Ansökan om exporttillstånd

Inlämnande av ansökan

Ansökan om exporttillstånd fylls i på e-tjänsten. Nedan ser du de typer av ansökningar som du kan fylla i på e-tjänsten.

Individuellt exporttillstånd

När det gäller en enskild leverans, och globalt tillstånd inte är tillämpligt, ska man ansöka om individuellt exporttillstånd. Om man inte är säker på produktens kontrollstatus är det skäl att först kontakta utrikesministeriets enhet för exportkontroll.

För överföring inom EU används i stället för ett individuellt exporttillstånd ett överföringstillstånd.

Till ansökan om enskilt tillstånd bifogas slutanvändarintyg och en handling som specificerar leveransen, alltså ett affärskontrakt, en orderbekräftelse eller faktura.

Den som ansöker om tillstånd är förpliktad att lämna utrikesministeriet en redogörelse över varans eller tjänstens slutliga användare. Det är ett intyg av slutanvändaren i det slutliga destinationslandet för exporten (slutanvändarintyg, End User Statement). Av intyget ska varans slutliga användningssyfte framgå.

Överföringstillstånd

Om överföringen av en produkt mellan EU-länderna omfattas av kontroll måste företaget ansöka om ett överföringstillstånd. De produkter som omfattas av kontroll finns förtecknade i bilaga 4 till rådets förordning (EG) nr 428/2009(Länk till en annan webbplats.).

Ansökan om globalt exporttillstånd

Utrikesministeriet kan utfärda ett globalt tillstånd för export av vissa icke-känsliga produkter till många olika länder för exportörer som har infört en intern exportkontrollanvisning (ICP). Innan man ansöker om globalt tillstånd ska man höra sig för hos ministeriets enhet för exportkontroll om möjligheterna att få ett globalt tillstånd.

Ansökan om ändring av tillstånd

Utrikesministeriet kan på ansökan ändra villkoren i ett tillstånd. En ändringsansökan måste lämnas in om det sker ändringar i de uppgifter som har lagts fram i samband med ansökan eller som har antecknats i tillståndet.

Ansökan om förhandsbesked

På ansökan kan utrikesministeriet ge exportörer förhandsbesked om de allmänna förutsättningarna för att få tillstånd. Ansökan ska innehålla de viktigaste uppgifterna om exportens innehåll som sedan behövs i själva exporttillståndsansökan. Behandlingstiden för förhandsförfrågningar beror på om det behövs sakkunnigutlåtanden.

Utredning om kontrollstatus

Det är exportörens skyldighet att ta reda på om det krävs kontroll för export av en produkt. Tillverkaren är den som bäst känner till egenskaperna hos en produkt, därför är det i första hand tillverkaren som ska fastställa produktens exportkontrollklassificering. Även utrikesministeriet står till tjänst om det är oklart huruvida den aktuella produkten eller tjänsten kräver exporttillstånd. Behandlingstiden för ansökan beror bland annat på om det behövs sakkunnigutlåtanden.

Importintyg

Om en leverantör av utländska varor ber en finländsk importör om ett av myndigheten styrkt intyg över att varan stannar i landet, ska importören ansöka om importintyg hos utrikesministeriet på en formbunden blankett. Till ansökan bifogas en proformaräkning eller orderbekräftelse där totalvärdet framgår. I handel på den inre marknaden kan intyget användas endast vid leveranser som gäller varor i bilaga 4 till rådets förordning (EG) nr 428/2009(Länk till en annan webbplats.).

När det gäller skjutvapen och vapendelar styrks importintyg och importanmälningar av Polisstyrelsens enhet för vapenförvaltning. När det gäller försvarsmateriel ska importintyg sökas hos försvarsministeriet.

Exportbevis

Utrikesministeriet kan på exportörens begäran styrka ett exportintyg som fastställer att exporten av varan inte kräver tillstånd.

Anmälan om användning av gemenskapens generella tillstånd EU001‒EU006

Man behöver inte ansöka om gemenskapens generella exporttillstånd men exportörer ska inom 30 dagar efter att den första exporten har ägt rum underrätta utrikesministeriet om vilka tillstånd som har använts. Exportörens namn och adress ska uppges.

Gemenskapens generella exporttillstånd EU001

Export till Australien, Förenta staterna, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland och Schweiz (inklusive Liechtenstein)

Gemenskapens generella exporttillstånd EU002

Export av vissa material och elektronik till Argentina, Island, Sydafrika, Sydkorea och Turkiet

Gemenskapens generella exporttillstånd EU003

Export efter reparation/ersättning till 24 destinationer: Albanien, Argentina, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, Kina (inbegripet Hongkong och Macao), F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Frankrikes utomeuropeiska territorier, Island, Indien, Kazakstan, Mexiko, Montenegro, Marocko, Ryssland, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade Arabemiraten

Tillståndet får användas endast på vissa villkor.

Gemenskapens generella exporttillstånd EU004

Tillfällig export för utställningar och mässor till samma 24 destinationer som för tillstånd EU003: Albanien, Argentina, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, Kina (inbegripet Hongkong och Macao), F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Frankrikes utomeuropeiska territorier, Island, Indien, Kazakstan, Mexiko, Montenegro, Marocko, Ryssland, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Förenade Arabemiraten

Tillståndet får användas endast på vissa villkor.

Gemenskapens generella exporttillstånd EU005

Export av viss telekommunikationsutrustning till Argentina, Kina (inbegripet Hongkong och Macao), Indien, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Ukraina

Gemenskapens generella exporttillstånd EU006

Export av vissa kemikalier till Argentina, Island, Sydkorea, Turkiet, Ukraina

På vår webbplats