Brasilian energiasektorin tila ja näkymät

Brasilian energiasektorin tila ja näkymät

Brasilian energiavarannot ovat mittavat ja monipuoliset, mutta energian tuotanto on vaikeuksissa. Sähkön hinnan noustessa maassa syntyy kysyntää bioenergia- sekä älykkäät sähköverkot -ratkaisuille. Jätteistä energiaa -ratkaisuissa ollaan orastavalla asteella. Merenalaisten öljyn- ja kaasunporauksen investoinnit ovat edelleen absoluuttisissa luvuissa merkittävät, mutta laskusuuntaiset vuosikymmenen alun lukuihin verrattuna. Pidemmällä tähtäimellä biopolttoaineiden tuotannon odotetaan kasvavan miljoonan öljytynnyrin päivätuotantoa vastaavalle tasolle.

Brasilian energiavarannot ovat mittavat ja monipuoliset. Brasilia tuottaa tänä päivänä lähes puolet energiastaan uusiutuvista lähteistä. Vesivoimalla on 80 prosentin osuus maan sähköntuotannosta.

Brasilian kansalliskongressi, Anssi Holmström

Energia on yhä keskeisempi tekijä teollisuuden kannattavuuslaskelmissa. Sähkön hinnan noustessa vesivoimatuotannon ongelmien sekä hintakontrollin päättymisen johdosta muodostuu Brasiliassa jo lyhyellä tähtäimellä kysyntää bioenergia- sekä älykkäät sähköverkot -ratkaisuille. Myös jätteiden muuntaminen energiaksi on orastavalla asteella.

Merenalaisten öljyn- ja kaasunporauksen huimat kasvuodotukset eivät ole realisoituneet. Kuluneen vuoden aikana öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku yhdistettynä Petrobrasin korruptiotapauksen tutkintaan on väliaikaisesti jopa pysäyttänyt investointihankkeita. Keskipitkän aikavälin investointiodotukset ovat edelleen absoluuttisissa euroluvuissa merkittävät, mutta selkeän laskusuuntaiset vuosikymmenen alun lukuihin verrattuna.

Vuoteen 2035 mennessä energian kysynnän odotetaan kasvavan 80 prosenttia nykytasosta, absoluuttisesti enemmän kuin koko OECD:ssa. Pidemmällä tähtäimellä myös biopolttoaineiden tuotannon odotetaan kasvavan noin miljoonan öljytynnyrin päivätuotantoa vastaavalle tasolle.

Brasilian energiavarannot

Brasilian energiavarannot ovat mittavat ja monipuoliset. Maalla on potentiaalia vesivoimassa 245 GW, aurinkovoimassa 350 GW sekä myös mittavasti aurinkovoimapotentiaalia. Viime vuosikymmenen aikana löydetyt syvät merenalaiset öljyesiintymät periaatteessa antavat periaatteessa maalle eväät nousta maailman 6. suurimman öljyntuottajan kärkikastiin. Valtava maapinta-ala ja suotuisat kasvuolosuhteet lisäksi antavat erinomaiset edellytykset biopolttoaineiden tuotantoon.

Energian tuotannon nykytila

Brasilia tuottaa tänä päivänä lähes puolet energiastaan uusiutuvista lähteistä. Vesivoimalla on 80 GW tasolla 80 prosentin osuus maan sähköntuotannosta. Tuulivoima on tämän jälkeen kilpailukykyisin uusiutuva lähde. Sitä on käytössä tänä päivänä 3,6 GW ja uutta kapasiteettia arvioidaan saatettavan käyttöön noin 2 GW per vuosi. Tuulivoimassa valtion johdolla tehtävät huutokaupat yksityisten investointien houkuttelemiseksi ja syöttötariffien asettamiseksi on osoittautunut suhteellisen menestykselliseksi.

Sähkösektorilla ajankohtainen aihe on kuluneen puolentoista vuoden poikkeuksellisen kuiva sää, joka on heikentänyt vesivoimantuotantoa ja pakottanut sähköyhtiöitä ostamaan kallista sähköä lämpövoimaloilta. Riski ajautumisesta sähkön säännöstelyyn on kasvanut. Samalla sähkön hinta on noussut voimakkaasti johtuen kuivuuden ohella myös siitä, että presidentti Rousseffin toinen hallitus on luopunut edeltäjänsä harrastamasta sähkön hintasäännöstelystä.

Bioenergiaratkaisut ja älykkäät sähköverkot

Sähkön hinnannousu on muodostunut vahvaksi markkina-ajuriksi investoivalle teollisuudelle. Yksi johtavista investoijista on kansainvälisesti kilpailukykyinen elintarviketeollisuus, joka etsii bioenergiaratkaisuja usein syrjässä sijaitseville tuotantolaitoksilleen. Brasiliassa investoitiinkin viime vuonna yli 7 miljardin euron edestä uusiutuvaan energiaan - lukema asettaa maan investointien arvossa maailman 10 kärkeen.

Älykkäissä sähköverkoissa ajankohtaista potentiaalia tuo se, että Brasilian 30 suurimmasta sähkönjakelijasta yli puolet on investoimassa lähiaikoina muun muassa sähkönkulutusmittareihin sekä automaatioteknologiaan. Alan etujärjestö arvioi mittareiden asennusvolyymin 3-5 miljoonan yksikön vuositasolle ja kokonaisinvestoinnit älykkäisiin sähköverkkoihin arvoltaan 1 miljardin euron vuositasolle.

