Brasilian energiasektorin nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Brasilialla on mittavat ja monipuoliset energiavarat. Brasilia tuottaa tänä päivänä lähes puolet energiastaan uusiutuvista energialähteistä maailman keskiarvon ollessa 13 %. Sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus on noin 85 %. Bioenergia kattaa yli puolet maan uusiutuvien energialähteiden osuudesta energiantuotannossa. Brasilia on nähty yhtenä tärkeänä toimijana kestävien polttoaineiden tuotannossa, ei vain kotimaisilla markkinoilla mutta myös kansainvälisen viennin parissa. Brasilia on maailman seitsemänneksi suurin öljyntuottaja ja maan odotetaan nousevan viiden suurimman joukkoon vuosikymmenen loppuun mennessä. Biopolttoaineiden tuotannossa odotetaan 18 %:n kasvua vuoteen 2030 mennessä. Energian kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan keskimäärin 3 %:n vuosivauhdilla. Uusien energialähteiden osuuden maan energiantuotannossa odotetaan kasvavan ja odotettavissa on merkittäviä investointeja.

Brasilialla on mittavat ja monipuoliset energiavarat. Brasilia tuottaa tänä päivänä lähes puolet energiastaan uusiutuvista energialähteistä, kuten vesivoimasta, sokeriruokopohjaisesta biomassasta ja tuulivoimasta, maailman keskiarvon ollessa 13 %. Sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus on noin 85 %. Vesivoimalla tuotetaan 65 % maan sähköstä. Tuulivoima on tämän jälkeen kilpailukykyisin uusiutuva energialähde. Erityisesti merituulivoima on nähty Brasiliassa potentiaalisena tulevaisuuden markkinana. Aurinkoenergia on toistaiseksi vielä pieni tekijä maan energiantuotannossa (3 GW vuonna 2020), mutta se on myös nopeimmin kasvava sähkövoiman lähde (7 GW vuonna 2024).

Bioenergia kattaa yli puolet maan uusiutuvien energialähteiden osuudesta energiantuotannossa. Suotuisat kasvuolosuhteet antavat erinomaiset edellytykset biopolttoaineiden tuotantoon. Tänä päivänä Brasilia on maailman toiseksi suurin biopolttoaineiden tuottaja, suurempi kuin seuraavat kahdeksan yhteensä. Brasilia onkin nähty yhtenä tärkeänä toimijana kestävän polttoaineen tuotannossa, ei vain kotimaisilla markkinoilla mutta myös kansainvälisen viennin parissa. Markkinoilla pyritään nyt kohti kestävämpiä ratkaisuja.

Bloomberg NEF -tutkimusyhtiön mukaan Brasilia on yksi kolmesta kiinnostavimmasta kehittyvästä uusiutuvien energialähteiden markkina-alueesta investointien osalta. Brasilia on kasvava markkina-alue, jolla on paljon potentiaalia. Viime vuonna Brasiliassa investoitiinkin 12,7 miljardin euron edestä uusiutuvaan energiaan, mikä on eniten koko Latinalaisessa Amerikassa. Merkittäviä investointeja odotetaan myös tulevaisuudessa.

Öljy- ja kaasutuotanto

Öljy- ja kaasuyhtiö Petrobras (valtion omistus noin 50 %) omistaa 73 prosenttia Brasilian öljy- ja kaasutuotannosta. Viimeisen kolmen vuoden aikana öljyntuotanto on kasvanut 14 % ja kaasuntuotanto 22 %. Brasilia on viimeisten vuosikymmenien aikana noussut jo maailman seitsemänneksi suurimmaksi öljyntuottajaksi. Nykyisin Brasilia tuottaa keskimäärin 3 miljoonaa öljytynnyriä päivässä ja vuoteen 2025 odotetaan tuotannon kasvavan 5 miljoonaan öljytynnyriin, mikä nostaisi Brasilian yhdeksi maailman viidestä suurimmasta öljyntuottajasta.

Pre-salt-alueiden öljyntuotanto jatkaa kasvuaan, ja kattaa jo yli 73 % kansallisesta tuotannosta. Syvänmeren porausoikeuksista 68 % on ulkomaisten yhtiöiden hallussa, kun vuoteen 2013 asti öljynporaus oli Petrobrasin hallussa lähes kokonaan. 

