte globale nationale de l’environnement). Marokkolaismedian mukaan se on ensimmäinen laatuaan arabimaissa. Ympäristökysymykset ja niihin panostaminen halutaan tuoda esille Marokon kehityspolitiikan strategisena valintana.

Ympäristöperuskirjaa on valmisteltu vuoden alusta laajoin konsultaatioin. On järjestetty alueellisia keskustelutilaisuuksia, joissa paikallishallinto ja -poliitikot, kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset ja taloudelliset toimijat pyritään saamaan prosessin osallisiksi. Aluksi ilmoitettiin, että kansallinen peruskirja allekirjoitettaisiin kuninkaan edessä jo Maan päivänä 22. huhtikuuta (Earth Day). Tästä on kuitenkin livetty ja uutta allekirjoituspäivämäärää ei toistaiseski ole vielä ilmoitettu. Maan päivää vietettiin silti Marokossa ja varsinkin Rabatissa hyvin näyttävästi kokonaisen viikon ajan.

Rabat oli yksi Maan päivän kampanjan ”pääkaupunkeja”. Muualla Maan päivää vietetään yleensä pitkälti järjestövetoisesti, mutta Marokossa veturina oli julkinen sektori.

Saastuminen syö kansantaloutta

Valtaosalle marokkolaisia ekologia, kestävä kehitys ja biodiversiteetti ovat hyvin hämäriä käsitteitä. Kaupunkien arkipäivää ovat edelleen vanhanaikaiset teollisuuslaitokset,mustaa savua pakoputkestaan työntävät rämät ja loppuun kuluneet linja-autot. Muovikasseja ja muuta roskaa on pitkin kadunsivuja. Hiekkarannat ovat täynnä roskaa lukuun ottamatta luksushotelleille varattuja rantakaistaleita. Kunnallisen jäteveden käsittelylaitoksia Marokossa on vain muutamia. Ympäristön saastutusta ja roskaamista jatketaan ilman minkäänlaisia sanktioita. Laajan kansallisen ympäristöperuskirjan valmisteluprosessin voi toivoa muuttavan asenteita ja lisäävän ihmisten yleistä tietoutta ympäristökysymyksistä medioiden uutisoidessa päivittäin erinäisistä ympäristökysymyksiin liittyvistä tilaisuuksista.

Marokon pitkään jatkunut talouskasvu näkyy ympäristöongelmien lisääntymisenä. Teollisuus-, kauppa- ja teknologiaministeriön esittämien arvioiden mukaan ympäristön tilan heikentyminen maksaa Marokolle vuosittain 1,13 mrd euroa, mikä on 3,7 % Marokon BKT:stä. Ympäristöongelmilla havaitaan olevan jo maan kehitystä rajoittavia vaikutuksia. Kestävä kehitys aletaan mieltää Marokossa - ainakin valtionjohdossa - myös taloudelliseksi välttämättömyydeksi.

Uusiutuvat keskiössä – öljyä ei ole löytynyt

Marokko on ainut Pohjois-Afrikan maa, missä ei ole löydetty kaupallisesti merkittäviä fossiilisia polttoainevaroja. Marokossa on kuitenkin hyvät olosuhteet tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoon. Näihin Marokko panostaa voimakkaasti lisätäkseen energiaomavaraisuuttaan ja ollakseen täysillä mukana kaikissa alueellisissa uusiutuvien energioiden kehityshankkeissa.

Energiastrategian mukaan tavoitteena on nostaa uusiutuvien energiamuotojen osuus maan sähköntuotannossa 10 prosenttiin 2012 ja lisätä tätä edelleen 42 prosenttiin 2020. Marokon parlamentissa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, jolla luodaan puitteet yksityisille investoinneille uusiutuviin energiamuotoihin perustuvissa sähköntuotantohankkeissa.

Ympäristömarkkinat tarjoavat tulevina vuosina valtavan potentiaalin cleantech-yrityksille. Näihin markkinoihin huomiota on kiinnittänyt jo pitkään erityisesti Saksa, mutta myös USA sekä Marokon suurin kauppakumppani Ranska ja lähinaapuri Espanja. Myös japanilaiset, kiinalaiset ja intialaiset yritykset alkavat jo näkyä Marokon ympäristösektorin markkinoilla.

Viisi suurta aurinkoenergiahanketta

Marokossa on viime aikoina kehitetty uusiutuvien energiamuotojen tuotantoon ja investointeihin liittyvien säädösten ohella myös valtion näihin tarkoituksiin soveltuvia instituutioita.

ADEREE (L’Agence National pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité energétique) toimii eri hallinnonalojen sekä relevanttien teollisuusjärjestöjen välisenä koordinaattorina. Valtionyhtiö MASEN (Moroccan Agency for Solar Energy tai ranskaksi l’Agence marocain de l’energie solaire) on perustettu hallinnoimaan viittä suurta aurinkoenergiahanketta, joista ensimmäinen otettiin toukokuussa tuotantokäyttöön.

