Britannia säilyttää fossiiliset polttoaineet osana energiapalettiaan myös jatkossa

Britannia säilyttää fossiiliset polttoaineet osana energiapalettiaan myös jatkossa

Fossiilisille polttoaineille on suunniteltu edelleen merkittävää osuutta Britannian energiapolitiikassa. Erityisesti kaasun osuutta pidetään edelleen hyvin tärkeänä osana energiatulevaisuutta, vähemmän saastuttavien vihreiden energiatuotantomuotojen rinnalla. Myös vanhenevat hiilivoimalat aiotaan korvata lähitulevaisuudessa uusilla CCS-teknologiaa hyödyntävillä kaasuvoimaloilla.  Myös liuskekaasun hyödyntämiseen kohdistuu toiveita.

Gas plantBritannian hallituksen uusi kaasuntuotantoa koskeva strategia pyrkii vähentämään sijoittajien epävarmuutta etenkin hankeinvestointien osalta. Kaasu mielletään myös fossiilisista polttoaineista vähiten ympäristöä kuormittavaksi vaihtoehdoksi. Kuva: Flickr/  Statkraft(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Perinteisten polttoaineiden rooli

Perinteiset polttoaineet tulevat pysymään merkittävässä roolissa Britannian ja Pohjois-Irlannin energiatuotannossa seuraavan kahdenkymmenen vuoden ajan. Erityisesti kaasun osuus tulee kasvamaan nykyisestä. Vuonna 2011 kaasu kattoi Britannian kokonaissähköntuotannosta noin 40 prosenttia.

Energia- ja ilmastonmuutosministeriön teettämän tutkimuksen mukaan kaasulle on suunniteltu 145,2 TWh:n suuruista osuutta Britannian kokonaissähköntuotannosta vuoteen 2030 mennessä, öljylle ja hiilelle puolestaan noin 15,5 TWh. Kaasulle painoarvoa on annettu nimenomaan siitä syystä, että se mielletään fossiilisista polttoaineista vähiten päästöjä synnyttäväksi vaihtoehdoksi. Kaasun avulla hallitus pyrkii tilanteeseen, jossa riittävä energiansaanti voidaan taata tinkimättä sähkön edullisuudesta, ja samalla myös energiantuotannosta syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrää voidaan hillitä. 

Fossiilisten polttoaineiden käyttö Britannian energiatuotannossa nähdään houkuttelevana vaihtoehtona osittain myös siitä syystä, että hankkeiden vaatimat alkupääomasijoitukset ovat suhteessa matalampia kuin suuria alkupääomasijoituksia vaativissa matalahiilienergiatuotantohankkeissa, kuten tuuli- tai ydinvoimassa. 

Jo käytössä olevat teknologiat eivät myöskään vaadi pitkiä tutkimus- ja tuotekehitysprosesseja ennen niiden käyttöönottoa. Nykyisen sähkötuotantokapasiteetin vanhetessa on myös tärkeää, että uutta kapasiteettia voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman lyhyellä aikataululla. Tämä auttaa vastaamaan markkinoiden kehittymisen asettamiin vaatimuksiin suhteellisen nopeasti esimerkiksi tilanteissa, joissa muut vaihtoehtoiset energiantuotantomuodot eivät yksistään riitä kattamaan tarvitun energian määrää.

Kaasuntuotantoa koskeva strategia

Energiaministeriön teettämä ja valtiovarainministeri George Osbornen esittelemä, hallituksen uusi kaasun tuotantoa koskeva strategiasuunnitelma (Gas Generation Strategy) julkaistiin joulukuussa 2012. Strategia on hallituksen uusin täydennys Britannian energiapoliittisten uudistusten sarjassa ja näin ollen linjassa muiden pitkäaikaisten 2020- ja 2050-matalahiilisuunnitelmien kanssa.  

Kaasuntuotantoa koskeva strategia pyrkii vähentämään sijoittajien epävarmuutta erityisesti hankeinvestointien osalta. Uuden sukupolven kaasuteknologiahankkeet, kuten muutkin Britannian matalahiilistä energiatuotantoa koskevat innovaatiot ja uudistukset, tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta voidakseen syrjäyttää nykyiset energiantuotantomuodot ja turvata riittävän energiansaannin myös tulevaisuudessa. 