Öljy- ja kaasumarkkinat tuovat eniten investointeja talouteen edustaen 13 % maan BKT:stä. Petrobras on jo ilmoittanut aikovansa lisätä investointeja kuluvana vuonna. Suunnitteilla on noin 10,6 miljardin euron investoinnit, josta suurin osa (80 %) keskittyy etsintä- ja tuotantoprosessiin. 

Tulevaisuuden polttoaineet

Koronakriisin aikana vähentynyt auto- ja lentoliikenne aiheutti laskua öljynkysynnässä. Öljyn ja kaasun maailmanlaajuinen kysyntä on elpymässä ja auto- ja lentoliikenne on lisääntymässä. Erityisesti lentoliikenteen palauttaminen ennen pandemiaa vastaavalle tasolle ilman että sillä on kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, nähdään Brasiliassa merkittävänä haasteena. 

Viime vuoden marraskuussa Brasiliassa hyväksyttiin laki kansallisen biokerosiiniohjelman perustamisesta. Tavoitteena on edistää biokerosiinin tutkimusta, tuotantoa, kaupallistamista ja käyttöönottoa. Brasilia tuottaa jo biokerosiinia sokeriruo'osta, mutta hintaa pidetään edelleen korkeana. Brasilian maatalousalan tutkimusyhtiö Embrapan mukaan kestävää lentopolttoainetta voidaan tuottaa erilaisilla prosesseilla ja raaka-aineilla, kuten kasviperäisellä biomassalla. Brasilian hallituksen mukaan maa pystyy valmistamaan jopa 9 miljardia litraa kestävää polttoainetta lentoliikenteeseen.

Kaivos- ja energiaministeriön (MME) mukaan kansallinen biokerosiiniohjelma on osa Future Fuel -ohjelmaa, jonka kansallinen energiapolitiikan neuvosto CNPE on luonut lisätäkseen kestävien polttoaineiden käyttöä kansallisessa energiamatriisissa ja vahvistaakseen kansallista teknologista kehitystä. Ohjelman tavoitteena on kannustaa öljy- ja kaasualan toimijoita investoida puhtaaseen teknologiaan. Ohjelma oli yksi aloitteista, jotka Brasilian hallitus sisällytti kansalliseen ilmastostrategiaan, jonka Brasilia käynnisti YK:n ilmastokonferenssissa COP-26 Glasgow'ssa.

Myös merenkulkuala on mukana ohjelmassa. Tällä ohjelmalla Brasilia tekee merkittävän panostuksen päästöjen vähentämiseksi ja vahvistaa sen johtavaa roolia vähähiiliseen talouteen siirtymisessä.

Energiasektorin tulevaisuuden näkymät

Energian kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan keskimäärin 3 %:n vuosivauhdilla, mikä ajaa tuottajat ja toimittajat panostamaan uusiutuviin menetelmiin lisätäkseen kapasiteettia ja vähentääkseen fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Erityisesti merituuli- ja aurinkovoiman sekä biomassan odotetaan jatkavan vahvaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Vesivoimaloilla tuotetun energian osuuden odotetaan laskevan noin 5 %, kun muiden uusiutuvien energianlähteiden ja vaihtoehtoisten energianlähteiden, kuten W2E-ratkaisujen odotetaan saavan entistä enemmän huomioita. Energian kysynnän kasvaessa tarve paremmalle energiatehokkuudelle tulee kasvamaan teollisuuden lisäksi myös rakennus- ja kuljetusalalla, jotka käyttävät yhdessä yli puolet Brasilian energiantuotannosta.

Brasilialla on maailman toiseksi suurin biopolttoaineiden osuus liikenteessä. Flexfuel-autojen osuus on maailman korkein (71,4 %), ja niiden kehittäminen aloitettiin jo 1970-luvulla etanolikäyttöisten autojen tultua markkinoille. Biopolttoaineilla tulee jatkossakin olemaan merkittävä osuus energiasektorilla, ja tuotannon odotetaan kasvavan 18 % vuoteen 2030 mennessä. Kansallisen biopolttoainepolitiikan (RenovaBio) perustaminen tukee biopolttoaineiden myönteistä kehitystä ja alan vahvistumista seuraavan vuosikymmenen aikana.