COVID-19-koronaviruspandemian vaikutus Brasilian taloustilanteeseen

COVID-19-koronaviruspandemian vaikutus Brasilian taloustilanteeseen

COVID-19 on vaikuttanut voimakkaasti myös Brasilian talouteen. Talouden arvioitiin kasvavan kuluvana vuonna hieman yli 2%, mutta nyt arviot ovat useassa tapauksessa 0 ja -1% välillä. Talouden uskotaan kääntyvän vuoden jälkipuoliskolla jälleen kasvuun ja olevan ensin vuonna ripeää. Eniten pandemian vaikutuksista ovat kärsineet Brasilian lukuisat epävirallisella taloussektorilla toimivat. Tilanne on vaikea myös PK- ja mikroyrityksille, suurten yritysten kestäessä paremmin. Talousministeri Guedesin mukaan hallituksen toimet ovat vaikutukseltaan yhteensä noin 130-140 mrd euroa.

COVID-19-koronaviruspandemia on vaikuttanut voimakkaasti myös Brasilian talouteen

Brasilian talous on kasvanut vuodesta 2017 pitkän ja vaikea laman jälkeen, mutta, kuten muuallakin maailmassa, koronaviruspandemia on vaikuttanut voimakkaasti myös Brasilian talouteen, joka on Maailmanpankin mukaan maailman yhdeksänneksi suurin ja Latinalaisen Amerikan suurin.

Vuonna 2019 Brasilian BKT kasvoi 1,1% ja talouden arvioitiin ennen pandemiaa kasvavan kuluvana vuonna hieman yli 2%. Arviot ovat nyt kuitenkin muuttuneet ja ennusteet ovat useassa tapauksessa 0 ja -1% välillä, joidenkin mukaan negatiivisemmat.

Brasilian keskuspankki arvioi talouden kasvun jäävän kuluvana vuonna nollaan ja talousministeriö 0,02%:een, todeten kaikkien muidenkin arvioijien tapaan, että talouskehityksen ennustaminen tällä hetkellä on hyvin vaikeaa ja epävarmaa. Eri rahoituslaitosten ja think tankien ennusteiden mukaan BKT-kehitys jää 0% ja -1% välille. Myös negatiivisempiakin arvioita on esitetty noin 0% ja -4% välillä, mutta muihin Latinalaisen Amerikan maihin verrattuna Brasilian BKT:n laskun ennustetaan olevan pienemmän vahvemman teollisen pohjan vuoksi. Vaikka Brasilian talouden yleisesti arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna, sen myös arvioidaan kasvavan ripeäasti ensi vuonna 2021, yleisesti noin 3-6% välillä.

Eniten pandemian vaikutuksista ovat kärsineet Brasilian lukuisat epävirallisella taloussektorilla toimivat ihmiset, joita Brasiliassa on noin 38 miljoonaa, 41% työelämässä toimivista. Heitä varten on perustettu 600 realin (105 euroa) kuukausittainen avustus seuraavan kolmen kuukauden ajaksi.

Heidän lisäksi epidemian vaikutukset tulevat koskemaan erityisesti PK- ja mikroyrityksiä. Monessa kaupungissa kuten São Paulossa ja Río de Janeirossa kaupat ja ravintolat on suljettu tartuntojen vähentämiseksi. Vain välttämättömimmät sektorit kuten ruokakaupat, apteekit ja sairaalat jatkavat toimintaansa. Isot yritykset ovat paremmassa asemassa. Erään selvityksen mukaan Brasilian 245 suurimman yrityksen mukaan (noin puolet maan suurista yrityksistä) varat riittävät palkanmaksuun keskimäärin kolmen kuukauden ajan ilman tuloja, suurimpien yritysten jopa vuoden ajan.

Brasilian työttömyys oli viime helmikuussa 11,2%. Arviot siitä, kuinka epidemia tulee vaikuttamaan työttömyyteen, vaihtelevat 11,5-25,5% välillä.

Brasilian keskuspankki muutti inflaatioennustettaan kuluvan vuoden osalta 3%:iin, aiemman arvion ollessa 3,5%.

