Kasvukäyrät kohti koillista Singaporessa

 

Kuva: kevinzhengli, flickr.com, ccby3.0innovaatioita ja koulutusta pidetään avaimena Singaporen tuottavuuden takeena tulevaisuudessakin. Kuva: kevinzhengli, flickr.com(Linkki toiselle verkkosivustolle), ccby3.0(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Singaporen talous on elpymässä odotettua nopeammin: BKT:n arvioidaan kasvavan 7-9 prosenttia vuonna 2010. Talous kasvoi 13 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tulokseen vaikutti erityisesti elektroniikka-, rakennus- ja palvelusektorien kova kasvu. Singaporen budjetti 2010 painottuu pidemmän aikavälin taloustavoitteisiin ja talouden pieniin rakennemuutoksiin. Edellinen budjetti keskittyi työpaikkojen säilyttämiseen, nyt pääpaino on työpaikkojen laadun parantamisessa. Budjetin pohjana on hallituksen asettaman Strategic Economic - komitean suositukset, jotka sisältävät seitsemän avainstrategiaa talouskasvun turvaamiseksi. Keskeistä on tuottavuuden parantaminen. Budjetin haasteena 2–3 % vuosittaisen tuottavuuden kasvun saavuttaminen vuosikymmenen aikana. Tuottavuuden tehostamiseen on varattu S$ 5,5 mrd. viiden vuoden ajalle. Suomi mainitaan yhtenä myönteisenä esimerkkinä. Kolme pääteemaa ovat innovaatioiden ja koulutuksen avulla saavutettava tuottavuuden kasvu, kansainvälisesti menestyvien yritysten luominen sekä kansalaisten elämänlaadun parantaminen. Tavoitteena on Singaporen kehittäminen aiempaa globaalimmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kaupungiksi.

Singapore ajautui viime vuonna globaalin talouslaman seurauksena itsenäisen historiansa pahimpaan taloudelliseen taantumaan. Talouskasvu supistui taantuman seurauksena 2,1 %, mikä oli kuitenkin odotettua vähemmän. Kahden viimeisimmän neljänneksen aikana talous supistui aiempaa hitaammin, kun laskua pehmensi etenkin palvelu- ja turismisektorin kasvu.

Singaporen talous on hyvää vauhtia elpymässä. Aasian taloudet ovat selvinneet globaalista taantumasta muita alueita nopeammin. Singaporen hallitus on nostanut kasvuennustettaan vuodelle 2010 useamman kerran. Helmikuussa hallitus arvioi talouden kasvavan 4,5–6,5 % kun aiemmin arvio oli ollut 3–5 %. Huhtikuussa odotuksia on nostettu edelleen vuoden ensimmäisen neljänneksen erinomaisten tulosten sekä yleisesti positiivisempien talouskehitysnäkymien pohjalta. Kasvuennuste on tällä hetkellä 7–9 %. BKT kasvoi kvartaalin aikana poikkeukselliset 32,1 % suhteutettuna vuosittaiseen kvartaalikasvuun, ja kasvua verrattuna vuodentakaiseen on 13 %.

L-muotoisen kasvun sijasta Singaporen talous kasvaa V-mallisena. Globaalit riskit ovat kuitenkin edelleen olemassa ja Singaporenkin on jatkettava talouden rakennemuutosta ja tuottavuuden parantamista mahdollisten talouskriisin jälkivaikutusten kestämiseksi. Myönteisten tulosten julkistamisen yhteydessä Singaporen dollarin annettiin vahvistua inflaatiopelkojen torjumiseksi. Markkinat reagoivat MASin (Monetary Authority of Singapore) yllättävään päätökseen innostuneesti. Aasian muihin valuuttoihin verrattuna toimenpidettä ei voi pitää kovin aggressiivisena, vaan enemmänkin pyrkimyksenä päästä muiden tasolle. Inflaation ennustetaan kuluvana vuonna 2,5–3,5 % välille.

