Kauppapolitiikan ABC julkaistu

Kauppapolitiikan ABC julkaistu

Haluaisitko lisätietoa kansainvälisen kaupan ja talouden käsitteistä? Missä vaikuttaa kauppablokki MERCOSUR, miten EU:n kauppapoliittinen valta muuttui Lissabonin sopimuksen myötä? Tutustu Kauppapolitiikka.fi:ssä julkaistuun Kauppapolitiikan ABC:hen ja täydennä tietosi.

”Kauppapolitiikan ABC” on kansainvälisen kaupan ja talouden sanaston aakkosellinen hakemisto, jossa selvitetään esimerkiksi seuraavien käsitteiden tarkka merkitys:

ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement on kansainvälinen, väärentämisen vastainen kauppasopimus, jolla tehostetaan immateriaalioikeuksien loukkauksiin puuttumista osallistuvien maiden välillä. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kuusi allekirjoittajaa on sen hyväksynyt. EU:n liittyminen sopimukseen on epätodennäköistä.

GSP EU:n yleisellä tullietuusjärjestelmällä GSP:llä (Generalised System of Preferences) edistetään kehitysmaiden integroitumista maailmankauppaan myöntämällä niille tullietuja yksipuolisesti. Tämä voi edistää kehitysmaiden talouskasvua ja vähentää köyhyyttä. Järjestelmällä pyritään kannustamaan kestävää kehitystä ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Suomen tavoitteena on jatkaa tuonnin esteiden aktiivista vähentämistä ja poistamista. Tämä on kehitysmaiden tukemisen ohella Suomelle tärkeää raaka-aineiden ja komponenttien saannin, kuluttajien edun ja kotimarkkinoiden tehokkaan kilpailun kannalta.

MERCOSUR Mercosur on Etelä-Amerikan johtava kauppablokki, jonka muodostavat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay. Venezuelan kanssa jäsenyydestä on sovittu vuonna 2006, mutta maa ei ole ratifioinut sopimusta. Kauppavyöhyke tähtää tavaroiden, pääoman, palvelujen ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen alueellaan. Mercosurin hinnoittelupolitiikka sääntelee tuontia ja vientiä. Ryhmittymä voi lisäksi sovitella jäsenmaiden välisiä kauppakiistoja. Pidemmällä aikavälillä Mercosurin tavoitteena on luoda koko mantereen kattava vapaakauppa-alue. Kehityspankin perustamisesta on myös puhuttu. Vuonna 1991 Asuncionin sopimuksella perustetun Mercosurin tärkein tukija ja kauppakumppani on EU. Jäsenvaltioista Brasilia ja Argentiina ovat talouden jättiläisiä. Bolivia, Chile, Kolumbia, Ecuador ja Peru ovat Mercosurin liitännäisjäseniä, jotka voivat liittyä vapaakauppasopimuksiin, mutta eivät blokin tulliliittoon.

Lissabonin sopimus. Joulukuun alussa vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus toi merkittäviä muutoksia Euroopan unionin ulkoasioiden hoitoon ja ulkoiseen edustukseen. Näiden uudistusten tarkoituksena oli tehdä unionista tehokkaampi, yhtenäisempi ja näkyvämpi toimija ja siten lisätä EU:n vaikutusvaltaa maailmassa. Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä myös EU:n kauppapoliittinen valta laajeni, kun palvelukauppa kokonaisuudessaan, teollis- ja tekijänoikeuksien kaupalliset näkökohdat sekä ulkomaiset suorat investoinnit siirtyivät unionin toimivaltaan. Määräenemmistöpäätöksistä tuli samalla pääasiallinen päätöksentekomenettely ja lainsäädäntömenettelyt laajenivat koskemaan kauppapoliittisia asetuksia. Vapaakauppasopimuksissa vaaditaan myös Euroopan parlamentin hyväksyntä.