Information om kampanjen

FN:s jämställdhetsorganisation UN Women har tillsammans med Frankrikes och Mexikos regeringar startat den femåriga kampanjen Generation Equality för att öka jämställdheten inom samhällsområden där utvecklingen släpar efter.

En grupp inom kampanjen fokuserar på teknik och innovation som stöd för jämställdhet. Till gruppens ledare hör Finland, som är känt för sin jämställdhet och sin tekniska expertis.

Vårt arbete för jämställdheten är viktigt. Inom den globala teknikbranschen är ojämlikhet fortfarande ett stort problem, och det återspeglas i många människors vardag. Av dem som arbetar med artificiell intelligens är endast en femtedel kvinnor. Mindre än en tredjedel av dem som studerar naturvetenskaper är kvinnor, och forskningen visar att deras karriärutveckling är långsammare än männens inom branschen. Kvinnornas andel i beslutsfattandet om vetenskap och teknik är också liten.

Om vi fortsätter i denna takt kommer det att ta minst 267 år att uppnå jämställdhet i den globala ekonomin. Så länge lönar det sig inte att vänta i teknikbranschen. Ojämlikheten förhindrar att alla människors resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Algoritmen för vårt beteende måste korrigeras.

Kampanjen Jämställdhetsaalgoritmen vill väcka diskussion om jämställdhet inom teknikbranschen och lyfta fram positiva exempel som gör världen mer jämlik i framtiden.

Kampanjen fokuserar på viktiga mål för att alla flickor och kvinnor ska ha lika möjligheter att delta i innovationsverksamhet och i utvecklandet och användningen av teknik. Var och en ska ha rätt att tryggt delta i webbdiskussioner och dra nytta av den nya teknikens möjligheter.

Tillsammans löser vi fyra centrala problem – var en del av förändringen!

1. Det finns en klyfta mellan kvinnor och män i fråga om digitala färdigheter och tillgången till digital teknik.

- Det finns över 3 miljarder människor utan tillgång till internet. Av dem är majoriteten kvinnor och flickor.

- Bristande digitala färdigheter hindrar kvinnor och flickor från att dra nytta av teknikens möjligheter. Globalt sett är deras tillgång till internet 17 procent lägre än pojkarnas och männens.

2. Teknik och innovationer motsvarar inte på ett jämlikt sätt kvinnors och flickors behov.

-Till exempel de data som används för artificiell intelligens är inte tillräckligt representativa, beaktar inte människors olikheter och kan bortse från hela människogruppers behov i beslutsfattandet.

- Kvinnor som teknikutvecklare, innovatörer och företagare får inte tillräckligt med stöd.

- Investeringarna i lösningar som främjar jämställdheten är anspråkslösa.

3. För få flickor och kvinnor studerar och arbetar med teknik och innovation.

- Val som fattas i ett tidigt skede i den grundläggande utbildningen styr vidare studier och karriärmöjligheter. I många länder är kvinnornas andel av doktoranderna i de tekniska ämnena mindre än 10 procent.

- Många kvinnor lämnar arbetsplatser inom teknikbranschen på grund av strukturerna eller arbetskulturen.

- Arbetsnormerna beaktar inte nödvändigtvis behovet att kombinera arbete och familj, lönen kan vara ojämlik eller arbetskulturen diskriminerande mot kvinnor.

- Kvinnornas andel av it-branschen globalt är i genomsnitt mindre än 35 procent. De utför ofta arbete i lägre inkomstklasser och finns mer sällan bland cheferna.

- Pluralistiska och jämlika företag gör bevisligen ett bättre resultat och är rentav sex gånger mer innovativa än företag där det råder ojämlikhet.

4. Våld och diskriminering på nätet är könsspecifikt.

- Kvinnor och flickor löper upp till 27 gånger större risk än män att bli utsatta för trakasserier eller hatkampanjer på nätet.

- Nästan 73 procent av de kvinnor som använder internet har utsatts för eller bevittnat någon form av online-våld.

- Över hälften (58 procent) av de flickor och unga kvinnor som deltog i organisationen Plan Internationals globala undersökning hade trakasserats på webben. I Finland hade 42 procent upplevt trakasserier.

För att algoritmen för vårt beteende ska förändras måste attityderna förändras. Målen kan uppnås genom att vi ökar investeringarna, påverkar lagstiftning, praxis och attityder eller skapar positiva förebilder för flickor och kvinnor. Jämställdhet är allas ansvar: ju bättre du har det själv, desto större är ditt ansvar att hjälpa andra.


Tekniken kan i bästa fall fungera som en drivfjäder för jämlikheten i världen. Den kan bidra till att förbättra kvinnors och de mest utsatta gruppernas ställning i samhället. Därför måste algoritmen korrigeras, och arbetet har redan inletts.

 

Jämställdhetsalgoritmen är en del av den globala kampanjen Generation Equality. Kampanjens mål gällande teknik och innovation:

● Halvera gapet mellan kvinnor och män då det gäller tillgång till digital teknik och digital läskunnighet.
● Öka investeringarna i teknik och innovation som främjar jämställdhet med 50 procent och på så sätt stödja kvinnliga företagare och utvecklingen av lösningar som bemöter kvinnors och flickors behov.
● Fördubbla antalet kvinnor som arbetar inom teknikbranschen.
● Vidta åtgärder mot könsrelaterat våld på nätet och digitalt våld och diskriminering.

 

Var en del av förändringen!