Intia: nopeampaa, kestävämpää ja inklusiivisempaa kasvua

Intia: nopeampaa, kestävämpää ja inklusiivisempaa kasvua

Intian viisivuotissuunnitelma 2012–2017 tähtää nopeampaan, inklusiivisempaan ja kestävämpään kasvuun keskimäärin kahdeksan prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla. Painopistealueita ovat makrotaloudellinen tasapaino, infrastruktuurikehitys sekä energia, ympäristö, vesi, koulutus ja terveys. Toimeenpanossa halutaan kiinnittää entistä enemmän huomiota liittovaltio-, osavaltio- ja paikallistason keskinäiseen koordinaatioon sekä yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan osallistamiseen.

Intiassa riittää inhimillisiä voimavaroja. Niihin halutaan panostaa lisää parantamalla esimerkiksi koulutusmahdollisuuksia. Kuva: Jahapaula, ccby 2.0Intiassa riittää inhimillisiä voimavaroja. Niihin halutaan panostaa lisää parantamalla esimerkiksi koulutusmahdollisuuksia. Kuva: Jahapaula, ccby 2.0

Pääministeri Manmohan Singhin johdolla toimiva Intian kansallinen kehitysneuvosto (National Development Council, NDC) – liittovaltiotason poliittisen johdon ja osavaltioiden pääministerit kokoava kokous – antoi 27.12.2012 muodollisen hyväksyntänsä Intian viisivuotissuunnitelmalle 2012–2017. Suunnitelma tähtää ”nopeampaan, inklusiivisempaan ja kestävämpään” kasvuun.

Suunnitelmakaudella tavoitellaan kahdeksan prosentin BKT-kasvua; tämänhetkiseltä vajaan kuuden prosentin tasolta pyritään suunnitelmakauden lopulla yhdeksään prosenttiin. Vielä vuosi sitten puhuttiin yli yhdeksän prosentin keskimääräisestä kasvutavoitteesta koko kaudelle.

Suunnitelmakausi alkoi kuluvan budjettivuoden 2012–2013 käynnistyessä 1.4.2012, jolloin suunnitelman piti alun perin olla valmis. Liittovaltiohallitus hyväksyi luonnoksen lokakuun alussa, minkä jälkeen keskustaso on käynyt luonnoksesta viimeisiä konsultaatioita osavaltioiden kanssa. Kaiken kaikkiaan suunnitelmaa valmisteltiin laaja-alaisessa kuulemisprosessissa.

”Kaikkea ei voida tehdä heti”

Suunnitelman perustana ovat globaalitalouden heikentynyt kehitys samoin kuin Intian talouskasvun hidastumisen taustalla olevat kotimaan talouden tunnetut pullonkaulat: valtiontalouden ja vaihtotaseen alijäämät, korkealla pysyvä inflaatio sekä infrastruktuurikehityksen esteet.

Keskeisiä haasteita ovat lyhyemmällä tähtäimellä investointitoiminnan kiihdyttäminen infrastruktuurihankkeiden toimeenpanon nopeuttamiseksi ja pidemmällä tähtäimellä kestävää kasvua tukevan ja Intian vahvuuksia hyödyntävän politiikan toteuttaminen. Oleellista on kehityksen kannalta tärkeimpien osa-alueiden tiedostaminen – ”kaikkea ei voida tehdä heti” – sekä julkisen ja yksityisen sektorin kuten myös liittovaltio- ja alemman tason sekä kansalaisyhteiskunnan välinen yhteistyö.

Suunnitelmassa tiedostetaan, että Intian kansainvälistaloudellisella ja -poliittisella asemalla ja yhteistyöllä tulee olemaan tärkeä merkitys kehitystavoitteiden saavuttamisessa.

