Islanti vapauttaa pääomakontrollin yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä

Islanti vapauttaa pääomakontrollin yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä

Islannin parlamentti hyväksyi 11. lokakuuta 2016 yksimielisesti hallituksen lakiesityksen pääomakontrollin vapauttamisesta. Lakimuutos antaa kansalaisille ja yrityksille vapauden siirtää varoja Islantiin ja Islannista sekä suorittaa valuuttakauppoja. Uusi lainsäädäntö vapauttaa merkittävästi Islannin pääomakontrollia ja sen odotetaan vauhdittavan Islannin voimakasta talouskasvua entisestään.Tällä hetkellä Islannin talous kasvaa vuosittain noin neljän prosenttiyksikön vauhtia.

Kuva: Christa Blomberg
Kuva: Christa Blomberg

Vuoden 2008 pankkikriisin seurauksena Islannissa käyttöön otettu pääomakontrolli toimi keinona ehkäistä pääoman ulosvirtausta Islannista. Pääomakontrollilla oli toivottu vaikutus kruunun vaihtokurssiin ja Islannin kruunun kurssi vahvistuu edelleen. Kruunun vakaan kurssin ansiosta yksityinen sektori pystyi ratkaisemaan pankkikriisin seurauksena kohtaamansa velkaongelmat.

Islannin parlamentti hyväksyi 11. lokakuuta 2016 yksimielisesti hallituksen lakiesityksen pääomakontrollin vapauttamisesta. Lakiesityksen hyväksymisen seurauksena voimaan astuivat seuraavat muutokset:

  • Islantilaisten suoria sijoituksia ulkomaille ei rajoiteta, mutta ne vaativat Islannin keskuspankin vahvistuksen
  • Valuuttamääräiset rahoitusvälinesijoitukset ja ulkomaisten lainojen maksaminen sallitaan tiettyyn määrään asti
  • Yksityishenkilöt saavat luvan ostaa kalenterivuodessa yhden kiinteistön ulkomailta hinnasta riippumatta
  • Kevennetään asukkaiden valuuttavarojen kotiuttamisvaatimuksia
  • Kevennetään tai vapautetaan kokonaan rajoitukset koskien valuutan ostamista matkoja varten
  • Islannin keskuspankki saa valtuudet kerätä lisätietoja voidakseen edistää taloudellista vakautta sekä hinnanvakautta

Lain toinen osa astuu voimaan vuoden 2017 alusta, jolloin nostetaan valuuttamääräistä rahoitusvälinesijoitusten investointikattoa. Myös vapaammat ehdot talletuksien siirroille sekä ulkomaanvaluutan ostamiselle astuvat voimaan. Muutosten myötä yksilöillä on mahdollista siirtää talletuksiaan ja arvopapereitaan Islannista ja Islantiin sekä käydä arvopaperikauppaa ulkomailla tietyin rajoituksin. Ensi vuoden alussa Islannissa arvioidaan myös uudelleen, voidaanko pääomakontrolli vapauttaa kokonaan.

Pääomakontrollia on purettu kolmessa vaiheessa

Islannin pääomakontrollia on purettu kolmessa vaiheessa vuoden 2015 kesäkuusta lähtien ja sen tavoitteena on ollut vapauttaa yksityishenkilöiden ja yritysten pääomasiirrot Islannista ja Islantiin sekä antaa vapaus valuuttakauppojen suorittamiseen.  Ensimmäinen vaihe käsitti kaatuneiden pankkien konkurssipesien velkojen hoitamisen rakennesopimuksen avulla.

Toinen vaihe käsitteli ulkomaalaisilla tai Islannin kansalaisilla hallussa olevia Islannin kruunuja ulkomailla, eli niin sanottuja offshore krona –varoja. Vuoden 2016 kesäkuussa järjestetty huutokauppa oli viimeinen ja suurin 23 huutokaupan sarjassa, johon offshore-kruunujen omistajat oli kutsuttu ostamaan ulkomaan valuuttaa ennen pääomakontrollin purkamisen seuraavaa vaihetta. Kyseiset varat eivät ole olleet vaihdettavissa ulkomaan valuuttaan eikä niitä ole ollut mahdollista viedä pois Islannista. Syynä kontrollille oli se, että varojen vienti voisi aiheuttaa kruunun vaihtokurssin jyrkän laskun.

Yhdysvaltalaisten riskirahastojen uskotaan boikotoineen huutokauppaa ja ne ovatkin valittaneet huutokaupasta EFTA:n valvontaviranomaiselle sekä valmistelevat Islannin valtion haastamista oikeuteen huutokaupan mahdollisen perustuslainvastaisuuden vuoksi.

Nyt voimaan astuneiden lakimuutosten seurauksena pääomakontrolli koskee enää muutamia, erittäin rikkaita yksilöitä sekä offshore krona –haltijoita. Lakiesitys oli valmisteltu IMF:n suositusten mukaisesti ja sitä ohjaavina periaatteina olivat taloudellinen vakaus ja yleinen etu.

Islannin talous vahvassa kasvussa

Islannin talous on tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa, inflaatio on alhainen ja kasvavan matkailun myötä Islantiin virtaa merkittävästi pääomaa. Valtion budjetti on ollut kahtena peräkkäisenä vuonna ylijäämäinen, joka on mahdollistanut valtion velan vähentämisen.  Islannin BKT on kasvanut 15.4 miljardiin EUR (2,205 mrd. ISK) ja pienestä väkiluvusta johtuen Islannin BKT on asukasta kohden korkea. Kansainvälisessä vertailussa Islanti asettuu sijalle 22, kun BKT suhteutetaan asukasta kohden.

Islannin viime vuosien voimakas talouskasvu perustuu vientisektorin ja erityisesti turismin voimakkaaseen kasvuun, jonka ansiosta pääomakontrolli kyetään nyt vapauttamaan yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä. Maan työllisyystilanne on parantunut samaa tahtia talouden kanssa ja työttömyysaste on tällä hetkellä noin 2 %. Samanaikaisesti esimerkiksi rakennusalalla on jopa työvoimapulaa.

Pääomakontrollin vapauttaminen on merkittävä edistysaskel Islannin liiketoiminnalle ja sen odotetaan vauhdittavan Islannin talouskasvua entisestään. Pääomakontrolli on viimeisen kahdeksan vuoden aikana hidastanut kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten kasvua. Kansainvälisten yritysten vienti kasvoi ennen pankkikriisiä vuosittain noin 8 %, mutta pääomakontrollin seurauksena kasvu putosi 2 %:iin vuodessa. Pääomakontrollin vapauttamisen ja vahvan talouskasvun ansiosta Islannin talouden ennustetaan pitävän yllä nykyistä talouden kehitystä ainakin parin seuraavan vuoden ajan.

Pihla Pitkänen

Kirjoittaja työskentelee CIMO-harjoittelijana Suomen suurlähetystössä Reykjavíkissa.

vientiyritykset