Finlands beskickningars uppgifter

Det finländska representationsnätverket är en del av utrikesförvaltningen och spelar en central roll i byggandet av en trygg och förutsägbar morgondag för alla finländare. De finländska beskickningarna ute i världen erbjuder omfattande tjänster för finländare och det finländska samhället.

Finlands utrikesrepresentation

Karta som visar Finlands utrikesrepresentation.

De diplomatiska beskickningarna omfattar ambassader i olika stater och deras separata enheter samt ständiga och särskilda representationer vid internationella organisationer och samarbetsorgan. Finland har även andra diplomatiska beskickningar, så kallade förbindelsekontor.

De konsulära beskickningarna är generalkonsulat, konsulat och separata enheter som hör till ett generalkonsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller honorärkonsulat som leds av en honorärkonsul.

Utrikesförvaltningens representationsnätverk består av 89 beskickningar:

 • 74 ambassader (ingen verksamhet i Damaskus och Kabul)
 • 2 förbindelsekontor: Ramallah (Palestinska området) och Minsk (Belarus)
 • 5 generalkonsulat: Los Angeles och New York (USA), Hongkong och Shanghai (Kina), Mumbai (Indien)
 • 1 konsulat: São Paulo (Brasilien)
 • 7 ständiga representationer vid internationella organisationer: EU, Europarådet, OECD och Unesco, OSSE, FN, Genève, Nato

Utöver beskickningarna har Finland cirka 400 honorärkonsulat.

Republikens president kan befullmäktiga chefen för en ambassad eller en legation att vara diplomatisk representant i en annan stat utöver stationeringslandet (så kallad sidoackreditering), varvid den sidoackrediterade chefen också är chef för den ambassad eller legation som eventuellt finns i staten i fråga.

Lagar och förordningar som styr beskickningarnas verksamhet

Den folkrättsliga grunden för representationernas verksamhet är

Representationernas verksamhet regleras även genom följande lagar och förordningar:

Beskickningarnas huvuduppgifter

De finländska ambassaderna och generalkonsulaten runtom i världen främjar Finlands och finländarnas intressen utomlands på många olika sätt. Beskickningarna har såväl allmänna politiska uppgifter som myndighetsuppgifter.

Dessutom är de en central del av det finländska nätverket i stationeringslandet.

Till beskickningarnas uppgifter hör:

 • utrikespolitik
 • handelspolitik
 • utvecklingssamarbete
 • att representera Finland i andra länder och vid internationella organisationer
 • skapandet av Finlandsbilden
 • konsulära tjänster
 • tjänster till allmänheten.

Utgångspunkten är att alla beskickningar har samma grundläggande uppgifter, som bygger på lagen och förordningen om utrikesförvaltningen, Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser samt traditioner och vedertagen praxis.

Beskickningarna prioriterar olika uppgifter enligt behoven i stationeringslandet. I vissa länder ligger fokus på att påverka utrikes- och säkerhetspolitiken och rapportera om den till Helsingfors, medan den i andra länder ligger på att driva utvecklingspolitik, främja export eller till exempel på att utveckla varumärket Finland.

I vissa länder bor det och reser så många finländare att en av huvuduppgifterna numera är att betjäna dem.

Många beskickningar sköter Finlands förbindelser förutom med stationeringslandet även med närbelägna länder där Finland inte är representerat. Dessa sidoackrediteringsländer är en normal del av representationsnätverket och gör det möjligt att upprätthålla förbindelser också med länder där det inte inrättats en egen beskickning.

Tjänster för finländare ute i världen

Förutom passärenden kan finländare uträtta många vardagliga ärenden vid de finländska beskickningarna. Finländare föds, gifter sig, skiljer sig, insjuknar och avlider även utomlands. I alla dessa situationer ger beskickningarna råd och hjälp och ser till att allt nödvändigt blir gjort och att till exempel befolkningsdatasystemet hålls uppdaterat.

Beskickningarna utför årligen en enorm mängd olika uppgifter för att hjälpa och betjäna finländare utomlands.

