Koronavirus Kiinassa; alustavia arvioita mahdollisista taloudellisista vaikutuksista

Koronavirusepidemian taloudelliset vaikutukset Kiinassa ja muualla maailmassa tulevat alustavien arvioiden mukaan olemaan merkittäviä. Suurimmat vahingot johtuvat Kiinan rajoittamistoimista kotimaassa. Hidastuminen näkyy etenkin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, toisella vuosipuoliskolla odotetaan Kiinan elvytystoimia. Kiina toistaiseksi haluton laskemaan BKT:n kasvutavoitteita. Tämä raportti on kirjoitettu 4.2. silloisten tietojen pohjalta.

Kiina integroituneempi maailmantalouteen kuin SARS:n aikaan vuonna 2002-2003. Vaikutukset maailmantalouteen nyt suuremmat. Vaikutukset Kiinan sisällä vaihtelevat alueittain. Hubein maakunnassa vakavimmat seuraamukset, Pekingissä ja Shanghaissa tunnelma edelleen odottava. Suomalaisyritykset rajoittaneet henkilökuntansa matkustamista Kiinaan ja Kiinasta.

Yksityisen kulutuksen odotetaan hidastuvan, julkisissa menoissa ei odotettavissa laskua. Ruuan hinnan nousu lisää inflaatiota. Luksushyödykkeiden kauppa kärsii. Pahiten vaikutukset iskevät matkailuun, logistiikkaan ja valmistavaan teollisuuteen. Yrityksillä vähemmän pääomaa käytettävissä investointeihin. Positiivisemmat näkymät terveyssektorilla, sähköisessä kaupassa, online-viihteessä, vakuutusalalla ja autoteollisuudessa.

Koronavirusepidemia ei osoita laantumisen merkkejä. Jo nyt esitetään ennusteita, että epidemian taloudelliset vaikutukset Kiinassa ja muualla maailmassa tulevat olemaan merkittäviä. Suurimmat vahingot johtuvat Kiinan rajoittamistoimista kotimaassa, jotka heijastuvat myös kauppakumppaneihin. Taloustieteilijöiden arviot vahingosta Kiinan taloudelle vaihtelevat tällä hetkellä (4.2.) 0,5-1 prosenttiyksikön välillä, mikä olisi kova isku jo valmiiksi hidastuvaa vauhtia kasvavalle taloudelle. Arvioissa hidastuminen keskittyy vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle. Asiantuntija-arviot saattavat pikaisestikin kääntyä huonompaan suuntaan, mikäli rajoittavia toimenpiteitä edelleen laajennetaan (tai jotain uutta vaikeammin ennakoitavaa tulee eteen). Epidemian kestoa koskevat arviot ovat arvailujen varassa ja mallinnukset puutteellisia, joten ennusteisiin sisältyy normaalia enemmän epävarmuutta.

Kiinan kommunistinen puolue ilmoitti helmikuun alussa pidetyn politbyron pysyvän komitean kokouksen jälkeen, että tämän vuoden kasvutavoitteista (noin 6 %:n kasvu) pidetään kaikesta huolimatta kiinni. Paine syntyy Kiinan tavoitteesta kaksinkertaistaa BKT vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä, mikä vaatii vähintään 6% kasvua.

Kiinan pörssit käynnistyivät uuden vuoden lomien jälkeen 9% laskulla, mutta palautuivat tästä hieman ja Kiinan keskuspankki on yrittänyt vähentää vahinkoa lisäämällä likviditeettiä talouteen. Pitkittynyt poikkeustila olisi myrkkyä eritoten pk-yrityksille, jotka saattavat puolestaan ajautua maksuvaikeuksiin. Pk-yrityksiä yritetään tukea esimerkiksi lisäämällä lainoitusta ja kannustamalla vuokranantajia alentamaan toimitilojen vuokria (4.2.).

Esimerkiksi Economist Intelligence Unit (EIU) on laatinut kasvuennusteita erilaisten tautiskenaarioiden pohjalta (3.2.). Optimistisin, mutta varsin epätodennäköinen skenaario on se, että Kiinan talous kasvaisi 5,7 %:n kasvuvauhtia vuonna 2020. Tämä kasvu edellyttäisi sitä, että Kiina saa viruksen hallintaansa helmikuun loppuun mennessä, jolloin varotoimet voitaisiin lakkauttaa, ihmiset voisivat palata takaisin töihin ja tehtaiden tuotantotaso palautuisi normaalille tasolleen. Jotta tämä skenaario toteutuisi, viranomaisten täytyisi saada tartuntojen määrä taittumaan ja viruksen leviäminen hidastumaan merkittävästi nykyisestä.

Taudin matemaattinen mallintaminen viittaisi kuitenkin siihen, että viruksen hallintaan menisi kauemmin aikaa. EIU:n perusskenaario on, että epidemia olisi Kiinassa hallinnassa maaliskuun loppuun mennessä. Tällöin kasvuennuste vuodelle 2020 olisi 5,4%. Tämän skenaarion mukaan viruksen aiheuttamat vaikutukset näkyisivät vielä taloudessa toisen kvartaalin aikana, mutta toisella vuosipuoliskolla talous piristyisi johtuen Kiinan valtion talouden elvytystoimista.

