Hongkong määrittelee kilpailulakinsa suuntaviivoja

Hongkong määrittelee kilpailulakinsa suuntaviivoja

Kilpailulain edellyttämät toimielimet, kilpailulautakunta ja kilpailuoikeus perustetaan Hongkongiin tämän vuoden aikana. Tulevan kilpailulautakunnan ensimmäinen tehtävä on luonnostella toimijoille tarkoitettuja suuntaviivoja lain toimeenpanosta. Ensimmäisten tapausten käsittelyyn menee kuitenkin vielä aikaa. 

Hongkongin yltiövapaa markkinatalous sorvaa itselleen kilpailulakia. Kuva: Andy Qiang, ccby 2.0Hongkongin yltiövapaa markkinatalous sorvaa itselleen kilpailulakia. Kuva: Andy Qiang(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), ccby 2.0

Hongkongin kilpailulaki hyväksyttiin kesällä 2012. Laki tulee koskemaan yksityisiä henkilöitä, yrityksiä, organisaatioita, kauppayhdistyksiä ja muita yhteisöjä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Laki ei koske julkisoikeudellisia toimijoita. Marraskuussa 2012 sovitun aikataulun mukaan lain toimeenpano alkoi tammikuussa 2013 kilpailulautakunnan perustamisella, jonka tehtävänä on alkaa luonnostella tarvittavia suuntaviivoja lain tulkinnasta ja toimeenpanosta.

Kilpailulautakunta saa valtuudet käynnistää tutkinnan ja viedä tapaukset kilpailutuomioistuimen kuultaviksi. Toimijat voivat pyytää lautakunnan etukäteisselvitystä itseään koskevista lain määräyksistä ja niistä vapauttavista seikoista. Epäillessään vakavaa lainloukkausta kilpailulautakunta voi lähettää ennakkovaroituksen ja ehdotuksen tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi lautakunta varoittaa asianosaisia, mikäli on viemässä asiaa kilpailuoikeuteen.

Käytännesäännöt ehkäisevät kilpailun häiriintymistä

Hongkongiin perustetaan elokuussa myös kilpailutuomio-istuin, joka voi määrätä sakot rikkomuksista. Sen päätöksistä voi valittaa valitustuomioistuimeen. Kilpailulain käytännesääntö 1. kieltää taloudellista toimintaa harjoittavien väliset sopimiset (ei pelkästään kirjalliset sopimukset) tai yhdessä sovitun toiminnan, joka tähtää tai vaikuttaa Hongkongissa kilpailua ehkäisevästi, rajoittavasti tai vääristävästi.

Hinnoista tai hintapolitiikasta sopiminen suoraan tai välillisesti hintatietoja välittäen kuuluu tämän säännön piiriin, samoin kuin tietojen vaihto tarjouskilpailuihin osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä. Yhteistarjousten suunnittelusta tulee informoida etukäteen. Markkinaosuuksista sopiminen toimijoiden kesken joko tuote-, alue- tai asiakaspiirikohtaisesti saattaa sekin muodostua lainrikkomukseksi. Lain piiristä on vapautettu toimijat, joiden vuosittainen liikevaihto ei ylitä 200 miljoonaa Hongkongin dollaria (noin 20 miljoonaa euroa), ellei kyseessä ole vakavaksi katsottava kilpailun vastainen toiminta. 

Käytännesääntö 2. kieltää toimijaa, joka pitää hallussaan oleellista markkina-asemaa, ryhtymästä kilpailu estävään, rajoittavaan tai vääristävään toimintaan. Lain ulkopuolelle on jätetty toimijat, joiden

edellisvuotinen liikevaihto jää alle 40 miljoonan dollarin. Oleellista markkina-asemaa ei ole määritelty, vaan sen sijaan laki tarjoaa luettelon joistakin tällaisen markkina-aseman syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Näitä ovat esimerkiksi vähintään 25 prosentin markkinaosuus, mahdollisuus hinnanmääräämiseen, kilpailijoiden markkinoillepääsyn estäminen tai muu suuntaviivoissa tarkemmin määriteltävä tekijä.   

Kuinka yltiövapaa markkinatalous aikoo valvoa kilpailua?

Laki kieltää myös fuusiot, jotka voivat vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan kilpailua vähentävästi. Toistaiseksi määräys koskee vain telealan lisenssinhaltijoita. Maksimirangaistus lain rikkomisesta voi olla 10 prosenttia Hongkongin liikevaihdosta korkeintaan kolmelta vuodelta.  

Lainvalmistelijoiden ja toimeenpanijoiden opastus kuuluu Hongkongissa toimivalle ulkomaiselle yritykselle uuden kilpailulain suhteen. Tällä ei ole kuitenkaan suurta vaikutusta, ellei kyseessä hallitsevaa markkina-asemaa hallussaan pitävä yritys. Vaikka laki on voimassa ja aikataulusta sovittu, niin ensimmäiset tapaukset, joissa uutta lakia sovellettaisiin, ovat vielä vuosien päässä.

Hongkongissa korostetaan, että kokemusten keräämiseen käytännesääntöjen luonnostelua varten tulee käyttää riittävästi aikaa. Vaikka kilpailulain suuntaviivojen määrittely ei ole helppoa missään oloissa, tulee Hongkongissa edetä asiassa erityisen asiantuntevasti.

Liike-elämän toimijat odottavat, että yltiövapaana markkinataloutena tunnetussa Hongkongissa aggressiivisen kilpailun raja sääntelyssä ei tule vastaan liian aikaisin. Hongkongin elinkeinoelämällä on vahva usko siihen, että markkinatoiminnan mahdollisesti aikaansaamat viat on helpompi korjata usein markkinoiden itsensä, kuin epäonnistuneen sääntelyn toimesta.

Annikki Arponen