Beskickningarna bevakar det lokala säkerhetsläget i samarbete med andra EU-länders och nordiska länders beskickningar. Utrikesministeriets resemeddelanden innehåller information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Resenärer, särskilt de som reser på egen hand, uppmanas att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) före resan. Det innebär att uppge kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att den lokala beskickningen får kontakt med resenärer om en kris eller en nödsituation uppstår.

Beskickningarna ordnar också förhandsröstning så att röstberättigade som befinner sig utomlands ska kunna rösta i finländska val.

De finländska beskickningarna utomlands är de enda som kan ansvara för dessa tjänster till allmänheten ur ett finländskt perspektiv och med finländsk behörighet. Beskickningarna inom Europeiska unionens utrikesförvaltning erbjuder inte för tillfället dessa konsulära tjänster, utan de är fortfarande på medlemsstaternas eget ansvar.

Finska medborgare kan vid behov vända sig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands nationella beskickning för att få hjälp om Finland inte har en representation i landet.

I krissituationer tar de dock först hand om sina egna medborgares ärenden. De betjänar sannolikt inte heller på finska.

Viktig roll i krissituationer

De finländska beskickningarna upprätthåller beredskapsplaner och övar inför nödsituationer. Om en kris inträffar strävar utrikesministeriet och beskickningen i landet efter att utreda nödställda personers situation i krisområdet och ta reda på om de behöver hjälp.

Därför har beskickningarna förutom lokalkännedom även kontakter med stationeringslandets myndigheter och om situationen så kräver skickas extra förstärkning, så kallade konsulära utryckningsteam, från Helsingfors.

Resenärer uppmanas att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) före resan. Det innebär att uppge kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att den lokala beskickningen får kontakt med resenärer om en kris eller en nödsituation uppstår.

Hantering av olika kriser sysselsätter utrikesministeriet konstant. Därför har ministeriet flera jourcirklar som är beredda att rycka in dygnet runt och som betjänar såväl nödställda finländare som medier.

Både ministeriet i Helsingfors och beskickningen på platsen svarar på mediernas förfrågningar om krisens inverkan på finländare som befinner sig i regionen.

Exportfrämjande verksamhet för företagen

För ett finländskt företag är den mest naturliga myndighetspartnern i utlandet en finländsk aktör. Beskickningarna bedriver exportfrämjande verksamhet för företag, även om företagen själva givetvis bär det yttersta ansvaret för sin export och internationalisering.

Särskilt för små och medelstora företag är tröskeln att ge sig ut i världen ofta hög.

Det går att sänka tröskeln genom offentligt främjande av export och internationalisering, vilket beskickningarna gör tillsammans med andra export- och internationaliseringsfrämjande aktörer såsom Finpro.

De finländska beskickningarna iakttar kommersiella hot och möjligheter och rapporterar vidare om dem. De förmedlar information till Finland om marknadstillträdet blir svårare för finländska produkter eller om det öppnas nya möjligheter för finländska företag i landet.

Beskickningarna påverkar även stationeringslandets myndigheter för att avskaffa bestämmelser som hindrar finländska företag. Påverkan för att bistå finländska företag görs såväl bilateralt som via EU.

Utrikesministeriets representationsnätverk ger särskilt mervärde genom att nätet är geografiskt omfattande och genom att beskickningarna såväl kan ge information om stationeringsländernas affärsmöjligheter och eventuella handelshinder som erbjuda företag prestigetjänster som öppnar dörrar till stationeringslandets myndigheter, företag och andra aktörer.

Upprättandet av beskickningar inom Europeiska utrikesförvaltningen påverkar inte främjandet av finländsk export och internationalisering eftersom det även i fortsättningen kommer att vara en nationell uppgift vars behörighet inte överförs till EU.

EU:s beskickningar kan inte i praktiken effektivt och jämlikt producera tjänster som främjar export och företags internationalisering för 28 medlemsländer, i framtiden kanske för ännu fler. Företag i medlemsländerna har mycket olika behov av information, tjänster som rör handelshinder eller prestige- och främjandetjänster, och den inbördes konkurrensen om marknader är ofta hård.

