Ansökan om pass och identitetskort utomlands

Om är finländare som bor utomlands eller du har förlorat ditt pass utomlands, kan du ansöka om ett nytt pass eller ett identitetskortvid vilken Finlands beskicknings serviceställe för beviljande av pass som helst. Kontrollera tillgången till pass- och identitetskortstjänsterna utomlands på webbplatsen för ifrågavarande lands finländska beskickning. Det är dock förmånligast att ansöka om pass och identitetskort i Finland.

 Var ansöker jag om pass eller identitetskort utomlands?

två pass
Serviceställen för beviljande av pass utomlands är ambassader, generalkonsulat och konsulat.
 • Platser som delar ut pass och identitetskort är ambassader, generalkonsulat och de beskickningar som förestås av en utsänd konsul, det vill säga konsulat.
 • Om du som finsk medborgare behöver pass i ett sådant land där Finland inte har någon beskickning, kan du i nödfall vända dig till ett annat EU-lands beskickning från vilken du kan få en särskild EU-resehandling för hemresan (Emergency Travel Document).
 • Du kan inte lämna in en ansökan om pass eller identitetskort till honorärkonsulat, honorära generalkonsulat eller särskild representation.
 • Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort. Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande. Beskickningarna kan inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.
 • Ansökan ska lämnas in personligen till en ambassad eller ett konsulat.

Kan jag ansöka om pass eller identitetskort elektroniskt utomlands?

Du kan ansöka om ett vanligt pass eller identitetskort utomlands i finska polisens e-tjänst om följande kriterier fylls:

 • Du har möjlighet att använda stark elektronisk autentisering, det vill säga finska bankkoder eller ett finskt identitetskort.
 • Ditt föregående pass är ett biometriskt pass som innehåller ditt fingeravtryck och utfärdades för högst sex år sedan.
 • Du själv kan spara ett passfoto som fyller polisens krav på polisens bildserver. Endast fotobutiker verksamma i Finland kan ladda upp passfoton direkt på polisens bildserver.
 • Du kan avhämta ditt färdiga pass eller identitetskort i Finland från Matkahuoltos serviceställe, eller skriva en fullmakt till en annan person som kan avhämta det. Om ansökan gjorts elektroniskt sänds inte passet eller identitetskortet utomlands.
 • En ansökan som lämnats in elektroniskt kan bara kompletteras i Finland vid polisens tillståndstjänst, inte vid en ambassad utomlands.

För närvarande är det inte möjligt att få identitetskort utomlands genom polisens förenklade elektroniska förfarande.

Vilka handlingar behöver jag för ansökan om pass eller identitetskort?

 • För att styrka din identitet behöver du ditt gamla pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen.
 • 1 passfoto, högst sex (6) månader gammalt. Fotot kan vara svartvitt eller i färg.
 • 18–30-åriga män: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg. Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.
 • Särskilt medborgarskapsintyg kan krävas av personer som är fast bosatta utomlands.

Bekanta dig med anvisningar för passfoto (Polisens webbplats).

Observera då du ansöker om pass eller identitetskort

 • Ansökan måste lämnas in personligen.

 • Ansökan kan anhängiggöras endast om dina uppgifter i befolkningsdatasystemet är korrekta.

 • Se själv se till att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är tidsenliga. En finsk medborgare kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet en gång om året. För att kontrollera och rätta dina befolkningsuppgifter ta kontakt med den närmaste magistraten.

 • Om passet har försvunnit eller blivit stulet ska du i utlandet lämna en anmälan om försvinnandet till den lokala polisen och en skriftlig utredning till närmaste Finlands ambassad eller generalkonsulat eller ett konsulat (beskickning som leds av en utsänd tjänsteman).

 • Du måste betala passet  eller identitetskortet då du lämnar in ansökan.

 • Att få ett vanligt pass räcker från två upp till flera veckor. Ett snabbpass får du i allmänhet snabbare, med även leveranstiden för dessa varierar beroende på land dit de levereras. Se mer under passtyper: Passtyper och behandlingsavgifter utomlands.

Ansökan om pass för minderårig

 •  Det är inte möjligt att anteckna barn i föräldrarnas pass eller identitetskort.
 • Barnet skall vara personligen närvarande när ansökan om ett eget pass för barnet lämnas in.
 • För att kunna utfärda ett pass för en minderårig person krävs i regel vårdnadshavarnas samtycke.
 • Samtycke av alla vårdnadshavare behövs. Samtycket kan också påvisas skriftligen, om det är tillräckligt specificerat:

       – I samtycket nämns vem eller vilka samtycket gäller (hela namnet och födelsetid).

– I samtycket finns hela namnet, födelsetiden, kontaktuppgifter och underskrift för den som gett samtycke.

– Samtycket har uppgjorts på ett språk som handläggaren förstås (t.ex. finska, svenska, engelska).

– Eventuella begränsningar beträffande giltighetstid eller –område bör nämnas.

Vårdnadshavare kan begäras till platsen för identifiering av barnet.

 • Barn kan få pass utan den andra vårdnadshavarens samtycke bara av särskilda skäl, t.ex. om det inte på grund av resa, sjukdom eller annan liknande orsak går att få dennes samtycke.
 • Ett minderårigt barn kan få pass också om den andra vårdnadshavaren vägrar ge sitt samtycke.

  Passlagen (11§):"Om en vårdnadshavare vägrat ge sitt samtycke kan pass ändå utfärdas för en minderårig, om det klart skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda pass och om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat".

 •  Den myndighet som utfärdar passet skall utreda frågan om vad som är bäst för barnet.

Se Finlex: ansökan om pass för minderårig 7 § och Utfärdande av pass för minderåriga 11 §

 Ansökan om pass för värnpliktig

Om du är värnpliktig ska du då du ansöker om pass lägga fram en utredning om att det inte föreligger något sådant hinder för utfärdande av pass som avses i passlagen. Om ingen utredning läggs fram begär den person som sköter ärendet vid utrikesministeriet en utredning av de finländska myndigheterna innan beslutet att utfärda pass fattas.

Du kan påvisa att hinder inte föreligger med:

 • ett militärpass
 • ett uppbådsintyg för den som är befriad från tjänstgöring under fredstid eller annat motsvarande beslut
 • ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt
 • ett hinderlöshetsintyg som utfärdats av en militärmyndighet
 • ett civiltjänstgöringsintyg

Se Finlex: ansökan om pass för värnpliktig  8§.

Räcker det att passet eller identitetskortet är i kraft då resan är slut?

I EU-länderna kan man resa med passet eller identitetskortet tills dess giltighet löper ut. Identitetskort fungerar som resedokument inom vissa europeiska länderFör övriga länders del ska man vid destinationslandets beskickning kontrollera hur länge passet ska vara i kraft efter resans slut (i allmänhet 3 månader eller 6 månader).

På vår webbplats

Finland utomlands