Erinomaiseen tulokseen vaikuttivat etenkin bio- ja elektroniikkateollisuuden sekä rakennus- ja palvelualojen kasvu. Tuotantoteollisuus kasvoi 30% edelliseen vuoteen verrattuna. Elektroniikkateollisuudessa vaikutti erityisesti puolijohdesirujen globaalin kysynnän kasvu. Tulevaisuudessa kasvua odotetaan edelleen etenkin elektroniikkateollisuudessa, jossa EDB:n (Economic Development Board) mukaan voidaan nähdä neljä uutta kasvualuetta: vihreä-, bio- ja muovielektroniikka-alat sekä turvallisuusala.

Palvelusektori kasvoi 8,4 % ja rakennussektori reilut 11 %. Tärkeän merenkulkualan ja satamatoimen vähittäisen toipumisen uskotaan auttavan maata saamaan taloutensa takaisin vakaalle kasvuraiteelle. Suuret rakennushankkeet (Integrated Resorts), liike-elämän ja kaupan, kulttuuriin ja viihteen keskittymät (ml kaksi kasinoa), jotka ovat osittain avautuneet yleisölle, ovat osaltaan vauhdittaneet kasvua myös palvelu- ja turismisektorilla.

Vuoden 2010 budjetti

Vuoden 2009 budjetti oli maailmanlaajuisen talouslaman vuoksi historiallinen. Ensisijainen tavoite oli työllisyyden parantaminen ja yritysten tukeminen S$ 20.5 mrd. suuruisella tukipaketilla. Poikkeuksellinen budjetti oli suurin itsenäisen Singaporen historiassa. Hallitus turvautui ensimmäistä kertaa suureen rahavarantoonsa, josta käytettiin elvytyspakettiin S$ 4.9 mrd.

Kun vuoden 2009 budjettia hallinnoi taantuma ja työpaikkojen pelastaminen, keskittyy vuoden 2010 budjetti talouden elvyttämiseen ja tuottavuuden vahvistamiseen. ”Viime vuoden taloudellisen kriisin aikaan etusijalla oli työpaikkojen säilyttäminen. Nyt etusijalla täytyy olla työpaikkojen laadun parantaminen. Ainoa keino saavuttaa korkeampia tulotasoja ja auttaa pienituloisia on lisäämällä työntekijöiden taitoja ja tuottavuutta”, totesi talousministeri Tharman Shanmugaratnam budjettiesityksen julkistamisen jälkeen. Tämä vaatii hänen mukaansa talouden rakennemuutoksia, työntekijöiden kouluttamista ja osaamisen kehittämistä, yritysten kansainvälistymisen tukemista sekä pyrkimystä vähentää talouden riippuvuutta ulkomaisesta työvoimasta.

Ensimmäiseksi hallitus käynnistää aloitteen, joka auttaa yrityksiä ja työntekijöitä nostamaan tuottavuutta uudistamalla talouden rakenteita sekä syventämällä työntekijöiden osaamista. Tätä tavoitellaan mittavan S$ 5,5 mrd. tukipaketin avulla, joka suunnataan innovaatioiden edistämiseen ja työntekijöiden kouluttamiseen seuraavan viiden vuoden aikana. Economic Strategies - komitea asetti tavoitteeksi nostaa tuottavuuden kasvu kahdesta kolmeen prosenttia vuodessa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tämä aiotaan saavuttaa ennen kaikkea verohelpotuksilla, erilaisilla avustuksilla sekä koulutustuilla.