Pessimistisen skenaarion mukaan epidemia olisi hallinnassa kesäkuun loppuun mennessä, jolloin kasvuennuste olisi 4,5 %. Painajaisskenaarion mukaan epidemiaa ei saataisi hallintaan vuonna 2020, ja kasvu jäisi alle 4,5 %. Painajaisskenaario on mahdollinen esimerkiksi silloin, mikäli koronavirus onnistuu muuntautumaan vaarallisemmaksi tai helpommin tarttuvaksi. Todennäköisimmän perusskenaarion mukaan EIU on siis korjaamassa Kiinan kasvuennustetta aiemmasta 5,9%:sta 5,4%:iin vuodelle 2020, mikä tarkoittaisi, että Kiina olisi jäämässä poliittisesti asettamastaan noin 6 %:n kasvutavoitteestaan.

Monet vertaavat tilannetta vuoden 2002-2003 SARS-epidemian aikoihin. Yleinen arvio on, että vaikutukset Kiinan ja maailman talouteen ovat tällä kertaa suuremmat. Kiina on nyt huomattavasti integroituneempi maailmantalouteen. Vuonna 2002 Kiina edusti 8 % maailman BKT:stä, nyt 19 %. Kiina on osa globaaleja tuotantoketjuja ja kiinalaisturistit ovat isompi osa maailman turistivirtoja, mikä lisää kerrannaisvaikutuksia myös maailmantalouteen. Esimerkiksi EIU:n ennuste maailmantalouden kasvuvauhdiksi ennen koronavirusta oli 2,3 %, mutta maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan jopa alle 2 %:iin, mikäli koronavirus jatkaisi leviämistään maailmanlaajuisesti. Kiina toipui SARS-epidemiasta suhteellisen nopeasti viennin kasvun ansiosta. Tällä kertaa toipumista hidastaa vaisu maailmanlaajuinen kysyntä ja se, että viennin osuus Kiinan taloudesta on silloista pienempi. Kulutuksen osuus Kiinan taloudesta on nyt isompi. Koronavirus on myös levinnyt nopeammin kuin SARS. Myönteistä verrattuna SARS-epidemiaan on, että Kiinan kapasiteetti saada tartuntatilanne hallintaan on huomattavasti parantunut.

Vaikutukset vaihtelevat Kiinan alueittain. Hubein provinssissa tilanne on vakavin. Hubeissa, jonka pääkaupungissa Wuhanissa havaittiin ensimmäiset koronavirustartunnat, nähdään edelleen valtaosa uusista tartunnoista ja kuolemantapauksista. Hubei ja varsinkin Wuhan on auto- ja terästeollisuuden sekä biofarmasiatuotteiden valmistuksen keskittymä. Näiden tuotteiden viennin Kiinasta odotetaan laskevan merkittävästi. Wuhan on myös tärkeä liikenteen solmukohta (laiva- ja lentoliikenteen keskus), mutta johtuen tämänhetkisestä lock-down-tilanteesta liikenne Wuhaniin ja Wuhanista on eristetty. Muutamalla suomalaisyrityksellä on Hubeissa toimipiste.

Toiseksi pahin tartuntatilanne Hubein jälkeen on tällä hetkellä Zhejiangissa, jossa myös moni suomalainen yritys on. Suomalaisista yrityksistä valtaosa on rajoittanut henkilökuntansa matkustamista Kiinaan ja Kiinasta koronaviruksen takia.

Muissa suurissa kaupungeissa, kuten Pekingissä ja Shanghaissa, tartuntatilanne on toistaiseksi pysynyt maltillisena. Tilanteen ennakoidaan kuitenkin muuttuvan, kun uuden vuoden lomalaiset palaavat kotipaikkakunniltaan takaisin töihin.

Epidemian ja rajoitustoimien leviämissuunnalla on vaikutusta. Esimerkiksi teollisuuden ja logistiikan kannalta keskeisimmissä solmukohdissa pitkäkestoisella poikkeustilalla on eri mittaluokan vaikutukset kuin maaseudulla.

Kiina ei ole toistaiseksi rajoittanut ulkomaankauppaa esimerkiksi asettamalla vientirajoituksia tai muuttamalla tullin sääntelyä, joskin tullin toiminta on ollut hidasta pidennettyjen lomien takia. Epidemian hallintaan liittyvien tuotteiden kuten kasvomaskien vienti Kiinasta ulkomaille on pysähdyksissä ja Kiina on myös laskenut näiden tuotteiden tuontitulleja väliaikaisesti. Koska odotettavissa on ulkomaille vievien kiinalaisyritysten tavarantoimitusten viivästymisiä tai peruuntumisia, Kiina on alkanut myöntää force majeure -todistuksia yrityksille, jotka eivät pysty huolehtimaan sopimusvelvoitteistaan koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitustoimien takia.

