Espanja herättelee yrityksiä valmistautumaan Britannian EU-eroon ja no deal -tilanteeseen

Espanja herättelee yrityksiä valmistautumaan Britannian EU-eroon ja no deal -tilanteeseen

Lontoossa marssittiin Britannian EU-eroa vastaan heti kansanäänestyksen jälkeen heinäkuussa 2016, Lontoossa marssittiin Britannian EU-eroa vastaan heti kansanäänestyksen jälkeen heinäkuussa 2016. Kuva: Gustavo Ferlizi, flickr.com, ccby2.0

Espanjan kaupallistaloudelliset suhteet Britannian kanssa ovat erittäin tiiviit ja brexitin arvioidaan kolahtavan kovaa maan  kansantalouteen. Vahinkoja pienentääkseen Espanjan hallitus on ottanut etunojan yritystensä herättelyssä ja tarjoaa tietoa tulevista muutoksista sekä niihin varautumisesta, etenkin no deal -tilanteessa.

Espanjan teollisuus-, kauppa- ja matkailuministeriö käynnisti marraskuun alussa yhdessä viennin- ja investointien edistämisorganisaationsa ICEX:n, Espanjan kauppakamarin ja työnantajien ja toimialojen liiton CEOE:n kanssa laajan tiedotuskampanjan, jonka tavoitteena on espanjalaisten yritysten parempi varautuminen Britannian EU-eroon. Ministeriön sivuille on koottu yleistiedon lisäksi yrityksille yksinkertaisia varautumisohjeita no deal -tilanteeseen.

Brexitin vaikutuksia verrattuna nykytilanteeseen on analysoitu seuraaviin merkittäviin aloihin ja menettelyihin liittyen: rahoituspalvelut, kemianteollisuus, av-palvelut, telekom-palvelut, maataloustuotteet, autoteollisuus, digitaalinen kauppa ja siihen liittyvät poikkileikkaavat kysymykset (kyberturvallisuus ja henkilötietojen liikkuminen), julkiset hankinnat, investointien suoja, kaupan suojakeinot, työntekijöiden liikkuvuus, alkuperäsäännöt, suojatut maantieteelliset alkuperämerkinnät, tuonti- ja vientiluvat, teollis- ja tekijänoikeudet, tullivalvonta, muu hallinnollinen valvonta (non-customs controls), ammattipätevyydet ja välillisen verotuksen soveltaminen.

Lisäksi ministeriö ja sen yhteistyötahot ovat marraskuusta alkaen jalkautuneet Espanjan autonomisille alueille ja useisiin provinsseihin, joissa on yhdessä paikallisten kauppakamarien kanssa järjestetty tietoiskuja yrityksille. Tilaisuudet ovat olleet hyvin kysyttyjä ja niiden järjestämistä jatketaan. Myös verovirasto ja tulli ovat mukana jakamassa tietoa.

Brexitin vaikutukset vaihtelevat eri alueilla ja talouden sektoreilla

Maantieteellisesti on suuria eroja Espanjan eri alueiden välillä siinä, kuinka paljon niillä on vientitoimintaa tai muuten yhteyksiä Britanniaan ja miten merkittäviä brexitin vaikutukset siten saattavat olla. Yksi merkittävä huolenaihe Espanjalle on kalastus, sillä maa on paitsi iso tuottaja myös kalatuotteiden jalostaja.

Espanjalaisyritysten valmistautumisen taso vaihtelee. Suuret yritykset yleisesti sekä finanssisektori ovat parhaiten varautuneita samoin kuin ne toimialat, joilla on tiukka sääntely, kuten kemian- ja lääketeollisuus. Muita paremmin tilanteen tasalla ovat myös yritykset, jotka kuuluvat liittoihin tai yhdistyksiin. Karkeasti arvioiden noin kolmannes yrityksistä näyttää ajattelevan, että vielähän tässä on aikaa, ei ole valmistautunut mitenkään ja ehkä jopa odottaa, ettei UK mihinkään EU:sta lähde.