Talousministerin mukaan Singaporen taloudellisen kasvun tulee pohjautua jokaisen työntekijän taitojen ja luovan osaamisen kehittämiseen, mikä samalla luo mahdollisuudet tulotason ja sen kautta ostovoiman nousuun. Tämän pitäisi mahdollistaa BKT:n kasvu kolmesta viiteen prosenttia vuodessa seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Toiseksi Singapore aikoo edelleen tukea globaalisti kilpailukykyisten paikallisten yritysten kasvua. Talousministeri Tharmanin mukaan tuottavuuden kasvua ei saavuteta pelkästään kasvavalla tehokkuudella vaan ennen kaikkea uudistamalla taloutta tarjoamaan enemmän tilaa nopeasti kasvaville ja innovatiivisille yrityksille. Hallituksen tavoitteena on avustaa yrityksiä, jotka pyrkivät kaupallistamaan tutkimus- ja kehitystyötä sekä niitä yrityksiä, jotka laajentavat toimintaansa ulkomaille. Hallitus
esittää 1,5 mrd. kohdistettavaksi tutkimuksen ja kehityksen edistämiseen. Myös investointeja, tuotannon automatisointia, suunnittelutyötä ja yritysostoja tuetaan verohelpotuksin. Tukemalla kansainvälistymistä voidaan samalla myös kasvattaa ja säilyttää korkealuokkaisia toimintoja Singaporessa ja luoda lisää laadukkaita työpaikkoja sekä tuotanto- ja palvelusektoreille.

Kolmanneksi hallituksen pyrkimyksenä on rakentaa yhteiskunta, missä jokaisella singaporelaisella on parhaat mahdollisuudet päästä eteenpäin, laajentaa osaamistaan ja parantaa elämänlaatuaan. Budjettiesityksessä luvataan tukea matalapalkkaisille työntekijöille jotta he voivat päivittää osaamistaan. Pienistä tuloverojen huojennuksista ja korotetuista avustuksista hyötyvät ennen kaikkea iäkkäämmät kansalaiset ja lapsiperheet. Taustalla ovat väestön ikääntymisen ja pienen syntyvyyden aiheuttamat muutokset. Korotuksia kohdistetaan muun muassa vanhempainetuuksiin ja kotihoidon tukeen. Kiinteistöveroissa siirrytään uuteen progressiiviseen järjestelmään, mikä tarkoittaa verohelpotuksia etenkin pieni- ja keskituloisille asunnon omistajille. Omistusasuntojen verotus muutetaan kolmiportaiseksi; verotus on 0, 4 tai 6 % riippuen asunnon vuotuisesta arvosta.

Economic Strategies Committee

Singapore etsii muiden maiden tavoin keinoja talouden kasvattamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Pääministeri Lee Hsieng Loong asetti lähes vuosi sitten Economic Strategies - komitean (ESC), jonka tehtäväksi annettiin strategioiden laatiminen kestävän talouskasvun ja resurssien hyödyntämisen maksimoimiseksi. Komiteaan kuului 25 eri aloja edustavaa jäsentä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta ja se jakautui kahdeksaan alakomiteaan. Komitean suositukset julkistettiin helmikuun
alussa 10 kuukauden työn jälkeen. Tuottavuuden parantamista varten on asetettu uusi National Productivity and Continuing Education Council, jota johtaa varapääministeri Teo Chee Hean.

Pääministeri on pitänyt tuottavuuden kasvua ja talouden uustrukturoimista seuraavien 10 vuoden aikana vaikeina, mutta toteutettavissa olevina päämäärinä. Kysymyksessä on pitkälti oikeiden talouspoliittisten linjausten löytäminen, investoiminen koulutukseen ja infrastruktuuriin sekä tehokkaan verotusjärjestelmän toteuttaminen. ESC:n suositusten pohjalla ovat arviot 3-5 % talouskasvusta, mikä on singaporelaisittain vaatimaton, mutta OECD:n standardien mukaan täysin kelvollinen tavoite.

Tämän jälkeen kasvuennusteita on jo nostettu (kts. edellä). Raportti ei fokusoidu ainoastaan kasvuun sinänsä, vaan erityisesti laatuun. Tiedotusvälineissä raporttia on pidetty kekseliäänä ja laajaalaisena visiona Singaporen taloudesta finanssikriisin jälkeisenä aikana. Raportti ei tarjoa nopeita eikä helppoja ratkaisuja, mutta sitä on pidetty rohkeudesta huolimatta realistisena. Täytäntöönpano vaatii koordinoitua yhteistyötä ja valmiutta muutokseen kaikilta osapuolilta - liike-elämältä, työntekijöiltä ja hallituksen alaisilta toimijoilta.

