Brasilian energiasektorin nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Brasilialla on mittavat ja monipuoliset energiavarat. Brasilia tuottaa tänä päivänä lähes puolet energiastaan uusiutuvista energialähteistä maailman keskiarvon ollessa 11 prosenttia. Sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus on 83 prosenttia.

Uusiutuvat energialähteet

 

Brasilia tuottaa tänä päivänä lähes puolet energiastaan uusiutuvista energialähteistä, kuten vesivoimasta, sokeriruokopohjaisesta biomassasta ja tuulivoimasta. Sähköntuotannossa (vuonna 2019 Brasilia 626TWh; Suomi 66 TWh) uusiutuvien energialähteiden osuus on 83 prosenttia. Vesivoimalla tuotetaan 65 prosenttia maan sähköstä. Tuulivoima on tämän jälkeen kilpailukykyisin uusiutuva energialähde, ja uutta kapasiteettia arvioidaan saatettavan käyttöön noin 2 GW per vuosi (tuotantokapasiteetti Brasilia 170 GW; Suomi 17,7 GW). Aurinkoenergian hyödyntäminen on koronakriisistä huolimatta jatkanut kasvuaan Brasiliassa. Aurinkoenergia on toistaiseksi vielä hyvin pieni tekijä maan energiantuotannossa (2 GW), mutta se on myös nopeimmin kasvava sähkövoiman lähde (7 GW vuonna 2024).

 

Bioenergia kattaa yli puolet maan uusiutuvien energialähteiden osuudesta energiantuotannossa. Moderni bioenergia on tärkeä tekijä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Suotuisat kasvuolosuhteet antavat erinomaiset edellytykset biopolttoaineiden tuotantoon. Suurin osa biopolttoaineiden tuotantoon tarvittavista sokeriruokoviljelmistä on keskittynyt maan etelä-, itä- ja keskiosiin.

Bloomberg NEF -tutkimusyhtiön mukaan (Climatescope 2020) Brasilia on yksi kolmesta kiinnostavimmasta kehittyvästä uusiutuvien energialähteiden markkina-alueesta investointien osalta. Brasilia on kasvava markkina-alue, jolla on paljon potentiaalia. Brasiliassa investoitiinkin vuonna 2019 lähes 8 miljardin euron edestä uusiutuvaan energiaan, mikä on eniten koko Latinalaisessa Amerikassa. Uusiutuvalle energialla odotetaan myös tulevaisuudessa merkittäviä investointeja. Brasilia on edelläkävijä kilpailukykyisissä huutokaupoissa, mitä tulee uusiutuvan energian hankkeisiin.

Merenalaiset öljy- ja kaasulöydöt

Valtion öljy- ja kaasuyhtiö Petrobras omistaa 73 prosenttia Brasilian öljy- ja kaasutuotannosta. Viimeisen viiden vuoden aikana öljyntuotanto on kasvanut 17 prosenttia ja kaasuntuotanto 22 prosenttia. Brasilia on viimeisten vuosikymmenien aikana noussut jo maailman yhdeksänneksi suurimmaksi öljyntuottajaksi. Nykyisin Brasilia tuottaa 3 miljoonaa öljytynnyriä päivässä ja vuoteen 2025 odotetaan tuotannon kasvavan 5 miljoonaan öljytynnyriin, mikä nostaisi Brasilian yhdeksi maailman viidestä suurimmasta öljyntuottajasta. Brasilialla on 9 tuhatta kilometriä kaasuputkiverkostoa, mikä on vähän suhteessa naapurivaltioihin. Kaasuputkiverkoston laajentamista sisämaahan tutkitaan edelleen.

 

Pre-salt-alueiden öljyntuotanto on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana yli 100 prosenttia, ja kattaa jo yli 60 prosenttia kansallisesta tuotannosta. Hyvä menestyminen porauksissa ja investoinnit uuteen tekniikkaan ovat parantaneet tuotannon tehokkuutta. Syvänmeren porausoikeuksista 68 prosenttia on ulkomaisten yhtiöiden hallussa, kun vuoteen 2013 asti öljynporaus oli valtionyhtiö Petrobrasin (valtion omistus 50%) hallussa lähes kokonaan. Pre-salt-alueiden ja uusien huutokauppojen avulla Brasilialla on potentiaalia sijoittua vielä paremmin maailman suurimpien öljytuottajien listalla.

 

Öljy ja kaasumarkkinat tuovat eniten investointeja talouteen edustaen yli 10 prosenttia maan BKT:stä. Viime vuoden aikana laskenut öljyn hinta ja maailmantalouden taantuma ovat väliaikaisesti pysäyttäneet investointihankkeita sektorilla. Vuonna 2020 Petrobras leikkasi investoinnit 10 miljardista 7 miljardiin euroon. Petrobrasin odotetaan investoivan 47 miljardia euroa vuosina 2021-2025. Petrobrasia on pienennetty tietoisesti korruptioskandaalien jälkeen, ja näin on annettu tilaa yksityisille yrityksille.

 

Jätteistä energiaa mahdollisuudet

 

Brasilian hallitus hyväksyi viime joulukuussa maan ensimmäisen kiinteän yhdyskuntajätteen käyttöä energiantuotannossa koskevan tarjouskilpailun, joka on suunniteltu vuodelle 2021. Tämä on avainaskel sille, että jätteistä energiaa –hankkeet (W2E) saadaan toteutettua Brasiliassa, jolla ei vielä ole yhtään kaupallisesti toimivaa W2E-laitosta. Maalla on potentiaalia 250 laitokselle, joista jokaisella olisi 20 MW kapasiteetti. Yhdessä kiinteää yhdyskuntajätettä hyödyntävien biokaasulaitosten kanssa W2E-ratkaisuilla pystyttäisiin vastaamaan jopa 8 prosenttiin kansallisesta sähkönkysynnästä. Tämä tarkoittaisi 24 miljardin euron investointeja W2E-ratkaisuihin ja 6 miljardin euron investointeja biokaasualan yrityksiin.

