Helmijoen suiston kehityssuunnitelma vuosiksi 2008–2020

Kiinan Helmijoen suistosta yhdessä Hongkongin ja Macaon kanssa rakennetaan globaalisti kilpailukykyinen ja voimakas alue. Suunnitelma on kokeilu ja malli muille provinsseille.

Kiinan hallitus hyväksyi joulukuun viimeisenä päivänä 2009 Helmijoen suiston kehityssuunnitelman vuosiksi 2008–2020. Suunnitelma julkistettiin Pekingissä 9. tammikuuta 2009.

Kantonissa Guangdongin ulkoasiaintoimisto yhdessä reformi- ja kehityskomission NDRC:n kanssa järjesti 27. helmikuuta 2009 pääkonsulaateille ja tiedotusvälineille suunnitelmasta tiedotustilaisuuden. Toinen tiedotustilaisuus luvattiin järjestää myöhemmin, jolloin olisi mahdollista esittää kysymyksiä. NDRC:n laatimassa laajassa suunnitelmassa on 12 osaa. Suunnitelman englanninkielinen lyhennelmäkin käsittää 124 sivua. Suunnitelman mukaan Helmijoen suistosta yhdessä Hongkongin ja Macaon kanssa rakennetaan "globaalisti kilpailukykyinen ja voimakas Aasian ja Tyynenmeren alue". Guangdongin kehittäminen tulee olemaan siten kokeilu ja malli muille provinsseille jatkossa. Suunnitelmassa korostetaan erityisesti yhteistyötä Hongkongin ja Macaon kanssa. Infrastruktuurin rakentamisen ohella suunnitelmassa käsitellään muun muassa teknologisten innovaatioiden, ympäristönsuojelun ja sosiaalipalvelujen kehittämistä.

Taustaa kasvusuunnitelmille

Guangdongin provinssin talouskasvu on ollut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana keskimäärin 15 prosenttia vuosittain. Viime vuosinakin kasvu on ylittänyt 10 prosenttia. Kasvun perustana on ollut vienti, jonka osuus Kiinan viennistä on ollut lähes kolmannes.

Huolimatta nopeasta kasvusta talouskehitykseen ei ole oltu tyytyväisiä, sillä teollisuuden rakenne on liian yksipuolinen. Jo vuosina 1998–2002 toimineen puoluesihteeri Li Changchunin aikana huomattiin, että teollisuuden jalostusastetta tulisi nostaa. Tuloksia ei kuitenkaan saatu aikaan ja Li Changchun siirtyi Pekingin politbyroon pysyvään toimikuntaan. Seuraavan puoluesihteerin, Zhejiangista tulleen Zhang Dejiangin (2002–2007) "lempilapsi" oli koulutus. Hänen aloitteestaan rakennettiin Kantoniin yliopistokaupunki 100 000 opiskelijalle. Yliopistoon sijoitettiin useiden muiden yliopistojen tiedealoja.

Parantaakseen Guangdongin kilpailukykyä puoluesihteeri Zhang Dejiangin aloitteesta luotiin Pan Helmijoen suunnitelma. Suunnitelma sai alkuvaiheessa paljon huomiota. Sen tarkoituksena oli lisätä yhteistyötä yhdeksän eteläisen provinssin sekä Hongkongin ja Macaon kanssa. Zhangin tavoitteena oli lähinnä turvata Guangdongille raaka-aineiden ja energian saanti ja korostaa omaa asemaansa Etelä-Kiinan johtajana. 9+2-yhteistyö oli tuomittu epäonnistumaan, sillä kukaan ei selvittänyt, haluavatko eri provinssit, kuten esimerkiksi Hunan ja Jiangxi, tehdä yhteistyötä. Yhteistyö eri provinssien välillä on Kiinassa vaikeata, sillä yhteistyö ei toimi edes Kantonin ja Shenzenin välillä.