Economic Strategies Committee esittää talouskasvun saavuttamiseksi seitsemän avainstrategiaa:

- panostaminen osaamiseen ja innovaatioihin
- vahvistuminen Global-Asia Hub’ina
- talousrakenteiden uudistaminen – liiketoimintaympäristön vahvistaminen
- tutkimuksen ja kehityksen kaupallistaminen
- energiatalouden järkeistäminen
- maan tuottavuuden tehostaminen
- erityislaatuisen globaalin kaupungin rakentaminen

ESC ehdottaa uuden 2,5 mrd. CET - aloitteen (Continuing Education and Training) laajentamista, joka tarjoaa yhä useammalle työntekijälle mahdollisuuden osaamisensa päivittämiseen. Aloitteen uskotaan olevan avainasemassa tuottavuuden nostamisessa. Sekä yritykset että työntekijät saavat rahalliset korvaukset koulutukseen osallistumisesta. Harjoittelua lisäämällä pyritään mahdollistamaan myös tiiviimpi yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä. CET-aloite tukee S$ 100 miljoonalla viiden vuoden ajan vanhempia ikäluokkia. Tavoitteena on säästää sosiaalikustannuksissa ja nostaa taloudellista tuottavuutta turvaamalla myös yli 50-vuotiaiden työkykyisyys. Seuraavan kahdenkymmenen vuoden kuluttua joka viides Singaporelainen on yli 65-vuotias. Työnantajia tuetaan ja kannustetaan palkkaamaan ja pitämään iäkkäämpiä työntekijöitä.

Avustuksin ja veromuutoksin kannustetaan yrityksiä investoimaan teknologiaan ja tuottavuutta edistäviin innovaatioihin. Tätä varten on perustettu laajamittainen ”Productivity and Innovation Credit”- järjestelmä, joka sisältää esim. 480 milj.$ vuodessa verohelpotuksina innovatiivisille pk-yrityksille. Budjetista rahoitetaan tutkimusta ja kehitystä, hankintoja, aineetonta omaisuutta, suunnittelua sekä automatisointia. Yritykset saavat verohuojennuksia investoinneista, jotka kohdistuvat uusiin innovaatioihin ja työntekijöiden koulutukseen. Avustukset ovat suunnattu ennen kaikkea ohjaamaan yritykset panostamaan uuteen teknologiaan ja tehokkaampaan suunnitteluun.

Tuottavuuden nostamisessa tärkein kohde on halvemman työvoiman rakennussektori, jolle kaavaillaan 250 milj. määrärahaa teknologian ja potentiaalin kehittämiseen ja paikallisten osaajien houkuttelemiseen. Rakennusalan yrityksille suunnattu määräraha kattaa neljänneksen uudesta 1 mrd. kansallisesta tuottavuusrahastosta (National Productivity Fund) joka luotiin tehostamaan tuottavuutta tietyillä teollisuuden aloilla.

Ulkomaisen työvoiman käyttöä pyritään tiukentamaan kiristämällä ulkomaalaisten työntekijöiden verotusta ja sekä yrityksen ulkomaisen työntekijän palkkaamisesta maksettavaa veroa. Tämän uskotaan kannustavan yrityksiä panostamaan tuotannon automatisointiin ja työntekijöiden kouluttamiseen ja tällä tavalla nostamaan työvoiman tuottavuustasoa. Suurimmat veronkorotukset kohdistuvat keskitason osaajiin ja rakennusalalle, missä muutokset näkyvät eniten. Rakennussektorilla työskentelee yli 200 000 ulkomaista työntekijää, joiden kuukausittaiset verot tulevat nousemaan heinäkuusta alkaen noin 10–30 S$. Veronkorotuksia on perusteltu sillä, että näin saadaan yritykset laajentamaan toimintaa ulkomaille sekä palkkaamaan korkeammin koulutettuja ammattitaitoisempia työntekijöitä.