 

Tullakseen kilpailukykyisiksi W2E-yritysten on luotettava valtion tukiin tai vastaaviin ratkaisuihin. Lisäksi jotta toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa, se edellyttää hintamuutoksia sekä kaatopaikkamaksuissa että W2E-energian hinnassa.

 

Koronakriisin vaikutus energiasektoriin

 

Koronakriisin aikana energiankulutus laski monella alueella. Vähentynyt auto- ja lentoliikenne aiheutti laskua öljynkysynnässä sekä kulutuksen vähentyminen pakotti tehtaita ja teollisuuden tekijöitä vähentämään tuotantoaan tai lopettamaan sen kokonaan. Öljyn ja kaasun maailmanlaajuinen kysyntä on elpymässä, ja tämän odotetaan jatkuvan.

 

Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa kasvoi kunnioitettavat 7 prosenttia vuonna 2020. Bioenergian tuotannossa tapahtui laskua, mutta sen sijaan vesi-, tuuli- ja aurinkovoiman voimakas kasvu kompensoi tilannetta. Uusiutumattomien energialähteiden kysyntä laski 5 prosenttia yleisen energian kysynnän laskun myötä.

 

Aurinkovoiman suosiota on kasvattanut energian hinnan nousu pandemian aikana. Voimayhtiöiden toimittaman energian hinta tulee nousemaan, vaikka hallitus on ohjannut energia-alalle lainapaketin korvaamaan vähentyneestä kysynnästä johtuvia tappioita. Lainan ansiosta hinnat nousevat hitaammin, mutta lisäkustannus joka tapauksessa tekee aurinkoenergiasta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Lisäksi korot ovat koronakriisin aikana laskeneet, joten rahoituksen hankkiminen aurinkovoimaloihin on halvempaa.

Nopeasti laskenut bensiinin hinta ja alhainen kysyntä kuljetusalalla heikensivät sekoittamattomien biopolttoaineiden kilpailukykyä ja aiheuttivat biopolttoainesektorilla merkittävän laskun ensimmäistä kertaa 20 vuoden aikana. Bensiinin hinta (noin 84 senttiä) on vielä halpa verrattuna Eurooppaan, jossa verotus nostaa hintaa.

 

Sähköalan yksityistämishankkeet tulevat olemaan hallituksen ja sijoittajien tutkassa vuonna 2021 kahden vuoden hiljaiselon jälkeen. Tavoitteena on vakauttaa taloudellista tilannetta ja hallita sähkön hintojen nousua. Brasiliassa suurin osa sähköalan toiminnasta on yksityisten yritysten hallussa. Sähköntuotannossa noin 60 prosenttia toiminnasta on yksityistetty. Sähkönsiirron puolella 85 prosenttia sähkölinjoista on yksityisten yrityksen ylläpitämiä. Myös suurimmat jakelijat ovat yksityisiä toimijoita. Valtion energiajätin Eletrobrasin yksityistämisen loppuun saattamista odotellaan (valtio omistaa vielä 52%).

Energiasektorin tulevaisuuden näkymät

 

Koronakriisin aiheuttaman energian tarjonnan laskun jälkeen energian kysynnän odotetaan talouden elpymisen myötä kasvavan keskimäärin 3 prosentin vuosivauhdilla. Jotta kasvavaan kysyntään pystytään vastaamaan, tuottajien ja toimittajien on ajateltava uusiutuvia menetelmiä lisätäkseen kapasiteettia ja vähentääkseen fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Uusien energialähteiden osuuden maan energiantuotannosta odotetaan kasvavan muutamalla prosentilla 48 prosenttiin ja sähkön tuotannossa 87 prosenttiin. Erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman odotetaan jatkavan vahvaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Energian kysynnän kasvaessa tarve paremmalle energiatehokkuudelle tulee kasvamaan teollisuuden lisäksi myös rakennus- ja kuljetusalalla, jotka käyttävät yhdessä yli puolet Brasilian energiantuotannosta.

 

Vaikka pandemia on ravistellut investointimahdollisuuksia Brasiliassa, keskittymisen kestävään kehitykseen ja puhtaampien energialähteiden käyttöön odotetaan vahvistuvan tulevina vuosina. Energiatutkimuskeskus EPE:n mukaan uusiutuvaan energiaan investoidaan 40-60 miljardia euroa seuraavien 10 vuoden aikana.

Brasilialla on maailman toiseksi suurin biopolttoaineiden osuus liikenteessä. Flexfuel-autojen osuus on maailman korkein (71,4%), ja niiden kehittäminen aloitettiin jo 1970-luvulla etanolikäyttöisten autojen tultua markkinoille. Biopolttoaineilla tulee jatkossakin olemaan merkittävä osuus energiasektorilla, ja tuotannon odotetaan kasvavan 18 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kansallisen biopolttoainepolitiikan (RenovaBio) perustaminen tukee biopolttoaineiden myönteistä kehitystä ja alan vahvistumista seuraavan vuosikymmenen aikana.

 

Sanni Haka da Silva, koordinaattori, São Paulo