Kasvua, mutta kestävästi

Nopeampaa kasvua tarvitaan kehityksen inklusiivisuuden lisäämisen mahdollistamiseksi. Inklusiivisuus ymmärretään köyhyyden yleisenä vähentymisenä, sosio-ekonomisten ryhmien välisten erojen kaventumisena, kasvun alueellisena tasapainottumisena, väestön tuloerojen pienentymisenä sekä koko Intian väestön voimaannuttamisena osallistumaan kehityksensä muotoilemiseen.

Kestävällä kasvulla viitataan talouskasvun ympäristövaikutusten aiempaa parempaan huomioimiseen. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään energiantuotannon ympäristövaikutusten minimoimiseen. Uusiutuvien energianlähteiden hyväksikäyttöä lisätään. Ydinenergia nähdään seuraavien parinkymmenen vuoden aikana potentiaalisimpana energianlähteenä sähköntuotannon hiilisidonnaisuuden vähentämiseksi.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa Intia pitäytyy aiemmin todetussa tavoitteessaan vähentää BKT:nsä päästöintensiteettiä 20–25 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä; jo aiemmin myös hallituksen taholta on ilmaistu, että jo tällä hetkellä suunnitelluilla toimilla jopa yli 30 prosentin päästöintensiteetin vähennys on mahdollista.

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään maaperän kuntoon ja tuottavuuteen, maankäytön rationalisointiin sekä vedenkäytön tehostamiseen ja vesihallinnon uudistamiseen. Asiantuntijaryhmä ryhtyy työstämään mallia vihreän kirjanpidon toteuttamiseksi Intiassa. Nopeampaa, inklusiivisempaa ja kestävämpää kasvua mitataan 25 ydinindikaattorilla.

Inhimillisten voimavarojen hyödyntäminen

 Inhimillisten voimavarojen osalta tarvitaan lisäpanostusta intialaisten eliniän pidentämiseen ml. ravitsemuksen, terveydenhoitojärjestelmän sekä puhtaan veden ja sanitaation saatavuuden parantamiseen sekä koulutusjärjestelmän ja erityisesti ammattikoulutuksen kehittämiseen.

Informaatio- ja viestintäteknologiaa tullaan hyödyntämään entistä enemmän inhimillisten voimavarojen valjastamisessa. Institutionaalisten voimavarojen parantaminen edellyttää muun muassa julkisen sektorin päätöksentekoprosessien uudistamista, julkisten palveluiden jakelun tehostamista, lukumäärältään koko ajan lisääntyvien sääntelyelinten asiantuntemuksen ja tehokkuuden lisäämistä sekä tieteen ja teknologian valjastamista entistä paremmin kasvun ja kehityksen edistämiseen.

Infrastruktuurirakentamisessa korostuvat voimantuotannon, televiestintäsektorin, tiestön, rautateiden, lentokenttien ja satamien kehittäminen sekä näiden edellyttämien rahoituspalveluiden parantaminen; suunnittelukauden infrastruktuurirahoituksesta noin puolet odotetaan tulevan yksityissektorilta.

Toteutukseen ei riitä ”business as usual”

Pääministeri Singh korosti NDC-kokouksen yhteydessä, ettei käsissä oleva suunnitelma ole kiveen hakattu ohje vaan sitä voidaan tarkastella suunnitelmakauden aikana tarpeen mukaan. Alennettukin kasvutavoite vaatii radikaaleja toimenpiteitä eikä ole mikään business as usual -skenaario.

Paljon suunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa on osavaltioiden toimien varassa; osavaltiopääministerit korostivat NDC-kokouksessa liittovaltiolta saatavien valtionapujen riittävyyden merkitystä sekä energiansaannin ongelmiin puuttumista. Pääministeri Singh painotti energian hinnoittelun uudistamisen tarvetta. Valtiovarainministeri Chidambaram muistutti valtiontalouden tasapainottamisen vaativan myös kivuliaita päätöksiä.

Suunnitelma ja muuta siihen liittyvää materiaalia on luettavissa Intian suunnittelukomission (Planning Commission) sivustolla:

http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/12thplan/welcome.html(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Juha Pyykkö