Kysymys on herättänyt paljon kritiikkiä ja keskustelua. Ulkomainen työvoima on olennaista Singaporen taloudelle, mutta samalla halutaan turvata oman maan kansalaisten työllisyys - ja myös tyytyväisyys vaalien lähestyessä. Taustalla vaikuttavat myös sosiaaliset paineet. Kyseessä ovat erityisesti rakennussektorilla työskentelevät aasialaiset (erityisesti Bangladeshista ja Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Thaimaasta, Filippiineiltä). Korkeasti koulutettuja huippuosaajia houkutellaan edelleen maahan innokkaasti. Kriitikoiden mielestä korotuksilla pyritään pääsemään eroon vierastyövoimasta, millä ei loppujen lopuksi tule olemaan suuria vaikutuksia tuottavuuden nousuun.

Hallituksen mukaan pyrkimyksenä on vähentää riippuvuutta ulkomaisesta työvoimasta pitkällä tähtäimellä ja olla nostamatta ulkomaisten työntekijöiden osuutta työvoimasta. Päätökset tehtiin ennen kuin tiedettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen odotettua lupaavammista taloudellista kasvua koskevista tuloksista. Singaporessa on miljoona ulkolaista, joista työlupa on 856.000:lla. Näiden lisäksi maassa on puoli miljoonaa pysyvän oleskeluluvan saanutta (Permanent Residents).

ESC:n yhtenä strategiana on ankkuroida Singapore globaalina Aasian innovaatioihin ja yrittäjyyteen panostavana keskittymänä (Global Asia Hub for Innovation and Enterprise). Tarkoituksena on hyödyntää jatkossakin Singaporen erinomaista sijaintia Aasian kasvaviin markkinoihin nähden ja säilyttää maan asema porttina Aasiaan. Singapore haluaa tulla nähdyksi luotettavana, taloudellisten ja modernien palveluiden keskuksena sekä johtavana kuluttajamarkkinoiden keskittymänä.

Tavoitteena on rakentaa Singaporeen monipuolinen talous ja globaalisti kilpailukykyinen tuotantosektori. Vahvuuksia ovat maassa olevat monikansalliset yritykset ja kasvava innovatiivisten ja globaalisti kilpailukykyisten aasialaisten yritysten määrä. Kansainvälisten ja paikallisten pk-yritysten yhteistyötä vahvistetaan ja perustetaan S$1,5 miljardin pääomasijoitusrahasto paikallisten yritysten kasvun tukemiseksi seuraavien 10 vuoden aikana. Singaporelaisten yritysten määrä, joiden liikevaihto on yli $S 100 milj., on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana (280:sta 530:een 1998–2007). ESC uskoo, että lukumäärä voidaan kasvattaa tuhanteen seuraavan vuosikymmenen aikana.

Innovaatiopolitiikan tukeminen on yksi keskeisistä pitkän aikavälin keinoista talouskasvun ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Innovointikykyä ja valmiutta halutaan nostaa ja innovatiivisten toimintojen levinneisyyttä laajentaa. Hallitus panostaa tutkimuksen ja kehityksen edistämiseen mm. verohelpotuksin. Tavoitteena on tutkimuksen ja kehityksen kasvattaminen 3,5 % BKT:sta vuoteen 2015 mennessä. Painopiste on suunnittelujohtoisissa innovaatioissa, tuotekehityksessä ja näiden kaupallistamisessa.

Energiataloutta pyritään järkeistämään parantamalla energiaturvallisuutta ja kestävyyttä sekä monipuolistamalla energialähteitä. Investointeja kohdistetaan etenkin infrastruktuurin ja energiatehokkuuden kehittämiseen. Hinnoittelussa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset. Maan tuottavuutta tehostetaan, jotta turvataan tulevaisuuden kasvu ja edistetään yritysten sijoittumista ja tonttipaikkojen saantimahdollisuuksia. Liikenneväylien ja rantatonttien suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota.

