Statssekreterare Jukka Salovaaras öppningsanförande vid ambassadörsmötet 2023

Bästa ministrar, beskickningschefer och deltagare i ambassadörsmötet!

Välkommen till ambassadörsdagarna 2023. Ambassadörsdagarna är alltid ett starkt tecken på sensommaren. Genom att samlas stakar vi ut det kommande året. Det utlovas ett mångsidigt program både under mötet och kring det.

Samtidigt vill jag varmt välkomna de nya ministrarna från utrikesministeriet. Utrikesminister Elina Valtonen. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio. Minister för nordiskt samarbete Anna-Maja Henriksson. Ni har inlett arbetet i rask takt.

Vi fortsätter med en sammansättning på tre ministrar, vilket har visat sig vara en väl fungerande lösning för utrikesministeriet.

Vi har ett utrikespolitiskt betydande år bakom oss. Mycket har förändrats väsentligt i vår verksamhetsmiljö. Samtidigt samlas vi på ambassadörsdagarna för första gången som Natomedlem.

Anslutningen till Nato sköttes väl och målmedvetet. Anslutningsprocessen omfattade många faser och många faktorer. Stort tack till er alla.

Det har varit imponerande att se hur Finland under det utrikes- och säkerhetspolitiska brytningsskedet har kunnat göra rätt val. Snabbt och enhälligt. Vi hade många av våra färdigheter i ordning i Finland. Antingen har länder en strategisk kultur eller inte. Det har Finland. Vi är ett samhälle som förhåller sig seriöst till utrikes- och säkerhetspolitiken. 

Man behöver inte förklara för er, Finlands ambassadörer, den utmanande internationella situation som präglas av det ryska anfallskriget i Ukraina, stormaktsspänningarna, den mångfacetterade destabiliserande effekten av klimatförändringen, de allt snabbare tekniska genombrotten. Spänningarna ökar i en värld där länderna i grund och botten är beroende av varandra.

I medborgarnas vardag och vid regeringens bord har man konkret sett att även om grundorsakerna till problemen kan vara mycket avlägsna, så är vi inte immuna mot dem. Coronan bröt ut långt borta, men hade en betydande effekt på det finländska samhället. De omfattande verkningarna av det ryska anfallskriget kändes ända i elräkningen. Den internationella situationen påverkar oss, vare sig vi vill det eller inte. Förutsättningarna för inrikes verksamheten byggs långt utanför våra gränser. 

I det här läget behövs diplomati. Detta faktum är väl erkänt i det finländska beslutsfattandet, om vilket vittnar att den nya regeringen har velat skydda utrikesministeriets operativa resurser.

Vårt utlandsnätverk, beskickningarna i världen, är en viktig nationell resurs för Finlands funktionsförmåga när det gäller att främja vårt lands intressen och skapa en rättvisande bild av situationen.

I regeringsprogrammet vill man också ha ett starkare EU-inflytande. Utrikesministeriet spelar här en särskild roll genom våra representationer i EU-länderna.

Man litar på utrikesministeriet och har stora förväntningar på oss. Dessa förväntningar måste infrias.

Samtidigt är det viktigt att vi lever i tiden. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om en reform av utrikesförvaltningen. Det är en bra möjlighet för att uppdatera vår verksamhet. Vi måste alltid vara beredda att se hur vi kan agera bättre och ta hänsyn till de rådande prioriteringarna. 

Vi står inför nedskärningar i utvecklingssamarbetet. Det viktigaste under dessa omständigheter är att fundera över hur man kan nå de bästa resultaten med befintliga resurser. Det är utmärkt att stödet för Ukraina åtnjuter en tydlig och oavbruten vision.

Finland har många styrkor, men den svaga ekonomiska tillväxten har blivit en ankarsten. Kanslichefernas gemensamma budskap från början av året lyfte fram den svaga ekonomiska tillväxten som ett centralt problem som måste lösas. Vi ligger långt efter de andra nordiska länderna.

Utrikesministeriet har att bidra till tillväxten, särskilt genom exportfrämjande åtgärder. Det här är beskickningarnas kärnuppgift. I regeringsprogrammet betonas behovet av att förnya och stärka utrikesministeriets roll när det gäller att främja exporten. På beställningen står en slagkraftig och starkt ledd verksamhet på fältet.

Det kommer alltså att ske förändringar och reformer. Nya prioriteringar måste sökas. Det enda sättet att få resurser för detta är att ge upp något gammalt. Men dessa val och förändringar ligger i våra egna händer. Vi hör mer i ministrarnas anföranden.

Bästa kollegor!

Jag vill önska er ett givande möte. Att göra saker tillsammans är viktigt och det är väsentligt att träffas ansikte mot ansikte. Vårt möte kommer också att utgöra en bra plattform för flera möten och diskussioner i korridorerna.  

* * *

Som traditionen är, minns vi de ambassadörer som lämnat oss under året: Mikko Heikinheimo, Kai Helenius, Matti Häkkänen, Timo Koponen, Aapo Pölhö och Antti Sierla. Vi hedrar deras minne med en stunds tystnad.