Utrikesministeriet: Europadomstolens avgörande i ett mål om extraordinärt ändringssökande

Utrikesministeriet: Europadomstolens avgörande i ett mål om extraordinärt ändringssökande

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) antog ett beslut den 17 juni 2021 genom vilket den avvisar ett klagomål angående Finland utan prövning. Europadomstolen konstaterade att bestämmelserna i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) inte är tillämplig på klagomålet och att klaganden inte hade tillgripit alla inhemska rättsmedel.

Med stöd av artikel 6 i Europakonventionen hävdade den klagande att rättegången om återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut inte var rättvis, eftersom högsta förvaltningsdomstolen hade avslagit ansökan om återbrytande. Den klagande klagade också med stöd av artikel 6 över tillgången till rättslig prövning, eftersom klaganden efter avslaget på ansökan om återbrytande inte kunde framställa ett skadeståndsyrkande. 

Utan att sända besväret till regeringen för bemötande ansåg Europadomstolen att rättegången om återbrytande vid högsta förvaltningsdomstolen inte omfattades av tillämpningsområdet för artikel 6 i Europakonventionen. Bestämmelserna i Europakonventionen var således inte tillämpliga på klagomålet. Europadomstolen konstaterade dessutom att klaganden inte hade väckt skadeståndstalan vid tingsrätten och att det inte finns några indikationer på att detta rättsmedel inte skulle vara effektivt. Klaganden hade således inte utnyttjat alla nationella rättsmedel. Europadomstolen avvisade klagomålet.

Europadomstolens beslut hänför sig till domstolens tidigare avgörande av den 27 januari 2015 angående ett klagomål som samma klagande anförde om ett ne bis in idem-förbud.

Avgörandet finns på Europadomstolens webbplats(Länk till en annan webbplats.)  

Mer information: Krista Oinonen, Finlands statsombud i Europadomstolen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 029 535 1172

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.