Kuvernööri Schwarzenegger Kalifornian ympäristöliikkeen kärkenä; kasvihuonepäästöt kuriin ja insentiivejä ympäristöteknologialle

Kalifornialaisten tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Päätöksen toivotaan antavan esimerkkiä ja vauhtia myös muille osavaltioille ja viime kädessä Yhdysvaltain liittovaltiolle, jonka ilmastopolitiikka ei ole pysynyt kalifornialaisten vauhdissa.

Kuvernöörin ja Kalifornian kongressin demokraattienemmistön "epäpyhä allianssi" on aloitteen takana. Pahat kielet sanovat, että kyse on vain kuvernöörin uudelleenvalinnan varmistamisesta. Toisaalta kyse on myös Arnold Schwarzeneggerin ehkä parhaasta aseesta niin vaalitaistossa kuin kuvernöörin virassakin: taustansa vuoksi hän ei ole sidottu päätöksissään normaaleihin poliittisiin kaavoihin.

Kriitikot pelkäävät Kalifornian energiahuollon kaatuvan ja teollisuuden pakenevan lievempien ympäristösäännösten osavaltioihin tai jopa Yhdysvaltain ulkopuolelle. Esityksen puoltajat taas korostavat paitsi sen ympäristöetuja, myös niiden insentiivien merkitystä, joita lain toimeenpano tarjoaa ympäristöteknologian kehittäjille.

Tärkeintä lienee lopulta, jos päätökset johtavat kasvihuonepäästöjen todelliseen vähenemiseen. Lisäpontta tavoitteelle saadaan Kalifornian osavaltion tuoreesta päätöksestä haastaa maailman johtavat autonvalmistajat oikeuteen näiden aiheuttamista ympäristöhaitoista.

Kalifornian lainsäätäjät osoittivat jälleen kerran pioneeriluonnettaan ympäristöasioissa hyväksymällä elokuun lopulla lakiesityksen, jonka tavoitteena on leikata osavaltion kasvihuonepäästöjä neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Muun muassa lain nojalla kehitettävän päästökauppajärjestelyn avulla toimeenpantavaksi tarkoitetun, The California Global Warming Solutions Act –nimellä kulkevan lain toteutumista valvoisi Kalifornian ilmastoviranomainen, eli Air Resources Board. Viraston tarkoituksena on valmistella lain toimeenpanoa koskevat ohjeet ja muun muassa määritellä yksityiskohtaisemmin mitä päästöjä lailla on tarkoitus vähentää. Keskeisinä kohteina tulevat joka tapauksessa olemaan teollisuuslaitokset, mukaan luettuna energiantuotanto. Kaiken kaikkiaan lain toimeenpano tulee vielä vaatimaan runsaasti jatkotyötä ja sen täysipainoinen soveltaminen päässeekin liikkeelle vasta vuosien kuluttua. Suunta on kuitenkin selvä ja esimerkki muille annettu.

Esitys läpäisi Kalifornian senaatin äänin 23 - 14 ja edustajainhuoneen äänin 47 - 32. Istuntokauden loppusuoralle ajoittunut äänestys meni lähes poikkeuksitta pitkin puoluerajoja. Senaatissa kaikki lakiesityksen puolesta äänestäneet olivat demokraatteja, kaikki sitä vastustaneet republikaaneja. Edustajainhuoneessa tilanne oli melkein sama paria poikkeusta lukuunottamatta. Esityksen puolesta äänestäneiden joukossa oli myös yksi republikaani kahden demokraatin puolestaan päätyessä esitystä muuten vastustaneiden republikaanien joukkoon.

Kuvernöörin ja Kalifornian kongressin demokraattienemmistön "epäpyhä allianssi" hankkeen takana

Tarkkailijoiden ensimmäinen huomio kiinnittyikin siihen, että hankkeen takana alusta asti vahvasti ollut kuvernööri Arnold Schwarzenegger toimi asiassa oman taustaryhmänsä tahdon vastaisesti ja haki tukea Kalifornian kongressin vahvalta demokraattienemmistöltä. Myös avaimien marraskuun kuvernöörinvaalien voittoon arvellaan yleisesti olevan tämän enemmistön käsissä. Pahat kielet väittävätkin, että nyt syntyneen kuvernöörin ja Kalifornian kongressin demokraattienemmistön "epäpyhän allianssin" takana olivatkin vain opportunistiset, vaalitaktiset harkinnat.

Asetelmalla tulee epäilemättä olemaan heijastuksensa vaaleissakin, mutta toisaalta kyse on myös Arnold Schwarzeneggerin ehkä parhaasta aseesta niin vaalitaistossa kuin kuvernöörin virassakin: taustansa vuoksi hän ei ole sidottu mielipiteissään ja päätöksissään samoihin kaavoihin kuin poliittisten virkojen haltijat keskimäärin. Jo kolmen vuoden takaisesta ensimmäisestä vaalikampanjasta lähtien Schwarzeneggerin asialistalla korkealla olleiden ympäristöasioiden ohella kuvernööri on erottautunut republikaanien yleislinjasta mm. aborttikysymyksessä, vähemmistöjen oikeuksissa ja asekontrollissa ja edustanut näissä omaa, liberaalimpaa näkemystään.

