Brasilian vesi- ja sanitaatiosektori muutosvaiheessa - yrityksille uusia mahdollisuuksia

Brasilian vesi- ja sanitaatiosektori muutosvaiheessa - yrityksille uusia mahdollisuuksia

Brasilian vesi- ja sanitaatiosektori on muutosvaiheessa. Heinäkuussa 2020 hyväksytyn lakiuudistuksen myötä tarkoituksena on lisätä yksityisten toimijoiden osallistumista markkinoille, mikä tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia. Investointiennuste on jopa 114 miljardia euroa seuraavien 12 vuoden aikana. l

Vesi- ja sanitaatiopalvelut julkisten yritysten hallussa

​​​​​​​

Brasiliassa vesi- ja sanitaatiopalveluiden hoitaminen on kuntien perustuslaillinen vastuu (Brasiliassa 5570 kuntaa). Vaikka lakisääteinen vastuu palveluista on kunnilla, palveluiden tarjoamisesta vastaa yleensä osavaltioiden omistamat julkiset yritykset. Vain kahdella Brasilian 27 osavaltiosta ei ole julkista vesi- ja sanitaatiopalveluita tarjoavaa yritystä (Amazonas ja Mato Grosso). Julkiset yritykset ovat suurimmat toimijat markkinoilla, ja ne tarjoavat palveluita 70 %:lle Brasilian väestöstä (Brasiliassa 213 miljoonaa asukasta). Kuntien operaattorit palvelevat noin 24 % väestöstä ja yksityiset yritykset noin 6 %.

Markkinat ovat siis pääasiassa osavaltioiden omistamien yritysten hallussa, eikä markkinoilla ole juurikaan ollut tilaa kilpailulle. Suurten julkisten toimijoiden välillä kilpailu on ollut hyvin vähäistä, sillä ne toimivat maantieteellisesti erillisillä alueilla, joissa kuluttajat voivat vain harvoin valita vedentoimittajansa. Korkeiden kustannusten, vaaditun infrastruktuurin ja osavaltioiden omistamien yritysten hallitsevan aseman johdosta yksityiset toimijat eivät ole pystyneet kilpailemaan yksittäisistä kuluttajista, vaan heille kannattavampaa on ollut etsiä sopimuksia, jotka antavat heille määräysvallan tietyllä maantieteellisellä alueella. Vaikka julkiset yritykset ovat hallitsevassa asemassa, yksityisten toimijoiden osallistuminen on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina.

 

Sektorilla useita kehittämistarpeita

Kansallisen sanitaatioalan tietojärjestelmän SNIS:n (National Sanitation Information System) keräämien tietojen mukaan juomaveden jakelu kattaa tällä hetkellä noin 84 % maan väestöstä, kun taas sanitaatiopalvelut tavoittavat vain 52 % väestöstä. Tämä tarkoittaa, että noin 34 miljoonalla brasilialaisella ei ole puhdasta juomavettä ja 97 miljoonalta puuttuvat riittävät sanitaatiopalvelut. Pandemian myötä puutteelliset vesi- ja sanitaatiopalvelut ovat nousseet entistä suuremmaksi huolenaiheeksi, koska hygieniakäytännöt katsotaan tärkeäksi tavaksi estää viruksen leviäminen. Investointi sekä vesi- että sanitaatiopalveluihin on välttämätöntä sairastumisen ja sairauksien leviämisen ehkäisemisessä, muidenkin kuin koronan. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan jokaisen sanitaatiopalveluihin sijoitetun realin avulla säästetään 4 realia kansanterveyden palveluissa.

Vedenjakeluprosessissa menetetyn puhdistetun veden määrä on kasvanut kolmena vuonna peräkkäin Brasiliassa. Vuonna 2019 juomaveden jakeluprosessissa menetettiin 39,2 % luonnosta kerättyä ja puhdistettua vettä (6,5 miljardia ) vuotojen, mittausjärjestelmissä ilmenevien vikojen ja muiden ongelmien vuoksi. Luku kasvoi 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tällä määrällä vettä voitaisiin vastata 63 miljoonan brasilialaisen vuosittaiseen vedentarpeeseen. Jakelussa menetetyn veden puhdistusprosessista aiheutuneet taloudelliset menetykset ovat yli 1,9 miljardia euroa.

Vuonna 2019 Brasilian vedenkulutus oli keskimäärin 154 litraa päivässä asukasta kohden, mikä on 0,6 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Samana vuonna vain 54 % jätevesistä kerättiin puhdistettavaksi ja siitä 49 % puhdistettiin käytettäväksi. Näin ollen 5 % kerätystä jätevedestä jäi käsittelemättä ennen vesistöihin päästämistä, ja keräämätöntä jätevettä on edelleen suuri määrä, 46 %. Tämä tarkoittaa, että yli puolet Brasilian jätevesistä jää käsittelemättä, mikä aiheuttaa suurta huolta sekä terveys- että ympäristösyistä.
 

