Brexit och företag – utan avtal

För företagen innebär ett brittiskt utträde utan avtal att handeln med Storbritannien inte längre förs på den inre marknaden utan som tredjelandshandel. Det påverkar bland annat företag som bedriver handel med Storbritannien, som i sina varor och tjänster använder något innehåll som produceras i Storbritannien eller som har produktion i Storbritannien.

Varje ministerium ansvarar för att informera om de förberedande åtgärderna inom sitt förvaltningsområde. När det gäller handel och affärsverksamhet hör en betydande del av förberedelserna till andra ministeriers område, medan statsrådets kansli står för den övergripande samordningen.

Till utrikesministeriets område hör den handelspolitiska lagstiftningen och internationella handelsavtal. Här beskrivs de största förändringarna ifall brexit sker utan avtal.

EU:s frihandelsavtal omfattar inte längre Storbritannien

EU har kring 40 frihandelsavtal som gäller cirka 70 länder. En del av avtalen gäller i främsta hand tullnedsättningar inom varuhandeln. Andra avtal är åter omfattande och reglerar och underlättar handeln på flera olika områden: varuhandeln, tjänstehandeln, offentliga upphandlingar och skydd av immateriella rättigheter.

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal upphör landet att vara en part i EU:s handelsavtal. Det innebär bland annat att 

  • finländska företag med produktion i Storbritannien inte åtnjuter de exportfördelar (t.ex. nolltullar) som EU:s frihandelsavtal ger export från Storbritannien 
  • finländska företag som i sina produkter använder innehåll producerat i Storbritannien, till exempel komponenter, inte kan räkna dessa som producerade i EU, vilket kan leda till att produkterna på grund av ursprungsbestämmelser i avtalen inte befrias från tullar i de länder som är parter i avtalen

Vad gäller produkter med dubbla användningsområden måste företag göra en efterhandsanmälan om export till Storbritannien

När det gäller produkter med dubbla användningsområden börjar exporten till Storbritannien omfattas av exportkontroll med generellt tillstånd. Företag ska göra en exportanmälan till utrikesministeriet om export till Storbritannien av sådana produkter senast 30 dagar efter den dag då exporten ägt rum.  

EU:s handelspolitik kan tillämpas i Storbritannien

EU:s handelspolitiska lagstiftning och åtgärder gäller endast tredjeländer, inte EU:s medlemsländer. I fall av brexit utan avtal är det möjligt att de handelspolitiska åtgärderna börjar gälla även Storbritannien. EU:s importskyddsåtgärder kan framöver tillämpas på produkter från Storbritannien, vilket till exempel innebär högre tullar för vissa produkter.

Hur kan företag förbereda sig på brexit?

I fall av ett avtalslöst utträde bör företag bland annat observera följande:

Skyldigheter i leveranskedjor: Företagen har olika lagstadgade skyldigheter som beror på företagets ställning i leveranskedjan (t.ex. producent, importör, grossist, osv). Dessa skyldigheter kan ändras.

Intyg, licenser och koncessioner: Koncessioner som utfärdats i Storbritannien gäller inte nödvändigtvis längre efter brexit. Det kan då bli aktuellt att ansöka om nya koncessioner, intyg eller licenser eller att byta dem mot sådana som utfärdas inom EU.

Tullar, moms och punktskatter: Efter brexit kommer det att ske stora förändringar i handeln med Storbritannien. Det lönar sig för företag att bekanta sig med EU:s processer och regler om handel med tredjeländer.

Ursprungsregler: Efter brexit kan ett företag inte längre räkna med att en produkt producerad i Storbritannien räknas som EU-innehåll. EU:s frihandelsavtal gäller då inte Storbritannien eller innehåll producerat i Storbritannien. Varor eller innehåll producerade i Storbritannien får inte längre EU-ursprungsmärkning.

Förbud som gäller import och export: Vid EU:s gräns begränsas importen och exporten av vissa produkter till och från tredjeländer. Efter brexit tillämpas dessa regler på produkter som importeras från eller exporteras till Storbritannien.

Överföring av personuppgifter: Efter brexit måste företag förbereda sig på att de villkor som gäller överföring av personuppgifter kan ändras.

Brexit-tietoa komission verkkosivuilla (englanniksi)

Linkki

Linkki