MAA-ANALYYSI: KANADA

Kanadan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kanadan vihreä siirtymä, clean tech, kaivosteollisuus, meriteollisuus, satamat sekä metsä- ja bioteollisuus tarjoavat Suomelle merkittäviä kaupallisia mahdollisuuksia. Suomen metsäsektorin laajalle osaamiselle on vahvaa kysyntää Kanadassa, niin metsänhoitokysymyksissä kuin bioenergian ja uusien biomateriaalien osalta. Meriteollisuuden puolella löytyy potentiaalia suomalaisille satamaratkaisuille sekä arktiselle merenkululle. Suomen hyvää mainetta kiertotaloudessa, digitalisaatiossa ja ilmastotoimenpiteissä hyödynnetään kaupallisesti.

MAAN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Kanadan hallitus uudessa budjetissaan investoi vahvasti työllisyyteen, vihreään siirtymään ja tukee Kanadalle kriittisiä teollisuuden aloja kuten autoteollisuutta, akkuteollisuutta ja kehittää maan infrastruktuuria. Globaalista taloustilanteesta, inflaatiosta ja korkeista koroista huolimatta, näyttää siltä, että Kanada välttää tänä vuonna stagnaation ja tulee kasvattamaan bruttokansantuotettaan.  Tätä vauhdittavat kuluttajakysyntä, jota tukee väestön kasvu, inflaatio ja valtion teollisuutta tukevat toimet. Inflaation odotetaan laskevan maltilliselle tasolle ja keskuspankin oletetaan jatkossa olevan varovainen koron nostojen suhteen.

Viime vuoden talouden uudelleenavautuminen ja työmarkkinoiden nopea paluu, huolimatta globaalista taloudellisesta epävarmuudesta, auttoivat Kanadan taloutta toipumaan hyvin korona-kriisistä, ja työllisyys palasi pandemiaa edeltävälle tasolle jo helmikuussa 2022

OECD:n lukujen mukaan Kanadan talous kasvoi 3,2 % vuonna 2022, ylittäen G20-maiden 3,0 % ja OECD:n 2,8 %:n keskiarvon. Kanadan kotitaloudet kohtaavat kuitenkin taloudellisia haasteita, jotka johtuvat nopeasta hintojen noususta ja korkokehityksestä.

Tämän seurauksena Kanadan talouskasvun ennustetaan olevan 1,3 % vuonna 2023 ja 1,5 % vuonna 2024. Nämä luvut ovat alle G20-maiden keskiarvot, 2,2 % ja 2,7 % vuosina 2023 ja 2024, ja vastaavat OECD:n keskiarvoa. Koronakriisi on vaikuttanut negatiivisesti, kuten useimmissa maissa, myös Kanadan julkisen talouden tasapainoon, sillä liittovaltion nettovelka suhteessa BKT:hen on noussut vuosien 2019–2020 31,2 prosentista 42,4 prosenttiin vuosina 2022–23. Kanadan sisäisen kaupan esteiden vähentäminen odotetaan parantavan työn tuottavuutta ja lisäävän yritysten investointeja. Kanadan ja Euroopan välinen CETA vapaakauppasopimus poistaa kaupankäynnin esteen useilta kategorioilta.

Team Finland Kanada on tutkinut, mitkä sektorit ovat erityisen kiinnostavia suomalaisyritysten kannalta ja mihin TF Kanada tulee panostamaan vuonna 2022. Kanadan metsäteollisuus on samankaltaisten haasteiden edessä kuin aiemmin Suomen ja Suomella on tarjota uusia ratkaisuja em. sektorin tehokkuuden parantamiselle ja uudistumiselle. Kanadan metsäpalot odotetaan vaikuttavan myönteisesti suomalaisen metsähoito-osaamisen kysyntään. TF Kanada jatkaa keskusteluja Nova Scotian, Ontarion ja Brittiläisen Kolumbian kanssa yhteistyön kehittämiseksi pitkäjänteisellä tavalla tällä sektorilla. Metsävarantojen hyödyntäminen biotaloudessa on myös aihepiiri, jossa on potentiaalia, sillä Kanadan liittovaltio pyrkii luopumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä asteittain tulevien vuosikymmenten aikana.  

Uusiutuvien energialähteiden kehittämisen lisäksi myös päästöjen pienentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen sekä älykäs kaupunki-infrastruktuuri ovat kohteita, joissa suomalaiselle tarjoamalle on kysyntää. Kanada tulee panostamaan uusiutuvien polttoaineiden valmistuskapasiteetin rakentamiseen sekä siinä tarvittavien biomassojen hankintaketjujen kohentamiseen.

Kanada on johtava valtio globaalissa kaivosteollisuudessa. Hallitus on linjannut tavoitteeksi olla keskipitkällä aikavälillä myös johtava valtio kriittisissä mineraalien tuotannossa, akkuteollisuudessa ja sähköautoissa. Edellä mainituissa kategorioissa yhdistyvät maan tarjoamat mineraalivarat ja tietotaito. Suomen pyrkimys luoda oma akkuteollisuuden klusteri ja hyödyntää omia malmivarojamme, peilaa Kanadan taloudellisia pyrkimyksiä. Tämä luo mahdollisuuksia tiedonvaihtoon sekä kaupalliseen yhteistyöhön.

Suomen NATO-jäsennys on nostanut Suomen arktisen-ja meriosaaminen Kanadassa parrasvaloihin. Kanada pyrkii uusimaan laivastoaan vahvasti tulevien vuosien aikana ja Suomalaisella laivateollisuudella on paljon Kanadan arktisiin olosuhteisiin toimivia ratkaisuja. Suomen teollisuus ovi auttaa Kanadan laivateollisuutta sekä satamia vauhdittamaan vihreää siirtymää. Osana maan vahvaa kasvusuunnitelmaa, satamien kapasiteettiä kasvatetaan lisärakennusprojekteilla ja osana tätä ovat satamien CO2 päästöjen vähentäminen ja uusien energialähteiden varmistaminen meriteollisuuteen.

Teksti: Roy Eriksson, Suomen suurlähettiläs, Kanada