Strategian pääkohdat

  • Vanhat hiili- ja ydinvoimalat aiotaan korvata uusilla vähemmän saastuttavilla kaasuvoimaloilla ja CCS (carbon capture and storage; hiilidioksidin talteenotto ja varastointi)-teknologialla. Suunnitelmissa on rakentaa uutta kaasuntuotantokapasiteettia yhteensä 26 GW vuoteen 2030 mennessä. Näin ollen todellinen kaasuntuotantokapasiteetti Britanniassa vuosina 2012–2030 olisi noin 37 GW. 
  • Jo olemassa olevien luonnonvarojen hyötykäytön varmistamiseksi eri ministeriöt ovat sopineet uudesta ministeriöiden välisestä yhteisvastuullisesta toimintamallista, jonka avulla pyritään yksinkertaistamaan monimutkaisia ja aikaa vieviä toimintaprosesseja. Ympäristö- ja energia-asioista vastaavat ministeriöt DECC ja Defra perustavat lisäksi yhteisen Office for Unconventional Gas and Oil -yksikön, jolloin uusien kaasumuotojen, kuten nesteytetyn maakaasun ja liuskekaasun, regulointia ja projektihallintaa koskevia käsittelyjä voidaan tehostaa ja valvoa paremmin. 
  • Kaasukuljetuksia varten rakennettujen jakeluverkostojen määrää ja niiden ulottuvuutta eri puolelle Britanniaa halutaan kasvattaa. Tähän mennessä merenalaiset kaasuputket ovat kuljettaneet suurimman osan Britannian ulkopuolelta ostetusta kaasusta Norjasta, Belgiasta ja Alankomaista. Tämän lisäksi lähinnä meriteitse maahan ostetaan nesteytettyä maakaasua Australiasta, Algeriasta, Egyptistä, Norjasta, Qatarista, Trinidadista ja Tobagosta sekä Yhdysvalloista. 
  • Hiilidioksidin varastoinnin ja talteenoton kehittäminen sekä kaupallistaminen nousevat strategiassa erityisen näkyvästi esille. Daveyn mukaan CCS-teknologioiden arvo tulee nousemaan 6,5 miljardiin puntaan 2020-luvun loppuun mennessä, minkä vuoksi T&K:ta tullaan painottamaan erityisesti CCS- teknologioihin. Strategia sisältää myös osuuden, jossa kerrotaan parhaillaan rakenteilla olevasta, uudesta kansallisesta CCS-teknologioille suunnatusta tukipaketista, joka sisältää rahoituksen ohella operationaalisten resurssien vahvistamista 125 miljoonan punnan T&K- rahoituksen avulla. Uusien CCS-hankkeiden kaupallistamista puolestaan pyritään viemään eteenpäin muun muassa erilaisten kaupallistamis- ja innovaatiokilpailujen avulla.

Osbornen kaasutuotantostrategiaa ovat näkyvimmin kritisoineet fossiilisten polttoaineiden käyttöä vastustavat tahot, jotka vaativat hallitukselta suurempia panoksia vihreän talouden ja bisnessektorin kehittämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi. Kaasun kasvavan roolin negatiivisiin vaikutuksiin Britannian energia-asioissa on julkisesti ottanut kantaa muun muassa kansallisen ilmastokomitean puheenjohtaja David Kennedy.  

Valtiovarainministeri Osborne on vastannut kritiikkiin ilmoittamalla olevansa vahvasti sitä mieltä, ettei Britannian ole syytä missään tapauksessa vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä vielä seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Myös pääministeri David Cameron ja ympäristöministeri Ed Daveyn näkevät liuskekaasun yhtenä varteenotettavana tulevaisuuden energiavaihtoehtona.

Linkkejä:

Gas Generation Report 2012
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/oil_gas/gasgenstrat/gasgenstrat.aspx(Linkki toiselle verkkosivustolle)#

Annual Energy Statement 2012
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/aes/aes.aspx(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Henna-Emilia Tirkkonen

energia
kauppa
ympäristö