Sektorikohtaisia arvioita

Epidemialla arvioidaan olevan kielteinen vaikutus suurimpaan osaan liiketoimintasektoreita. Yksityisen kulutuksen odotetaan laskevan, sillä kotitaloudet ovat varovaisempia ostopäätöstensä suhteen ja liikkeet, kauppakeskukset ja ravintolat ympäri Kiinaa ovat suljettuja. Ruuan hinnan odotetaan nousevan. Inflaatio on jo noussut korkealle tasolle johtuen sianlihan hinnan kallistumisesta viime vuonna afrikkalaisen sikaruton seurauksena. Ongelmat logistiikkaketjuissa nostavat myös ruuan hintaa entisestään. Ruuan hinnan kallistumisen seurauksena kotitaloudet joutuvat käyttämään enemmän käytettävissä olevista tuloistaan ruokaan, jolloin on vähemmän tuloja käytettävissä muihin kulutushyödykkeisiin.  Vähittäiskaupan rakenne saattaa siirtyä toreilta ja markkinoilta verkkoon ja isompiin kauppoihin. Erityisesti pienviljelijöille tilanne saattaa olla ongelmallinen, kun torit pysyvät kiinni. Samalla luksushyödykkeiden kauppa kärsii, kun kiinalaismatkailijat eivät pääse ulkomaille ja kulutusta keskitetään päivittäistarvikkeisiin ja elintarvikkeisiin. Toisaalta vuoden 2020 toisella puoliskolla kulutuksen odotetaan piristyvän, kun kuluttajat alkavat ostaa niitä hyödykkeitä, joiden ostamista he siirsivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tästä huolimatta talouden täydellinen elpyminen normaalille tasolleen ei ole todennäköistä ennen vuotta 2021.

Pahiten vaikutukset osuvat matkailuun ja turismiin erilaisten matkustamiseen liittyvien rajoitusten ja kulutuksen vähentymisen takia. Toinen häviäjä on logistiikkasektori liikkumisrajoitusten ja kuljetushenkilöstön puutteen takia. Samalla juna- ja lentoliikenneyhteyksien väheneminen vaikuttaa laajalti kaikkiin yrityksiin. 

Työvoimavaltainen valmistava teollisuus on paikoin pysähdyksissä johtuen henkilöstön puutteesta, kun työntekijät eivät pääse palaamaan lomiltaan tehdaspaikkakunnille tai ovat haluttomia palaamaan töihin tartuntavaaran pelossa. Tuotantokeskittymissä kuten Jiangsu, Chongqing ja Guangdong tehtaat ovat olleet kiinni välttämättömiä työpaikkoja lukuun ottamatta, kun uuden vuoden lomia pidennettiin. Tehtaiden sulkemisessa on tosin paikallista vaihtelua kuten muissakin rajoittavissa toimissa.

Myös investoinneissa vaikutukset tulevat olemaan nähtävissä. Yritysten kulut nousevat uuden vuoden lomien pidennyksen seurauksena, kun yritykset joutuvat jatkamaan palkkojen maksua tuotannon pysähtymisestä huolimatta. Tämä on pois yritysten käytettävissä olevasta pääomasta, jonka ne olisivat muutoin voineet käyttää investointeihin. Myös investoinneissa kiinteistömarkkinoille odotetaan laskua kysynnän heiketessä. Lisäksi julkisten infrastruktuuri-investointien odotetaan myös kärsivän henkilöstön puutteen vuoksi ja sen vuoksi, että paikallishallinnoilla on tarve lisätä julkisen terveydenhuollon menoja.

Sen sijaan julkisten menojen ei odoteta hidastuvan. Julkiset menot terveydenhuoltoon, lääkintätarvikkeisiin sekä terveydenhuollon tilaratkaisuihin tulevat nousemaan tulevina kuukausina. Tätä seurannee vastaavien menojen kiristys vuonna 2021.

Joillakin sektoreilla epidemia saattaa tuoda mahdollisuuksia. Terveyssektorin odotetaan kasvavan, erityisesti rokotusten ja lääkkeiden kuten antibioottien kysyntä kasvaa. Sähköinen kauppa hyötyy siitä, että ihmiset pelkäävät käydä kaupoissa tartuntojen pelossa. Kulutus online-viihteeseen kuten peleihin kasvaa, kun kuluttajat viettävät aikaa neljän seinän sisällä. Vakuutussektori näkee menetyksiä lyhyellä tähtäimellä, kun ihmiset hakevat korvauksia sairausvakuutusten perusteella, mutta saattaa hyötyä pidemmällä tähtäimellä, kun riskitietoisuus kasvaa. Ennuste autoteollisuudelle oli positiivinen jo ennen koronavirusta ja se pysyy positiivisena edelleen perustuen odotuksiin toisen vuosipuoliskon elvytystoimista.


Anna Vitie ja Hannakaisa Andersson
Kauppa- ja taloustiimi, Pekingin-suurlähetystö