Muun maailman tavoin myös Brasilian pörssi on reagoinut voimakkaasti pandemian seurauksena. 16.3. pörssi laski 12,5% ja toiminta jouduttiin kyseisellä viikolla keskeyttämään kuusi kertaa (ns circuit breaker). Hallituksen taloustoimenpiteiden sekä maailman eri keskuspankkien ja muiden taloustoimijoiden toimenpiteet, erityisesti Yhdysvaltain keskuspankin ilmoittama kahden biljoonan dollarin elvytyspaketti, käänsivät sittemmin pörssin jälleen kasvuun myös Brasiliassa. Epidemian seurauksena realin suhde euroon ja dollariin nousi ennätyslukemiin.

Hallituksen toimenpiteet

Samana päivänä 16.3., kun maan pörssi romahti 12,5% prosenttia ja maan valuutta real saavutti tuossa vaiheessa historiansa suurimman arvon euron ja dollarin suhteen, hallitus ilmoitti mittavista tukitoimista pandemian vaikutusten lieventämiseksi. Talousministeri Paulo Guedes kertoi hallituksen 147,3 miljardin realin (26 mrd euroa) määräisestä toimenpidepaketista.

Brasilian keskuspankki ilmoitti viikkoa myöhemmin suunnittelevansa yhteensä 1,2 biljoonan realin (209 mrd euroa) vapauttamista pandemian vaikutusten torjumiseksi. Yli puolet summasta on tarkoitus koostua pankeille myönnetyistä lainoista, tavoitteena ylläpitää niiden likviditeettiä ja lainanantoa yrityksille. Keskuspankin mukaan kyseessä on sen kaikkien aikojen suurin rahoitusoperaatio.

Hallitus on sittemmin ilmoittanut lukuisista uusista toimista. Guedes kertoi 28.3., että hallituksen ja julkisten pankkien (Brasilian keskuspankki, liittovaltion säästöpankki Caixa Econômica Federal ja Brasilian kehityspankki BNDES) taloutta tukevat ja pandemian vaikutuksia vähentävät toimet ovat vaikutukseltaan yhteensä 750-800 mrd realia (132-140 mrd euroa, 4,8%-5% BKT:sta).

Kongressi julisti 20.3. kansallisen hätätilan, joka antaa hallitukselle talouspoliittista liikkumatilaa ja joustovaraa julkisten varojen ohjaamiseksi tehokkaammin pandemian torjumiseksi.

Guedesin mukaan yhtäkään brasilialaista ei unohdeta ja ensimmäinen toimenpiteiden kohde ovat heikoimmassa asemassa olevat, erityisesti epävirallisella sektorilla toimivat ihmiset. Senaatti hyväksyi 30.3. 600 realin (140 euroa) määräisen kuukausittaisen tuen, ns corona-voucherin, em henkilöille, itsenäisille yrittäjille sekä muille erityisen heikossa asemassa oleville yhteensä kolmen kuukauden ajaksi. Lisäksi tukea tarvitseville yksinhuoltajaäideille on tarkoitus antaa 1.200 realin (210 realia) määräinen tuki. Tämän toimenpiteen määrä on 50 mrd realia (8,8 mrd euroa).

Lisäksi yritysten palkanmaksua tuetaan 50 mrd realilla (8,8 mrd euroa), jotta irtisanomisilta vältyttäisiin. Keskuspankki perustaa BNDES:n tukemana uuden lainan yritysten auttamiseksi, jotta ne kykenevät maksamaan työntekijöidensä palkkoja kriisin aikana. Yritykset saavat lainan, jos ne sitoutuvat maksamaan työntekijöidensä palkan kahden kuukauden ajan. Järjestelyn arvioidaan hyödyntävän noin 1,2 miljoonaa yritystä ja yli 12 miljoonaa työntekijää.