Kiinan hallitus näki jo viisi vuotta sitten, että Guangdongin teollisuuden rakennetta tulee korjata, sillä se oli menettänyt jo silloin kilpailukykyään. Prosessiteollisuuden osuutta viennistä haluttiin supistaa, ja arvonlisäverojen palautuksia alettiin vähentää. Myös vuosi sitten voimaansaatettu työsopimuslaki lisäsi teollisuuden kustannuksia, samoin kuin minimipalkkojen tarkistukset. Puoluesihteeri Zhang Dejiang noudatti hallituksen linjaa, mutta ei muuten edistänyt teollisuuden rakennemuutosta.

Puoluesihteeri Zhang Dejiangin siirryttyä varapääministeriksi Pekingiin vuoden 2007 lopulla uudeksi Guangdongin puoluesihteeriksi tuli Wang Yang. Anhuista kotoisin olevalla Wangilla oli monipuolinen kokemus eri tehtävistä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän oli Chongqingin puoluejohtaja. Sitä ennen hän toimi Pekingissä kansallisessa kehitys- ja reformikomissiossa sekä varapääsihteerinä valtioneuvostossa. Wang Yangilla oli siten jo tullessaan Guangdongiin hyvät yhteydet Pekingiin ja kokemusta NDRC:n työstä. Wangin moderneihin näkemyksiin on vaikuttanut merkittävästi Alibaba.com-yhtiön luoja Ma Yun, joka on Wangin läheinen ystävä. Wangin mukaan Guangdongin tulisi panostaa niin sanottuun Alibaba-malliin, jolloin kauppaa käytäisiin yhä enemmän internetin avulla. Tämä tulisi auttamaan Guangdongia kestävään kehitykseen.

Työryhmät selvittämään sopivaa mallia

Aloittaessaan puoluejohtajana Guangdongissa runsas vuosi sitten Wang Yang tiesi jo Guangdongin ongelmista. Hän asetti välittömästi 12 tutkimusryhmää selvittämään provinssin talous- ja teollisuuskysymyksiä kolmen kuukauden ajan. Työryhmät esittivät ratkaisuksi Guangdongin elinkeinorakenteen ongelmiin niin sanottua tuplasiirtoa:

  • Matalan jalostusasteen omaava, työvoimavaltainen ja usein saastuttava teollisuus tulee siirtää pois Helmijoen suistosta provinssin muihin osiin
  • Siirtotyöläiset tulee siirtää myös pois Helmijoen suistosta, sillä muuten on vaikea saada alueelle korkeasti koulutettua työvoimaa, kuten lakimiehiä, rahoitusasiantuntijoita pankkiireita ja teollisuuden asiantuntijoita jne.

Selvitysten mukaan Guangdongin teollisuustuotanto on keskittynyt liian paljon Helmijoen suistoon. Provinssin kansantuotteesta Helmijoen suistossa on 80 prosenttia ja viennistä 90 prosenttia. Alue on yksinkertaisesti täynnä työvoimavaltaista teollisuutta. Tehdäkseen tilaa korkeamman jalostusasteen teollisuudelle työvoimavaltainen teollisuus tulee siirtää kauemmas. Toisena päähuomiona oli, että siirtotyöläisten tulee seurata teollisuuden mukana, jotta alueen talouden rakennemuutos voi onnistua.

Monet viranomaiset ja teollisuuden edustajat olivat eri mieltä työryhmän suositusten kanssa. Esimerkiksi Dongguanissa useimmat pysyvät asukkaat ovat verrattain tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen, sillä he saavat runsaasti tuloja maidensa vuokraamisesta ulkomaisille yrityksille.

Wang puolusti viime vuonna julkisesti näkemyksiään tuplasiirrosta kehottaen Guangdongin virkamiehiä luovaan ajatteluun. Wangin "free your mind" -sanoma tuli monelle virkamiehelle tutuksi.