Mahdollisuudet jätteistä energiaa -ratkaisuille

Brasilian kansallinen kiinteiden jätteiden laki hyväksyttiin vuonna 2010. Lain tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Brasilialla on tarvittava infrastruktuuri kaiken maassa tuotetun kiinteän jätteen käsittelemiselle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että perinteisten kaatopaikkojen tulisi olla modernisoituja. Laki edellyttää kuntia laatimaan kiinteiden jätteiden hallintasuunnitelmat ja tukee toimialakohtaisten sopimusten laatimista ja jaettua vastuuta toimijoiden kesken koko elinkaaren pituudelta. Alan investoinnit vuosille 2015-18 arvioidaan 1,5 miljardin euron suuruisiksi ja näistä 800 miljoonaa euroa olisi kohdennettu kaatopaikkoihin.

Brasiliassa jätteiden muuntaminen energiaksi SRF (Solid Recovered Fuel) -teknologialla on orastavalla asteella. Brasilialainen sementtiteollisuus suunnittelee investointeja kiinteän polttoaineen tuottamiseksi jätteistä pyrkien saamaan näin jatkossa 30 prosenttia energiatarpeistaan. Maassa on jo SRF-valmistuslaitoksia, mutta polttoaineen loppukäyttäjillä ei ole toistaiseksi ympäristövirastojen lupia sen polttamiseen ja energian tuotantoon.

Merenalaisen öljyn- ja kaasunporauksen tila ja odotukset

Valtion öljy- ja kaasuyhtiö Petrobras edustaa 10 prosenttia investoinneista maassa työllistäen alihankintaketjuineen vajaa neljännesmiljoona brasilialaista. Merenalaisten öljy- ja kaasuesiintymien huimat kasvuodotukset eivät ole kuitenkaan realisoituneet. Esiintymien hyödyntäminen on osoittautunut teknisesti vaikeaksi. Teollisuuspolitiikan korkeat kotimaisuusastevaatimukset ovat hidastaneet investointeja. Presidentti Rousseffin edellisellä kaudella investointitahti kärsi myös inflaation hillitsemisen nimissä harjoitetusta polttoaineen kuluttajahinnan sääntelystä.

Kuluneen vuoden aikana öljyn maailmanmarkkinahintojen lasku yhdistettynä Petrobrasin korruptiotapauksen tutkintaan on väliaikaisesti pysäyttänyt investointihankkeita sektorilla.

Petrobrasin vuosi-investoinnit laskevat tänä vuonna 27 miljardiin euroon, eli 34 prosenttia alle suunnitellun keskiarvon edessä olevalle 5-vuotiskaudelle. Korruptiotapauksessa syytteen saaneet yhtiön alihankkijat ovat toistaiseksi kiellettyjä osallistumasta julkisiin tarjouskilpailuihin. Nämä käsittävät tusinan maan suurimpia rakennusyhtiöitä. Brasilian kaivos- ja energiaministeriö on ilmoittanut seuraavaa öljy- ja kaasuesiintymien huutokauppaa lykättävän yhtiön tilanteesta sekä öljyn hinnan tasosta johtuen.

Energiasektorin kehitys pitkällä tähtäimellä

Energian kysynnän odotetaan kasvavan Brasiliassa vuoteen 2035 mennessä 80 prosenttia nykytasosta, absoluuttisesti enemmän kuin koko OECD:ssa. Tarjonnan saattaminen vastaavalle tasolle edellyttäisi paitsi tuotannon tasaista kasvua myös parempaa sähkönsiirtokapasiteettia. Kaikkiaan sektorin pitkän tähtäimen investointitahdin tulisi olla 90 miljardin dollarin vuositasolla. Energia on yhä keskeisempi tekijä teollisuuden kannattavuuslaskelmissa ja tarve paremmalle energiatehokkuudelle tulee kasvamaan teollisuuden ohella erityisesti kuljetussektorilla sekä rakentamisessa.

Pidemmällä tähtäimellä vuoteen 2035 mennessä biopolttoaineiden tuotannon odotetaan kasvavan kolminkertaiseksi nykyisestä eli noin miljoonan öljytynnyrin päivätuotantoa vastaavalle tasolle. Brasilia on ollut 1970-luvulta lähtien edelläkävijä biopolttoaineiden hyödyntämisessä ajoneuvoissa. Flex-fuel autojen osuus liikenteessä on maassa maailman korkein. 2000-luvun loppupuolella neljä viidestä autosta kulki sokeriruo’osta valmistetulla etanolilla. Sittemmin perinteisen bensiinin hintasääntely ja tämän jälkeen öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun vaikutus bensiinin pumppuhintaan on madaltanut suhdeluvun 55 prosenttiin.

Epätietoisuus tulevasta hintakehityksestä on lyhyellä tähtäimellä jäädyttänyt uusinvestoinnit etanoliin. Brasilia ei ole toistaiseksi liittynyt kansainvälisen kilpailuun kehittyneempien toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämiseksi.