Katsaus Slovakian energiapolitiikkaan syksyllä 2021

Slovakian energian kulutuksesta maakaasu kattaa noin 24%, ydinvoima 23%, maaöljy 22%, hiili 16%, uusiutuvat energialähteet ja energiajäte 14% sekä (tuonti)sähkö 1%.

Kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat

Slovakian joulukuussa 2019 julkaisema kansallinen integroitu energia- ja ilmastosuunnitelma 2021-2030 (NECP) on viimeisin energiapolitiikkaa ohjaava strateginen asiakirja. Keskeisinä tavoitteina on siirtyä kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen ja kohti hiilineutraaliutta sekä turvata tehokkaat, luotettavat ja kohtuuhintaiset energiatoimitukset huomioiden samalla kuluttajansuojan ja kestävän kehityksen. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on määrä nostaa 19,2 %:iin kokonaisloppukulutuksesta ja 14%:iin liikenteessä 2030 mennessä. Lähitulevaisuudessa Slovakia keskittyy lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä erityisesti lämmityksessä.

Slovakia on sitoutunut lopettamaan hiilen käytön 2033 mennessä ja saavuttamaan ilmastoneutraaliuden 2050 mennessä.

Tärkeä tavoite on madaltaa energiaintensiteettiä vastaamaan EU-maiden keskitasoa. Slovakian energiaintensiteetti on EU-maiden vertailussa yhä korkea, vaikka se on matalampi kuin muissa V4-maissa ja se on laskenut jyrkästi viime vuosina. Vielä vuosina 2001-2014 Slovakian energiaintensiteetti oli EU:n korkein.

Slovakian kansallinen elpymissuunnitelma kohdentaa vihreään talouteen 2,3 mrd. EUR eli 37% elpymisvaroista. Investointeihin sisältyy mm. uusien uusiutuvan energian tuotantolaitosten rakentaminen sekä olemassa olevien nykyaikaistaminen (ml. biokaasuasemien ja vesivoimaloiden muuntaminen), sähköjärjestelmien joustavuuden lisääminen uusiutuvien energialähteiden integroinnin lisäämiseksi (ml. akkujärjestelmien, vetykennokapasiteetin ja vesivoimalaitosten tasehallintakapasiteetin lisääminen), rakennusten energiatehokkuuden kohentaminen sekä ympäristöystävällisen liikenteen edistäminen (mm. rautatielinjojen sähköistäminen, sähköautojen latauspisteiden ja vetytankkauspisteiden rakentaminen).

Ydinvoima

Slovakian kotimaista energiantuotantoa hallitsee ydinvoima. Sen osuus sähköntuotannosta oli 53% vuonna 2020. Ydinvoiman käyttö on keskeinen osa Slovakian energiapolitiikkaa.

Slovakiassa ydinvoimalaitokset ovat valtion ylläpitämiä. Maalla on tällä hetkellä käytössä neljä ydinreaktoria: Mochovce 1 (471 MW), Mochovce 2 (500 MW) ja Bohunicen kaksi reaktoria (molemmat 466 MW). Uusi Mochovce 3 -reaktori (471 MW) on määrä ottaa käyttöön vuonna 2022 ja Mochovce 4 (471 MW) vuonna 2023. Uusien reaktoreiden oli alun perin määrä valmistua vuosina 2012 ja 2013.

Mochovce 3:n käyttöönotto tulee mahdollistamaan Slovakialle energiaomavaraisuuden ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007. Uusien reaktoreiden käyttöönotto tulee myös muuttamaan Slovakian energiatasetta vientipainotteisemmaksi.

Vetyenergia

Vetyenergian osalta Slovakian hallitus hyväksyi kesäkuussa 2021 kansallisen vetystrategian, joka määrittelee valtion strategisen roolin vetyteknologioiden käyttöönotossa. Valmistelussa on myös vetyenergiaa koskeva toimintasuunnitelma. Slovakia näkee potentiaalia vetyenergian käytölle erityisesti julkisessa liikenteessä sekä asuin- ja teollisuusalueiden lämmityksessä. Hallitus kiinnittää vetyteknologian kehittämiseen paljon huomiota ja Slovakia on kohdentanut sitä koskeviin hankkeisiin RRF-tukien lisäksi myös mm. EU:n rakennerahastovaroja. Slovakialainen kaasuinfrastruktuuriyhtiö Eustream on mukana kehittämässä Euroopan vetykäytäväverkostoa.

Energiavarmuus

Slovakia on riippuvainen tuontienergiasta. Perinteisesti käytännössä kaikki Slovakian raakaöljy- ja maakaasutoimitukset ovat tulleet Venäjältä. Energiavarmuus on siksi ollut tärkeä prioriteetti. Slovakia on viime vuosina onnistunut monipuolistamaan energialähteitä ja toimituskanavia. Se on kehittänyt kaasu-, öljy- ja sähköyhteyksiä naapurimaidensa kanssa.

Kaasuverkkojen osalta Slovakia on vahvistanut yhteyksiä Tshekin, Itävallan, Unkarin ja Ukrainan kanssa. Lisäksi loppusuoralla on Puolan ja Slovakian välinen kaasuverkkojen yhteenliittämishanke, joka tarjoaa Keski- ja Itä-Euroopalle pääsyn nesteytetyn maakaasun markkinoille. Vuonna 2015 uudistettu Slovakian ja Unkarin välinen Adria-öljyputki antaa Slovakialle vaihtoehdon venäläiselle öljylle. Slovakia on yhteenkytkenyt sähkömarkkinoita Tshekin, Unkarin ja Romanian kanssa. 2021 valmistui kaksi Slovakian ja Unkarin välistä sähkölinjaa. EU-rahoitus on ollut keskeisessä osassa Slovakian energiainfrastruktuurihankkeissa.

Näkemyksiä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta

Slovakia tukee tavoitetta EU:n ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä. Se pitää vastuunjakoa tärkeänä ja osallistuu tuntuvin keinoin EU:n yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Slovakia tukee ydinvoiman sisällyttämistä luokitteluun muiden vähähiilisten energialähteiden kanssa. Se oli mukana lokakuussa julkaistussa 10 EU-maan ministerien yhteiskirjoituksessa, joka vaatii ydinvoiman huomioimista päästöjen vähentämisessä ja Euroopan energiaomavaraisuuden vahvistamisessa.

Energiahintojen nousu

Slovakian tulevan talven kaasutoimitusten arvioidaan olevan riittävät.

Maalla ennakoidaan olevan edessä maltillinen energiahintojen nousu tammikuussa. Energiaköyhyyden arvioidaan kuitenkin uhkaavan noin 20 %:a kotitalouksista. Slovakiassa kotitalouksien sähkön, maakaasun ja lämmityksen enimmäishinnat ovat säänneltyjä. Slovakian verkkotoimialojen sääntelyvirasto ÚRSO linjaa ensi vuoden enimmäishinnat tämän vuoden loppuun mennessä. Slovakian hallitus pyrkii hillitsemään hintojen nousua vastatoimilla, esim. järjestelmämaksujen pienentäminen.

Osa Slovakian kunnista ja lääneistä ei ole allekirjoittanut sopimuksia energiantoimittajien kanssa ensi vuodelle epävarmasta markkinatilanteesta johtuen. Kunnat maksavat mm. useimpien koulujen, päiväkotien ja hoitokotien sähkölaskut.

Slovakia on indikoinut voivansa toimia kauttakulkumaana EU:n energiakriisin ratkaisemiseksi.

 

Anna Roininen, Suomen suurlähetystö, Praha