Viime kesän aikana Guangdongin viennin ongelmat sekä työttömyys lisääntyivät edelleen ja tuhansia yrityksiä lopetti toimintansa. Pääministeri Wen Jiabao vieraili kolme kertaa Guangdongissa tutustumassa tilanteeseen. Samalla hän yritti taivutella Wangia muuttamaan mielensä ja lykkäämään tuplasiirron toimeenpanoa. Wen Jiabaon argumenttina oli, että jos Helmijoen suiston vierastyöläiset menettävät työpaikkansa ja palaavat sisämaan provinsseihin, koituu siitä sosiaalisia ongelmia. Wang Yang ei halunnut pysäyttää tuplasiirtoa eikä Guangdongin teollisuuden jalostusasteen nostamista. Ratkaisevaa oli, että hän sai tukea itse presidentti Hu Jintaolta, joka kannatti myös Helmijoen suiston teollisuuden modernisointia.

Presidentti Hu Jintaon tuki Wang Yangille on muutenkin ollut näkyvää. Koskaan aikaisemmin hän ei ole osallistunut Kiinan kansankongressissa Guangdongin alakomitean kokouksiin. Nyt maaliskuun istuntokaudella Hu Jintao on osallistunut kokouksiin ja tukenut Wangia.

Helmijoen suiston kehityssuunnitelmasta saatiin siten aikaan kompromissi Wang Yangin ja pääministeri Wen Jiaobaon välillä. Suunnitelma sinänsä on Kiinassa ainutlaatuinen, sillä millään muulla provinssilla tai alueella ei ole keskushallituksen hyväksymää suunnitelmaa.

Suunnitelman pääkohdat

Infrastruktuurin kehittäminen

Suunnitelmassa tuodaan esille laajasti Helmijoen suiston liikenneyhteyksien parantaminen. Erityisesti siinä painotetaan junaradan rakentamista, jolloin intercity-juna tulee yhdistämään Kantonin Dongguaniiin, Shenzheniin ja Zhuhaihin. Moottoriteitä tullaan samoin rakentamaan lisää siten, että vuoteen 2012 niitä on alueella 3 000 kilometriä. Samoin tullaan laajentamaan lentokenttiä ja laajentamaan muun muassa raskasta teollisuutta kuten terästehtaita.

Hongkongin-Macaon-Zhuhain yhdistävä valtava silta/tunneli mainitaan myös suunnitelmassa. Sen rakentaminen aloitetaan tämän vuoden lopulla. Kustannusarvio on noin 3,5 miljardia euroa. Suunnitelma tukee myös vientiin suuntautunutta teollisuutta sekä työvoimavaltaista teollisuutta. Suunnitelmassa yhdistetään Guangdongin omat suunnitelmat sekä keskushallituksen elvytyspaketin osat. Tarkoituksena on luoda työpaikkoja mm vierastyöläisille, jotta he eivät joutuisi palaamaan takaisin sisämaan provinsseihin. Tätä suunnitelman osaa pääministeri Wen erityisesti kannatti.

Moderni teollisuusjärjestelmä

Suunnitelman mukaan Kiina tulee antamaan Helmijoen suistolle suuremman autonomian sekä tukemaan sitä sen tutkimushankkeissa. Nykyistä teollisuuden rakennetta tullaan parantamaan. Kantavana voimana tulee olemaan kaksi teollisuuden klusteria eli moderni palveluteollisuus ja kehittynyt valmistava teollisuus. Seuraavien neljän vuoden kuluessa provinssi tulee rakentamaan lukuisia teollisuuspuistoja vähemmän kehittyneille alueille, joihin yritykset tulevat siirtymään Helmijoen suistosta. Siten voidaan myös siirtotyöläisille luoda työpaikkoja muualta.

