Katsaus Montenegron energiasektorille

Montenegrolla on huomattava potentiaali uusiutuvan energian suhteen. Tuuli- ja erityisesti aurinkovoiman tuotanto ovat kuitenkin alkutekijöissään. Merkittävin uusiutuvan energian lähde onkin toistaiseksi vesivoima perustuen kahteen suureen voimalaan. Lisäksi vanhentuneella Plevljan hiilivoimalalla on suuri merkitys sähköntuotannossa. Maalla on suunnitelmia aloittaa öljyn- ja kaasunetsintä aluevesiltään Adrianmerellä.

Yleistä

Montenegro hyödyntää energian tuotannossaan huomattavan määrän uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvista energianlähteistä eniten hyödynnetään bioenergiaa ja vesivoimaa. Vesivoiman osuus maan sähköntuotannossa vuonna 2021 oli 60 %, mutta sen määrä vaihtelee vuosittain sademäärän mukaan. Maan kahden vesivoimalan – Perućican (307 MW) ja Pivan (342 MW) lisäksi Montenegron energiasektori perustuu vahvasti myös Pljevljassa sijaitsevaan ruskohiilivoimalaan. Tuulivoiman osuus maan energiapaletista on huomattavasti pienempi vesivoimaan nähden, mutta viime vuosien aikana se on tehnyt investointeja tuulivoiman lisäämiseksi tulevaisuudessa. Uusiutuvan energian käyttö vähentää merkittävästi Montenegron energiariippuvuutta.

Sähkön tuotanto

Suurin osa Montenegron sähköstä tuotetaan Pljevljan hiilivoimalaitoksessa sekä Perucican ja Pivan vesivoimalaitoksissa. Sähkön tuotannosta, siirrosta, jakelusta ja toimituksesta vastaa Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), joka on enimmäkseen valtion omistuksessa. Vesivoimalaitoksissa tuotetun sähkön määrä vaihtelee vuosittain sadetilanteen mukaan. Vuoden 2021 tilaston mukaan uusiutuvat energian lähteet tuottivat maan sähköstä noin 60 % ja fossiiliset polttoaineet noin 40 %.

Lämmön tuotanto

Montenegrolla ei ole tällä hetkellä kaukolämpöä. Suunnitelmat kaukolämmitysjärjestelmän rakentamiselle Pljevljan kaupungissa ovat edenneet vuosien harkinnan jälkeen. Valtion omistama montenegrolainen sähkölaitos EPCG:n hallitus hyväksyi kaukolämpöjärjestelmän rakentamishankkeen toteuttamisen vuonna 2021 40 vuoden harkinnan jälkeen. Tällä hetkellä kotitaloudet käyttävät yksilöllisiä, biomassalla tai sähköllä, tuotettuja lämmitysjärjestelmiä.

Hiili

Hiili muodostaa Montenegron energiapaletista 34 %. Pljevljassa sijaitseva ruskohiilivoimalaitos ja sen lähikaivokset ovat suurin kivihiilen tuottaja Montenegrossa ja yksi merkittävimmistä toimijoista Länsi-Balkanin alueella. Merkittävä osa Montenegron sähköstä tuotetaan Pljevljan hiilivoimalaitoksessa. Vuoden 2020 lopusta lähtien voimalaitos on kuitenkin toiminut laittomasti, sen käyttäessä loppuun suuria polttolaitoksia koskevan direktiivin mukaan myönnetyn 20 000 käyttötuntinsa. Energiayhteisö (Energy Community) aloittanut Montenegroa vastaan rikkomusmenettelyn tämän rikkeen johdosta. Montenegro on sitoutunut luopumaan kivihiilestä vuoteen 2035 mennessä, mutta kasvavien tuotantokustannuksien, ruskohiilikaivosten ehtymisen ja sähköalan hiilidioksidiverojen vuoksi se saattaa joutua luopumaan siitä jo tätä aiemmin.

Uusiutuvat energianlähteet

Uusiutuvat energianlähteet muodostavat Montenegron energiapaletista 31 %. Merkittävin osa tästä muodostuu bioenergiasta (54%). Lisäksi huomattava osa Montenegron uusiutuvasta energiasta on peräisin vesivoimasta (38 %), sillä Montenegrolla on maan pieneen kokoonsa nähden runsaat vesivarat. Maan kaksi suurinta vesivoimalaitosta, Perućica (307 MW) ja Piva (363 MW), tuottavat suurimman osan sen vesivoimasta. Kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana Montenegron kyky vastata kotimaiseen sähkönkysyntään on vaihdellut sademäärän mukaan. Sateisempien vuosien, kuten vuoden 2010 ja 2013 aikana se pystyi vastaamaan kotimaan kysyntään. Kuivempina vuosina, kuten 2012, 2017 sekä kuluvana vuonna, sen oli tuotava sähköä muualta kuivuuden vaikeuttaessa vesivoiman tuotantoa.

Tuulivoima kattaa maan uusiutuvista energianlähteistä yhteensä 8 %. Tällä hetkellä Montenegrossa on kaksi tuulipuistoa, joista Kronovon tuulipuisto aloitti toimintansa vuonna 2017 ja vuonna 2019 seurannut Mozuran tuulipuisto. Näiden potentiaalin hyödyntäminen jäi kuitenkin vähäiselle Montenegron edellisen hallituksen energiastrategian keskittyessä vahvasti Pljevlja II:n hiilivoimalaitokseen sekä Moračan ja Komarnican vesivoimalaitokseen. Maan korkeaa aurinkovoimapotentiaalia ei ole vielä hyödynnetty, joten aurinkovoiman osuus maan uusiutuvien energianlähteiden kapasiteetista oli vuoden 2019 tilaston mukaan vain 1 % luokkaa.

Suurin osa Montenegron uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä on peräisin vesivoimasta. Vesivoimalla sähköä tuotettiin vuonna 2019 1634 GWh. Tuulivoimalla sähköä tuotettiin samana vuonna 293 GWh.

Kaasu

Montenegrolla ei ole infrastruktuuria maakaasun jakelua varten. Ionian-Adriatic –kaasuputki (IAP) voisi mahdollisesti tuoda kaasua maahan tulevaisuudessa.

Öljy

Montenegro ei tuota tällä hetkellä itse öljyä, mutta maan hallitus on kiinnostunut mahdollisesta öljyntuotannosta Adrianmerellä tulevaisuudessa.

Teksti: Viivi Viljanen, harjoittelija, Belgradin suurlähetystö