Åtagandet för vattenansvar

Vatten är en central förutsättning för både hållbar utveckling och säkerhet. Det finländska vattenkunnandet ligger på en hög nivå. Vatten spelar därför en viktig roll i utrikesministeriets utvecklings - och handelspolitik och i vidare bemärkelse även i utrikes - och säkerhetspolitiken.

I Finland är förvaltningen av vattenresurserna och gränsvattensamarbetet av toppklass. Också globalt och regionalt har Finland länge bidragit till en hållbar och jämlik förvaltning av vattenresurserna samt främjat gränsvattensamarbetet. Finlands första utvecklingssamarbetsprojekt inom vattensektorn inleddes i Tanzania för över fyrtio år sedan och vattnet är fortfarande en av hörnstenarna i Finlands utvecklingspolitik. Finlands utvecklingssamarbete har varit mycket framgångsrikt: till exempel 2015 –2018 har nästan 2,5 miljoner människor fått tillgång till vattentjänster och det har ordnats sanitet för nästan 6,5 miljoner människor. För närvarande pågår Finlands viktigaste utvecklingssamarbetsprojekt inom vattensektorn i Etiopien, Kenya och Nepal.

På grund av vattensektorns betydelse och långa historia är det naturligt att utrikesministeriet har varit med om att ta fram  åtagandet för vattenansvar tillsammans med Aaltouniversitetet, Naturresursinstitutet, jord - och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Teknologiska forskningscentralen VTT och WWF Finland. Åtagandet uppmuntrar företag att identifiera vattenrisker i upphandlings - och värdekedjorna, se till att deras verksamhetsställen är ansvarsfulla i fråga om vatten samt att utveckla en hållbar användning och förvaltning av vatten i samarbete med intressegrupperna både i Finland och globalt. Åtagandet för vattenansvar togs fram i anslutning till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling(Länk till en annan webbplats.).

Även om förvaltningen av vattenresurserna och vattendragens tillstånd håller hög nivå i Finland, kommer nästan hälften av de finländska konsumenternas vattenfotavtryck från utlandet, även från vattenfattiga områden, i synnerhet via jordbruksprodukter. De finländska företagens värdekedjor når fram till områden som lider av vattenbrist, vattenförorening och förvaltningsproblem. På grund av typen och omfattningen av företagens verksamhet har de en central roll och ett centralt ansvar när det gäller att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), även det vattenrelaterade målet.

Utrikesministeriet uppmuntrar företagen att ingå ett eget åtagande i enlighet med de steg och principer som anges i åtagandet för vattenansvar.