Italian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Italialla on käynnistyneen talouskasvun, EU:n elvytysvarojen ja suurten systeemireformien ansiosta historiallinen tilaisuus uudistua. Kaikkea vihreään ja digitaaliseen siirtymään vaadittavaa osaamista ei Italiasta löydy, ja tähän muutostyöhön suomalaisyrityksillä on annettavaa. Nyt on oikea aika etsiä paikallisia kumppaneita, joiden kanssa voi valmistautua seuraavina vuosina ennakoitavissa oleviin laajoihin julkisiin kilpailutuksiin. Samaan aikaan yksityisen sektorin kysyntä pysyy virkeänä. Käynnistynyt laaja oikeusjärjestelmäreformi edesauttaa myös bisneksen tekemistä Italiassa.

Koronapandemiasta huolimatta Italian talouden ennakoidaan vuonna 2022 elpyvän yli neljän prosentin vauhdilla tuotannon ja viennin vetäminä. Suurlähetystöä vahvistettiin kesällä 2021 kahdella TF-erityisasiantuntijalla, vahvempien resurssien myötä TF-tiimi pystyy proaktiivisemmin identifioimaan markkinamahdollisuuksia ja palvelemaan suomalaisyrityksiä.

Maassa toimii kuutisenkymmentä suomalaista tytäryhtiötä IT-sektorista lääketeollisuuteen. Team Finland-tiimin vuoden 2022 työssä korostuvat:

1) Terveys- ja hyvinvointiteknologia (mm. tulevaisuuden sairaalat ja ikääntyvien terveydenhoito),

2) Älykäs liikkuminen (kuten satama- ja lentokenttäreformit),

3) Valikoidut digitalisaatioteemat (kuten avaruustalous ja kyberturvallisuus),

4) Kestävyys ja kiertotalous (mm. kiertotalousratkaisut ja kestävä muotiteollisuus),

Etenkin yllä olevilla sektoreilla suomalaisen tarjonnan ja italialaisen kysynnän kohtaaminen on näköpiirissä. Suomalaisen tarjonnan tunnetuksi tekeminen ja verkostoituminen ovat vienninedistämistyön ytimessä. Yksi kuluneen vuoden keskeinen teema on ollut suhteiden luominen suurimpiin italialaisiin satamiin. Näiden vihreä ja digitaalinen siirtymä synnyttää uutta kysyntää.

Roomassa toimii kolme suurta YK-järjestöä (FAO, Maailman ruokaohjelma ja IFAD), joiden relevanteista hankintakilpailuista Team Finland –tiimi jakaa tietoa.

 

EU:n elpymisvälineen varat ja Italian uudistuminen

Kuluneen vuoden aikana hallitus on ryhtynyt laajoihin systeemireformeihin kuten oikeusjärjestelmä- ja kilpailuoikeusuudistuksiin, joiden toivotaan lisäävän ulkomaisia investointeja. Italian on määrä saada EU:n RRF-elpymisvälineen kautta 191,5 mrd euroa lainoina ja suorina tukina vuoteen 2026 mennessä. EU:n komissio on hyväksynyt maan kansallisen elvytyssuunnitelman, jonka mukaisesti varoista n. 64 % on käytettävä vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Tämä merkitsee mittavia panostuksia mm. 5G- ja valokuituverkkosektorille, julkishallinnon digitalisoimiseen ja kyberturvan kohentamiseen. Vihreä siirtymä toteutuu mm. uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta lisäämällä.

Italian odotetaan toteuttavan elvytyshankkeet EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa. Hallitus julkaisee päivityksiä elvytyshankkeista täällä: https://italiadomani.gov.it/en/home.html(Linkki toiselle verkkosivustolle). Kaikkea tarvittavaa osaamista ei Italiasta löydy, ja nyt onkin oikea aika etsiä italialaisia kumppaneita, joiden paikallistuntemuksen avulla tarjouskilpailuissa voi menestyä. Kunnilla ja aluehallinnoilla on suuri vastuu hankkeiden toteuttajina. TF-tiimi tukee kiinnostuneita suomalaisyrityksiä tiedonhankinnassa. Vihreän ja digitaalisen siirtymän lisäksi suomalaistarjonnan kannalta kiinnostavia sektoreita ovat sairaalarakennushankkeet, etähoitoteknologian lisääminen ja koululuokkien päivittäminen digiaikaan.