Talousvettä Marokossa lämmitetään jo laajasti talokohtaisin aurinkopaneelein. Vuoriston ja aavikon haja-asutusalueilla sähköä tuotetaan valosähköiseen ilmiöön perustuen. Sisä-Marokossa laajoilla alueilla aurinko paistaa n. 3500 tuntia vuodessa säteilyenergiaa saadaan päivittäin 5 kWh neliömetriä kohti. Selvitysten mukaan sähköä voidaan tuottaa sisä-Marokossa CSTP-tekniikalla (concentrating solar thermal power) 10-20% edullisemmin kuin Espanjan eteläosissa tai USA:n Nevadassa, missä molemmissa ollaan pitkällä aurinkosähkön tuotannossa.

Marokko julkisti 2.11.2009 kuninkaan johdolla Marokon hyvin kunnianhimoisen aurinkoenergiasuunnitelman (Le plan solaire marocain). Tavoitteena on rakentaa Marokkoon viisi CSTP-voimalaa 2020 mennessä (Ouarzazate 500 MW, Ain Beni Mathar 400 MW (joka vihkittiin käyttöön 12.5.2010 – hankkeen pääurakoitsija oli espanjalainen ABENGOA) , Foum Al Oued 500 MW, Boujdour 100 MW, Sebkhat Tah 500 MW).

Näiden yhteinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 2000 MW. Näillä säästetään vuosittain miljoona tonnia öljyä (öljyekvivalenttia) ja ehkäistään 3,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Investointien yhteisarvoksi ilmoitetaan runsas 6 miljardia euroa. Laitoksista Ain Beni Mathar on jo valmista ja Ouarzazaten ensimmäisen 500 MW yksikön töitä aloitellaan parhaillaan. Tämän viimeksi mainitun on määrä olla toiminnassa 2015. Marokon sähköstä 2020 on tarkoitus tuottaa 14% näillä suunnitelluilla aurinkovoimalaitoksilla (joiden yhteenlaskettu kapasiteetti vastaa 38% Marokon 2008 käytössä olleesta sähkötuotantokapasiteetista).

MASEN etsii partnereita, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan näiden investointien suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon, hyödyntämiseen tai rahoitukseen. Tietoja hankkeista ja näihin liittyen julkaistavista tarjouspyynnöistä löytyy yhtiön verkkosivuilta (www.masen.ma).

Jättihanke Desertec ja muu alueellinen energiayhteistyö

Jättimäisessä saksalaisten johdolla valmisteltavassa yksityisen sektorin Desertec-hankkeessa tavoitteena on valjastaa Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän aurinko- ja tuulivoimapotentiaalia Euroopan sähköntuottajaksi vuosikymmenien perspektiivillä. Kaukaisena tavoitteena on tuottaa 15% Euroopan tarvitsemasta sähköstä Desertecin verkon avulla.

Kaavaillut investoinnit 40 vuoden aikana olisivat 400 miljardin euron suuruusluokkaa. Marokko haluaa päästä tästä kakusta osalliseksi, ja hanketta seurataankin suurella mielenkiinnolla. Marokkolainen Nareva Holding (joka taas kuuluu Marokon kuningashuoneen kontrolloimaan ONA-yhtymään) on yksi Desertecissa tähän mennessä mukana olevasta 17 yrityksestä (joista pääosa on saksalaisia). Näyttäisi siltä, että Desertecin ensimmäiset investoinnit energiantuotantolaitoksiin toteutettaisiin Marokossa. Desertec-hankkeen vetäjä Paul van Son totesi Marokossa vieraillessaan, että Marokon aurinkoenergiahankkeella ja Desertecillä on paljon potentiaalisia yhtymäkohtia.

Eurooppalaista yhteistyötä ja rahoitusta etsitään myös Välimeren unionin Plan solaire méditerranéen –hankkeessa, joka ideana lanseerattiin presidentti Sarkozyn johdolla Ranskan EU-puheenjohtajuuskaudella 2008. Marokko on aktiivinen sekä Maghrebin sisäisten sähkömarkkinoiden että Välimeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Marokon kytkee Eurooppaan kaksi korkeajännitekaapelia ja kolmatta valmistellaan.

Tuulivoimaa nousee Atlantin rannikolle

Marokon rannikolla (sekä Länsi-Saharassa) pohjoisessa Gibraltarin salmen ympärillä sekä Agadirin eteläpuolella löytyy laajoja alueita, missä tuuli puhaltaa jatkuvasti ja tasaisesti 9-11 m/s. Nämä ovat erityisen otollisia tuulivoiman hyödyntämiselle. Tuulivoimaa tuotetaan jo kolmessa tuulivoimapuistossa, Tangerissa 54 MW ja 140 MW sekä Essaouirassa 60 MW.

