Brexit och företag – med avtal

Under övergångsperioden följer Storbritannien EU:s lagstiftning och sina skyldigheter enligt EU:s internationella avtal fullt ut. Storbritannien ingår med andra ord i den inre marknaden och tullunionen och följer EU:s handelsavtal som ett medlemsland. Landet deltar emellertid inte i EU:s beslutsfattande eller i de olika EU-institutionernas verksamhet.

Till utträdesavtalet har det fogats en gemensam politisk förklaring om den framtida relationen. Avsikten är att man under övergångsperioden ska förhandla om den framtida relationen och att ett nytt avtal sedan ska träda i kraft, tidigast den 1 januari 2021.

Till utrikesministeriets uppgifter hör bland annat att bereda och genomföra EU:s handelspolitik, till exempel internationella relationer som rör handel och ekonomi, och att erbjuda myndighetsservice för främjande av export och investeringar utomlands.