Guedes nosti esille myös keskuspankin rahoituslaitosten tukemiseksi vapauttamat 200 mrd realin (35 mrd euroa) määräiset talletusvarat. Tavoitteena on tukea pankkeja vaikeassa tilanteessa ja ylläpitää pankkien lainoitukset. Keskuspankki on myös alentanut viitekoron 3,75%:een. Tavoitteena on, että pankit joustavat esim lainalyhennysten maksuaikatauluissa.

Eläkeläisten ja palkansaajien ns 13. kuukauden eläkkeiden ja palkkojen maksuja on aikaistettu ja joidenkin verojen maksuvelvoitetta on siirretty eteenpäin. Tämän talousvaikutus on yhteensä 150 mrd realia (26 mrd euroa).

Liittovaltion säästöpankin toimet kuten korkohelpotukset, luotot, pääomittaminen ja maksujen lykkääminen sekä BNDES:n toimet kuten varojen ohjaaminen muista toiminnoista epidemian vaikutusten torjumiseen, irtisanottuja koskevan kassan tukeminen, maksuvelvoitteiden lykkääminen, luottorajojen nosto sekä tuet PK- ja mikroyrityksille, ovat määrältään 150 mrd realia (26 mrd euroa).

Guedes mainitsi muina toimenpiteinä mm osavaltioita ja kuntia koskevien maksuvelvoitteiden lykkäämisen ja perheitä koskevan tuen (ns Bolsa Familia-sosiaaliohjelma) laajentamisen, jota on tarkoitus laajentaa 3,1 mrd realilla (546 miljoonaa euroa). Tällä tavalla ohjelma hallituksen mukaan kattaa miljoonan perheen tarpeet.

Guedes uskoi, että 3-4 kuukauden päästä kriisivaihe on ylitetty ja talous pääsee taas kasvamaan. Hän uskoi kasvun olevan tuolloin nopeaa. Hän sanoi, että kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, joka edellyttää ylimääräisä menoja, mutta tärkeää on myös jatkaa taloudellisten uudistusten eteenpäin viemistä. Merkittävä eläkeuudistus hyväksyttiin viime marraskuussa ja hallituksen tärkeinä pitäminä reformeina ovat olleet mm verouudistus, hallintoreformi ja yksityistämishankkeet. Esillä on myös mahdollisuus leikata virkamiesten palkkoja, esim 20-30%, tai palkan osan maksun lykkääminen, jotta valtio, osavaltiot ja kunnat selviävät koronaviruspandemian vaikutuksista.

Edellä mainittujen toimien lisäksi hallituksen valmisteleman uuden lain mukaan taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys olisi voinut keskeyttää työntekijän työskentelyn ja palkanmaksun neljän kuukauden ajaksi, mutta esitys vedettiin pois vastustuksen takia. Nyt valmistelussa on mahdollisuus vähentää työntekijän työskentelyä ja palkkaa 50%:lla.

Lisäksi hallitus on ilmoittanut toimenpiteistä, joilla mm verojen maksuvelvollisuutta siirretään, työnantajamaksuja lykätään, maksamattomien velkojen perintää siirretään, lomien aikaistamismahdollisuuksia lisätään, väestölaskentaa lykätään ja siitä koituvat säästöt 2,3 mrd realia (4,5 miljoonaa euroa) käytetään muihin tarpeisiin ja eläkeläisten ottamien lainojen korkoja alennetaan.

Hallitus on myös ilmoittanut uusista säännöksistä julkisten hankintojen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi koronaviruksen aiheuttaman kansanterveydellisen hätätilanteen ratkaisemiseksi. Säännökset koskevat pandemian torjumiseen tarvittavien tarvikkeiden, laitteiden ja palveluiden hankintaa, joita pandemian torjumiseen tarvitaan. Sairaalakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tuontimaksut on alennettu nollaan. Lisäksi lääkinnälliseen ja sairaalakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tullimuodollisuuksia helpotetaan. Talousministeri Guedesin mukaan yhteensä 105 terveydenhoitoon liittyvää tuotetta on vapautettu tullimaksuista. BNDES ilmoitti myös uudesta 2 mrd realin (348 milj euroa) lainavarannosta terveysalan yritysten luotottamiseen.