Exportfrämjande faller därför fortfarande under nationell behörighet, och Finland kommer även i fortsättningen att driva verksamheten ur sitt eget särskilda perspektiv.

Förutsättning för långsiktigt utvecklingssamarbete

Inom utvecklingssamarbetet har Finland fokuserat sin bilaterala verksamhet på vissa prioriterade länder och områden. Finland har sju långvariga partnerländer: Etiopien, Kenya, Moçambique, Zambia, Tanzania, Nepal och Vietnam.

Dessutom har Finland långsiktigt utvecklingssamarbete med vissa länder som håller på att återhämta sig efter konflikter. Också i lite mer välbärgade utvecklingsländer genomförs småskaligt samarbete genom anslaget för lokalt samarbete.

Finland har en beskickning i alla partnerländer där vi har långsiktigt och omfattande utvecklingssamarbete. En mycket god kännedom om partnerlandet åstadkoms nämligen genom långvarig närvaro och är en förutsättning för att utvecklingssamarbetet framgångsrikt och effektivt ska kunna planeras, genomföras och följas upp.

Närvaron är nödvändig också för att följa upp hur medlen används, för att lösa problem och för att delta i den politiska debatten.

Ett lyckat samarbete kräver också förtroende, som byggs upp långsamt och förutsätter närvaro.

Största delen av världens stater är utvecklingsländer. De omfattar såväl politiska och ekonomiska stormakter som medelstora stater med tiotals miljoner invånare och små öriken.

Utvecklingsländerna har en mycket varierande politisk och ekonomisk betydelse.

De håller dessutom i snabb takt på att få allt större vikt i den internationella politiken och ekonomin. Också i utvecklingsländerna ansvarar de finländska beskickningarna således för sektorer över beskickningarnas hela arbetsfält medan endast få fokuserar enbart på utvecklingssamarbete.

Offentlig diplomati och kommunikation

Konkurrensen om uppmärksamhet och inflytande i världen blir allt hårdare. Utrikesministeriet har ett omfattande samarbete med sina partner i syfte att öka Finlands inflytande och göra landet mer attraktivt och synligt ute i världen.

Detta arbete kallas offentlig diplomati.

Arbetet grundar sig på Finlands verkliga styrkor. Utifrån dem vill vi bygga upp ett starkt varumärke för landet, det vill säga en internationell Finlandsbild.

Det praktiska arbetet för detta vid beskickningarna omfattar delvis daglig och delvis strategisk kommunikation, långsiktig påverkan och bildande av bestående nätverk mellan inflytelserika nyckelfigurer i hemlandet och stationeringslandet.

Arbetet görs främst via medier och kulltur, men också genom annat främjandearbete och påverkan.

I den moderna diplomatin är det allt viktigare att kunna bygga upp och kontrollera olika nätverk. De kan finnas inom många sektorer, till exempel inom kulturexport, utbildningskompetens, innovationspolitik, invandring eller miljö.

Finland är en intressant partner med många kompetensområden och inom skapandet av Finlandsbilden är beskickningarna viktiga samordnare i många slags projekt och i uppbyggandet av bestående samarbetsrelationer.

Alla finländska beskickningar har många intressentgrupper inom olika samhällssektorer och alla finländare kan dra nytta av dessa kontakter.

En unik databank

Beskickningarna fungerar som unika databanker i och med att de samlar information från många olika håll och förmedlar den i olika riktningar. Beskickningarna känner sitt stationeringsland och dess särdrag som sin egen ficka och ställer värdefull och aktuell information om situationen i landet till såväl finländska beslutsfattares som allmänhetens och mediernas förfogande.

På sina webbplatser erbjuder beskickningarna omfattande informationspaket om stationeringsländerna och nyttig information för turister i form av resemeddelanden.

Både landsinformationen och resemeddelandena har utarbetats uttryckligen ur ett finländskt perspektiv, för finländarna, på finska och svenska.

Beskickningarna är dessutom en viktig informationskanal för olika aktörer i stationeringslandet genom att de presenterar det finländska samhället och folket, förevisar finländsk kultur och informerar om Finlands ståndpunkt i olika frågor.