Saksa on osallistunut kehitysyhteistyövaroillaan näiden ensimmäisten tuulivoimalainvestointien rahoitukseen. Tuulivoiman osuus on nyt n. 1% sähköntuotannosta tuotannosta. Tuulivoimakapasiteettia tulee edelleen lisää 2010 aikana, kun rakenteilla olevat laitokset Tazassa (100MW) ja Tarfayassa (300 MW) saadaan käyttöön. Suunnittelupöydällä on vielä useita muita tuulivoimakohteita myöhemmille vuosille. Marokon tavoitteena on 2012 mennessä tuottaa tuulivoimalla sähköä yhteensä 1 000 MW sekä edelleen 2 280 MW 2020 ja 6 000 MW 2030 . Nykyiset ja valtaosa suunnitelluista tuulivoimakohteista sijaitsevat Marokon Atlantin rannikolla.


Useita ohjelmia energiatehokkuuden parantamiseksi

Energiatehokkuuden kehittämiseksi on lanseerattu useita eri ohjelmia. Kansallinen talorakennuksen energiatehokkuusohjelma lanseerattiin Rabatissa 16.3.2010. Tämän UNDP:n kanssa yhteistyössä toteutettavan ohjelman myötä pyritään uudistamaan rakennusmääräyksiä ja – ohjeita erityisesti energiatehokkuuden näkökulmasta sekä tuottamaan erilaisia pilotti- ja demonstraatiokohteita.

Rakennussektorilla tehtävää riittääkin, sillä rakennukset ovat Marokossa pääsääntöisesti eristämättömiä ja niissä on yksikertaiset ja vetoiset ikkunat. Talvella ne joilla on siihen varaa kuitenkin lämmittävät talojaan ja kesällä taas taloissa hurisevat ilmastointilaitteet. Suurelle yleisölle suunnataan tiedotuskampanjoita, joissa kuluttajia neuvotaan miten voidaan välttää Marokossa yleistä ja paljolti tietämättömyyteen perustuvaa energian tuhlausta.

Villiä jätteenkäsittelyä pyritään kontrolloimaan

Marokossa syntyy päivittäin talousjätettä 18 000 tonnia (vuosittain 6,5 miljoonaa tonnia), mistä 14 000 tonnia taajamissa (0,7 kg/asukas/vrk). Jätteistä ilmoitetaan kerättävän 70%. Teollisuudessa syntyy jätettä 1,6 miljoonaa tonnia vuosittain, mistä 256 000 tonnia luokitellaan ongelmajätteiksi.

Marokon kaatopaikoista 350 on enemmän tai vähemmän villejä avokaatopaikkoja, vain kaksi ilmoitetaan "kontrolloiduiksi". Jätteiden käsittelyn suhteen on suunnitelmia, joiden myötä 90% jätteistä olisi suunnitelmallisen jätteiden keräämisen piirissä 2021 mennessä ja 20% kaikista jätteistä kierrätettäisiin. Tällaisen ohjelman toteuttamisen kustannuksiksi arvioidaan runsaat 3 miljardia euroa.

Taajamien jätevesistä 600 miljoonaa tonnia lasketaan meriin tai jokiin käsittelemättömänä. Tavoitteena on, että 80% jätevesistä käsiteltäisiin 2020 mennessä ja 100% 2030 mennessä. Tämän suunnitelman toteuttamisen lasketaan maksavan 7 miljardia euroa. Vesi on Marokossa niukka luonnonvara (vaikka pari hyvin sateista talvikautta nyt onkin lievittänyt akuuttia vesipulaa). Tiedotuskampanjan avulla (”L’eau cést la vie”) pyritään vaikuttamaan kuluttajiin siten, että he osaisivat välttää veden tuhlausta.

Julkishallinnon ja yritysten ympäristöteknologia-asiantuntijoille tarkoitetut Pollutec Maroc –messut järjestetään Marokossa nyt toisen kerran 6.-9.10.2010. Näille messuille odotetaan 400 marokkolaista ja kansainvälistä ympäristöteknologian yritystä ja kävijämääräksi arvioidaan n. 7000 henkeä.

Investointien rahoitus haaste

Rahoituksen löytäminen ympäristöinvestointeihin on yleensä suurin haaste. Tämä pätee erityisesti, aurinkoenergian jättihankkeiden toteuttamisen.

Rahoitusta kootaan kehityspankeista, kehitysyhteistyökumppaneilta, ympäristörahastoista, puhtaan kehityksen mekanismeista, teknologiaa toimittavien maiden vientiluotoista sekä yksityisistä rahoituslaitoksista.

Energia ja ilmastomuutoksen torjunta ovat sopivasti myös kansainvälisten rahoittajien, esimerkiksi Maailmanpankin, Afrikan kehityspankin ja Euroopan investointipankin painopistealueita. Marokko on Afrikan kakkonen puhtaan kehityksen mekanismin käytössä.