Alueen teollisuudenaloista mainitaan muun muassa moderni laiteteollisuus, autoteollisuus, rauta- ja terästeollisuus, petrokemiallinen teollisuus ja laivanrakennus. Uusista teollisuudenaloista mainitaan muun muassa ydinvoimalaiteteollisuus, tuulivoimalalaiteteollisuus ja voimansiirtolaiteteollisuus. Autoteollisuus tulee panostamaan omiin tuotemerkkeihin ja omaan teknologiaan. Korkean teknologian osalta suunnitelmassa pidetään tärkeänä muun muassa elektroniikka- ja informaatioteollisuuden, bioteknologian, uuden energian ja ympäristönsuojelun kehittämistä. Tämä suunnitelman osa perustuu puoluesihteeri siis Wang Yangin ajatuksille.

Helmijoen suiston integraatio

Yhteistyötä Helmijoen suiston yhdeksän kaupungin sekä Hongkongin ja Macaon välillä tullaan tiivistämään. Erityisesti yhteistyöstä Hongkongin ja Macaon kanssa odotetaan paljon. Sen on määrä keskittyä lähinnä rahoitus- ja muulle palvelusektorille sekä tutkimukseen. Kiina on tukenut alueellista yhteistyötä Etelä-Kiinassa jo senkin vuoksi, että se haluaa solmia vapaakauppasopimuksen ASEANin kanssa. Nyt yhteistyötä halutaan edelleen syventää Guangdongin sekä Hongkongin ja Macaon kanssa ja laajentaa se myös Taiwanille ja ASEANiin.

Viime vuoden lopulla Kiinan hallitus antoi Guangdongille ja Shanghaille koeluontoisesti oikeuden käyttää maksuissaan Hongkongin ja Macaon kanssa yuania. Vastaavasti Guangxille ja Yunnanille myönnettiin oikeus käyttää yuania maksuissa ASEAN-maiden kanssa. Rahoituspalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Guangdong ottanee Guangxin roolin suhteissa ASEANiin, sillä Guangxi tuskin pystyy tarjoamaan samanlaisia palveluja. Guangxi voinee jatkossakin tarjota vuosittain kokoustilat Kiinan ja ASEANin tapaamisille.

Ongelmia kehityssuunnitelman toteutumisessa

Helmijoen suiston kehityssuunnitelmaan liittyy myös talouden elvytyspaketti. Sen arvo koko Kiinan osalta on noin 460 miljardia euroa. Guangdongin osalta elvytykseen sisältyy muun muassa noin 200 teollisuus- ja infrastruktuuriprojektia. Suurimpien projektien kustannukset nousevat provinssin osalta noin 44 miljardiin dollariin. Ongelmana on muun maussa, miten projektit rahoitetaan ja miten kustannukset jaetaan keskushallituksen ja paikallishallinnon välillä.

Kaikki eivät vieläkään halua hyväksyä Wang Yangin politiikkaa, joka perustuu niin sanottuun tuplasiirtoon. Dongguanin osalta se merkitsee, että 12 miljoonan kaupungista puolet asukkaista joutuisi siirtymään pois. Onneksi Wangin ajatukset ovat muuttuneet kiinalaisen uuden vuoden jälkeen ja suunnitelmien toimeenpanoa lykätään. Puheenjohtaja Yehin mukaan Dongguanin entiset johtajat ovat ottaneet voimakkaasti kantaa suunniteltuihin muutoksiin ja vaatineet lisäaikaa. Heidän mukaansa Guangdongiin nimitetään johtajia, jotka tulevat muualta, käyvät vain täällä ja meidän pitää hoitaa heidän aiheuttamat sotkut.

Korruptio on myös erään lähteemme mukaan edelleen kaikkialla ja rahoja maksetaan pöydän alta. Guangdong saa nyt päättää asioistaan vapaammin kuin ennen ja se tulee lisäämään korruptiota. Guangdongin provinssin paikallisviranomaiset ovat myös ryhtyneet vaatimaan enemmän päätösvaltaa. Muidenkin provinssien päätösvaltaa on äskettäin lisätty ulkomaisten suorien investointien osalta, sillä kaikille provinsseille annettiin oikeus hyväksyä suorat ulkomaiset investoinnit 100 miljoonaan dollariin saakka.