Kriitikot pelkäävät aloitteen vahingoittavan taloutta

Toinen yleinen huomio oli se, että aloitteella saadaan vain aikaan vahinkoa Kalifornian taloudelle ja aina haavoittuvalle energiahuollolle. Kriittisimpien arvioiden mukaan huomattavasti Kioton sopimusta pidemmälle vaatimuksissaan menevä lakiesitys pakottaisi Kalifornian teollisuuden hakeutumaan muualle, teollisuuden toimintaa vähemmän rajoittaviin osavaltioihin tai jopa Yhdysvaltain ulkopuolelle. Kriitikot kiinnittivät huomiota myös siihen, etteivät lainsäätäjät edes tienneet mistä päättivät. Lain toimeenpanon yksityiskohdat ja siten myös teollisuudelle ja muille toimijoille lopulta koituvat rasitteet jäävät edellä mainitun Air Resources Boardin, eli byrokraattien käsiin.

Esityksen puoltajat korostavat ympäristöetuja

Lakiesityksen tukijat viittaavat vastapainoksi siihen valtaisaan insentiiviin, jota lain toteuttaminen merkitsee uusien ja tehokkaampien ympäristöteknologioiden kehittämiselle. Näiden insentiivien lasketaan korvaavan ne mahdolliset taloudelliset menetykset, joita ympäristöä pahimmin saastuttavan teollisuuden alasajosta seuraisi. Lisäksi lakitekstiin sisältyy takaportti, jonka nojalla kuvernööri voi myöntää poikkeuksia lain toimeenpanosta silloin, kun erityiset syyt, esimerkiksi luonnonkatastrofin seurauksena syntyvä poikkeuksellinen tilanne, sitä vaativat.

Kasvihuonepäästöistä puhuttaessa muistutetaan usein myös siitä, ettei Yhdysvallat aikanaan liittynyt Kioton sopimukseen. Vaikka sopimuksen hylkäämisen kannalla oli tuolloin lähes yksimielinen Yhdysvaltain senaatti, sopimuksen vastustajan, ja ilmastopolitiikan jarruttajan roolia ylipäätään puetaan erityisesti Yhdysvaltain nykyadministraatiolle. Tässä yhteydessä ei sen sijaan muistuteta siitä, että Kioton sopimus nähtiin aikanaan Yhdysvalloissa liian heikoksi ja siihen sisältyvän niin paljon erityisesti kehitysmaita suosivia takaportteja, ettei sopimuksen uskottu täyttävän tarkoitustaan. Paitsi esimerkkivaikutusta muille, Kaliforniassa nyt tehdyllä päätöksellä haetaan osaltaan myös toimivampaa ja sitovampaa vaihtoehtoa Kiotolle.

Tärkeintä kasvihuonepäästöjen todellinen väheneminen

Tärkeintä lienee lopulta se, että päätökset johtavat kasvihuonepäästöjen todelliseen vähenemiseen ja ilmaston lämpenemisen riskien pienenemiseen. Kalifornialaiset tuntevat itsensä tämän uhkan edessä erityisen haavoittuviksi. Tuoreessa mielipidetiedustelussa 70 prosenttia kalifornialaisista kannatti osavaltion omia toimia asiaan puuttumiseksi, vaikka ilman liittovaltion apuakin. Muun muassa Kalifornian elintärkeä vesihuolto on kiinni Sierra Nevadan vuoriston lumikerroksesta ja sen vahvuudesta. Liika kuumuus ja siitä seuraava kuivuus taas altistaa Kaliforniaa yhä enemmän metsä- ja pensaspaloille, joita juuri nytkin raivoaa eri puolilla osavaltiota. Muutama vuosi sitten paloissa tuhoutunut alue vastasi kooltaan lähes Uudenmaan läänin pinta-alaa.

Kalifornia kärsii erityisesti moottoriajoneuvojen pakokaasupäästöistä, joiden osuus päästöjen kokonaisuudesta on noin kolmannes. Tässä suhteessa kalifornialaisten radikaali linja tuli ilmi vielä selvemmin toisessa yhteydessä, kun osavaltio viikko sitten haastoi kuusi maailman suurinta autotehdasta (General Motors, Ford Motor Co., Toyota Motor Corp., US DaimlerChrysler, North American Honda, North American Nissan) oikeuteen näiden aiheuttamista päästöhaitoista. Haaste on osaltaan vastaus siihen, että autotehtaat ovat onnistuneet omilla juridisilla vastavedoillaan toistaiseksi välttelemään Kaliforniassa vuonna 2004 säädetyn henkilö- ja kuorma-autojen pakokaasupäästöjä rajoittavan lain toimeenpanoa. Monet haluavat uskoa haasteen kantavuuteen, mutta myös epälilijöitä on runsaasti. Joka tapauksessa edessä on uusi mielenkiintoinen jakso amerikkalaisten oikeudenkäyntien historiassa.

Suomen pääkonsulaatti, Los Angeles