Island: resedokument till Finland

Island: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Officiellt identitetskort för isländska medborgare
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Främlingspass (Alien's  Travel Document or Alien's Passport)
  • Sjömanspass /Seaman's book  (tjänstgöring)

Det råder fri rörlighet mellan de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island). Medborgare i de nordiska länderna behöver inget resedokument då de reser mellan dessa länder. Man måste dock kunna styrka sin identitet och sitt medborgarskap i ett nordiskt land.