Uusi lainsäädäntö vakiinnuttaa säännöt sekä parantaa tehokkuutta ja kilpailua

Heinäkuussa 2020 Brasiliassa hyväksyttiin uusi vesi- ja sanitaatiopalveluita koskeva lainsäädäntö, joka on osa liittohallituksen tavoitteita parantaa vesi- ja sanitaatiopalveluiden kattavuutta vuoteen 2033 mennessä. Tavoitteena on, että juomaveden jakelu tavoittaisi 99 % väestöstä ja sanitaatiopalvelut 90 % väestöstä vuoteen 2033 mennessä. Brasilian hallituksen mukaan investointiennuste on jopa 114 miljardia euroa.

Uuden lainsäädännön ansiosta Brasilian kansallinen vesivirasto (ANA) voi laatia uudet kansalliset vertailustandardit, jotka toimivat yli 60 kuntien ja osavaltioiden omistamien virastojen paikallisten määräysten ohjeistuksena kansallisella tasolla. Tämä yksinkertaistaa palveluiden tarjoamista ja auttaa vähentämään merkittävästi yksityisten sijoittajien riskejä.

Uusi lainsäädäntö on avannut markkinat myös kilpailulle. Julkiset yritykset eivät voi enää tarjota palveluitaan paikallisviranomaisille ilman tarjouskilpailua, vaan vanha malli on korvattu pakollisella tarjouskilpailulla. Tämä koskee uusia ja uusittavia palvelusopimuksia. Lain mukaan vuoden 2022 maaliskuuhun kestävän siirtymäkauden jälkeen kaikkien sopimusten on käytävä läpi kilpailutus, mikä saa yritykset asettamaan suotuisampia ehtoja kunnille ja erityisesti loppukäyttäjille. Tähän asti yrityksillä on mahdollisuus jatkaa sopimuksia vielä 30 vuotta eteenpäin, jos ne osoittavat taloudellisen ja rahoituksellisen kykynsä toteuttaa hallituksen tavoitteet vuoteen 2033 mennessä. Lainsäädännön hyväksymisen jälkeen Brasiliassa on käyty kolme tarjouskilpailua, joista jokaisen on voittanut yksityinen yritys.

Rio de Janeiron osavaltion vesi- ja sanitaatioalan julkisesta yrityksestä (Cedae) yksityistettiin 75 % tämän vuoden alkupuoliskolla. Brasilian kehityspankki BNDES suunnittelee vielä viittä muuta huutokauppaa kuluvalle vuodelle ja tulevan vuoden alkupuoliskolle. Ennusteiden mukaan investointeja saadaan näiden huutokauppojen mukana lähes 3 miljardia euroa.

 

Mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät

Lakiuudistuksen myötä markkinoille on muodostunut uusi skenaario, joka on tuonut yrityksille uusia mahdollisuuksia palveluidentarjoajina ja erityisesti teknologian toimittajina. Uudet kehityssuunnat vaativat suuren määrän investointeja: tekniikalla ja laitteilla on keskeinen rooli tässä prosessissa, koska uusien yksityisten palveluntarjoajien on parannettava toiminnan tehokkuutta kannattavuuden takaamiseksi. On myös välttämätöntä investoida laadukkaisiin materiaaleihin, jotka tukevat vesiverkostojen teknisiä vaatimuksia vankemmalla ja tehokkaammalla tavalla varmistaen vuotojen vähenemisen ja vesivarojen paremman hyödyntämisen.

Brasilian vesi- ja sanitaatiohuollon ratkaisujen toimittaminen teollisuuden aloille saattaa myös olla mielenkiintoinen liiketoimintavaihtoehto, koska ala vaatii tekniikkaa vastaamaa kasvaviin ympäristövaatimuksiin ja kustannuksien vähentämiseen. Maalla on vankka ja merkittävä teollisuuden infrastruktuuri. Teollisuuden aloilla toimivat yritykset tarvitsevat erityisesti uusien säännösten mukaisia ratkaisuja vedenkäsittelyprosessin kehittämiseen ja oikeanlaiseen jäteveden hävittämiseen. 

Myyminen julkisille yrityksille Brasiliassa voi olla haasteellista byrokratian ja joskus myös päätöksen teossa näkyvän poliittisen vaikutusvallan vuoksi. Siksi julkisten toimilupasopimuksien osalta ulkomaalaisille yrityksille helpoin tapa päästä markkinoille on yksityisten yritysten kautta, jotka luottavat joustavampiin hankintakäytöntöihin.

Brasilia tarvitsee 8,5 miljardin euron edestä investointeja heikosti kehittyneiden vesi- ja sanitaatiopalveluiden nykyaikaistamiseen. Brasilian kehityspankki BNDES arvioi noin 2,4 miljardia euroa yksityisiä investointeja sanitaatiopalveluihin vuosien 2019-2024 aikana. Vaikka tällä hetkellä yksityisiä operaattoreita on sektorilla vain 6 %, ne ovat vastuussa yli 20 %:sta alan investoinneista viimeisen 10 vuoden aikana. Uudessa laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan säännöstelyä, sopimuskäytäntöä ja kilpailua sektorilla pyrkien tekemään sijoitusympäristöstä turvallisempi ja kestävämpi.

 

​​​​​​​Koordinaattori Sanni Haka da Silva