Kaikesta valmistautumisesta huolimatta ministeriössä nähdään, että kustannuksia tulee väistämättä. Ensiarvioissa Espanjan hallitus on laskenut Brexitin pienentävän Espanjan bruttokansantuloa jotain kahden ja neljän prosentin välillä, mikä tarkoittaa 2–4 miljardia menetettyä euroa. Lisäksi valtiontalouden menopuolelle tulee se summa, minkä verran Espanjan maksuosuus EU:n budjetista kasvaa UK:n lähdön myötä; saman arvion mukaan vajaa miljardi euroa.

Espanjassa asuvilla brittiexpateilla on oma brexitiä vastustava ryhmänsä Bremain in Spain. Kuva: Lawrence Baron

Britannian markkinoita on vaikea korvata

Britannia on Espanjalle keskeinen kauppakumppani ja vientimarkkina. Tavarakaupassa Britannia on Espanjalle 5. tärkein vientikohde ja palvelukaupassa ykkönen. Valtaosa palveluviennistä tulee matkailusta, mutta noin 17 % kokonaisviennistä on muita palveluja. Vuonna 2017 vienti tosin ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen supistui, minkä Espanjan keskuspankki arvioi olevan seurausta brexitin tuomasta epävarmuudesta. 85 % Britanniaan vievistä espanjalaisyrityksistä on pk-yrityksiä, mutta toisaalta suuryritykset vastaava 90 %:sta viennin arvosta.

Suorat sijoitukset kulkevat nekin maiden välillä molempiin suuntiin ja Britannia vuorottelee vuosittain ykkössijalla Yhdysvaltojen kanssa niin espanjalaisten sijoitusten kohteena kuin Espanjaan suuntautuvien sijoitusten lähtömaana. Vuonna 2017 suorat investoinnit Britanniasta Espanjaan olivat noin 3 miljardia euroa. UBS-rahoituspalveluyhtiön heinäkuussa tekemän tutkimuksen mukaan espanjalaisyrityksistä, joilla oli toimintaa UK:ssa, 82 % aikoi pitää investointiensa tason ennallaan tai vähentää niitä brexitin seurauksena. 68 % kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoi ylipäätään vähentää läsnäoloaan Britannian markkinoilla tai jopa poistua maasta kokonaan.

Britanniassa on liiketoimintaa lukuisilla espanjalaisilla yrityksillä, joista merkittävimmät ovat pankit Santander ja Sabadell, infrastruktuurijätti Ferrovial, energiasektorilla toimiva Iberdróla sekä telekom-sektoria edustava Telefónica. Näiden viiden yrityksen kumuloituneet investoinnit maassa ovat yli 50 miljardia euroa.  Yritykset ovat tällä hetkellä odottavalla kannalla ja uudet investoinnit ovat minimissä. Toisaalta Britanniassa toimivat merkittävät yritykset kertovat toimintansa olevan tällä hetkellä aiempaa helpompaa, kun britit yrittävät välttää yritysten toimintojen siirtymisen muualle EU-alueelle.

Kansalaisten liikkuvuus huolestuttaa myös

Britit ovat suurin yksittäinen turistiryhmä Espanjassa. Tänä vuonna turismiluvut ovat olleet hienoisessa laskussa, mutta Espanjan eri lomakohteet vastaanottavat vuosittain silti noin 18 miljoonaa brittimatkailijaa.  Lähes joka neljäs turisti Espanjassa on britti ja he myös tuovat maahan eniten matkailutuloja: vuonna 2017 huikeat 12–17 miljardia euroa laskutavasta riippuen. Turismiministeri Reyes Maroto onkin vakuuttanut hallituksen valmistelevan varasuunnitelmaa, joka varmistaa näiden matkailijoiden liikkumisen siinä tapauksessa, ettei sopua EU:n ja UK:n välillä synny.

Espanjassa asuu lisäksi kaikista EU-maista eniten brittejä, kaikkiaan noin 300 000. Vapaa liikkuvuus on kuluneiden vuosien aikana toiminut toiseenkin suuntaan ja Britanniassa asuu noin 250 000 Espanjan kansalaista. Siinä missä Espanja asuinpaikkana houkuttelee etenkin brittieläkeläisiä, Espanjasta Britanniaan on muutettu työn perässä ja varsinkin talouskriisin aikana.