Singaporen pyrkimyksenä on kehittyä eläväksi ja muista erottautuvaksi globaaliksi kaupungiksi, joka avoimuudellaan ja monipuolisuudellaan tarjoaa asukkailleen elämänlaatua ja turvallisen ympäristön. Samalla pyritään houkuttelemaan maahan erilaista osaamista kilpailukyvyn nostamiseksi. Houkuttelevuutta lisätään panostamalla edelleen kulttuurielämän kehittämiseen. Singapore mm. alentaa ulkomaisten esiintyjien verotusta, jotta maahan saataisiin lisää kansainvälisiä taiteilijoita. Tällä tuetaan hallituksen pyrkimystä tehdä Singaporesta erityinen taiteen ja viihteen keskus.

ESC:n raportissa mainitaan Suomi - Hong Kongin, Tanskan ja Australian ohella - maana, joka on onnistunut nostamaan tuottavuutta yksittäisillä sektoreilla. Singaporen tuottavuus tuotantoteollisuudessa ja palveluissa on 55–65% siitä mitä se on Yhdysvalloissa ja Japanissa (sama kuin Suomessa). Tuottavuuden kasvu on ollut Singaporessa noin 1 % viimeisen vuosikymmenen ajan. Suomen tuotantosektorin tuottavuuden todetaan kasvaneen 5.8 % vuosina 2000–2008, mikä heijastaa osittain aiemmin alkanutta teollisuuden rakennemuutosta. Monien pienten yritysten todetaan hyötyneen Nokian kaltaisten yritysten luomista mahdollisuuksista ja samalla kansalliset toimet kohdistettiin työvoiman kehittämiseen.

Vaalit lähestyvät

Hallituksen suurimmat haasteet liittyvät pääministeri Leen mukaan talouden rakennemuutokseen, poliittisen järjestelmän uudistamiseen sekä väestön ikääntymiseen. Väestö olisi hallituksen mukaan saatava kasvamaan 20 vuoden kuluessa, jotta suuremmilta ongelmilta vältyttäisiin. Poliittisen järjestelmän uudistaminen on pitkäaikaisin ja vaikein tehtävä, jota koskeva keskustelu on hyvin rajoitettua.

Singaporen parlamenttivaalit pidetään viimeistään keväällä 2011. Tarkkaa ajankohtaa ei ole päätetty, mikä antaa hallitukselle mahdollisuuksia taktikointiin. Spekulaatiot vaalien ajankohdasta ovat jatkuneet pidemmän aikaa ja monet ovat arvelleet, että ne pidettäisiin jo kuluvan vuoden aikana. Tälle saattaisi antaa lisätukea juuri julkistetut odottamattoman myönteiset talousluvut. Yhtenä todennäköisenä vaalien ajankohtana voi olla tammikuu 2011.

Vaalispekulaatioita ovat vauhdittaneet muutamat alkuvuonna tehdyt parlamentaariset muutokset: hallitus on mm. lisännyt vaalipiireihin kuulumattomien mahdollisuuksia ja yhden edustajan vaalipiirien lukumäärää sekä vakiinnuttanut Nominated MP – järjestelmän (parlamenttiin valitaan 9 jäsentä vaalien ulkopuolelta kahdeksi vuoden kerrallaan). Koko maan itsenäisyyden ajan hallinnut PAP-puolue (People’s Action Party) on edelleen keskeisin vaikuttaja. Oppositiopuolueet ovat hieman aktivoituneet ja maahan on perustettu uusi United Singapore Democrats -puolue, mutta opposition vaikutusmahdollisuudet ovat edelleen rajatut.

Economic Strategies Committeen raportti on luettavissa osoitteessa:

http://www.esc.gov.sg/attactments/ESC%20Main%20Report.pdf(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Budjetti 2010 pääkohdat luettavissa osoitteessa:

http://www.mof.gov.sg/budget_2010/key_initiatives/index.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Kuva: kevinzhengli, flickr.com(Linkki toiselle verkkosivustolle), ccby3.0(Linkki toiselle verkkosivustolle)